Instrukcje techniczne

Oddział podstawowy w szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego

Powrót do listy

Poniższa instrukcja jest przeznaczona dla następujących typów szkół:

 • Szkoła sztuki cyrkowej
 • Szkoła policealna artystyczna
 • Szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury
 • Szkoła muzyczna I stopnia
 • Szkoła muzyczna II stopnia
 • Szkoła sztuki tańca
 • Inna szkoła artystyczna
 • Policealna szkoła muzyczna
 • Policealna szkoła plastyczna

Aby móc przypisać ucznia do oddziału podstawowego należy najpierw zarejestrować oddział podstawowy w module ODDZIAŁY PODSTAWOWE .

Uczeń musi mieć uzupełnioną pozycję MIEJSCE ZAMIESZKANIA dostępną w zakładce DANE IDENTYFIKACYJNE ucznia, aby przypisanie do oddziału zakończyło się sukcesem.

Okno z widokiem na wymagane uzupełnienie pola miejsca zamieszkania przy przypisywaniu ucznia do oddziału podstawowego

Ucznia można przypisać do oddziału – po wejściu w zakładkę UCZNIOWIE.

okno z widokiem na listę uczniów

Po wybraniu ucznia otworzy się karta ucznia, gdzie można przypisać ucznia do oddziału.

 

Z tego miejsca można:

 • przypisać ucznia do oddziału w aktualnym roku szkolnym,
 • zmodyfikować przypisanie ucznia w oddziale,
 • przypisać ucznia do oddziału, do którego uczęszczał w poprzednich latach szkolnych,
 • wprowadzić informacje o zakończeniu nauki w danym oddziale.

Po wybraniu DODAJ otworzy się okno, z którego rozpoczyna się przypisanie ucznia do oddziału. Należy wybrać z listy przypisanie do oddziału podstawowego.

Widok formularza dodania przypisania do oddziału podstawowego z polami do uzupełnienia

Po kliknięciu do ODDZIAŁU PODSTAWOWEGO otworzy się okno, w którym należy wybrać:

 • rok szkolny,
 • typ szkoły dla oddziału,
 • oddział, do którego zostanie przypisany uczeń (widoczne będą tylko oddziały zarejestrowane na wybrany rok szkolny i typ szkoły dla oddziału),
 • datę rozpoczęcia uczęszczania do oddziału,
 • opcjonalnie można od razu również wprowadzić datę zakończenia uczęszczania do oddziału,
 • opcjonalnie można zaznaczyć język obcy,
 • nauczany zawód lub zawody.
 • Widok uzupełnionego formularza dodania przypisania do oddziału podstawowego

Wypełniony formularz należy wysłać za pomocą przycisku ZAPISZ.

Widok na poprawne zapisanie przypisania ucznia do oddziału podstawowego z widocznym statusem: uczy się

 

Poprawne przypisanie ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

 

Zakończenie przypisania do oddziału

Aby zakończyć przypisanie ucznia do oddziału należy kliknąć MENU  przycisk menu  ,następnie w MODYFIKUJ znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału. Z opcji należy korzystać w przypadku, gdy uczeń zakończy naukę w danym oddziale.

Widok na zakładkę przypisania, z możliwością modyfikacji zarejestrowanych przypisań

Aby zakończyć naukę należy:

 1. wpisać datę zakończenia uczęszczania,
 2. wybrać status przypisania:
 • przerwał naukę – należy zaznaczyć, gdy uczeń zrezygnował z nauki w tym oddziale,
 • otrzymał promocję – należy zaznaczyć, gdy uczeń otrzymał promocję do następnego oddziału
 • promocja w trakcie roku szkolnego,
 • nie otrzymał promocji – należy zaznaczyć, gdy uczeń nie otrzymał promocji do następnego oddziału,
 • kontynuuje naukę w tej samej klasie,
 • jest również możliwość jednoczesnego zakończenia nauki w szkole z dniem zakończenia przypisania.

Widok formularza modyfikacyjnego przypisania do oddziału podstawowego z możliwością wyboru odpowiedniego statusu przypisania

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć ZAPISZ.

 

Modyfikacja przypisania do oddziału podstawowego

W przypadku, gdy przypisując ucznia do oddziału został popełniony błąd można go poprawić. W takim przypadku należy kliknąć MENU  przycisk menu  znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału, które chcemy zmodyfikować. Z rozwiniętego menu należy wybrać opcję MODYFIKUJ.

Widok na zakładkę przypisania, z możliwością modyfikacji zarejestrowanych przypisań

W oknie, które się otworzy można zmienić informacje związane z:

 • datą rozpoczęcia uczęszczania do oddziału
 • datą zakończenia uczęszczania do oddziału,
 • językami, których uczeń się uczy,
 • zawodami, których uczeń się uczy.

Widok formularza przyspiania do oddziału podstawowego z możliwością edycji pól

Poprawna modyfikacja zostanie potwierdzone komunikatem OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Gdy uczeń został przypisany do błędnego oddziału należy usunąć przypisanie do oddziału za pomocą przycisku USUŃ.

Okno z widokiem na zakładkę przypisania i funkcją usuń w rozwijalnym menu

Poprawiony formularz należy wysłać za pomocą przycisku POTWIERDŹ.

Okno z widokiem na informację z zaznaczeniem potwierdzenia usunięcia wybranego przypisania

Poprawne usunięcie ucznia z oddziału zostanie potwierdzone

komunikatem OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.