Instrukcje techniczne

Grupowe zakończenie danych dziedzinowych

Powrót do listy

Poniższa instrukcja dotyczy grupowego zakończenia okresu danych dziedzinowych:

  • Okres spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego,
  • Okres korzystania z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym,
  • Okres spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą,
  • Okres spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
  • Okres korzystania przez ucznia z internatu,
  • Okres statusu młodocianego pracownika,
  • Okresu dowożenia.
  • Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
  • Zindywidualizowanej ścieżki obowiązku przedszkolnego

Lista wyboru danych dziedzinowych zależna jest od typu placówki i oddziału. Poniższa instrukcja przedstawiona jest na jednym przykładzie. Zamykanie okresów obowiązywania wszystkich danych dziedzinowych przebiega w analogiczny sposób. Grupowe zakończenie obowiązywania danych dziedzinowych wykonywane jest z LISTY ODDZIAŁÓW PODSTAWOWYCH w module ODDZIAŁY.

W pierwszej kolejności należy wyszukać odpowiedni oddział poprzez wejście w moduł ODDZIAŁY- PODSTAWOWE.

Następnie należy przejść do zakładki PRZYPISANIA i z prawej strony wybrać zakładkę OTWARTE.

Okno z widokiem na zakładkę przypisania, z wyborem filtra: otwarte

Następnie należy zaznaczyć uczniów, którym chcemy zakończyć okres obowiązywania danych dziedzinowych.

Okno z widokiem zaznaczonych wybranych uczniów

Lista uczniów może mieć więcej niż 1 stronę. Strony oraz liczba wyświetlanych wpisów widoczne są w prawym dolnym rogu .

Zaznaczając wybrane osoby można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i uwzględnione podczas operacji grupowego zamknięcia okresu obowiązywania.

W prawym, górnym rogu okna, należy kliknąć MENU przycisk menu .

Okno z widokiem na przycisk menu, przy zaznaczonych grupowo uczniach

Pojawi się lista z której należy wybrać ZAKOŃCZ DANĄ DZIEDZINOWĄ i z kolejnej Listy należy wybrać zamykaną daną dziedzinową.

Następnie pojawi się nowe okno, gdzie należy wybrać DATĘ ZAKOŃCZENIA.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Po wprowadzeniu daty zakończenia należy kliknąć w przycisk ZAPISZ.

W przypadku rezygnacji należy kliknąć w przycisk KRZYŻYK znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Widok prawidłowego grupowego zakończenia okresu korzystania z internatu dla wybranych uczniów

Po poprawnym zapisaniu pojawi się komunikat: POPRAWNIE WYSŁANO 2 z 2.