Instrukcje merytoryczne

Uczniowie

Powr贸t do listy

Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji o艣wiatowej (w skr贸cie SIO) stanowi膮:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.聽o systemie informacji o艣wiatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900, z p贸藕n. zm.), zwana dalej ustaw膮,
 2. rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji o艣wiatowej oraz termin贸w przekazywania niekt贸rych danych do bazy danych systemu informacji o艣wiatowej聽(Dz.U. z 2019 r. poz. 1663), zwane dalej rozporz膮dzeniem.

1. Podmioty zobowi膮zane do przekazywania danych o聽poszczeg贸lnych uczniach:

Do przekazywania danych o poszczeg贸lnych uczniach (w zakresie okre艣lonym ustaw膮) zobowi膮zane s膮:

 • szko艂y i plac贸wki o艣wiatowe, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy,
 • jednostki samorz膮du terytorialnego,
 • okr臋gowe komisje egzaminacyjne.

UWAGA:聽Plac贸wki o艣wiatowo-wychowawcze oraz plac贸wki artystyczne 鈥 ogniska artystyczne przekazuj膮 o聽poszczeg贸lnych uczniach wy艂膮cznie dane dotycz膮ce wypadk贸w, jakim uleg艂 ucze艅 b臋d膮c pod opiek膮 plac贸wki (art. 19 ustawy). Plac贸wki te nie powinny wprowadza膰 danych wszystkich wychowank贸w.

UWAGA:聽Plac贸wki kszta艂cenia ustawicznego, centra kszta艂cenia zawodowego przekazuj膮 o poszczeg贸lnych uczniach wy艂膮cznie dane o聽uczestnikach kwalifikacyjnych kurs贸w zawodowych, kurs贸w umiej臋tno艣ci zawodowych i turnus贸w dokszta艂cania teoretycznego m艂odocianych pracownik贸w, a w przypadku uczestnik贸w innych form dokszta艂cania i doskonalenia 鈥 wy艂膮cznie dane dotycz膮ce wypadk贸w, jakim uleg艂 uczestnik b臋d膮c pod opiek膮 plac贸wki (art. 19a ustawy).

UWAGA:聽Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, wykazuj膮 dane identyfikacyjne uczni贸w, dla kt贸rych prowadz膮 zaj臋cia rewalidacyjno-wychowawcze lub wczesne wspomaganie rozwoju. Poradnie przekazuj膮 dane dziedzinowe, zgodnie z art. 8 pkt 2 lit. a-e ustawy.

2. Dane identyfikacyjne

Ka偶da jednostka gromadz膮ca dane na temat poszczeg贸lnych uczni贸w jest zobowi膮zana do podania danych identyfikacyjnych ucznia, czyli dokonania jego rejestracji.

Zgodnie z art. 11 ustawy聽dane identyfikacyjne ucznia w bazie danych SIO obejmuj膮 imi臋, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadaj膮cego numeru PESEL 鈥 imi臋 (imiona), nazwisko, p艂e膰, dat臋 urodzenia, seri臋 i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 oraz 鈥 je偶eli ucze艅 nie jest obywatelem polskim 鈥 kraj pochodzenia i dane dotycz膮ce statusu ucznia:

1) obywatel pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej, pa艅stwa cz艂onkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) 鈥 strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo cz艂onek rodziny takiej osoby posiadaj膮cy prawo pobytu lub prawo sta艂ego pobytu;

2) osoba pochodzenia polskiego w rozumieniu przepis贸w o repatriacji;

3) osoba, kt贸rej udzielono zezwolenia na pobyt sta艂y na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) osoba posiadaj膮ca wa偶n膮 Kart臋 Polaka;

5) osoba, kt贸rej nadano status uchod藕cy, albo cz艂onek rodziny takiej osoby;

6) osoba posiadaj膮ca zgod臋 na pobyt tolerowany;

6a) osoba, kt贸rej udzielono zgody na pobyt ze wzgl臋d贸w humanitarnych, albo cz艂onek rodziny takiej osoby;

7) osoba, kt贸rej udzielono ochrony uzupe艂niaj膮cej, albo cz艂onek rodziny takiej osoby;

8) osoba korzystaj膮ca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) osoba, kt贸rej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego Unii Europejskiej;

10) osoba, kt贸rej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w zwi膮zku z okoliczno艣ci膮, o kt贸rej mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650, z p贸藕n. zm.);

11) cz艂onek rodziny osoby ubiegaj膮cej si臋 o udzielenie ochrony mi臋dzynarodowej;

11a) osoba, kt贸ra posiada kart臋 pobytu z adnotacj膮 鈥瀌ost臋p do rynku pracy鈥, wiz臋 Schengen lub wiz臋 krajow膮 wydan膮 w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

12) osoba, kt贸rej uprawnienie do nauki wynika z umowy mi臋dzynarodowej;

13) inny.

2.1.聽Ucze艅 posiadaj膮cy numer PESEL

Je偶eli wprowadzone informacje na temat ucznia zawiera艂y numer聽PESEL, jego dane po聽zapisaniu w聽bazie danych SIO zostaj膮 dodatkowo przekazane do rejestru PESEL celem ich weryfikacji. W聽rezultacie poprawnej weryfikacji do SIO zostaje zwr贸cone potwierdzenie to偶samo艣ci ucznia oraz jego dodatkowe dane pozyskane z rejestru PESEL za po艣rednictwem bazy danych SIO (drugie imi臋, p艂e膰, data i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo).

2.2.聽Ucze艅 nieposiadaj膮cy numeru PESEL

Je偶eli ucze艅 nie posiada numeru PESEL, niezb臋dne jest podanie dodatkowych danych, kt贸re jednoznacznie zidentyfikuj膮 go w systemie. W takim przypadku nale偶y zaznaczy膰 opcj臋聽Brak numeru PESEL, a nast臋pnie, opr贸cz imienia i nazwiska, uzupe艂ni膰 typ oraz numer dokumentu to偶samo艣ci (seri臋 i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰), kolejne imiona, dat臋 urodzenia oraz p艂e膰.

2.3.聽Ucze艅 nieb臋d膮cy obywatelem polskim

W przypadku, kiedy ucze艅 nie jest obywatelem polskim (niezale偶nie od tego, czy posiada numer PESEL, czy nie) nale偶y zaznaczy膰 opcj臋聽Czy podajesz status i kraj pochodzenia ucznia nieb臋d膮cego obywatelem polskim聽i poda膰 status ucznia oraz kraj pochodzenia.

2.4聽Rejestracja ucznia w przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych z rejestrem PESEL

W przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia z danymi zawartymi w rejestrze PESEL ucze艅 zostaje zarejestrowany i widnieje w aplikacji jako niezweryfikowany. Dla ucznia niezweryfikowanego mo偶liwe jest wprowadzenie jego danych dziedzinowych.

Zgodnie z art. 44 ust. 5 i 6 ustawy w przypadku negatywnej weryfikacji szko艂a lub plac贸wka o艣wiatowa jest obowi膮zana do niezw艂ocznego wyja艣nienia stanu faktycznego dotycz膮cego niezgodno艣ci danych identyfikacyjnych ucznia z danymi osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze PESEL. W celu wyja艣nienia stanu faktycznego szko艂a lub plac贸wka o艣wiatowa na podstawie posiadanej dokumentacji przekazuje kierownikowi urz臋du stanu cywilnego w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania ucznia informacj臋 o braku pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia z danymi osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze PESEL. Na podstawie przekazanej informacji w艂a艣ciwy kierownik urz臋du stanu cywilnego z urz臋du dokona sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 wrze艣nia 2010 r. o ewidencji ludno艣ci (Dz. U. z 2017 r. poz. 657).

W informacji przekazywanej do w艂a艣ciwego kierownika urz臋du stanu cywilnego szko艂a lub plac贸wka o艣wiatowa podaje:

1) imi臋 i nazwisko ucznia;

2) numer PESEL ucznia;

3) dat臋 i miejsce urodzenia ucznia;

4) adres miejsca zamieszkania ucznia oraz adresy zamieszkania rodzic贸w ucznia, je偶eli s膮 r贸偶ne od adresu zamieszkania ucznia;

5) imiona i nazwiska rodzic贸w ucznia;

6) podstaw臋 prawn膮 przekazania informacji, czyli art. 11 ustawy z dnia 24 wrze艣nia 2010 r. o ewidencji ludno艣ci (Dz. U. z 2017 r. poz. 657).

W艂a艣ciwy kierownik urz臋du stanu cywilnego zawiadomi o sposobie za艂atwienia sprawy szko艂臋 lub plac贸wk臋 o艣wiatow膮, kt贸ra przekaza艂a tak膮 informacj臋 o negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia z danymi zawartymi w rejestrze PESEL.

Niezw艂ocznie po wyja艣nieniu stanu faktycznego szko艂a lub plac贸wka o艣wiatowa jest zobowi膮zana do ponownego przekazania do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych ucznia. Po pozytywnej weryfikacji znika w aplikacji oznaczenie ucznia jako niezweryfikowanego. Wszystkie wprowadzone dane dziedzinowe tego ucznia pozostaj膮 bez zmian.

Z powy偶szej procedury wy艂膮czeni s膮 kierownicy szk贸艂 specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

3. Nauka ucznia/obowi膮zek

3.1. Nauka

W przypadku uczni贸w z naboru wrze艣niowego jako dat臋 zako艅czenia nauki nale偶y wykazywa膰 dzie艅 31 sierpnia, tak偶e w przypadku maturzyst贸w.

Z kolei w przypadku uczni贸w z naboru lutowego jako dat臋 zako艅czenia nauki nale偶y wykazywa膰 dzie艅 31 stycznia.

W szko艂ach ponadpodstawowych dla m艂odzie偶y: bran偶owych szko艂ach I stopnia i szko艂ach policealnych oraz we wszystkich typach szk贸艂 dla doros艂ych zaj臋cia dydaktyczno-wychowawcze mog膮 rozpoczyna膰 si臋 w pierwszym powszednim dniu lutego i ko艅czy膰 w ostatni pi膮tek stycznia.

W Kolegium Pracownik贸w S艂u偶b Spo艂ecznych data zako艅czenia nauki to 30 wrze艣nia.

W przedszkolach pe艂ni膮cych dy偶ur w okresie wakacyjnym:

 1. dzieci ucz臋szczaj膮ce ca艂y rok do przedszkola 鈥 w tym podczas wakacji 鈥 powinny by膰 przypisane do swojego oddzia艂u nieprzerwanie do 31 sierpnia danego roku;
 2. dzieci ucz臋szczaj膮ce ca艂y rok do przedszkola 鈥 z wy艂膮czeniem wakacji 鈥 r贸wnie偶 powinny by膰 przypisane do swojego oddzia艂u nieprzerwanie do 31 sierpnia danego roku;
 3. przedszkole nie wykazuje przerwy wakacyjnej;
 4. dzieci z innych przedszkoliucz臋szczaj膮ce do przedszkola dy偶uruj膮cegopodczas wakacji聽powinny by膰 wykazane, tj. zarejestrowane i przypisane do oddzia艂u podstawowego (wystarczy utworzenie jednego oddzia艂u) na czas ucz臋szczania do przedszkola dy偶uruj膮cego. W takim oddziale wakacyjnym mo偶e by膰 wykazane wi臋cej ni偶 25 dzieci.

W 鈥濪anych dodatkowych鈥 dotycz膮cych j臋zyka obcego prosimy o wybranie opcji 鈥瀒nny鈥 (w zwi膮zku z tym, 偶e nauka j臋zyk贸w obcych podczas dy偶ur贸w wakacyjnych nie b臋dzie podlega艂a analizie, a program SIO wymaga wskazania j臋zyka obcego).

Powy偶szy oddzia艂 prosimy nazwa膰 鈥渙ddzia艂em wakacyjnym鈥 w opisie oddzia艂u.

W przedszkolach niepe艂ni膮cych dy偶uru w okresie wakacyjnym:

 1. dzieci ucz臋szczaj膮ce ca艂y rok do przedszkola powinny by膰 przypisane do swojego oddzia艂u nieprzerwanie do 31 sierpnia danego roku 鈥 niezale偶nie od tego, czy ucz臋szczaj膮 podczas wakacji do innego przedszkola;
 2. przedszkole nie wykazuje przerwy wakacyjnej.

3.2.聽Obowi膮zek rocznego przygotowania przedszkolnego:

Dane te przekazywane s膮 w ramach 聽Nauki ucznia/dodaj obowi膮zekprzedszkolny聽i wype艂niaj膮 je tylko szko艂y podstawowe z聽ustalonym obwodem, kt贸rych dyrektorzy zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe s膮 odpowiedzialni za kontrolowanie spe艂niania obowi膮zku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszka艂e w聽obwodzie tej szko艂y.

Szko艂y podstawowe z ustalonym obwodem聽nie rejestruj膮 oraz nie przekazuj膮 danych聽dziedzinowych dzieci, kt贸re ucz臋szczaj膮 do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddzia艂u przedszkolnego zorganizowanego w innej szkole podstawowej, rozpocz臋艂y spe艂nianie obowi膮zku szkolnego (zosta艂y przyj臋te do szko艂y podstawowej), albo realizuj膮 obowi膮zek rocznego przygotowania przedszkolnego poprzez udzia艂 w zaj臋ciach rewalidacyjno-wychowawczych.

Formularz nale偶y wype艂ni膰聽wy艂膮cznie w odniesieniu do dzieci, kt贸re:

 1. spe艂niaj膮 obowi膮zek:
  • przez ucz臋szczanie do szko艂y lub przedszkola przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego pa艅stwa w Polsce
  • przez ucz臋szczanie do szko艂y lub przedszkola za granic膮
 2. nie spe艂niaj膮 obowi膮zku (wyb贸r opcji聽z innej przyczyny)

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe przez niespe艂nienie obowi膮zku rocznego przygotowania przedszkolnego nale偶y聽rozumie膰 nieusprawiedliwion膮 nieobecno艣膰 w okresie jednego miesi膮ca na co najmniej 50% dni zaj臋膰 w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W odniesieniu do dziecka, kt贸re ma wype艂niony聽Obowi膮zek rocznego przygotowania przedszkolnego聽nie nale偶y przekazywa膰 innych danych dziedzinowych. Wyj膮tek mo偶e stanowi膰 sytuacja, w kt贸rej dziecko niespe艂niaj膮ce obowi膮zku rocznego przygotowania przedszkolnego uczestniczy w danej szkole w zaj臋ciach wczesnego wspomagania rozwoju. W takim przypadku mo偶na przypisa膰 dziecko do oddzia艂u dodatkowego wczesnego wspomagania rozwoju.

3.3.聽Obowi膮zek szkolny:

Dane te przekazuje si臋 w聽ramach聽Nauki ucznia/obowi膮zek聽i wype艂niaj膮 je tylko szko艂y podstawowe z ustalonym obwodem, kt贸rych dyrektorzy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe s膮 odpowiedzialni za kontrolowanie spe艂niania obowi膮zku szkolnego przez dzieci i m艂odzie偶 zamieszka艂e w聽obwodzie tej szko艂y.

Szko艂y podstawowe z ustalonym obwodem聽nie rejestruj膮 oraz nie przekazuj膮 danych聽dziedzinowych dzieci i m艂odzie偶y, kt贸re ucz臋szczaj膮 do innej szko艂y w polskim systemie o艣wiaty albo realizuj膮 obowi膮zek szkolny poprzez udzia艂 w zaj臋ciach rewalidacyjno-wychowawczych.

Formularz nale偶y wype艂ni膰 wy艂膮cznie w odniesieniu do dzieci i m艂odzie偶y, kt贸re:

 1. spe艂niaj膮 obowi膮zek:
  • przez ucz臋szczanie do szko艂y przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego pa艅stwa w Polsce,
  • przez ucz臋szczanie do szko艂y za granic膮,
 2. niespe艂nianie obowi膮zku:
  • z innej przyczyny,
  • z powodu odroczenia.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe przez niespe艂nienie obowi膮zku szkolnego nale偶y rozumie膰 nieusprawiedliwion膮 nieobecno艣膰 w okresie jednego miesi膮ca na co najmniej 50% obowi膮zkowych zaj臋膰 edukacyjnych.

W odniesieniu do dziecka, kt贸re ma wype艂niony聽Obowi膮zek szkolny聽nie nale偶y przekazywa膰 innych danych dziedzinowych. Wyj膮tek mo偶e stanowi膰 sytuacja, w kt贸rej dziecko niespe艂niaj膮ce obowi膮zku szkolnego uczestniczy w danej szkole w zaj臋ciach wczesnego wspomagania rozwoju. W takim przypadku mo偶na przypisa膰 dziecko do oddzia艂u dodatkowego wczesnego wspomagania rozwoju.

Dziecku, kt贸re nie realizuje obowi膮zku szkolnego z powodu odroczenia i ucz臋szcza do oddzia艂u przedszkolnego w szkole podstawowej przekazuj膮cej dane, nie nale偶y wype艂nia膰聽danych w聽Obowi膮zek szkolny.

Obowi膮zek nauki 鈥 JST:聽

Dane wype艂niaj膮 gminy i miasta na prawach powiatu. Formularz nale偶y wype艂ni膰 wy艂膮cznie w odniesieniu do os贸b od uko艅czenia szko艂y podstawowej do 18 lat, zamieszka艂ych na terenie gminy, kt贸re:

 1. spe艂niaj膮 obowi膮zek:
  • przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy,
  • przez ucz臋szczanie do szko艂y przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego pa艅stwa w聽Polsce,
  • przez ucz臋szczanie do szko艂y wy偶szej,
  • przez ucz臋szczanie do szko艂y za granic膮,
  • przez ucz臋szczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 117 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Prawo o艣wiatowe;
 2. nie spe艂niaj膮 obowi膮zku nauki:
  • z innej przyczyny.

4. Uczniowie w oddzia艂ach

Aby przypisa膰 ucznia do oddzia艂u nale偶y w pierwszej kolejno艣ci uzupe艂ni膰 informacj臋 o nauce ucznia, tj. rozpocz膮膰 nauk臋 w Nauka ucznia. Nale偶y tak偶e zarejestrowa膰 odpowiednie oddzia艂y w zak艂adce Podmiot. Przypisania do oddzia艂u dokonuje si臋 na dany rok szkolny, tzn. nale偶y zako艅czy膰 przypisanie do oddzia艂u w poprzednim roku szkolnym, 偶eby m贸c przypisa膰 ucznia do oddzia艂u w bie偶膮cym roku szkolnym.

Ten sam ucze艅 nie mo偶e by膰 jednocze艣nie przypisany do nast臋puj膮cych oddzia艂贸w:

 • dwa r贸偶ne oddzia艂y聽zaj臋cia rewalidacyjno-wychowawcze,
 • oddzia艂 podstawowy聽i oddzia艂聽zaj臋cia rewalidacyjno-wychowawcze,
 • oddzia艂 przygotowawczy聽i oddzia艂聽zaj臋cia rewalidacyjno-wychowawcze,
 • dwa r贸偶ne聽oddzia艂y podstawowe聽za wyj膮tkiem oddzia艂贸w ze zwi膮zaniem 鈥瀢 podmiocie leczniczym鈥 (szko艂a przyszpitalna), oddzia艂贸w w szko艂ach artystycznych bez pionu og贸lnokszta艂c膮cego oraz oddzia艂贸w wychowania przedszkolnego;

w takim przypadku zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy o SIO, w ci膮gu dw贸ch tygodni nale偶y ustali膰, do kt贸rej szko艂y ucz臋szcza ucze艅. Spraw臋 nale偶y wyja艣ni膰 z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia i ustali膰 w kt贸rej szkole ucze艅 realizuje obowi膮zek szkolny lub obowi膮zek nauki. MEiN nie mo偶e przekaza膰 informacji w kt贸rej szkole ucze艅 si臋 uczy. Po ustaleniu stanu faktycznego, szko艂a do kt贸rej ucze艅 nie ucz臋szcza ko艅czy uczniowi okres nauki i przypisanie do oddzia艂u;

 • dwa r贸偶ne oddzia艂y聽wychowanie przedszkolne z wy艂膮czeniem聽oddzia艂贸w ze zwi膮zaniem 鈥瀢 podmiocie leczniczym鈥 (szko艂a przyszpitalna)聽w przypadku gdy jedna plac贸wka wychowania przedszkolnego jest publiczna prowadzona przez inny podmiot ni偶 gmina, a druga niepubliczna聽lub聽gdy s膮 to dwie niepubliczne plac贸wki wychowania przedszkolnego; w takim przypadku zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r. o finansowaniu zada艅 o艣wiatowych, je偶eli jednostka samorz膮du terytorialnego uzyska艂a informacj臋, 偶e dane dziecko jest uczniem wi臋cej ni偶 jednej dotowanej przez ni膮 plac贸wki wychowania przedszkolnego, wyst臋puje do tych plac贸wek w celu uzyskania pisemnego o艣wiadczenia rodzica. W o艣wiadczeniu rodzic powinien wskaza膰 jedn膮 z ww. plac贸wek jako plac贸wk臋, do kt贸rej jego dziecko b臋dzie ucz臋szcza艂o w danym roku szkolnym. Plac贸wka po uzyskaniu o艣wiadczenia rodzica jest zobowi膮zana przekaza膰 ten dokument jednostce samorz膮du terytorialnego, w terminie 30 dni od dnia tego wyst膮pienia samorz膮du. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e dziecko mo偶e by膰 zapisane do wi臋cej ni偶 jednej plac贸wki wychowania przedszkolnego dotowanej przez dan膮 jednostk臋 samorz膮du terytorialnego. Jednak偶e, tylko jedna z nich powinna otrzymywa膰 dotacj臋, o kt贸rej mowa w art. 16-21 ww. ustawy, z bud偶etu tej jednostki. W zwi膮zku z powy偶szym sprawa powinna by膰 pilnie wyja艣niona z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

Do roku szkolnego 2019/2020

Oddzia艂 przedszkolny, do kt贸rego ucz臋szczaj膮聽zar贸wno dzieci 5-letnie jak i 6-letnie聽nale偶y聽zarejestrowa膰 jako 2 oddzia艂y podstawowe, aby przypisa膰 do nich dzieci wed艂ug wieku: oddzia艂 鈥0鈥 鈥 dla dzieci 6-letnich i oddzia艂 鈥減oni偶ej 0鈥 鈥 dla dzieci 5-letnich. W oddziale 鈥減oni偶ej 0鈥 prosimy wykaza膰 wszystkie dzieci 5-letnie jako nieobj臋te obowi膮zkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z ustaw膮 Prawo o艣wiatowe.
W powy偶szym przypadku mamy do czynienia z聽oddzia艂em 艂膮czonym. Po utworzeniu oddzia艂u 鈥0鈥 i 鈥瀙oni偶ej 0鈥 oraz przypisaniu do nich dzieci, nale偶y je po艂膮czy膰 w jeden oddzia艂 艂膮czony (w zak艂adce 鈥濷ddzia艂y dodatkowe鈥).

Je偶eli ucze艅 ucz臋szcza艂 do oddzia艂u 鈥0鈥 w Szkole Podstawowej i kontynuuje nauk臋 w tej szkole w klasie na poziomie wy偶szym ni偶 鈥0鈥 to nale偶y:

 • zako艅czy膰 przypisanie do oddzia艂u 鈥0鈥,
 • zako艅czy膰 okres nauki ucznia (b臋dzie to zako艅czenie danego etapu edukacji),
 • wznowi膰 nauk臋 ucznia (b臋dzie to rozpocz臋cie I etapu edukacyjnego),
 • przypisa膰 ucznia do oddzia艂u podstawowego na poziomie wy偶szym ni偶 鈥0鈥.

Od roku szkolnego 2020/2021

Oddzia艂 wychowania przedszkolnego, obejmuje dzieci:

鈥 realizuj膮ce obowi膮zek rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci sze艣cioletnie i dzieci starsze na podstawie opinii w sprawie odroczenia rozpocz臋cia spe艂niania przez dziecko obowi膮zku szkolnego) w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego

鈥 dzieci nieobj臋te obowi膮zkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (dzieci聽 pi臋cioletnie i m艂odsze).

Je偶eli ucze艅 ucz臋szcza艂 do oddzia艂u 聽wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej i kontynuuje nauk臋 w tej szkole w klasie na poziomie wy偶szym ni偶 wychowanie przedszkolne to nale偶y:

 • zako艅czy膰 przypisanie do oddzia艂u 鈥瀢ychowanie przedszkolne鈥,
 • zako艅czy膰 okres nauki ucznia (b臋dzie to zako艅czenie danego etapu edukacji),
 • wznowi膰 nauk臋 ucznia (b臋dzie to rozpocz臋cie I etapu edukacyjnego),
 • przypisa膰 ucznia do oddzia艂u podstawowego na poziomie wy偶szym ni偶 wychowanie przedszkolne.

W przypadku ucznia, kt贸ry b臋d膮c uczniem danej szko艂y zosta艂 umieszczony w m艂odzie偶owym o艣rodku wychowawczym (MOW) lub przyj臋ty do m艂odzie偶owego o艣rodka socjoterapii (MOS) lub specjalnego o艣rodka szkolno-wychowawczego (SOSW), szko艂a macierzysta powinna zako艅czy膰 zar贸wno przypisanie ucznia do oddzia艂u, jak i聽nauk臋 temu uczniowi z聽dniem poprzedzaj膮cym dzie艅, w kt贸rym ucze艅 ten zostaje przyj臋ty do MOW, MOS lub SOSW. Ucze艅 taki, w szkole macierzystej b臋dzie mia艂 zako艅czon膮 nauk臋 oraz zako艅czone przypisanie do oddzia艂u na czas przeniesienia. Jednocze艣nie ucze艅 ten, musi zosta膰 zarejestrowany jako wychowanek w plac贸wce do kt贸rej zostaje przeniesiony oraz powinien by膰 tak偶e zarejestrowany oraz przypisany do oddzia艂u w szkole specjalnej dzia艂aj膮cej w danym o艣rodku, je艣li do niej ucz臋szcza realizuj膮c obowi膮zek szkolny i obowi膮zek nauki.

Przyk艂adowo, je艣li ucze艅 zostaje umieszczony w MOW od dnia 1 wrze艣nia, to szko艂a macierzysta powinna zako艅czy膰 temu uczniowi przypisanie do oddzia艂u i聽nauk臋 z dniem 31 sierpnia oraz ucze艅 ten powinien zosta膰 zarejestrowany jako wychowanek w MOW oraz w szkole specjalnej dzia艂aj膮cej w tym o艣rodku oraz przypisany do oddzia艂u z dniem 1 wrze艣nia na czas umieszczenia w聽o艣rodku.

W przypadku ucznia聽z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi, kt贸ry jest wpisany do ksi臋gi uczni贸w danej szko艂y, ale聽realizuje obowi膮zek szkolny lub obowi膮zek nauki聽w formie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzgl臋dniaj膮cego podstaw臋 programow膮 kszta艂cenia og贸lnego w聽o艣rodku rewalidacyjno-wychowawczym, szko艂a macierzysta powinna przypisa膰 tego ucznia do oddzia艂u podstawowego i wykaza膰 posiadane przez ucznia orzeczenie. W o艣rodku rewalidacyjno-wychowawczym ten sam ucze艅 r贸wnie偶 powinien by膰 przypisany do oddzia艂u. Ucze艅 w takim przypadku, b臋dzie przypisany do oddzia艂u zar贸wno w szkole, jak i w o艣rodku rewalidacyjno-wychowawczym.

W przypadku, gdy dziecko ma w przedszkolu/szkole tylko zaj臋cia z wczesnego wspomagania rozwoju, a nie jest wychowankiem przedszkola, po wprowadzeniu danych dziecka nale偶y przypisa膰 go do oddzia艂u dodatkowego 鈥濿czesne wspomaganie rozwoju鈥, ale nie nale偶y rozpoczyna膰 nauki temu dziecku (nie wype艂nia si臋 danych w 鈥濶auka wychowanka鈥). Ponadto porozumienie, o kt贸rym mowa w art. 127 ust 9 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe, okre艣la podmiot zobowi膮zany do przekazywania danych o zaj臋ciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. W zwi膮zku z tym, dane dziecko mo偶e mie膰 wykazane przypisane do oddzia艂u dodatkowego 鈥 wczesne wspomaganie rozwoju 鈥 tylko przez jeden podmiot.

W przypadku uczni贸w szk贸艂 artystycznych bez pionu og贸lnokszta艂c膮cego, przypisuj膮c ucznia do oddzia艂u podstawowego, nale偶y poda膰 mi臋dzy innymi informacje w zakresie zawodu, specjalizacji i specjalno艣ci dotycz膮ce okre艣lonego ucznia. W tego typu szko艂ach tworzy si臋 jeden oddzia艂 na danym poziomie klasy (tj. jeden oddzia艂 w ramach jednego cyklu kszta艂cenia lub jednego trybu nauki). Podczas rejestracji danego oddzia艂u, powinny zosta膰 wykazane wszystkie zawody, specjalizacje i specjalno艣ci, w kt贸rych realizowane jest kszta艂cenie na danym poziomie klasy. Dzi臋ki temu mo偶liwy b臋dzie wyb贸r odpowiedniego zawodu, specjalno艣ci i specjalizacji w trakcie przypisywania ucznia do oddzia艂u.

Od roku szkolnego 2021/2022 w przypadku ucznia, kt贸ry kszta艂ci si臋 w wi臋cej ni偶 jednym zawodzie, ucznia przypisujemy raz do oddzia艂u podstawowego o specyfice dodatkowej 鈥瀢ielozawodowy鈥 w ramach jednego okresu przypisania, wykazuj膮c uczniowi kolejne zawody, w kt贸rych si臋 kszta艂ci.

5. Dane dziedzinowe

W ustawie (art. 12鈥25) okre艣lono dok艂adnie, jakie dane dziedzinowe ucznia s膮 wykazywane przez poszczeg贸lne podmioty.

5.1. Miejsce zamieszkania ucznia

Zgodnie z art. 13-15 ust. 1 ustawy, w zwi膮zku z ucz臋szczaniem ucznia do przedszkola, oddzia艂u przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub nauk膮 ucznia w szkole lub kolegium pracownik贸w s艂u偶b spo艂ecznych, w SIO gromadzona jest informacja o miejscu zamieszkania ucznia.聽W SIO nie gromadzi si臋 miejsca zamieszkania ucznia, w przypadku uczni贸w szk贸艂 specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Przez miejsce zamieszkania ucznia nale偶y rozumie膰 miejscowo艣膰, w kt贸rej ucze艅 przebywa z zamiarem sta艂ego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z p贸藕n. zm.). W szczeg贸lno艣ci miejscem zamieszkania dziecka pozostaj膮cego pod w艂adz膮 rodzicielsk膮 jest miejsce zamieszkania rodzic贸w albo tego z rodzic贸w, kt贸remu wy艂膮cznie przys艂uguje w艂adza rodzicielska lub kt贸remu zosta艂o powierzone wykonywanie w艂adzy rodzicielskiej (art. 26 搂 1 Kodeksu cywilnego).

Dane dziedzinowe, o kt贸rych mowa w punktach 5.2 鈥 5.13 s膮 wype艂niane przez szko艂y.

5.2. Spe艂nianie obowi膮zku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szko艂膮:

Nale偶y wype艂ni膰 w przypadku, gdy dziecko spe艂nia obowi膮zek rocznego przygotowania przedszkolnego poza szko艂膮 za zgod膮 鈥 wydan膮 w formie decyzji administracyjnej 鈥 przez dyrektora szko艂y podstawowej, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe. Nie nale偶y w tym wierszu wykazywa膰 dzieci, kt贸rym poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyda艂a orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Chodzi tu wy艂膮cznie o przypadki, kiedy dziecko jest uczone przez rodzic贸w, lub inne osoby i nie ucz臋szcza do 偶adnego przedszkola, oddzia艂u przedszkolnego czy innej formy wychowania przedszkolnego.

Aby zarejestrowa膰 spe艂nianie obowi膮zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza szko艂膮, dziecko musi by膰 przypisane do oddzia艂u podstawowego na poziomie 鈥0鈥 wychowania przedszkolnego.

5.3. Spe艂nianie obowi膮zku szkolnego poza szko艂膮:

Nale偶y wype艂ni膰, je偶eli ucze艅 spe艂nia obowi膮zek szkolny聽poza szko艂膮聽na podstawie zgody dyrektora szko艂y (wydanej w formie聽decyzji administracyjnej) na taki tryb spe艂niania tego obowi膮zku zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe. Chodzi tu wy艂膮cznie o przypadki, kiedy dziecko jest uczone przez rodzic贸w lub inne osoby, a 艣wiadectwo uko艅czenia poszczeg贸lnych klas lub聽uko艅czenia szko艂y otrzymuje na podstawie egzamin贸w klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szko艂臋. M贸wi膮c j臋zykiem potocznym, chodzi o przypadki 鈥瀗auczania domowego鈥.

UWAGA:聽Opcji tej聽nie nale偶y wybiera膰 w stosunku do dzieci, kt贸rym przyznano nauczanie indywidualne, bowiem r贸wnie偶 wtedy, gdy聽nauczanie odbywa si臋 w ich domu rodzinnym lub w innym miejscu poza szko艂膮, jest ono organizowane przez t臋 szko艂臋.聽Nie nale偶y r贸wnie偶 wybiera膰 tej聽opcji w przypadku dzieci, kt贸re realizuj膮 obowi膮zek szkolny w聽innej szkole ni偶 szko艂a z wyznaczonym obwodem.

5.4. Nauczanie indywidualne:

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe 鈥 indywidualnym nauczaniem obejmuje si臋 dzieci i m艂odzie偶, kt贸rych stan zdrowia uniemo偶liwia lub znacznie utrudnia ucz臋szczanie do szko艂y. Indywidualne nauczanie organizowane jest na podstawie orzeczenia wydanego przez poradni臋 psychologiczno-pedagogiczn膮 鈥 szko艂a nie wykazuje w SIO tych orzecze艅.

W dacie rozpocz臋cia i zako艅czenia nale偶y wpisa膰 faktyczne daty rozpocz臋cia i聽zako艅czenia indywidualnego nauczania, np. 01.04.2019 (data rozpocz臋cia) i聽17.05.2019 (data zako艅czenia).

5.5. Karta rowerowa:

Nale偶y wype艂ni膰 w przypadku uczni贸w,聽kt贸rym dyrektor szko艂y wyda艂 kart臋 rowerow膮 (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj膮cych pojazdami), podaj膮c dat臋 jej uzyskania, tj. dat臋 wydania karty.

5.6. Korzystanie z internatu:

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe 鈥 dla uczni贸w ucz膮cych si臋 poza miejscem sta艂ego zamieszkania szko艂a, w celu zapewnienia prawid艂owej realizacji zada艅 opieku艅czych, w szczeg贸lno艣ci wspierania prawid艂owego rozwoju uczni贸w, mo偶e zorganizowa膰 internat. Opcj臋 nale偶y wype艂ni膰, je艣li dany ucze艅 korzysta z internatu zorganizowanego w szkole, kt贸ra posiada internat oraz je偶eli korzysta z internatu zorganizowanego w szkole wchodz膮cej w sk艂ad zespo艂u szk贸艂, je偶eli w kt贸rejkolwiek szkole w tym zespole jest internat.

5.7. Indywidualny program nauczania i indywidualny tok nauki:

Zgodnie z art. 115 ust. 1 i 2 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe na wniosek lub za zgod膮 rodzic贸w albo pe艂noletniego ucznia dyrektor szko艂y po zasi臋gni臋ciu opinii rady pedagogicznej (a w przypadku szko艂y realizuj膮cej kszta艂cenie og贸lne 鈥 r贸wnie偶 opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) mo偶e zezwoli膰 uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

5.8. Korzystanie z dodatkowej, bezp艂atnej nauki j臋zyka polskiego:

Nale偶y wype艂ni膰, je艣li ucze艅 korzysta z dodatkowej, bezp艂atnej nauki j臋zyka polskiego, o kt贸rej mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe.

W dacie rozpocz臋cia i zako艅czenia nale偶y wpisa膰 daty rozpocz臋cia i聽zako艅czenia korzystania z nauki.聽聽 Za dat臋 zako艅czenia uznajemy koniec roku szkolnego, tj. 31.08, a w przypadku zako艅czenia zaj臋膰 w trakcie roku szkolnego, nale偶y wskaza膰 faktyczny dzie艅 zako艅czenia korzystania z dodatkowej, bezp艂atnej nauki j臋zyka polskiego.

5.9. Korzystanie z nauki j臋zyka i kultury kraju pochodzenia:

Nale偶y wype艂ni膰, je艣li ucze艅 korzysta z nauki j臋zyka i kultury kraju pochodzenia,
o kt贸rej mowa w art. 165 ust. 15 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe, podaj膮c dat臋 rozpocz臋cia i zako艅czenia korzystania.

5.10. Ucze艅/wychowanek pochodzenia romskiego, na rzecz kt贸rego szko艂a przedszkole podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne:

Nale偶y wype艂ni膰, je艣li ucze艅 jest uczniem pochodzenia romskiego, na rzecz kt贸rego szko艂a podejmuje dodatkowe dzia艂ania maj膮ce na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia to偶samo艣ci etnicznej dzieci i m艂odzie偶y pochodzenia romskiego oraz wspomagaj膮ce edukacj臋 tych dzieci i m艂odzie偶y, o kt贸rych mowa w 搂 12 ust. 1 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunk贸w i sposobu wykonywania przez przedszkola, szko艂y i plac贸wki publiczne zada艅 umo偶liwiaj膮cych podtrzymywanie poczucia to偶samo艣ci narodowej, etnicznej i j臋zykowej uczni贸w nale偶膮cych do mniejszo艣ci narodowych i etnicznych oraz spo艂eczno艣ci pos艂uguj膮cej si臋 j臋zykiem regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1627).

5.11. Miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu:

W przypadku szk贸艂 kszta艂c膮cych w聽zawodzie nale偶y wskaza膰 miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu, o kt贸rym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe. Je偶eli ucze艅 w ci膮gu roku realizuje praktyczn膮 nauk臋 zawodu w kilku miejscach, nale偶y wskaza膰 ka偶de miejsce indywidualnie, wraz z podaniem daty rozpocz臋cia i daty zako艅czenia odbywania praktycznej nauki zawodu w danym miejscu.

5.12. Status m艂odocianego pracownika:

Nale偶y uzupe艂ni膰, je偶eli ucze艅 posiada status m艂odocianego pracownika w rozumieniu przepis贸w rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 28 maja 1996 r.聽w sprawie przygotowania zawodowego m艂odocianych i ich wynagradzania聽(Dz. U. z 2014 r., poz. 232)

Dane dziedzinowe wychowanka, o kt贸rych mowa w punktach 5.13 鈥 5.16 wype艂nia si臋 dla uczni贸w przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddzia艂贸w przedszkolnych zorganizowanych w szko艂ach podstawowych.

5.13. Spe艂nianie obowi膮zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza plac贸wk膮 wychowania przedszkolnego:

Nale偶y wype艂ni膰聽w przypadku, gdy dziecko spe艂nia obowi膮zek rocznego przygotowania przedszkolnego聽poza przedszkolem, oddzia艂em przedszkolnym lub inn膮 form膮 wychowania przedszkolnego聽za zgod膮 鈥 wydan膮 w formie聽decyzji administracyjnej聽鈥 przez dyrektora przedszkola lub szko艂y podstawowej, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe. Nie nale偶y w tym wierszu wykazywa膰 dzieci, kt贸rym poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyda艂a orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Chodzi tu wy艂膮cznie o przypadki, kiedy dziecko jest uczone przez rodzic贸w, lub inne osoby i聽nie聽ucz臋szcza do 偶adnego przedszkola, oddzia艂u przedszkolnego czy innej formy wychowania przedszkolnego.

Aby zarejestrowa膰 spe艂nianie obowi膮zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza plac贸wk膮 wychowania przedszkolnego, dziecko musi by膰 przypisane do oddzia艂u podstawowego na poziomie wychowania przedszkolnego.

5.14. Indywidualne spe艂nianie obowi膮zku rocznego przygotowania przedszkolnego:

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe indywidualnym obowi膮zkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje si臋 dzieci, kt贸rych stan zdrowia uniemo偶liwia lub znacznie utrudnia ucz臋szczanie do przedszkola. Indywidualne nauczanie organizowane jest na podstawie orzeczenia wydanego przez poradni臋 psychologiczno-pedagogiczn膮 鈥 przedszkole nie wykazuje w SIO tych orzecze艅.

Aby zarejestrowa膰 indywidualne spe艂nianie obowi膮zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dziecko musi by膰 przypisane do oddzia艂u podstawowego na poziomie wychowania przedszkolnego.

5.15. Korzystanie z opieki przedszkolnej w wy偶szym wymiarze:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy -Prawo o艣wiatowe organ prowadz膮cy przedszkole i inn膮 form臋 wychowania przedszkolnego ustala czas bezp艂atnego nauczania, wychowania i opieki. Nale偶y wype艂ni膰 t臋 pozycj臋, je艣li dziecko korzysta z nauczania, wychowania i opieki w wy偶szym wymiarze ni偶 okre艣lony przez organ prowadz膮cy czas bezp艂atnego nauczania, wychowania i opieki.

5.16. Ucze艅/wychowanek pochodzenia romskiego, na rzecz kt贸rego szko艂a/przedszkole podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne:

Opcj臋 nale偶y zaznaczy膰, je偶eli wobec dziecka przedszkole podejmuje dodatkowe dzia艂ania maj膮ce na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia to偶samo艣ci etnicznej dzieci pochodzenia romskiego oraz wspomagaj膮ce edukacj臋 tych dzieci, o kt贸rych mowa w 搂 12 ust. 1 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunk贸w i sposobu wykonywania przez przedszkola, szko艂y i plac贸wki publiczne zada艅 umo偶liwiaj膮cych podtrzymywanie poczucia to偶samo艣ci narodowej, etnicznej i j臋zykowej uczni贸w nale偶膮cych do mniejszo艣ci narodowych i etnicznych oraz spo艂eczno艣ci pos艂uguj膮cej si臋 j臋zykiem regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1627).

5.17. Informacja o spe艂nianiu obowi膮zku szkolnego w szkole obwodowej

Nale偶y uzupe艂ni膰 tylko dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie obwodu szko艂y podstawowej, kt贸rzy obowi膮zek szkolny realizuj膮 w szkole obwodowej. Nie nale偶y wype艂nia膰 tego formularza je偶eli miejsce zamieszkania ucznia jest poza obwodem szko艂y.

Pod poj臋ciem dzieci zamieszka艂ych w obwodzie szko艂y nie nale偶y rozumie膰 dzieci zameldowanych na jego terenie. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowo艣膰, w kt贸rej osoba ta przebywa z zamiarem sta艂ego pobytu. Natomiast zgodnie z art. 26 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania dziecka pozostaj膮cego pod w艂adz膮 rodzicielsk膮 jest miejsce zamieszkania rodzic贸w albo tego z rodzic贸w, kt贸remu wy艂膮cznie przys艂uguje w艂adza rodzicielska lub kt贸remu zosta艂o powierzone wykonywanie w艂adzy rodzicielskiej. Je偶eli w艂adza rodzicielska przys艂uguje na r贸wni obojgu rodzicom maj膮cym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodzic贸w, u kt贸rego dziecko stale przebywa. Je偶eli dziecko nie przebywa stale u 偶adnego z rodzic贸w, jego miejsce zamieszkania okre艣la s膮d opieku艅czy. Mo偶na mie膰 tylko jedno miejsce zamieszkania.

5.18. Zaj臋cia, o kt贸rych mowa w art. 47 ustawy Prawo o艣wiatowe

Dane te gromadzone s膮 na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy o systemie informacji o艣wiatowej. Chodzi o zaw贸d oraz zaj臋cia realizowane w ramach godzin, o kt贸rych mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe, kt贸rych przeznaczenie okre艣laj膮 przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 tej ustawy 鈥 w przypadku ucznia szko艂y ponadpodstawowej prowadz膮cej kszta艂cenie zawodowe.

Art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. e聽鈥 przeznaczenie godzin stanowi膮cych r贸偶nic臋 mi臋dzy sum膮 godzin obowi膮zkowych zaj臋膰 edukacyjnych z zakresu kszta艂cenia zawodowego a minimaln膮 liczb膮 godzin kszta艂cenia zawodowego dla kwalifikacji wyodr臋bnionych w zawodzie okre艣lon膮 w podstawie programowej kszta艂cenia w zawodzie szkolnictwa bran偶owego, w szczeg贸lno艣ci na przygotowanie uczni贸w do uzyskania dodatkowych umiej臋tno艣ci zawodowych, kwalifikacji rynkowej funkcjonuj膮cej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub dodatkowych uprawnie艅 zawodowych.

Zaj臋cia te wykazuje si臋 w danych dziedzinowych ucznia w zak艂adce聽Pozosta艂e dane dziedzinowe, wybieraj膮c pozycj臋聽Zaj臋cia edukacyjne z art. 47 ustawy prawo o艣wiatowe.聽Dla konkretnego ucznia bran偶owej szko艂y I stopnia, technikum lub szko艂y policealnej, kt贸ry jest zarejestrowany w oddziale, do kt贸rego przypisany jest okre艣lony zaw贸d, nale偶y wskaza膰 realizowane zaj臋cia z nast臋puj膮cej listy:

鈥 Realizacja zaj臋膰 tylko zgodnie z podstaw膮 programow膮,

鈥 Dodatkowe umiej臋tno艣ci zawodowe,

鈥 Kwalifikacje rynkowe,

鈥 Uprawnienia zawodowe,

鈥 Zaj臋cia uzgodnione z pracodawc膮.

5.19.聽Zindywidualizowana 艣cie偶ka realizacji obowi膮zku rocznego przygotowania przedszkolnego

Nale偶y poda膰 faktyczn膮 liczb臋 godzin zaj臋膰 wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z uczniem obj臋tym zindywidualizowan膮 艣cie偶k膮 realizacji obowi膮zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o kt贸rej mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe. Nale偶y poda膰 faktyczn膮 dat臋 rozpocz臋cia zaj臋膰 w ramach zindywidualizowanej 艣cie偶ki realizacji obowi膮zku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz faktyczn膮 dat臋 zako艅czenia zaj臋膰.

5.20.聽Zindywidualizowana 艣cie偶ka kszta艂cenia

 

Nale偶y poda膰 faktyczn膮 liczb臋 godzin zaj臋膰 edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem obj臋tym zindywidualizowan膮 艣cie偶k膮 kszta艂cenia, o kt贸rej mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe. Nale偶y poda膰 faktyczn膮 dat臋 rozpocz臋cia zaj臋膰 w ramach zindywidualizowanej 艣cie偶ki kszta艂cenia oraz faktyczn膮 dat臋 zako艅czenia zaj臋膰.

6. Zg艂oszenie do egzaminu

Szko艂y przekazuj膮 do bazy danych SIO dane identyfikacyjne uczni贸w przyst臋puj膮cych do聽egzaminu 贸smoklasisty, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzaj膮cego kwalifikacje w zawodzie w nast臋puj膮cych terminach:

1) dane uczni贸w przyst臋puj膮cych do egzaminu 贸smoklasisty 鈥 do dnia 10 pa藕dziernika roku szkolnego, w kt贸rym jest przeprowadzany ten egzamin;

2) dane uczni贸w przyst臋puj膮cych do egzaminu maturalnego 鈥 do dnia 9 lutego roku szkolnego, w kt贸rym jest przeprowadzany ten egzamin;

3) dane uczni贸w przyst臋puj膮cych do egzaminu potwierdzaj膮cego kwalifikacje w聽zawodzie 鈥 2 dni roboczych od up艂ywu terminu z艂o偶enia deklaracji przyst膮pienia do聽egzaminu potwierdzaj膮cego kwalifikacje w zawodzie.

7. Wypadki

Nale偶y wykaza膰 tylko wypadki uczni贸w/wychowank贸w, kt贸re mia艂y miejsce w czasie, gdy osoby te znajdowa艂y si臋 pod opiek膮 szko艂y/plac贸wki o艣wiatowej. Nie nale偶y wykazywa膰 wypadk贸w, kt贸rym uleg艂y dzieci i m艂odzie偶 bez zwi膮zku z pobieraniem nauki czy przebywaniem pod opiek膮 szko艂y/plac贸wki o艣wiatowej.聽 W przypadku plac贸wek, w kt贸rych strukturze znajduj膮 si臋 szko艂y, dane dotycz膮ce wypadk贸w wype艂nia si臋 wed艂ug zasady, 偶e wypadek wykazywany jest przez szko艂臋, je偶eli zdarzy艂 si臋 w聽czasie, kiedy ucze艅 znajdowa艂 si臋 pod opiek膮 szko艂y. Je艣li natomiast wypadek mia艂 miejsce w czasie, kiedy ucze艅 znajdowa艂 si臋 pod opiek膮 wychowawc贸w (np. w specjalnym o艣rodku szkolno-wychowawczym, w m艂odzie偶owym o艣rodku wychowawczym, w m艂odzie偶owym o艣rodku socjoterapii), powinien by膰 wykazany przez t臋 plac贸wk臋.聽 Zasada ta nie ma zastosowania do internatu, poniewa偶 internat nie jest odr臋bn膮 plac贸wk膮 o艣wiatow膮, tylko integraln膮 cz臋艣ci膮 szko艂y. W takiej sytuacji wypadek powinien by膰 wykazany przez szko艂臋, w sk艂ad kt贸rej wchodzi internat.

Wypadki wykazuje si臋 z okre艣leniem:

 1. rodzaju wypadku,
 2. przyczyny wypadku,
 3. miejsca, w kt贸rym zdarzy艂 si臋 wypadek,
 4. rodzaju zaj臋膰, w czasie kt贸rych wypadek mia艂 miejsce.

Podstawa prawna: art. 13 pkt 12, art. 14 pkt 28, art. 16 pkt 3, art. 17 pkt 1, art. 19, art. 19a pkt 3.

8. Pomoc materialna

Zgodnie z art. 14 pkt 29 ustawy nale偶y wykaza膰 korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze聽motywacyjnym, o kt贸rej mowa w art. 90c ust. 3 ustawy o systemie o艣wiaty, z okre艣leniem rodzaju 艣wiadcze艅. Dane o pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wype艂niaj膮聽szko艂y.

9. Zaj臋cia dodatkowe

Zgodnie z art. 14 pkt 25 ustawy i 搂 20 pkt 1 rozporz膮dzenia w SIO gromadzi si臋 dane dziedzinowe uczni贸w, kt贸re obejmuj膮 uczestniczenie w zaj臋ciach rozwijaj膮cych zainteresowania i uzdolnienia uczni贸w:

 1. informatycznych,
 2. technicznych,
 3. przedmiotowych,
 4. artystycznych,
 5. sportowych,
 6. turystyczno-krajoznawczych,
 7. innych.

Nale偶y wykaza膰 wszystkie zaj臋cia dodatkowe, o kt贸rych mowa w art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe, niezale偶nie od 藕r贸de艂 finansowania.

10. Uzyskanie dyplomu uko艅czenia szko艂y artystycznej

Dane dotycz膮ce liczby uczni贸w, kt贸rzy uzyskali albo nie uzyskali dyplom uko艅czenia szko艂y artystycznej gromadzone s膮 na podstawie聽art. 14 pkt 22ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o艣wiatowe.

Uzyskanie dyplomu uko艅czenia szko艂y artystycznej wprowadza si臋 w danych dziedzinowych ucznia, z poziomu szk贸艂 artystycznych prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe:

 • Og贸lnokszta艂c膮ca szko艂a muzyczna II stopnia
 • Og贸lnokszta艂c膮ca szko艂a sztuk pi臋knych
 • Liceum sztuk plastycznych
 • Og贸lnokszta艂c膮ca szko艂a baletowa
 • Szko艂a sztuki cyrkowej
 • Pozna艅ska szko艂a ch贸ralna
 • Szko艂a muzyczna II stopnia
 • Szko艂a sztuki ta艅ca
 • Inna szko艂a artystyczna
 • Policealna szko艂a muzyczna
 • Policealna szko艂a plastyczna

Zgodnie z art. 44zm ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie o艣wiaty ucze艅 szko艂y artystycznej, w kt贸rej jest przeprowadzany egzamin dyplomowy ko艅czy t臋 szko艂臋, je偶eli zda ten egzamin. Do egzaminu dyplomowego, zgodnie z art. 44zn ust. 3 ustawy o systemie o艣wiaty, mo偶e przyst膮pi膰 ucze艅, kt贸ry w wyniku klasyfikacji ko艅cowej otrzyma艂 pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowi膮zkowych zaj臋膰 edukacyjnych przewidzianych dla danego typu szko艂y artystycznej.

Nale偶y wype艂ni膰 dla tych uczni贸w szko艂y artystycznej prowadz膮cej kszta艂cenie zawodowe, kt贸rzy spe艂niaj膮 wymagania art. 44zn ust. 3 ustawy o systemie o艣wiaty oraz kt贸rzy przyst膮pili do egzaminu dyplomowego. Nale偶y wybra膰 rok szkolny, w kt贸rym ucze艅 przyst膮pi艂 do egzaminu dyplomowego, oraz klas臋 i oddzia艂, do kt贸rych ucz臋szcza艂 w wy偶ej wymienionym roku szkolnym, jak r贸wnie偶 poda膰 rezultat egzaminu.

11.聽Laureat/finalista olimpiady/konkursu

Dane gromadzone zgodnie z art.聽 14 ust. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o艣wiatowej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1942.) w zakresie: uzyskania tytu艂u laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu lub zawod贸w na szczeblu co najmniej powiatu.

Typ laureata/finalisty olimpiady/konkursu dla danego ucznia w danym roku szkolnym mo偶e wyst膮pi膰 tylko raz.

Dane s膮 rejestrowane na wybrany rok szkolny w szko艂ach z kategori膮 uczni贸w 鈥淒zieci lub m艂odzie偶鈥 lub 鈥渂ez kategorii鈥, w przypadku szko艂y podstawowej nie mo偶na przypisa膰 tej danej dziedzinowej uczniowi przypisanemu do oddzia艂u na poziomie 鈥0鈥 i 鈥減oni偶ej 0鈥.

Ucze艅, kt贸remu rejestrujemy tytu艂 laureat/finalista olimpiady/konkursu musi by膰 przypisany chocia偶 raz do oddzia艂u podstawowego w danym roku szkolnym.

Wykazujemy laureat贸w/finalist贸w konkurs贸w/olimpiad przedmiotowych聽organizowanych zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkurs贸w, turniej贸w i olimpiad z dnia 29 stycznia 2002 r.聽(Dz.U. nr 13, poz. 125 ze zm.)

Zgodnie z rozporz膮dzeniem konkursy przedmiotowe mog膮 by膰 organizowane 聽przez kuratora o艣wiaty a olimpiady przedmiotowe przez szko艂y wy偶sze, jednostki naukowe i inne podmioty prowadz膮ce statutow膮 dzia艂alno艣膰 o艣wiatow膮 lub naukow膮.

Uczestnicy konkursu mog膮 uzyska膰 tytu艂 laureata lub finalisty odpowiednio konkursu przedmiotowego i olimpiady przedmiotowej.

Nale偶y wykazywa膰 konkursy przedmiotowe i olimpiady przedmiotowe, kt贸re znajduj膮 si臋 na wykazie konkurs贸w przedmiotowych publikowanych corocznie do ko艅ca lutego przez kuratora o艣wiaty (zgodnie z art. 148 ustawy Prawo o艣wiatowe), oraz na wykazie olimpiad przedmiotowych publikowanych przez Ministra Edukacji Narodowej (zgodnie art. z 44zzzw ustawy o systemie o艣wiaty).

Nale偶y wykaza膰 zawody聽zgodnie z wykazem zawod贸w wiedzy, artystycznych
i sportowych, organizowanych przez kuratora o艣wiaty聽lub inne podmioty dzia艂aj膮ce na terenie szko艂y, kt贸re mog膮 by膰 wymienione na 艣wiadectwie uko艅czenia szko艂y podstawowej (art. 134 ustawy Prawo o艣wiatowe)聽oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach,聽publikowanym corocznie do ko艅ca lutego, przez kuratora o艣wiaty (zgodnie z art. 148 ustawy Prawo o艣wiatowe).

Z regu艂y za wysokie miejsca w zawodach okre艣la si臋聽maksymalnie pierwsze trzy miejsca (wyniki)聽w zawodach wymienionych w wykazie zawod贸w wiedzy, artystycznych i sportowych.

Wykazujemy uczni贸w, kt贸rzy otrzymali dyplom/za艣wiadczenie o zdobyciu tytu艂u laureata, wyr贸偶nienia okre艣lonego przez organizatora konkursu,聽kt贸ry jest podstaw膮 do wpisu na 艣wiadectwie i聽uzyskania punkt贸w w rekrutacji.

Otrzymanie dyplomu/za艣wiadczenia o zdobyciu tytu艂u laureata, wyr贸偶nienia okre艣lonego przez organizatora konkursu, a nieb臋d膮cego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem聽nie stanowi podstawy do wpisu na 艣wiadectwie i聽uzyskania punkt贸w w rekrutacji, w贸wczas takich wyr贸偶nie艅 nie wykazujemy w bazie.

Nie wykazujemy聽aktywno艣ci ucznia podejmowanych w ramach oferty rynkowej, konkurs贸w organizowanych poza szko艂膮.

12. Dowo偶enie

Dane dotycz膮ce dowo偶enia nale偶y wykaza膰 wszystkim uczniom, kt贸rzy korzystaj膮
z bezp艂atnego transportu do szko艂y/plac贸wki lub zwrotu koszt贸w przejazdu.

Gmina organizuje dzieciom przedszkolnym, uczniom szk贸艂 podstawowych oraz uczniom niepe艂nosprawnym bezp艂atny transport i opiek臋 w czasie przewozu dziecka albo zwrot koszt贸w przejazdu dziecka 艣rodkami komunikacji publicznej do najbli偶szego przedszkola, oddzia艂u przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szko艂y ponadpodstawowej oraz o艣rodka (ORW, MOW, MOS, SOSW, SOW).

Korzystanie z bezp艂atnego transportu lub zwrotu koszt贸w przejazdu 聽przys艂uguje uczniom niepe艂nosprawnym, ale tak偶e pe艂nosprawnym ze wzgl臋du na odleg艂o艣膰 od miejsca zamieszkania do szko艂y.

Dzieci przedszkolne:

gmina zapewnia dowo偶enie dzieciom spe艂niaj膮cym roczne obowi膮zkowe przygotowanie przedszkolne oraz dzieciom pi臋cioletnim obj臋tych wychowaniem przedszkolnym je偶eli odleg艂o艣膰 z domu do przedszkola, oddzia艂u przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km w formie :

鈥 korzystania z bezp艂atnego transportu i opieki w czasie przewozu lub

鈥 zwrot koszt贸w przejazdu dziecka 艣rodkami komunikacji publicznej

(art. 32 ust.聽3聽-7 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe).

Dzieci niepe艂nosprawne:

gmina zapewnia dowo偶enie (bezp艂atny transport lub zwrot koszt贸w przejazdu) wszystkim dzieciom obj臋tym kszta艂ceniem specjalnym聽(art. 127 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe)聽w tym dzieciom w wieku 5-9 lat posiadaj膮cym orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego聽(art. 32 ust. 6 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe)聽do przedszkola, oddzia艂u przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub o艣rodka (ORW, MOW, MOS, SOSW, SOW) niezale偶nie od odleg艂o艣ci od miejsca zamieszkania do plac贸wki/szko艂y.

Uczniowie szk贸艂 podstawowych:

gmina zapewnia dowo偶enie dla uczni贸w szk贸艂 podstawowych:

鈥 klas I-IV je偶eli odleg艂o艣膰 z domu do szko艂y przekracza 3 km

鈥 klas V-VIII聽 je偶eli odleg艂o艣膰 z domu do szko艂y przekracza 4 km w formie:

鈥 korzystania z bezp艂atnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo

鈥 zwrotu koszt贸w przejazdu dziecka 艣rodkami komunikacji publicznej je偶eli dowo偶enie zapewniaj膮 rodzice, a do uko艅czenia przez dziecko 7 lat 鈥 tak偶e zwrotu koszt贸w przejazdu opiekuna dziecka 艣rodkami komunikacji publicznej (art.39 ust. 1-4a 聽Prawo o艣wiatowe).

Uczniowie niepe艂nosprawni:

gmina zapewnia bezp艂atny transport i opieki w czasie przewozu lub zwrot koszt贸w przejazdu uczniom obj臋tych kszta艂ceniem specjalnym聽(art. 127 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe)聽do najbli偶szej szko艂y podstawowej, ucznia z niepe艂nosprawno艣ci膮 ruchow膮, w tym z afazj膮, z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu umiarkowanym lub znacznym 鈥 tak偶e do najbli偶szej szko艂y ponadpodstawowej, do ko艅ca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt贸rym ucze艅 ko艅czy 21. rok 偶ycia;

a tak偶e dzieciom i m艂odzie偶y z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi, z kt贸rych jedn膮 z niepe艂nosprawno艣ci jest niepe艂nosprawno艣膰 intelektualna, bezp艂atnego transportu i opieki w czasie przewozu do o艣rodka rewalidacyjno-wychowawczego, do ko艅ca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt贸rym ko艅cz膮:

 1. rok 偶ycia 鈥 w przypadku uczni贸w z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi, z kt贸rych jedn膮 z niepe艂nosprawno艣ci jest niepe艂nosprawno艣膰 intelektualna,
 2. rok 偶ycia 鈥 w przypadku uczestnik贸w zaj臋膰 rewalidacyjno-wychowawczych (art.39 ust. 3, 4 i 4a ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe).

Dowo偶enie mo偶na wykaza膰 tylko w聽szko艂ach i plac贸wkach publicznych:

鈥撀Plac贸wki wychowania przedszkolnego, szko艂y podstawowe聽w tym artystyczne (je偶eli ucze艅 jest przypisany do oddzia艂u podstawowego lub RW zaj臋cia rewalidacyjno-wychowawcze)

鈥撀Szko艂y ponadpodstawowe聽w tym artystyczne (je偶eli ucze艅 ma zarejestrowane orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego i jest przypisany do oddzia艂u lub je偶eli ucze艅 ma zarejestrowane orzeczenie o potrzebie zaj臋膰 rewalidacyjno-wychowawczych, i jest przypisany do RW zaj臋cia rewalidacyjno-wychowawcze)

鈥撀O艣rodki聽(je偶eli ucze艅 jest przypisany do oddzia艂u dodatkowego: WWR wczesne wspomaganie rozwoju, RW zaj臋cia rewalidacyjno-wychowawcze, zaj臋cia dla wychowank贸w upo艣ledzonych umys艂owo ze sprz臋偶onymi niepe艂nosprawno艣ciami, realizuj膮cych IPET)

 • O艣rodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
 • M艂odzie偶owy O艣rodek Wychowawczy
 • M艂odzie偶owy O艣rodek Socjoterapii
 • Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy
 • Specjalny O艣rodek Wychowawczy

Je偶eli ucze艅 jest dowo偶ony do szko艂y a jednocze艣nie ucz臋szcza na zaj臋cia WWR, RW lub IPET w o艣rodku, w贸wczas uczniowi dowo偶enie wykazywane jest raz z poziomu o艣rodka. Nie wykazujemy uczniowi dowo偶enia dwa razy.

Uwaga!

Nale偶y wprowadzi膰 faktyczne daty korzystania z bezp艂atnego transportu lub zwrotu koszt贸w przejazdu.

W ramach jednego roku szkolnego w tym samym okresie mo偶na wykaza膰 tylko jeden rodzaj dofinansowania dowo偶enia.

Brak mo偶liwo艣ci wykazania dowo偶enia w przypadku wykazania uczniowi:

 • spe艂nianie obowi膮zku rocznego przygotowania przedszkolnego poza plac贸wk膮 wych. przedszkolnego 鈥 nauczanie domowe
 • spe艂nianie obowi膮zku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szko艂膮 鈥 nauczanie domowe,
 • spe艂nianie obowi膮zku szkolnego lub obowi膮zku nauki poza szko艂膮 鈥 nauczanie domowe,
 • indywidualne spe艂nianie obowi膮zku rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • nauczanie indywidualne.

13. Pobyt wychowanka

Ustawa o systemie informacji o艣wiatowej generalnie nie pos艂uguje si臋 okre艣leniem 鈥瀢ychowanek鈥. W plac贸wkach takich jak m艂odzie偶owe o艣rodki wychowawcze (MOW), m艂odzie偶owe o艣rodki socjoterapii (MOS), specjalne o艣rodki szkolno-wychowawcze (SOSW), specjalne o艣rodki wychowawcze (SOW), o艣rodki rewalidacyjno-wychowawcze (OREW) oraz plac贸wki zapewniaj膮ce opiek臋 i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem sta艂ego zamieszkania nale偶y wykaza膰 wychowank贸w w聽rozumieniu 搂 5 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko艂y i plac贸wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia艂alno艣ci wychowawczej i opieku艅czej oraz rodzaj贸w tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646), kt贸rzy w SIO nazywani s膮 鈥瀠czniami鈥.

Wychowank贸w plac贸wek nale偶y zarejestrowa膰 zgodnie z procedurami opisanymi w rozdziale聽2. Dane identyfikacyjne.聽

W ramach informacji dotycz膮cych pobytu nale偶y poda膰 dat臋 rozpocz臋cia (i zako艅czenia) pobytu w plac贸wce i wybra膰 podstaw臋 pobytu (poza burs膮, domem wczas贸w dzieci臋cych i m艂odzie偶owym o艣rodkiem socjoterapii bez szk贸艂 鈥 w przypadku tych plac贸wek nale偶y okre艣li膰 jedynie okres pobytu).

W przypadku M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego mo偶liwe jest wykazanie聽okresu rezerwacji miejsca聽(w ramach zak艂adki Pobyt).聽Okres rezerwacji miejsca聽oznacza czas, w kt贸rym wychowanek聽nie聽przebywa艂 w o艣rodku, ale istnia艂a dla niego rezerwacja miejsca.聽W takiej sytuacji data rozpocz臋cia pobytu (rezerwacji miejsca) powinna by膰 r贸wna dacie otrzymania przez dyrektora o艣rodka za po艣rednictwem poczty skierowania wychowanka do plac贸wki, o kt贸rym mowa w 搂 15 Rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych plac贸wek o艣wiatowo-wychowawczych, m艂odzie偶owych o艣rodk贸w wychowawczych, m艂odzie偶owych o艣rodk贸w socjoterapii, specjalnych o艣rodk贸w szkolno-wychowawczych, specjalnych o艣rodk贸w wychowawczych, o艣rodk贸w rewalidacyjno-wychowawczych oraz plac贸wek zapewniaj膮cych opiek臋 i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem sta艂ego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1606). Wychowanek MOW, kt贸ry uzyska艂 zgod臋 na przerw臋 w realizacji 艣rodka wychowawczego (odroczenie lub przerwanie wykonywania 艣rodka wychowawczego) ca艂y czas jest wychowankiem MOW, tote偶 powinien mie膰 w tym czasie wykazany pobyt.

W przypadku M艂odzie偶owego O艣rodka Socjoterapii wychowankom korzystaj膮cym z zakwaterowania nale偶y opr贸cz pobytu wprowadzi膰 dat臋 rozpocz臋cia i dat臋 zako艅czenia korzystania z zakwaterowania. Okres zakwaterowania musi mie艣ci膰 si臋 w okresie pobytu i zawiera膰 si臋 w danym roku szkolnym.聽Okres zakwaterowania nale偶y wykaza膰 od roku szkolnego 2019/2020.

W plac贸wkach tj. MOW, MOS, SOSW, SOW i ORW mog膮 wyst臋powa膰 oddzia艂y聽wczesnego wspomagania rozwoju聽oraz聽zaj臋cia rewalidacyjno-wychowawcze.聽Informacj臋 o przypisaniu do oddzia艂u nale偶y wype艂ni膰 jedynie w przypadku ucz臋szczania do kt贸rego艣 z powy偶szych oddzia艂贸w dodatkowych. Do wykazania samego pobytu w o艣rodku s艂u偶y zak艂adka 鈥濸obyt鈥.

14. Pobyt matki i dziecka w MOW

Na podstawie art. 16 pkt. 6 ustawy o systemie informacji o艣wiatowej, w przypadku nieletniej matki umieszczonej w m艂odzie偶owym o艣rodku wychowawczym zbierane s膮 dane obejmuj膮ce:

 1. a) informacj臋 o umieszczeniu dziecka w domu dla matki i dziecka,
 2. b) dat臋 urodzenia dziecka,
 3. c) dat臋 rozpocz臋cia i dat臋 zako艅czenia przebywania dziecka w domu dla matki i dziecka

鈥 zgodnie z przepisami wydanymi odpowiednio na podstawie art. 185 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz art. 123 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe.

Nieletni膮 matk臋 umieszczon膮 w MOW nale偶y zarejestrowa膰 zgodnie z procedurami opisanymi w rozdziale 2. Dane identyfikacyjne.聽 W ramach informacji dotycz膮cych pobytu nale偶y poda膰 dat臋 rozpocz臋cia pobytu w plac贸wce i wybra膰 podstaw臋 pobytu.

Nast臋pnie nale偶y zarejestrowa膰 pobyt dziecka wychowanki podaj膮c dat臋 urodzenia dziecka, oraz daty przebywania dziecka w domu dla matki i dziecka. Data pobytu dziecka ma艂oletniej matki nie mo偶e wykracza膰 poza daty pobytu ma艂oletniej matki w MOW.

Dziecko mo偶e przebywa膰 w domu dla matki i dziecka do uko艅czenia 3 lat lub do uko艅czenia 18 lat przez matk臋.