Instrukcje techniczne

Godziny pomocy w ramach okresu orzeczenia/opinii (Art.12)

Powrót do listy

Aby można było wykazać okres godzin pomocy w ramach okresu obowiązywania orzeczenia/opinii, uczeń musi mieć zarejestrowane orzeczenie/opinię wraz z jego okresem obowiązywania.

Dodanie okresu godzin pomocy jest możliwe od roku szkolnego 2022/2023.

okno z widokiem na okresy obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie

Jeżeli okres obowiązywania orzeczenia/opinii rozpoczyna się np. 01.09.2021 r. i data końca jest późniejsza niż 01.09.2022 r. to konieczne będzie uzupełnienie okresu godzin pomocy w okresie od 01.09.2022 r.

Dodanie okresu godzin pomocy rozpoczynamy od wybrania danego ucznia i przejścia do zakładki ORZECZENIA/OPINIE.

okno z widokiem na orzeczenie/opinie

Następnie należy dodać okres godzin pomocy w ramach okresu obowiązywania danego orzeczenia/opinii ucznia.

W zależności od rodzaju orzeczenia/opinii możliwe są do uzupełnienia różne rodzaje godzin pomocy.

Rodzaje pomocy:

W przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego liczbę godzin poszczególnych zajęć wykazuje się w podziale tygodniowym na rodzaje:

 • Tygodniowa liczba godzin grupowych zajęć resocjalizacyjnych
 • Tygodniowa liczba godzin grupowych zajęć rewalidacyjnych
 • Tygodniowa liczba godzin grupowych zajęć socjoterapeutycznych
 • Tygodniowa liczba godzin grupowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Tygodniowa liczba godzin indywidualnych zajęć resocjalizacyjnych
 • Tygodniowa liczba godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjnych
 • Tygodniowa liczba godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjnych
 • Tygodniowa liczba godzin indywidualnych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Tygodniowa liczba godzin nauczyciela współorganizującego kształcenie
 • Tygodniowa liczba godzin pomocy nauczyciela
 • Tygodniowa liczba godzin specjalisty pełniącego zadania współorganizującego kształcenie
 • Tygodniowa liczba godzin zajęć indywidualnych lub w grupie do 5 osób

W orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych liczbę godzin poszczególnych zajęć wykazuje się w podziale tygodniowym na rodzaje:

 • Tygodniowa liczba godzin grupowych zajęć resocjalizacyjnych
 • Tygodniowa liczba godzin grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • Tygodniowa liczba godzin grupowych zajęć socjoterapeutycznych
 • Tygodniowa liczba godzin grupowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Tygodniowa liczba godzin indywidualnych zajęć resocjalizacyjnych
 • Tygodniowa liczba godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • Tygodniowa liczba godzin indywidualnych zajęć socjoterapeutycznych
 • Tygodniowa liczba godzin indywidualnych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Natomiast w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania liczbę godzin wykazuje się w podziale miesięcznym na rodzaj:

 • Miesięczna liczba godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

Dla orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:

 • okresy dla różnych rodzajów pomocy mogą na siebie nachodzić,
 • w ramach okresu obowiązywania orzeczenia ten sam rodzaj pomocy może wystąpić wielokrotnie, w różnych, nienachodzących na siebie okresach.

Aby wykazać godzin pomocy w ramach okresu obowiązywania orzeczenia/opinii należy kliknąć w trzy kropeczki znajdujące się po prawej stronie okna dotyczącego okresu obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie i wybierać opcje DODAJ OKRES GODZIN POMOCY:

okno z widokiem na listę z wyborem dodaj okres godzin pomocy

Otworzy się okno do wypełnienia danych:

okno z widokiem na dodaj okres godzin pomocy

Przy wykazaniu zbyt dużej ilości godzin pojawi się stosowny komunikat:

okno z widokiem na dodaj okres godzin pomocy z komunikatem błędu.

Po uzupełnieniu tabeli, dane należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Wybrany rodzaj pomocy wraz z okresem godzin pomocy i liczbą godzin pojawią się na liście:

okno z widokiem na zakładkę orzeczenia opinie z wprowadzonymi okresami godzin pomocy

Możliwa jest zmiana wykazanych rodzajów pomocy jak i liczby godzin oraz okresu godzin pomocy poprzez funkcję MODYFIKUJ widniejącą przy każdym wpisie:

okno z widokiem na możliwość modyfikacji okresu godzin pomocy

Wprowadzane zmiany należy zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ.

Aby usunąć błędnie wykazane dane, należy użyć funkcji USUŃ:

okno z widokiem na opcję usunięcia okresu godzin pomocy

Pojawi się komunikat:

okno z widokiem na komunikat czy na pewno usunąć okres godzin pomocy?

Usunięcie należy potwierdzić korzystając z przycisku USUŃ.