Instrukcje merytoryczne

Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji oświatowej (w skrócie SIO) stanowią:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900, z późn. zm.), zwana dalej ustawą,
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1663), zwane dalej rozporządzeniem.

1. Podmioty zobowiązane do przekazywania danych o poszczególnych uczniach:

Do przekazywania danych o poszczególnych uczniach (w zakresie określonym ustawą) zobowiązane są:

 • szkoły i placówki oświatowe, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • okręgowe komisje egzaminacyjne.

UWAGA: Placówki oświatowo-wychowawcze oraz placówki artystyczne – ogniska artystyczne przekazują o poszczególnych uczniach wyłącznie dane dotyczące wypadków, jakim uległ uczeń będąc pod opieką placówki (art. 19 ustawy). Placówki te nie powinny wprowadzać danych wszystkich wychowanków.

UWAGA: Placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego przekazują o poszczególnych uczniach wyłącznie dane o uczestnikach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych i turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, a w przypadku uczestników innych form dokształcania i doskonalenia – wyłącznie dane dotyczące wypadków, jakim uległ uczestnik będąc pod opieką placówki (art. 19a ustawy).

UWAGA: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, wykazują dane identyfikacyjne uczniów, dla których prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze lub wczesne wspomaganie rozwoju. Poradnie przekazują dane dziedzinowe, zgodnie z art. 8 pkt 2 lit. a-e ustawy.

2. Dane identyfikacyjne

Każda jednostka gromadząca dane na temat poszczególnych uczniów jest zobowiązana do podania danych identyfikacyjnych ucznia, czyli dokonania jego rejestracji.

Zgodnie z art. 11 ustawy dane identyfikacyjne ucznia w bazie danych SIO obejmują imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz – jeżeli uczeń nie jest obywatelem polskim – kraj pochodzenia i dane dotyczące statusu ucznia:

1) obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członek rodziny takiej osoby posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;

2) osoba pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;

3) osoba, której udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) osoba posiadająca ważną Kartę Polaka;

5) osoba, której nadano status uchodźcy, albo członek rodziny takiej osoby;

6) osoba posiadająca zgodę na pobyt tolerowany;

6a) osoba, której udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, albo członek rodziny takiej osoby;

7) osoba, której udzielono ochrony uzupełniającej, albo członek rodziny takiej osoby;

8) osoba korzystająca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

10) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650, z późn. zm.);

11) członek rodziny osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej;

11a) osoba, która posiada kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

12) osoba, której uprawnienie do nauki wynika z umowy międzynarodowej;

13) inny.

2.1. Uczeń posiadający numer PESEL

Jeżeli wprowadzone informacje na temat ucznia zawierały numer PESEL, jego dane po zapisaniu w bazie danych SIO zostają dodatkowo przekazane do rejestru PESEL celem ich weryfikacji. W rezultacie poprawnej weryfikacji do SIO zostaje zwrócone potwierdzenie tożsamości ucznia oraz jego dodatkowe dane pozyskane z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO (drugie imię, płeć, data i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo).

2.2. Uczeń nieposiadający numeru PESEL

Jeżeli uczeń nie posiada numeru PESEL, niezbędne jest podanie dodatkowych danych, które jednoznacznie zidentyfikują go w systemie. W takim przypadku należy zaznaczyć opcję Brak numeru PESEL, a następnie, oprócz imienia i nazwiska, uzupełnić typ oraz numer dokumentu tożsamości (serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), kolejne imiona, datę urodzenia oraz płeć.

2.3. Uczeń niebędący obywatelem polskim

W przypadku, kiedy uczeń nie jest obywatelem polskim (niezależnie od tego, czy posiada numer PESEL, czy nie) należy zaznaczyć opcję Czy podajesz status i kraj pochodzenia ucznia niebędącego obywatelem polskim i podać status ucznia oraz kraj pochodzenia.

2.4 Rejestracja ucznia w przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych z rejestrem PESEL

W przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia z danymi zawartymi w rejestrze PESEL uczeń zostaje zarejestrowany i widnieje w aplikacji jako niezweryfikowany. Dla ucznia niezweryfikowanego możliwe jest wprowadzenie jego danych dziedzinowych.

Zgodnie z art. 44 ust. 5 i 6 ustawy w przypadku negatywnej weryfikacji szkoła lub placówka oświatowa jest obowiązana do niezwłocznego wyjaśnienia stanu faktycznego dotyczącego niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia z danymi osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze PESEL. W celu wyjaśnienia stanu faktycznego szkoła lub placówka oświatowa na podstawie posiadanej dokumentacji przekazuje kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia informację o braku pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia z danymi osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze PESEL. Na podstawie przekazanej informacji właściwy kierownik urzędu stanu cywilnego z urzędu dokona sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657).

W informacji przekazywanej do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego szkoła lub placówka oświatowa podaje:

1) imię i nazwisko ucznia;

2) numer PESEL ucznia;

3) datę i miejsce urodzenia ucznia;

4) adres miejsca zamieszkania ucznia oraz adresy zamieszkania rodziców ucznia, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia;

5) imiona i nazwiska rodziców ucznia;

6) podstawę prawną przekazania informacji, czyli art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657).

Właściwy kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadomi o sposobie załatwienia sprawy szkołę lub placówkę oświatową, która przekazała taką informację o negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia z danymi zawartymi w rejestrze PESEL.

Niezwłocznie po wyjaśnieniu stanu faktycznego szkoła lub placówka oświatowa jest zobowiązana do ponownego przekazania do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych ucznia. Po pozytywnej weryfikacji znika w aplikacji oznaczenie ucznia jako niezweryfikowanego. Wszystkie wprowadzone dane dziedzinowe tego ucznia pozostają bez zmian.

Z powyższej procedury wyłączeni są kierownicy szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

3. Nauka ucznia/obowiązek

3.1. Nauka

W przypadku uczniów z naboru wrześniowego jako datę zakończenia nauki należy wykazywać dzień 31 sierpnia, także w przypadku maturzystów.

Z kolei w przypadku uczniów z naboru lutowego jako datę zakończenia nauki należy wykazywać dzień 31 stycznia.

W szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży: branżowych szkołach I stopnia i szkołach policealnych oraz we wszystkich typach szkół dla dorosłych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą rozpoczynać się w pierwszym powszednim dniu lutego i kończyć w ostatni piątek stycznia.

W Kolegium Pracowników Służb Społecznych data zakończenia nauki to 30 września.

W przedszkolach pełniących dyżur w okresie wakacyjnym:

 1. dzieci uczęszczające cały rok do przedszkola – w tym podczas wakacji – powinny być przypisane do swojego oddziału nieprzerwanie do 31 sierpnia danego roku;
 2. dzieci uczęszczające cały rok do przedszkola – z wyłączeniem wakacji – również powinny być przypisane do swojego oddziału nieprzerwanie do 31 sierpnia danego roku;
 3. przedszkole nie wykazuje przerwy wakacyjnej;
 4. dzieci z innych przedszkoli uczęszczające do przedszkola dyżurującego podczas wakacji powinny być wykazane, tj. zarejestrowane i przypisane do oddziału podstawowego (wystarczy utworzenie jednego oddziału) na czas uczęszczania do przedszkola dyżurującego. W takim oddziale wakacyjnym może być wykazane więcej niż 25 dzieci.

W „Danych dodatkowych” dotyczących języka obcego prosimy o wybranie opcji „inny” (w związku z tym, że nauka języków obcych podczas dyżurów wakacyjnych nie będzie podlegała analizie, a program SIO wymaga wskazania języka obcego).

Powyższy oddział prosimy nazwać “oddziałem wakacyjnym” w opisie oddziału.

W przedszkolach niepełniących dyżuru w okresie wakacyjnym:

 1. dzieci uczęszczające cały rok do przedszkola powinny być przypisane do swojego oddziału nieprzerwanie do 31 sierpnia danego roku – niezależnie od tego, czy uczęszczają podczas wakacji do innego przedszkola;
 2. przedszkole nie wykazuje przerwy wakacyjnej.

3.2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego:

Dane te przekazywane są w ramach  Nauki ucznia/dodaj obowiązek przedszkolny i wypełniają je tylko szkoły podstawowe z ustalonym obwodem, których dyrektorzy zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły.

Szkoły podstawowe z ustalonym obwodem nie rejestrują oraz nie przekazują danych dziedzinowych dzieci, które uczęszczają do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w innej szkole podstawowej, rozpoczęły spełnianie obowiązku szkolnego (zostały przyjęte do szkoły podstawowej), albo realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

Formularz należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu do dzieci, które:

 1. spełniają obowiązek:
  • przez uczęszczanie do szkoły lub przedszkola przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce
  • przez uczęszczanie do szkoły lub przedszkola za granicą
 2. nie spełniają obowiązku (wybór opcji z innej przyczyny)

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W odniesieniu do dziecka, które ma wypełniony Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie należy przekazywać innych danych dziedzinowych. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której dziecko niespełniające obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego uczestniczy w danej szkole w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju. W takim przypadku można przypisać dziecko do oddziału dodatkowego wczesnego wspomagania rozwoju.

3.3. Obowiązek szkolny:

Dane te przekazuje się w ramach Nauki ucznia/obowiązek i wypełniają je tylko szkoły podstawowe z ustalonym obwodem, których dyrektorzy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie tej szkoły.

Szkoły podstawowe z ustalonym obwodem nie rejestrują oraz nie przekazują danych dziedzinowych dzieci i młodzieży, które uczęszczają do innej szkoły w polskim systemie oświaty albo realizują obowiązek szkolny poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

Formularz należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu do dzieci i młodzieży, które:

 1. spełniają obowiązek:
  • przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,
  • przez uczęszczanie do szkoły za granicą,
 2. niespełnianie obowiązku:
  • z innej przyczyny,
  • z powodu odroczenia.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W odniesieniu do dziecka, które ma wypełniony Obowiązek szkolny nie należy przekazywać innych danych dziedzinowych. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której dziecko niespełniające obowiązku szkolnego uczestniczy w danej szkole w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju. W takim przypadku można przypisać dziecko do oddziału dodatkowego wczesnego wspomagania rozwoju.

Dziecku, które nie realizuje obowiązku szkolnego z powodu odroczenia i uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekazującej dane, nie należy wypełniać danych w Obowiązek szkolny.

Obowiązek nauki – JST: 

Dane wypełniają gminy i miasta na prawach powiatu. Formularz należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu do osób od ukończenia szkoły podstawowej do 18 lat, zamieszkałych na terenie gminy, które:

 1. spełniają obowiązek:
  • przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy,
  • przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,
  • przez uczęszczanie do szkoły wyższej,
  • przez uczęszczanie do szkoły za granicą,
  • przez uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe;
 2. nie spełniają obowiązku nauki:
  • z innej przyczyny.

3.4. Kontrola spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej oraz obowiązku nauki przez gminę.

Od roku szkolnego 2023/2024, zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2597 z późn. zm.), dyrektor publicznej szkoły podstawowej może pozyskiwać z bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO) informacje o spełnianiu przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego. Natomiast, w związku z kontrolą spełniania obowiązku nauki przeprowadzaną na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), gmina może pozyskiwać z bazy danych SIO informacje o spełnianiu przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy obowiązku nauki.

Weryfikacja danych uczniów możliwa jest tylko dla uczniów w przedziale wieku 6-18 lat, wynikającym z roku kalendarzowego, posiadających numer PESEL. Funkcjonalność ta umożliwia kontrolę spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego i nauki w bieżącym roku szkolnym.

Weryfikacja danych ucznia w bazie systemu SIO trwa około 24 godzin.

Po dokonaniu weryfikacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego  lub szkolnego ucznia, przy danych ucznia wyświetlony zostanie jeden z poniższych statusów:

 • Brak danych identyfikacyjnych w bazie danych SIO – w przypadku braku danych identyfikacyjnych ucznia w bazie danych SIO,
 • Uczeń spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – dla przypisania do klas o typie wychowanie przedszkolne w bieżącym roku szkolnym, zarówno w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, jak i placówkach wychowania przedszkolnego.
 • Uczeń spełnia obowiązek szkolny – dla aktywnego przypisania ucznia, w szkołach realizujących kształcenie ogólne na poziomie szkół podstawowych, do oddziału podstawowego lub do oddziału przygotowawczego w bieżącym roku szkolnym,
 • Uczeń uczęszcza na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – dla przypisania ucznia do oddziału rewalidacyjno-wychowawczego (we wszystkich typach szkół i placówek, w których można wykazać zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) w bieżącym roku szkolnym,
 • Brak spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego – w przypadku braku przypisania dziecka/ucznia do właściwego oddziału oraz braku przypisania do oddziału rewalidacyjno-wychowawczego.

Statusy: „Brak danych identyfikacyjnych w bazie danych SIO” oraz ” Brak spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego” w związku z kontrolą obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego mogą oznaczać, że dziecko lub uczeń nie realizuje ww. obowiązków. W takiej sytuacji należy prowadzić dalsze czynności kontrolne w celu ustalenia stanu faktycznego.

Po zweryfikowaniu obowiązku nauki ucznia, przy danych ucznia wyświetlony zostanie jeden z poniższych statusów:

 • Brak danych identyfikacyjnych w bazie danych SIO – w przypadku braku danych identyfikacyjnych ucznia w bazie danych SIO,
 • Uczeń spełnia obowiązek nauki – dla przypisania ucznia do oddziału podstawowego lub przygotowawczego w szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcące, technikum, ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia, liceum sztuk plastycznych, ogólnokształcąca szkoła baletowa, Bednarska Szkoła Realna, branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkoła II stopnia, szkoła policealna) w bieżącym roku szkolnym,
 • Uczeń uczęszcza na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – dla przypisania ucznia do oddziału rewalidacyjno-wychowawczego (we wszystkich typach szkół i placówek, w których można wykazać zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) w bieżącym roku szkolnym,
 • Uczeń jest przypisany do oddziału KKZ (kwalifikacyjne kursy zawodowe) – w przypadkach, gdzie nie istnieje przypisanie do oddziału o typie rewalidacyjno-wychowawczym oraz nie istnieje przypisanie do oddziału podstawowego lub przygotowawczego w szkołach, a istnieje jedynie przypisanie do oddziału o typie kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 • Brak spełniania obowiązku nauki – w przypadku, gdy uczeń nie jest przypisany do oddziału podstawowego i przygotowawczego w szkołach ponadpodstawowych (właściwych dla obowiązku nauki) oraz oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych lub kwalifikacyjnych kursów zawodowych w bieżącym roku szkolnym.

Statusy: „Brak danych identyfikacyjnych w bazie danych SIO ” oraz ”Brak spełniania obowiązku nauki ” w związku z kontrolą obowiązku nauki, mogą oznaczać, że dana osoba nie realizuje ww. obowiązku. W takiej sytuacji należy prowadzić dalsze czynności kontrolne w celu ustalenia stanu faktycznego.

4. Uczniowie w oddziałach

Aby przypisać ucznia do oddziału należy w pierwszej kolejności uzupełnić informację o nauce ucznia, tj. rozpocząć naukę w Nauka ucznia. Należy także zarejestrować odpowiednie oddziały w zakładce Podmiot. Przypisania do oddziału dokonuje się na dany rok szkolny, tzn. należy zakończyć przypisanie do oddziału w poprzednim roku szkolnym, żeby móc przypisać ucznia do oddziału w bieżącym roku szkolnym.

Ten sam uczeń nie może być jednocześnie przypisany do następujących oddziałów:

 • dwa różne oddziały zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
 • oddział podstawowy i oddział zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
 • oddział przygotowawczy i oddział zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
 • dwa różne oddziały podstawowe za wyjątkiem: oddziałów ze związaniem „w podmiocie leczniczym” (szkoła przyszpitalna), oddziałów w szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego, oddziałów w szkołach policealnych (jeżeli formy kształcenia umożliwiają naukę w dwóch oddziałach jednocześnie) oraz oddziałów wychowania przedszkolnego;

w przypadku zaistnienia powyższych sytuacji, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy o SIO, w ciągu dwóch tygodni należy ustalić, do której szkoły uczęszcza uczeń. Sprawę należy wyjaśnić z lub rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia i ustalić, w której szkole uczeń realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. MEN nie może przekazać informacji, w której szkole uczeń się uczy. Po ustaleniu stanu faktycznego, szkoła do której uczeń nie uczęszcza kończy uczniowi okres nauki i przypisanie do oddziału;

 • dwa różne oddziały wychowanie przedszkolne z wyłączeniem oddziałów ze związaniem „w podmiocie leczniczym” (szkoła przyszpitalna) w przypadku gdy jedna placówka wychowania przedszkolnego jest publiczna prowadzona przez inny podmiot niż gmina, a druga niepubliczna lub gdy są to dwie niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego; w takim przypadku zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego uzyskała informację, że dane dziecko jest uczniem więcej niż jednej dotowanej przez nią placówki wychowania przedszkolnego, występuje do tych placówek w celu uzyskania pisemnego oświadczenia rodzica. W oświadczeniu rodzic powinien wskazać jedną z ww. placówek jako placówkę, do której jego dziecko będzie uczęszczało w danym roku szkolnym. Placówka po uzyskaniu oświadczenia rodzica jest zobowiązana przekazać ten dokument jednostce samorządu terytorialnego, w terminie 30 dni od dnia tego wystąpienia samorządu. Należy pamiętać, że dziecko może być zapisane do więcej niż jednej placówki wychowania przedszkolnego dotowanej przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Jednakże, tylko jedna z nich powinna otrzymywać dotację, o której mowa w art. 16-21 ww. ustawy, z budżetu tej jednostki. W związku z powyższym sprawa powinna być pilnie wyjaśniona z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

Do roku szkolnego 2019/2020

Oddział przedszkolny, do którego uczęszczają zarówno dzieci 5-letnie jak i 6-letnie należy zarejestrować jako 2 oddziały podstawowe, aby przypisać do nich dzieci według wieku: oddział “0” – dla dzieci 6-letnich i oddział “poniżej 0” – dla dzieci 5-letnich. W oddziale “poniżej 0” prosimy wykazać wszystkie dzieci 5-letnie jako nieobjęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe.
W powyższym przypadku mamy do czynienia z oddziałem łączonym. Po utworzeniu oddziału „0” i „poniżej 0” oraz przypisaniu do nich dzieci, należy je połączyć w jeden oddział łączony (w zakładce „Oddziały dodatkowe”).

Jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału „0” w Szkole Podstawowej i kontynuuje naukę w tej szkole w klasie na poziomie wyższym niż „0” to należy:

 • zakończyć przypisanie do oddziału „0”,
 • zakończyć okres nauki ucznia (będzie to zakończenie danego etapu edukacji),
 • wznowić naukę ucznia (będzie to rozpoczęcie I etapu edukacyjnego),
 • przypisać ucznia do oddziału podstawowego na poziomie wyższym niż „0”.

Od roku szkolnego 2020/2021

Oddział wychowania przedszkolnego, obejmuje dzieci:

– realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci sześcioletnie i dzieci starsze na podstawie opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego) w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego

– dzieci nieobjęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (dzieci  pięcioletnie i młodsze).

Jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału  wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej i kontynuuje naukę w tej szkole w klasie na poziomie wyższym niż wychowanie przedszkolne to należy:

 • zakończyć przypisanie do oddziału „wychowanie przedszkolne”,
 • zakończyć okres nauki ucznia (będzie to zakończenie danego etapu edukacji),
 • wznowić naukę ucznia (będzie to rozpoczęcie I etapu edukacyjnego),
 • przypisać ucznia do oddziału podstawowego na poziomie wyższym niż wychowanie przedszkolne.

W przypadku ucznia, który będąc uczniem danej szkoły został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (MOW) lub przyjęty do młodzieżowego ośrodka socjoterapii (MOS) lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego (SOSW), szkoła macierzysta powinna zakończyć zarówno przypisanie ucznia do oddziału, jak i naukę temu uczniowi z dniem poprzedzającym dzień, w którym uczeń ten zostaje przyjęty do MOW, MOS lub SOSW. Uczeń taki, w szkole macierzystej będzie miał zakończoną naukę oraz zakończone przypisanie do oddziału na czas przeniesienia. Jednocześnie uczeń ten, musi zostać zarejestrowany jako wychowanek w placówce do której zostaje przeniesiony oraz powinien być także zarejestrowany oraz przypisany do oddziału w szkole specjalnej działającej w danym ośrodku, jeśli do niej uczęszcza realizując obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

Przykładowo, jeśli uczeń zostaje umieszczony w MOW od dnia 1 września, to szkoła macierzysta powinna zakończyć temu uczniowi przypisanie do oddziału i naukę z dniem 31 sierpnia oraz uczeń ten powinien zostać zarejestrowany jako wychowanek w MOW oraz w szkole specjalnej działającej w tym ośrodku oraz przypisany do oddziału z dniem 1 września na czas umieszczenia w ośrodku.

W przypadku ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, który jest wpisany do księgi uczniów danej szkoły, ale realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w formie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkoła macierzysta powinna przypisać tego ucznia do oddziału podstawowego i wykazać posiadane przez ucznia orzeczenie. W ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym ten sam uczeń również powinien być przypisany do oddziału. Uczeń w takim przypadku, będzie przypisany do oddziału zarówno w szkole, jak i w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

W przypadku, gdy dziecko ma w przedszkolu/szkole tylko zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, a nie jest wychowankiem przedszkola, po wprowadzeniu danych dziecka należy przypisać go do oddziału dodatkowego „Wczesne wspomaganie rozwoju”, ale nie należy rozpoczynać nauki temu dziecku (nie wypełnia się danych w „Nauka wychowanka”). Ponadto porozumienie, o którym mowa w art. 127 ust 9 ustawy – Prawo oświatowe, określa podmiot zobowiązany do przekazywania danych o zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. W związku z tym, dane dziecko może mieć wykazane przypisane do oddziału dodatkowego – wczesne wspomaganie rozwoju – tylko przez jeden podmiot.

W przypadku uczniów szkół artystycznych bez pionu ogólnokształcącego, przypisując ucznia do oddziału podstawowego, należy podać między innymi informacje w zakresie zawodu, specjalizacji i specjalności dotyczące określonego ucznia. W tego typu szkołach tworzy się jeden oddział na danym poziomie klasy (tj. jeden oddział w ramach jednego cyklu kształcenia lub jednego trybu nauki). Podczas rejestracji danego oddziału, powinny zostać wykazane wszystkie zawody, specjalizacje i specjalności, w których realizowane jest kształcenie na danym poziomie klasy. Dzięki temu możliwy będzie wybór odpowiedniego zawodu, specjalności i specjalizacji w trakcie przypisywania ucznia do oddziału.

5. Dane dziedzinowe

W ustawie (art. 12–25) określono dokładnie, jakie dane dziedzinowe ucznia są wykazywane przez poszczególne podmioty.

5.1. Miejsce zamieszkania ucznia

Zgodnie z art. 13-15 ust. 1 ustawy, w związku z uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub nauką ucznia w szkole lub kolegium pracowników służb społecznych, w SIO gromadzona jest informacja o miejscu zamieszkania ucznia. W SIO nie gromadzi się miejsca zamieszkania ucznia, w przypadku uczniów szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Przez miejsce zamieszkania ucznia należy rozumieć miejscowość, w której uczeń przebywa z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). W szczególności miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego).

Dane dziedzinowe, o których mowa w punktach 5.2 – 5.13 są wypełniane przez szkoły.

5.2. Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą:

Należy wypełnić w przypadku, gdy dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą za zgodą – wydaną w formie decyzji administracyjnej – przez dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe. Nie należy w tym wierszu wykazywać dzieci, którym poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Chodzi tu wyłącznie o przypadki, kiedy dziecko jest uczone przez rodziców, lub inne osoby i nie uczęszcza do żadnego przedszkola, oddziału przedszkolnego czy innej formy wychowania przedszkolnego.

Aby zarejestrować spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą, dziecko musi być przypisane do oddziału podstawowego na poziomie „0” wychowania przedszkolnego.

5.3. Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą:

Należy wypełnić, jeżeli uczeń spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zgody dyrektora szkoły (wydanej w formie decyzji administracyjnej) na taki tryb spełniania tego obowiązku zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe. Chodzi tu wyłącznie o przypadki, kiedy dziecko jest uczone przez rodziców lub inne osoby, a świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia szkoły otrzymuje na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę. Mówiąc językiem potocznym, chodzi o przypadki „nauczania domowego”.

UWAGA: Opcji tej nie należy wybierać w stosunku do dzieci, którym przyznano nauczanie indywidualne, bowiem również wtedy, gdy nauczanie odbywa się w ich domu rodzinnym lub w innym miejscu poza szkołą, jest ono organizowane przez tę szkołę. Nie należy również wybierać tej opcji w przypadku dzieci, które realizują obowiązek szkolny w innej szkole niż szkoła z wyznaczonym obwodem.

5.4. Nauczanie indywidualne:

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe – indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Indywidualne nauczanie organizowane jest na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – szkoła nie wykazuje w SIO tych orzeczeń.

W dacie rozpoczęcia i zakończenia należy wpisać faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia indywidualnego nauczania, np. 01.04.2019 (data rozpoczęcia) i 17.05.2019 (data zakończenia).

5.5. Karta rowerowa:

Należy wypełnić w przypadku uczniów, którym dyrektor szkoły wydał kartę rowerową (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami), podając datę jej uzyskania, tj. datę wydania karty.

5.6. Korzystanie z internatu:

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe – dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, może zorganizować internat. Opcję należy wypełnić, jeśli dany uczeń korzysta z internatu zorganizowanego w szkole, która posiada internat oraz jeżeli korzysta z internatu zorganizowanego w szkole wchodzącej w skład zespołu szkół, jeżeli w którejkolwiek szkole w tym zespole jest internat.

5.7. Indywidualny program nauczania i indywidualny tok nauki:

Zgodnie z art. 115 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (a w przypadku szkoły realizującej kształcenie ogólne – również opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

5.8. Korzystanie z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego:

Należy wypełnić, jeśli uczeń korzysta z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy – Prawo oświatowe.

W dacie rozpoczęcia i zakończenia należy wpisać daty rozpoczęcia i zakończenia korzystania z nauki.   Za datę zakończenia uznajemy koniec roku szkolnego, tj. 31.08, a w przypadku zakończenia zajęć w trakcie roku szkolnego, należy wskazać faktyczny dzień zakończenia korzystania z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego.

5.9. Korzystanie z nauki języka i kultury kraju pochodzenia:

Należy wypełnić, jeśli uczeń korzysta z nauki języka i kultury kraju pochodzenia,
o której mowa w art. 165 ust. 15 ustawy – Prawo oświatowe, podając datę rozpoczęcia i zakończenia korzystania.

5.10. Uczeń/wychowanek pochodzenia romskiego, na rzecz którego szkoła przedszkole podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne:

Należy wypełnić, jeśli uczeń jest uczniem pochodzenia romskiego, na rzecz którego szkoła podejmuje dodatkowe działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego oraz wspomagające edukację tych dzieci i młodzieży, o których mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1627).

5.11. Miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu: 

W przypadku szkół kształcących w zawodzie należy wskazać miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe. Jeżeli uczeń w ciągu roku realizuje praktyczną naukę zawodu w kilku miejscach, należy wskazać każde miejsce indywidualnie, wraz z podaniem daty rozpoczęcia i daty zakończenia odbywania praktycznej nauki zawodu w danym miejscu.

5.12. Status młodocianego pracownika: 

Należy uzupełnić, jeżeli uczeń posiada status młodocianego pracownika w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232)

Dane dziedzinowe wychowanka, o których mowa w punktach 5.13 – 5.16 wypełnia się dla uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

5.13. Spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego:

Należy wypełnić w przypadku, gdy dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego za zgodą – wydaną w formie decyzji administracyjnej – przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe. Nie należy w tym wierszu wykazywać dzieci, którym poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Chodzi tu wyłącznie o przypadki, kiedy dziecko jest uczone przez rodziców, lub inne osoby i nie uczęszcza do żadnego przedszkola, oddziału przedszkolnego czy innej formy wychowania przedszkolnego.

Aby zarejestrować spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego, dziecko musi być przypisane do oddziału podstawowego na poziomie wychowania przedszkolnego.

5.14. Indywidualne spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego:

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Indywidualne nauczanie organizowane jest na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – przedszkole nie wykazuje w SIO tych orzeczeń.

Aby zarejestrować indywidualne spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dziecko musi być przypisane do oddziału podstawowego na poziomie wychowania przedszkolnego.

5.15. Korzystanie z opieki przedszkolnej w wyższym wymiarze: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy -Prawo oświatowe organ prowadzący przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego ustala czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Należy wypełnić tę pozycję, jeśli dziecko korzysta z nauczania, wychowania i opieki w wyższym wymiarze niż określony przez organ prowadzący czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

5.16. Uczeń/wychowanek pochodzenia romskiego, na rzecz którego szkoła/przedszkole podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne:

Opcję należy zaznaczyć, jeżeli wobec dziecka przedszkole podejmuje dodatkowe działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci pochodzenia romskiego oraz wspomagające edukację tych dzieci, o których mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1627).

5.17. Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej

Należy uzupełnić tylko dla uczniów zamieszkałych na terenie obwodu szkoły podstawowej, którzy obowiązek szkolny realizują w szkole obwodowej. Nie należy wypełniać tego formularza jeżeli miejsce zamieszkania ucznia jest poza obwodem szkoły.

Pod pojęciem dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły nie należy rozumieć dzieci zameldowanych na jego terenie. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Natomiast zgodnie z art. 26 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

5.18. Zajęcia, o których mowa w art. 47 ustawy Prawo oświatowe

Dane te gromadzone są na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy o systemie informacji oświatowej. Chodzi o zawód oraz zajęcia realizowane w ramach godzin, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy – Prawo oświatowe, których przeznaczenie określają przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 tej ustawy – w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe.

Art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. e – przeznaczenie godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w szczególności na przygotowanie uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych, kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub dodatkowych uprawnień zawodowych.

Zajęcia te wykazuje się w danych dziedzinowych ucznia w zakładce Pozostałe dane dziedzinowe, wybierając pozycję Zajęcia edukacyjne z art. 47 ustawy prawo oświatowe. Dla konkretnego ucznia branżowej szkoły I stopnia, technikum lub szkoły policealnej, który jest zarejestrowany w oddziale, do którego przypisany jest określony zawód, należy wskazać realizowane zajęcia z następującej listy:

– Realizacja zajęć tylko zgodnie z podstawą programową,

– Dodatkowe umiejętności zawodowe,

– Kwalifikacje rynkowe,

– Uprawnienia zawodowe,

– Zajęcia uzgodnione z pracodawcą.

5.19. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Należy podać faktyczną liczbę godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe. Należy podać faktyczną datę rozpoczęcia zajęć w ramach zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz faktyczną datę zakończenia zajęć.

5.20. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

 

Należy podać faktyczną liczbę godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe. Należy podać faktyczną datę rozpoczęcia zajęć w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz faktyczną datę zakończenia zajęć.

6. Zgłoszenie do egzaminu

Szkoły przekazują do bazy danych SIO dane identyfikacyjne uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w następujących terminach:

1) dane uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty – do dnia 10 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany ten egzamin;

2) dane uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego – do dnia 9 lutego roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany ten egzamin;

3) dane uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – 2 dni roboczych od upływu terminu złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

7. Wypadki

Należy wykazać tylko wypadki uczniów/wychowanków, które miały miejsce w czasie, gdy osoby te znajdowały się pod opieką szkoły/placówki oświatowej. Nie należy wykazywać wypadków, którym uległy dzieci i młodzież bez związku z pobieraniem nauki czy przebywaniem pod opieką szkoły/placówki oświatowej.  W przypadku placówek, w których strukturze znajdują się szkoły, dane dotyczące wypadków wypełnia się według zasady, że wypadek wykazywany jest przez szkołę, jeżeli zdarzył się w czasie, kiedy uczeń znajdował się pod opieką szkoły. Jeśli natomiast wypadek miał miejsce w czasie, kiedy uczeń znajdował się pod opieką wychowawców (np. w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii), powinien być wykazany przez tę placówkę.  Zasada ta nie ma zastosowania do internatu, ponieważ internat nie jest odrębną placówką oświatową, tylko integralną częścią szkoły. W takiej sytuacji wypadek powinien być wykazany przez szkołę, w skład której wchodzi internat.

Wypadki wykazuje się z określeniem:

 1. rodzaju wypadku,
 2. przyczyny wypadku,
 3. miejsca, w którym zdarzył się wypadek,
 4. rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce.

Podstawa prawna: art. 13 pkt 12, art. 14 pkt 28, art. 16 pkt 3, art. 17 pkt 1, art. 19, art. 19a pkt 3.

8. Pomoc materialna

Zgodnie z art. 14 pkt 29 ustawy należy wykazać korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której mowa w art. 90c ust. 3 ustawy o systemie oświaty, z określeniem rodzaju świadczeń. Dane o pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wypełniają szkoły.

9. Zajęcia dodatkowe

Zgodnie z art. 14 pkt 25 ustawy i § 20 pkt 1 rozporządzenia w SIO gromadzi się dane dziedzinowe uczniów, które obejmują uczestniczenie w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów:

 1. informatycznych,
 2. technicznych,
 3. przedmiotowych,
 4. artystycznych,
 5. sportowych,
 6. turystyczno-krajoznawczych,
 7. innych.

Należy wykazać wszystkie zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe, niezależnie od źródeł finansowania.

10. Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej

Dane dotyczące liczby uczniów, którzy uzyskali albo nie uzyskali dyplom ukończenia szkoły artystycznej gromadzone są na podstawie art. 14 pkt 22 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowe.

Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej wprowadza się w danych dziedzinowych ucznia, z poziomu szkół artystycznych prowadzących kształcenie zawodowe:

 • Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
 • Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych
 • Liceum sztuk plastycznych
 • Ogólnokształcąca szkoła baletowa
 • Szkoła sztuki cyrkowej
 • Poznańska szkoła chóralna
 • Szkoła muzyczna II stopnia
 • Szkoła sztuki tańca
 • Inna szkoła artystyczna
 • Policealna szkoła muzyczna
 • Policealna szkoła plastyczna

Zgodnie z art. 44zm ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty uczeń szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy kończy tę szkołę, jeżeli zda ten egzamin. Do egzaminu dyplomowego, zgodnie z art. 44zn ust. 3 ustawy o systemie oświaty, może przystąpić uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych dla danego typu szkoły artystycznej.

Należy wypełnić dla tych uczniów szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy spełniają wymagania art. 44zn ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz którzy przystąpili do egzaminu dyplomowego. Należy wybrać rok szkolny, w którym uczeń przystąpił do egzaminu dyplomowego, oraz klasę i oddział, do których uczęszczał w wyżej wymienionym roku szkolnym, jak również podać rezultat egzaminu.

11. Laureat/finalista olimpiady/konkursu

Dane gromadzone zgodnie z art.  14 ust. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1942.) w zakresie: uzyskania tytułu laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu.

Typ laureata/finalisty olimpiady/konkursu dla danego ucznia w danym roku szkolnym może wystąpić tylko raz.

Dane są rejestrowane na wybrany rok szkolny w szkołach z kategorią uczniów “Dzieci lub młodzież” lub “bez kategorii”, w przypadku szkoły podstawowej nie można przypisać tej danej dziedzinowej uczniowi przypisanemu do oddziału na poziomie “0” i “poniżej 0”.

Uczeń, któremu rejestrujemy tytuł laureat/finalista olimpiady/konkursu musi być przypisany chociaż raz do oddziału podstawowego w danym roku szkolnym.

Wykazujemy laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z dnia 29 stycznia 2002 r. (Dz.U. nr 13, poz. 125 ze zm.)

Zgodnie z rozporządzeniem konkursy przedmiotowe mogą być organizowane  przez kuratora oświaty a olimpiady przedmiotowe przez szkoły wyższe, jednostki naukowe i inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową.

Uczestnicy konkursu mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty odpowiednio konkursu przedmiotowego i olimpiady przedmiotowej.

Należy wykazywać konkursy przedmiotowe i olimpiady przedmiotowe, które znajdują się na wykazie konkursów przedmiotowych publikowanych corocznie do końca lutego przez kuratora oświaty (zgodnie z art. 148 ustawy Prawo oświatowe), oraz na wykazie olimpiad przedmiotowych publikowanych przez Ministra Edukacji Narodowej (zgodnie art. z 44zzzw ustawy o systemie oświaty).

Należy wykazać zawody zgodnie z wykazem zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (art. 134 ustawy Prawo oświatowe) oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, publikowanym corocznie do końca lutego, przez kuratora oświaty (zgodnie z art. 148 ustawy Prawo oświatowe).

Z reguły za wysokie miejsca w zawodach określa się maksymalnie pierwsze trzy miejsca (wyniki) w zawodach wymienionych w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych.

Wykazujemy uczniów, którzy otrzymali dyplom/zaświadczenie o zdobyciu tytułu laureata, wyróżnienia określonego przez organizatora konkursu, który jest podstawą do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji.

Otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, wyróżnienia określonego przez organizatora konkursu, a niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji, wówczas takich wyróżnień nie wykazujemy w bazie.

Nie wykazujemy aktywności ucznia podejmowanych w ramach oferty rynkowej, konkursów organizowanych poza szkołą.

12. Dowożenie

Dane dotyczące dowożenia należy wykazać wszystkim uczniom, którzy korzystają
z bezpłatnego transportu do szkoły/placówki lub zwrotu kosztów przejazdu.

Gmina organizuje dzieciom przedszkolnym, uczniom szkół podstawowych oraz uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka (ORW, MOW, MOS, SOSW, SOW).

Korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu  przysługuje uczniom niepełnosprawnym, ale także pełnosprawnym ze względu na odległość od miejsca zamieszkania do szkoły.

UWAGA! Jako datę zakończenia korzystania z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu, należy wpisać koniec roku szkolnego, tj. 31 sierpnia.

W przypadku zakończenia danej dziedzinowej w trakcie roku szkolnego (zmiana szkoły, rezygnacja) np. 15 marca, należy wykazać faktyczny dzień jej zakończenia.

Dzieci przedszkolne:

gmina zapewnia dowożenie dzieciom spełniającym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dzieciom pięcioletnim objętych wychowaniem przedszkolnym jeżeli odległość z domu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km w formie :

– korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub

– zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej

(art. 32 ust. 3 -7 ustawy – Prawo oświatowe).

Dzieci niepełnosprawne:

gmina zapewnia dowożenie (bezpłatny transport lub zwrot kosztów przejazdu) wszystkim dzieciom objętym kształceniem specjalnym (art. 127 ustawy – Prawo oświatowe) w tym dzieciom w wieku 5-9 lat posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 32 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe) do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka (ORW, MOW, MOS, SOSW, SOW) niezależnie od odległości od miejsca zamieszkania do placówki/szkoły.

Uczniowie szkół podstawowych:

gmina zapewnia dowożenie dla uczniów szkół podstawowych:

– klas I-IV jeżeli odległość z domu do szkoły przekracza 3 km

– klas V-VIII  jeżeli odległość z domu do szkoły przekracza 4 km w formie:

– korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo

– zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrotu kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej (art. 39 ust. 1-4a  Prawo oświatowe).

Uczniowie niepełnosprawni:

gmina zapewnia bezpłatny transport i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu uczniom objętych kształceniem specjalnym (art. 127 ustawy – Prawo oświatowe) do najbliższej szkoły podstawowej, ucznia z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

 1. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 2. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (art. 39 ust. 3, 4 i 4a ustawy – Prawo oświatowe).

Dowożenie można wykazać tylko w szkołach i placówkach publicznych:

– Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe w tym artystyczne (jeżeli uczeń jest przypisany do oddziału podstawowego lub RW zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)

– Szkoły ponadpodstawowe w tym artystyczne (jeżeli uczeń ma zarejestrowane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i jest przypisany do oddziału lub jeżeli uczeń ma zarejestrowane orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, i jest przypisany do RW zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)

– Ośrodki (jeżeli uczeń jest przypisany do oddziału dodatkowego: WWR wczesne wspomaganie rozwoju, RW zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia dla wychowanków upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET)

 • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Jeżeli uczeń jest dowożony do szkoły a jednocześnie uczęszcza na zajęcia WWR, RW lub IPET w ośrodku, wówczas uczniowi dowożenie wykazywane jest raz z poziomu ośrodka. Nie wykazujemy uczniowi dowożenia dwa razy.

Uwaga!

Jako datę zakończenia korzystania z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu, należy wpisać koniec roku szkolnego, tj. 31 sierpnia.
W przypadku zakończenia danej dziedzinowej w trakcie roku szkolnego (zmiana szkoły, rezygnacja) np. 15 marca, należy wykazać faktyczny dzień jej zakończenia.

W ramach jednego roku szkolnego w tym samym okresie można wykazać tylko jeden rodzaj dofinansowania dowożenia.

Brak możliwości wykazania dowożenia w przypadku wykazania uczniowi:

 • spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wych. przedszkolnego – nauczanie domowe
 • spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą – nauczanie domowe,
 • spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą – nauczanie domowe,
 • indywidualne spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • nauczanie indywidualne.

13. Pobyt wychowanka

Ustawa o systemie informacji oświatowej generalnie nie posługuje się określeniem „wychowanek”. W placówkach takich jak młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW), młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS), specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW), specjalne ośrodki wychowawcze (SOW), ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (OREW) oraz placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania należy wykazać wychowanków w rozumieniu § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646), którzy w SIO nazywani są „uczniami”.

Wychowanków placówek należy zarejestrować zgodnie z procedurami opisanymi w rozdziale 2. Dane identyfikacyjne. 

W ramach informacji dotyczących pobytu należy podać datę rozpoczęcia (i zakończenia) pobytu w placówce i wybrać podstawę pobytu (poza bursą, domem wczasów dziecięcych i młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii bez szkół – w przypadku tych placówek należy określić jedynie okres pobytu).

W przypadku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego możliwe jest wykazanie okresu rezerwacji miejsca (w ramach zakładki Pobyt). Okres rezerwacji miejsca oznacza czas, w którym wychowanek nie przebywał w ośrodku, ale istniała dla niego rezerwacja miejsca. W takiej sytuacji data rozpoczęcia pobytu (rezerwacji miejsca) powinna być równa dacie otrzymania przez dyrektora ośrodka za pośrednictwem poczty skierowania wychowanka do placówki, o którym mowa w § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1606). Wychowanek MOW, który uzyskał zgodę na przerwę w realizacji środka wychowawczego (odroczenie lub przerwanie wykonywania środka wychowawczego) cały czas jest wychowankiem MOW, toteż powinien mieć w tym czasie wykazany pobyt.

W przypadku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wychowankom korzystającym z zakwaterowania należy oprócz pobytu wprowadzić datę rozpoczęcia i datę zakończenia korzystania z zakwaterowania. Okres zakwaterowania musi mieścić się w okresie pobytu i zawierać się w danym roku szkolnym. Okres zakwaterowania należy wykazać od roku szkolnego 2019/2020.

W placówkach tj. MOW, MOS, SOSW, SOW i ORW mogą występować oddziały wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Informację o przypisaniu do oddziału należy wypełnić jedynie w przypadku uczęszczania do któregoś z powyższych oddziałów dodatkowych. Do wykazania samego pobytu w ośrodku służy zakładka „Pobyt”.

14. Pobyt matki i dziecka w MOW

Na podstawie art. 16 pkt. 6 ustawy o systemie informacji oświatowej, w przypadku nieletniej matki umieszczonej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym zbierane są dane obejmujące:

 1. a) informację o umieszczeniu dziecka w domu dla matki i dziecka,
 2. b) datę urodzenia dziecka,
 3. c) datę rozpoczęcia i datę zakończenia przebywania dziecka w domu dla matki i dziecka

– zgodnie z przepisami wydanymi odpowiednio na podstawie art. 185 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz art. 123 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

Nieletnią matkę umieszczoną w MOW należy zarejestrować zgodnie z procedurami opisanymi w rozdziale 2. Dane identyfikacyjne.  W ramach informacji dotyczących pobytu należy podać datę rozpoczęcia pobytu w placówce i wybrać podstawę pobytu.

Następnie należy zarejestrować pobyt dziecka wychowanki podając datę urodzenia dziecka, oraz daty przebywania dziecka w domu dla matki i dziecka. Data pobytu dziecka małoletniej matki nie może wykraczać poza daty pobytu małoletniej matki w MOW.

Dziecko może przebywać w domu dla matki i dziecka do ukończenia 3 lat lub do ukończenia 18 lat przez matkę.