Instrukcje techniczne

Etykiety na liście uczniów

Powrót do listy

Etykiety na liście uczniów

Na liście uczniów znajduje się kolumna ETYKIETY, w której wyświetlają się informacje dotyczące danych wpisanych uczniowi w bieżącym roku szkolnym. W zależności od rodzaju etykiety może ona podświetlać się na czerwono, niebiesko lub pozostać szara.

Okno z widokiem na wszystkie etykiety przy wprowadzonych wpisach w programie SIO

Etykiety mówiące o niespójnościach mogą być tylko szare lub czerwone. Kolor SZARY informuje, że wszystkie dane wpisane są poprawnie, a CZERWONY, że wystąpiły jakieś niezgodności.

etykieta - poprawne przypisania w nauce etykieta - brak przypisania w nauceBRAK PRZYPISANIA W NAUCE

Etykieta jest czerwona, kiedy w bieżącym roku szkolnym uczeń ma wpisany okres nauki, a nie jest przypisany do oddziału podstawowego lub do oddziału dodatkowego (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze).

etykieta - orzeczenie/opinia w przypisaniu etykieta brak orzeczenia/oinii w przypisaniuBRAK ORZECZENIA/OPINII W PRZYPISANIU

Etykieta jest czerwona, kiedy uczeń jest przypisany do oddziału specjalnego RW, WWR lub IPET, ale nie ma zarejestrowanego orzeczenia/opinii lub kiedy okres obowiązywania orzeczenia/opinii nie pokrywa w całości wszystkich lat, kiedy uczeń ma przypisanie do takiego oddziału.

etykieta - uczeń poprawnie zweryfikowany w pesel etykieta - uczeń nie zweryfikowany w peselUCZEŃ NIEZWERYFIKOWANY W PESEL

Etykieta jest czerwona, kiedy dane identyfikacyjne ucznia nie są zgodne z danymi zawartymi w rejestrze PESEL.

etykieta-poprawnie dodane orzeczenie w przedłużonym okresie nauki etykieta- brak orzeczenia w przedłużonym okresie naukiBRAK ORZECZENIA W PRZEDŁUŻONYM OKRESIE NAUKI

Etykieta jest czerwona, kiedy uczeń w roku poprzednim miał wykazany przedłużony okres nauki, w bieżącym roku został przypisany do oddziału na tym samym poziomie, a nie ma wpisanego orzeczenia.

etykieta- poprawnie zweryfikowane orzeczenie/opinia etykieta- nie zweryfikowane orzeczenie/opiniaNIEZWERYFIKOWANE ORZECZENIE/OPINIA

Etykieta jest czerwona, kiedy orzeczenie/opinia nie zostały dodane z takimi samymi danymi jakie wpisała poradnia.

etykieta- poprawnie zamknięty okres obowiązku szkolnego/przedszkolnego etykieta- nie zamknięty okres obowiązku szkolnego/przedszkolnegoNIEZAMKNIĘTY OKRES OBOWIĄZKU SZKOLNEGO/PRZEDSZKOLNEGO

Etykieta jest czerwona, kiedy uczeń ma w szkole wykazane spełnianie obowiązku szkolnego/przedszkolnego, a szkoła przestała być szkołą obwodową.

etykieta- poprawnie dodany okres obowiązywania orzeczenia etykieta- brak okresu obowiązywania orzeczeniaBRAK OKRESU OBOWIĄZYWANIA ORZECZENIA

Etykieta jest czerwona, kiedy uczeń ma dodane orzeczenie/opinię, ale nie został wpisany okres obowiązywania orzeczenia.

etykieta -poprawnie wprowadzone miejsce zamieszkania etykieta -nie wprowadzone miejsce zamieszkania BRAK MIEJSCA ZAMIESZKANIA W PRZYPISANIU

Etykieta jest czerwona, kiedy uczeń posiada przypisanie do oddziału, ale miejsce zamieszkania nie pokrywa w całości okresu przypisania do oddziału.

etykieta poprawnie wykazane zajęcia w orzeczeniu/opinii etykieta brak zajęć w orzeczeniu/opiniiBRAK ZAJĘĆ W ORZECZENIU/OPINII

Etykieta jest czerwona, kiedy uczeń przy aktywnym okresie orzeczenia/opinii od roku szkolnego 22/23 nie ma uzupełnionych danych dotyczących godzin pomocy.

etykieta - poprawnie dodany kraj pochodzenia i status ucznia etykieta - brak dodanego kraju pochodzenia i statusu ucznia – BRAK KRAJU POCHODENIA I/LUB STATUSU UCZNIA

Etykieta jest czerwona, gdy podczas rejestracji ucznia z numerem PESEL posiadającego obywatelstwo inne niż polskie nie wprowadzono kraju pochodzenia oraz statusu ucznia.

Etykiety mówiące o uzupełnionych danych mogą być tylko szare lub niebieskie. Kolor SZARY informuje o braku wprowadzonych danych, a NIEBIESKI o ich uzupełnieniu.

etykieta- brak dodania nauki ucznia etykieta- dodana nauka uczniaNAUKA UCZNIA

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma dodany okres nauki.

etykieta- brak przypisania - oddział podstawowy etykieta- przypisanie - oddział podstawowyPRZYPISANIE -ODDZIAŁ PODSTAWOWY

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń jest przypisany do oddziału podstawowego na bieżący rok.

etykieta- brak przypisania - oddział dodatkowy etykieta- przypisanie - oddział dodatkowyPRZYPISANIE- ODDZIAŁ DODATKOWY

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń jest przypisany do oddziału dodatkowego na bieżący rok.

etykieta-brak obowiązku szkolnego etykieta-uzupełniony obowiązek szkolnyOBOWIĄZEK SZKOLNY

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wykazane spełnianie obowiązku szkolnego.

etykieta-brak obowiązku przedszkolnego etykieta-uzupełniony obowiązek przedszkolnyOBOWIĄZEK PRZEDSZKOLNY

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wykazane spełnianie obowiązku przedszkolnego.

etykieta- brak pozostałych danych dziedzinowych etykieta- dodane pozostałe dane dziedzinowePOZOSTAŁE DANE DZIEDZINOWE

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wpisane dane dziedzinowe inne niż zgłoszenie do egzaminu, zajęcia dodatkowe w szkole lub pomoc materialna.

etykieta- brak dowożenia etykieta- uzupełnione dowożenieDOWOŻENIE

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wykazane dowożenie bez daty zakończenia w aktualnym roku szkolnym.

etykieta- brak zajęć dodatkowych etykieta - dodane zajęcia dodatkoweZAJĘCIA DODATKOWE W SZKOLE

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wpisane zajęcia dodatkowe.

etykieta - brak pomocy materialnej etykieta - dodana pomoc materialnaPOMOC MATERIALNA

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma dodaną pomoc materialną.

etykieta - brak orzeczenia/opinii etykieta - dodane orzeczenie/opiniaORZECZENIA/OPINIA

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma dodane orzeczenie/opinię.

etykieta brak miejsca zamieszkannia etykieta dodane miejsce zamieszkania –  MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wpisane miejsce zamieszkania.

etykieta nie wprowadzony wypadek etykieta dodany wypadekWYPADEK

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wpisany wypadek.

etykieta- brak dodania spełnianie obowiązku szkolnego w szkole obwodowej etykieta- dodany spełnianie obowiązku szkolnego w szkole obwodowejSPEŁNIANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W SZKOLE OBWODOWEJ -STAN NA 30 WRZEŚNIA

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń na wykazane spełnianie obowiązku szkolnego w szkole obwodowej na stan 30 września.

etykieta- brak dodania laureata/finalisty olimpiady/konkursu etykieta- dodany laureat/finalista olimpiady/konkursuLAURETA/FINALISTA OLIMPIADY/KONKURSU

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wpisany tytuł laureata lub finalisty.

etykieta- brak zgłoszenia do egzaminu etykieta- dodane zgłoszenie do egzaminuZGŁOSZENIE DO EGZAMINU

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń został zgłoszony do egzaminu.

etykieta- brak zakończonej nauki etykieta- dodana zakończona naukaZAKOŃCZONA NAUKA

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma zakończony okres nauki.

etykieta- brak dodania absolwenta/ ukończenia szkoły etykieta- dodany absolwent/ ukończenie szkołyABSOLWENT

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma zakończone przypisanie ze statusem „ukończył szkołę”.