Instrukcje techniczne

Przypisanie ucznia do oddziału dodatkowego

Powrót do listy

Aby móc przypisać ucznia do oddziału dodatkowego należy najpierw zarejestrować oddział dodatkowy w module ODDZIAŁY.

Ucznia można przypisać do oddziału dodatkowego z LISTY UCZNIÓW lub z kraty ucznia – po wejściu w zakładkę UCZNIOWIE.

UWAGA: Od roku szkolnego 2020/2021 aby w szkole przypisać ucznia do oddziału Przygotowawczego lub RW musi on mieć uzupełnioną pozycję MIEJSCE ZAMIESZKANIA dostępną w zakładce DANE IDENTYFIKACYJNE ucznia.

W przypadku przypisania ucznia WWR i RW konieczne jest zarejestrowanie orzeczenia RW lub opinii WWR wraz z okresem obowiązywania orzeczenia/opinii.

okno z widokiem na wymagane uzupełnienie pola miejsca zamieszkania przy przypisywaniu ucznia do oddziału podstawowego

Nie ma wymagania dodania adresu jeśli uczeń jest przypisywany tylko do oddziału:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • grup nauczania języka mniejszości, tj. grup międzyprzedszkolnych, międzyszkolnych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, w których realizowana jest nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego,
 • kursów umiejętności zawodowych,
 • kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
 • kwalifikacyjnych kursów w placówce doskonalenia nauczycieli,
 • pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkole w podmiocie leczniczym,
 • IPET,
 • oddziału Egzaminu eksternistycznego w poszczególnych typach szkół artystycznych:
 • Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
 • Liceum sztuk plastycznych
 • Ogólnokształcąca szkoła baletowa
 • Szkoła sztuki cyrkowej
 • Szkoła muzyczna II stopnia
 • Szkoła sztuki tańca
 • Policealna szkoła muzyczna
 • Policealna szkoła plastyczna

Po wybraniu ucznia otworzy się podgląd szczegółów, gdzie w zakładce PRZYPISANIA można przypisać ucznia do oddziału.

okno z widokiem na miejsce dodania przypisania do oddziału wybranego ucznia

Z tego miejsca można:

 • przypisać ucznia do oddziału w aktualnym roku szkolnym,
 • zmodyfikować przypisanie ucznia w oddziale,
 • przypisać ucznia do oddziału, do którego uczęszczał w poprzednich latach szkolnych,
 • wprowadzić informacje o zakończeniu nauki w danym oddziale.

Po wybraniu DODAJ otworzy się okno, z którego rozpoczyna się przypisanie ucznia do oddziału. Należy wybrać z listy przypisanie do oddziału dodatkowego.

okno z widokiem na miejsce dodania przypisania do oddziału dodatkowego wybranego ucznia

Po kliknięciu PRZYPISANIE DO ODDZIAŁU DODATKOWEGO otworzy się okno w którym należy wybrać:

 • rok szkolny,
 • typ oddziału dodatkowego,
 • oddział, do którego zostanie przypisany uczeń (widoczne będą tylko oddziały zarejestrowane na rok szkolny, który został wybrany),
 • datę rozpoczęcia uczęszczania do oddziału, opcjonalnie można od razu również wprowadzić datę zakończenia uczęszczania do oddziału.

widok formularza dodania przypisania do oddziału dodatkowego z polami do uzupełnienia

Widok uzupełnionego formularza dodaj przypisanie do oddziału dodatkowego z przyciskiem zapisz

Wypełniony formularz należy wysłać za pomocą przycisku ZAPISZ.

Poprawne przypisanie ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Okno z widokiem na zapisane przypisanie do oddziału dodatkowego

 

Zakończenie przypisania do oddziału dodatkowego

Aby zakończyć przypisanie ucznia do oddziału należy kliknąć MENU  przycisk menu , następnie w MODYFIKUJ znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału. Z opcji należy korzystać w przypadku, gdy uczeń zakończy naukę w danym oddziale.

Okno z widokiem na zakładkę przypisania z możliwością modyfikowania wpisu

Widok formularza modyfikacji przypisania do oddziału dodatkowego z edytowalnym polem daty zakończenia przypisania

Aby zakończyć naukę należy wpisać datę zakończenia uczęszczania i kliknąć ZAPISZ.

Poprawne przypisanie ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

 

Modyfikacja przypisania do oddziału

W przypadku, gdy przypisując ucznia do oddziału został popełniony błąd, można go poprawić. W takim przypadku należy kliknąć MENU  przycisk menu  znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału, które chcemy zmodyfikować. Z rozwiniętego menu należy wybrać opcję MODYFIKUJ.

Okno z widokiem na zakładkę przypisania z możliwością modyfikowania wpisu

W oknie, które się otworzy można zmienić informacje związane z:

 • datą rozpoczęcia uczęszczania do oddziału,
 • datą zakończenia uczęszczania do oddziału.

Widok formularza modyfikuj przypisanie do oddziału dodatkowego z możliwością zmiany dat

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć ZAPISZ.

Poprawna modyfikacja zostanie potwierdzona komunikatem OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

 

Usunięcie przypisania do oddziału

Z funkcji należy skorzystać jeśli uczeń został przypisany do błędnego oddziału lub nigdy nie uczęszczał do oddziału dodatkowego w danym roku szkolnym. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z funkcji MODYFIKUJ.

Okno z widokiem na zakładkę przypisania z możliwością usunięcia wpisu

Okno z zaznaczonym potwierdzeniem chęci usunięcia wybranego przypisania

Usunięcie przypisania do oddziału należy zaakceptować za pomocą przycisku USUŃ. Poprawne usunięcie ucznia z oddziału zostanie potwierdzone komunikatem OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.