Instrukcje techniczne

Oddział podstawowy

Powrót do listy

Przypisanie ucznia do oddziału podstawowego

Aby móc przypisać ucznia do oddziału podstawowego należy najpierw zarejestrować oddział podstawowy w module ODDZIAŁY. Ucznia można przypisać do oddziału podstawowego – po wejściu w zakładkę UCZNIOWIE.

Uczeń musi mieć uzupełnioną pozycję MIEJSCE ZMIESZKANIA dostępną w zakładce DANE IDENTYFIKACYJNE ucznia, aby przypisanie do oddziału zakończyło się sukcesem.

okno z widokiem na wymagane uzupełnienie pola miejsca zamieszkania przy przypisywaniu ucznia do oddziału podstawowego

 1. Od roku szkolnego 2020/2021 przypisanie ucznia do oddziału podstawowego ze specyfiką SPECJALNY wymaga posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i okresu orzeczenia pokrywającego w całości okres przypisania, za wyjątkiem szkół ze związaniem w podmiocie leczniczym i oddziałów ze związaniem w podmiocie leczniczym oraz szkół wchodzących w skład MOW.
 2. W Szkołach Podstawowych oraz w placówkach wychowania przedszkolnego – nie można przypisać ucznia do oddziału „0” i „poniżej 0” (oddziały dostępne do roku 2019/2020) lub oddziału „wychowanie przedszkolne” (dostępny od roku szkolnego 2020/21) jeżeli wychowanek ma zarejestrowane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z niepełnosprawnością podstawową lub dodatkową „niedostosowanie społeczne” lub „zagrożenie niedostosowaniem społecznym”.
 3. W Szkołach specjalnych przysposabiająca do pracy – ucznia można przypisać do oddziału podstawowego tylko z zarejestrowanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z niepełnosprawnością podstawową – niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym.
 4. Od roku szkolnego 2020/2021 podczas przypisywania ucznia do oddziału o specyfice DWUJĘZYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM, LICEUM I TECHNIKUM:
 • przypisywany jest uczniowi automatycznie drugi język nauczania.
 • przypisywane są (przynajmniej jeden) języki obce nowożytne spośród języków dodatkowych zarejestrowanych dla oddziału – języki te są różne od drugiego języka nauczania.

Po wybraniu ucznia otworzy się podgląd szczegółów, gdzie w zakładce PRZYPISANIA można przypisać ucznia do oddziału podstawowego i dodatkowego zarejestrowanego w szkole.

okno z widokiem na listę uczniów i zakładkę przypisania wybranego ucznia

Z tego miejsca można:

 • przypisać ucznia do oddziału w aktualnym roku szkolnym
 • zmodyfikować przypisanie ucznia w oddziale
 • przypisać ucznia do oddziału, do którego uczęszczał w poprzednich latach szkolnych
 • wprowadzić informacje o zakończeniu nauki w danym oddziale

Po wybraniu roku szkolnego i kliknięciu DODAJ rozwinie się menu, w którym należy wskazać, do którego oddziału ma być przypisany uczeń.

Należy wybrać z listy przypisanie do oddziału podstawowego.

Okno z widokiem na zakładkę przypisania z możliwością wyboru z rozwijanego menu: przypisanie do oddziału podstawowego

Po kliknięciu do ODDZIAŁU PODSTAWOWEGO otworzy się okno, w którym należy wybrać:

 • rok szkolny,
 • typ oddziału,
 • oddział, do którego zostanie przypisany uczeń (widoczne będą tylko oddziały zarejestrowane na rok szkolny, który został wybrany),
 • datę rozpoczęcia uczęszczania do oddziału,
 • opcjonalnie można od razu również wprowadzić datę zakończenia uczęszczania do oddziału,
 • języki obce nowożytne lub języki mniejszości narodowych lub regionalnych (w przypadku oddziałów, w których zostały zarejestrowane odpowiednie języki),
 • zawody (w przypadku oddziałów, w których zostały one zarejestrowane),
 • dyscypliny sportowe (w przypadku oddziałów, w których zostały one zarejestrowane).

Widok formularza dodaj przypisanie do oddziału podstawowego z polami do uzupełnienia

Wypełniony formularz należy wysłać za pomocą przycisku ZAPISZ.

widok zakładki przypisania

Poprawne przypisanie ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

 

Zakończenie przypisania do oddziału

Aby zakończyć przypisanie ucznia do oddziału należy na liście uczniów kliknąć MENU przycisk menu

następnie w MODYFIKUJ znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału.

Z opcji należy korzystać w przypadku, gdy uczeń zakończy naukę w danym oddziale.

Aby zakończyć naukę należy:

 1. wpisać datę zakończenia uczęszczania,
 2. wybrać status przypisania (statusy nie dostępne z poziomu oddziałów „0” i poniżej „0” oraz „Wychowanie przedszkolne”):
 • przerwał naukę – należy zaznaczyć, gdy uczeń zrezygnował z nauki w tym oddziale,
 • otrzymał promocję – należy zaznaczyć, gdy uczeń otrzymał promocję do następnego oddziału
 • promocja w trakcie roku szkolnego– status należy zaznaczyć w sytuacji kiedy uczeń otrzymuje promocję do następnej klasy w trakcie trwania roku szkolnego,
 • nie otrzymał promocji – należy zaznaczyć, gdy uczeń nie otrzymał promocji do następnego oddziału,
 • nie podlega klasyfikacji rocznej – status dostępny w przypadku przedłużonego okresu nauki
 • ukończył szkołę – status dostępny w przypadku uczniów w ostatnich klasach w danym typie szkoły

jest również możliwość zakończenia nauki w szkole z dniem zakończenia przypisania po zaznaczeniu CHECKBOX Okno z zaznaczonym checkboxem potwierdzającym zakończenie nauki ucznia z dniem zakończenia przypisania

Widok formularza modyfikacyjnego przypisania do oddziału podstawowego z możliwością wyboru odpowiedniego statusu przypisania

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć ZAPISZ.

 

Modyfikacja przypisania do oddziału podstawowego

W przypadku, gdy przypisując ucznia do oddziału został popełniony błąd można go poprawić. Można zmodyfikować lub usunąć przypisanie ucznia do oddziału z listy oddziałów.

przycisk menu W takim przypadku należy kliknąć MENU znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału, które chcemy zmodyfikować. Z rozwiniętego menu należy wybrać opcję MODYFIKUJ.

Widok na zakładkę przypisania, z możliwością modyfikacji zarejestrowanych przyspisań

W oknie, które się otworzy można zmienić informacje związane z:

 • datą rozpoczęcia uczęszczania do oddziału
 • datą zakończenia uczęszczania do oddziału,
 • językami, których uczeń się uczy,
 • zawodami, których uczeń się uczy,
 • dyscyplinami sportowymi, które uczeń uprawia.

Widok formularza modyfikacji przypisania do oddziału podstawowego z wprowadzonymi zmianami i przyciskiem zapisz

Poprawna modyfikacja zostanie potwierdzone komunikatem OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Gdy uczeń został przypisany do błędnego oddziału należy usunąć przypisanie do oddziału za pomocą przycisku USUŃ.

Okno z widokiem na zakładkę przypisania i funkcją usuń w rozwijalnym menu

Poprawiony formularz należy wysłać za pomocą przycisku POTWIERDŹ.

Okno z widokiem na informację z zaznaczeniem potwierdzenia usunięcia wybranego przypisania

Poprawne usunięcie ucznia z oddziału zostanie potwierdzone komunikatem: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.