Instrukcje techniczne

Liczba uczniów ze statusem “UCZY SIE” w poprzednich latach szkolnych

Powrót do listy

Jeśli w bazie danych SIO istnieją dla szkoły niezamknięte przypisania uczniów do oddziałów podstawowych w poprzednich latach szkolnych – to system SIO wyświetli użytkownikowi stosowny komunikat:

„W szkole nie zostały zamknięte przypisania uczniów do oddziałów podstawowych (stan bieżący).
Prosimy o zamknięcie przypisań:”

Co oznacza, że określona liczba uczniów z komunikatu posiada we wskazanym roku szkolnym nadal status nauki UCZY SIĘ.

Użytkownik logujący się do samodzielnego podmiotu otrzyma, powyższy komunikat tuż po zalogowaniu do aplikacji SIO.

W przypadku zespołów/jednostek złożonych (placówek strukturalnych) komunikat ten wyświetli się po wyborze konkretnej szkoły wchodzącej w skład struktury tego zespołu/jednostki złożonej.

Okno z komunikatem "zweryfikuj przypisania uczniów"

Komunikat ZWERYFIKUJ PRZYPISANIA UCZNIÓW informuje ilu uczniów w danym roku szkolnym posiada niezamknięte przypisania (status UCZY SIĘ).

Aby dokonać weryfikacji i zamknięcia przypisań ww. liczby uczniów w danym roku szkolnym, należy kliknąć przy podanej informacji na czarną STRZAŁKĘ.

Okno z wyborem przejścia do listy oddziałów

Program przeniesie nas do listy zarejestrowanych oddziałów w konkretnie wskazanym roku szkolnym. Na liście tej należy odszukać oddział, dla którego w kolumnie LICZBA AKTUALNIE UCZĄCYCH SIĘ występuje wartość różna od zera.

Okno z widokiem na listę oddziałów z wybranym rokiem szkolnym

Po wybraniu takiego oddziału należy przejść do zakładki PRZYPISANIA i odszukać uczniów posiadających otwarte przypisania.

Okno z widokiem na zakładkę przypisania w wybranym oddziale

Aby z danego oddziału wskazać uczniów, którzy mają otwarte przypisanie (posiadają status UCZY SIĘ) , proszę wybrać w górnym prawym rogu okna PRZYPISANIA zakładkę OTWARTE

Okno z wyfiltrowanymi przypisanami do oddziałów

W kolumnie STATUS można najechać kursorem myszy na ikonę informacyjną tj. KÓŁKO Z LITERĄ i aby odczytać aktualny status przypisania.

Okno z widokiem na odczytanie statusu przypisania.

W tym miejscu można dokonać modyfikacji przypisania, wybierając przycisk menu TRZY KROPKI i kolejno opcję: MODYFIKUJ PRZYPISANIE.

Okno z opcją modyfikacji przypisania ucznia ze statusem "uczy się".

Wyświetli się okno z modyfikacją przypisania dla wybranego we wskazanym roku szkolnym oddziału.

W polu DATA ZAKOŃCZENIA należy wybrać datę zakończenia nauki ucznia zgodną z datą zakończenia danego roku szkolnego lub w przypadku wybrania statusu PRZERWAŁ NAUKĘ  faktyczną datę przerwania nauki.

Okno z widokiem na formularz wprowadzenia daty zakończenia przypisania

Datę wybieramy klikając w ikonę KALENDARZA. Zmiany zapisujemy przyciskiem ZAPISZ.

okno z widokiem na modyfikuj przypisanie do oddziału podstawowego

Poprawne wykonanie operacji zostaje potwierdzone komunikatem: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Okno z komunikatem "operacja zakończona pomyślnie".