Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Poradnia – Uczniowie – Dane identyfikacyjne – Modyfikacja

Dane identyfikacyjne ucznia należy zmodyfikować w przypadku:

  • Zmiany imienia lub nazwiska ucznia
  • W momencie otrzymania przez ucznia numeru PESEL (w przypadku uczniów zarejestrowanych bez numeru PESEL).

UWAGA: W przypadku zmiany numeru PESEL przez ucznia, taką osobę należy zarejestrować ponownie (dodanie nowego ucznia).

Modyfikacja ucznia zarejestrowanego bez numeru PESEL

Na liście uczniów należy kliknąć na ucznia nieposiadającego numer PESEL.

okno z widokiem na wybranego ucznia z listy uczniów którego dane mają zostać zmienione

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty ucznia, w której można poprawić dane identyfikacyjne.

Kliknięcie przycisku edytuj (znak ołówek), który znajduje się w prawym górnym rogu okna danych identyfikacyjnych otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane – zarówno takie informacje jak datę urodzenia, kraj pochodzenia, czy imiona, jak również zmienić sposób rejestracji ucznia z rejestracji bez numeru PESEL na rejestrację z numerem PESEL.

okno z widokiem na szczegóły wybranego ucznia którego dane mają zostać zmienione

W przypadku chęci zmiany danych ucznia z osoby bez numeru PESEL na osobę posiadającą numer PESEL w pierwszej kolejności należy odznaczyć opcję Brak numeru PESEL, a następnie wprowadzić numer PESEL.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ nastąpi weryfikacja wprowadzonych danych z rejestrem PESEL.

Na dole ekranu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wprowadzone dane pojawią się na liście uczniów:

Okno z widokiem na wprowadzone zmiany i zapisane dane ucznia

W podglądzie szczegółów ucznia będą widoczne pozostałe dane pobrane z rejestru PESEL.

okno z widokiem na szczegóły zapisanych danych identyfikacyjnych ucznia

Modyfikacja ucznia posiadającego numer PESEL

Na liście uczniów należy kliknąć na ucznia, któremu chcemy modyfikować imię/nazwisko.

okno z zaznaczonym uczniem którego dane mają ulec zmianie

Kliknięcie przycisku edytuj (znak ołówek), który znajduje się w prawym górnym rogu okna danych identyfikacyjnych otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane.

okno z widokiem na szczegóły ucznia którego dane mają ulec zmianie

Aby zmodyfikować wprowadzone dane wystarczy bezpośrednio w oknie edycji wprowadzić nowe dane.

Obraz zawierający dane ucznia po zmianie

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem Operacja zakończona pomyślnie, na odświeżonej karcie ucznia wyświetlone zostaną wprowadzone dane.

okno z widokiem na zaznaczonego zapisanego ucznia