Instrukcje techniczne

Oddział podstawowy – klasa wstępna – rejestracja

Powrót do listy

W ustawie Prawo oświatowe, wprowadzono przepisy, które umożliwią tworzenie klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych, w których funkcjonują oddziały dwujęzyczne. W klasach wstępnych uczniowie przygotują się do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w placówkach. Po ukończeniu klasy wstępnej, uczeń w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuował naukę w klasie I oddziału dwujęzycznego w szkole, w której uczęszczał do klasy wstępnej.

Oddział podstawowy klasy „wstępnej” możliwy jest do rejestracji od roku szkolnego 2019/2020.

Oddział ten można rejestrować tylko w:

 • Liceum ogólnokształcącym z 4-letnim cyklem kształcenia,
 • Technikum z 5-letnim cyklem kształcenia,
 • Bednarskiej Szkole Realnej z 4-letnim cyklem kształcenia.

Wskazany oddział podstawowy może mieć tylko podbudowę szkoły podstawowej oraz specyfikę podstawową „ogólnodostępny”.

W oddziale klasy „wstępnej” można zarejestrować tylko nauczanie w jednym języku obcym.

W oddziale klasy wstępnej wykazanej w Technikum nie są rejestrowane zawody.

W celu rejestracji oddziału klasy wstępnej należy wybrać zakładkę oddziały Podstawowe.

Okno z zaznaczoną zakładką oddziały podstawowe

Następnie należy kliknąć przycisk DODAJ.  Otworzy się nowe okno, w którym należy wprowadzić informacje o klasie wstępnej.

Pola do uzupełnienia:

 • Rok szkolny: będzie uzupełniony automatycznie po wybraniu odpowiedniego na liście oddziałów.
 • Typ szkoły dla oddziału: również będzie uzupełniony automatycznie po wybraniu odpowiedniego typu placówki.
 • Podbudowa: klasa wstępna może mieć tylko podbudowę szkoły podstawowej.
 • Klasa/semestr: należy wskazać „Wstępna”
 • Opis: należy wypełnić zgodnie z nomenklaturą w placówce.
 • Tryb nauki: uzupełniony automatycznie.
 • Specyfika podstawowa: uzupełniona automatycznie wpisem: Ogólnodostępny.
 • Języki obce: należy wskazać jeden język.
 • Cykl kształcenia: zaczytany automatycznie.

Widok na formularz rejestracji oddziału podstawowego z polami do wypełnienia takim jak klasa, opis, specyfika oddziału, języki nauczane, cykl

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych należy kliknąć przycisk ZAPISZ w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Po zapisaniu pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Rejestrowany oddział klasy „wstępnej” pojawi się na liście oddziałów podstawowych:

Widok na listę oddziałów podstawowych z zarejestrowanym oddziałem klasy wstępnej