Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Dane identyfikacyjne ucznia należy zmodyfikować w przypadku:

  • Zmiany imienia lub nazwiska ucznia
  • W momencie otrzymania przez ucznia numeru PESEL (w przypadku uczniów zarejestrowanych bez numeru PESEL).

UWAGA: W przypadku zmiany numeru PESEL przez ucznia, taką osobę należy zarejestrować ponownie (dodanie nowego ucznia).

Modyfikacja ucznia zarejestrowanego bez numeru PESEL

Na liście uczniów należy kliknąć na ucznia nieposiadającego numer PESEL.

Widok na listę uczniów z zaznaczonym wpisem modyfikowanych danych ucznia

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty ucznia, w której można poprawić dane identyfikacyjne.

Kliknięcie przycisku edytuj (znak ołówek), który znajduje się w prawym górnym rogu okna danych identyfikacyjnych otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane – zarówno takie informacje jak datę urodzenia, kraj pochodzenia, czy imiona, jak również zmienić sposób rejestracji ucznia z rejestracji bez numeru PESEL na rejestrację z numerem PESEL.

okno formularza modyfikacji ucznia z polami do wypełnienia takim jak imię, nazwisko , typ dokumentu , numer dokumentu

W przypadku chęci zmiany danych ucznia z osoby bez numeru PESEL na osobę posiadającą numer PESEL w pierwszej kolejności należy odznaczyć opcję Brak numeru PESEL, a następnie wprowadzić numer PESEL.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ nastąpi weryfikacja wprowadzonych danych z rejestrem PESEL.

Na dole ekranu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wprowadzone dane pojawią się na liście uczniów:

Widok na listę uczniów  z oznaczonym uczniem

W podglądzie szczegółów ucznia będą widoczne pozostałe dane pobrane z rejestru PESEL.

Widok na podgląd szczegółów danych ucznia zaczytanych z rejestru PESEL

Modyfikacja ucznia posiadającego numer PESEL

Na liście uczniów należy kliknąć na ucznia, któremu chcemy modyfikować imię/nazwisko.

Widok wpisu danych ucznia na liście uczniów z podświetloną etykietą

Kliknięcie przycisku edytuj (znak ołówek), który znajduje się w prawym górnym rogu okna danych identyfikacyjnych otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane.

okno z widokiem na dane ucznia i komunikat oraz podkreślony symbol olówka

Aby zmodyfikować wprowadzone dane wystarczy bezpośrednio w oknie edycji wprowadzić nowe dane.

okno formularza modyfikacji danych ucznia

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem Operacja zakończona pomyślnie, na odświeżonej karcie ucznia wyświetlone zostaną wprowadzone dane.

okno z widokiem na listę uczniów z oznaczonym uczniem po wprowadzeniu zmian