Instrukcje merytoryczne

Oddziały podstawowe

Powrót do listy

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dane w zakładce Oddziały podstawowe są wykazywane przez:

 • przedszkola,
 • inne formy wychowania przedszkolnego,
 • szkoły,
 • kolegia pracowników służb społecznych.

Odziały rejestruje się w danej szkole, dlatego w przypadku zespołu/jednostki złożonej należy w pierwszej kolejności wybrać właściwy podmiot, tj. daną szkołę, dla której chcemy zarejestrować odpowiednie oddziały.

2. REJESTRACJA ODDZIAŁU PODSTAWOWEGO

Przez oddziały podstawowe należy rozumieć oddziały klas lub semestrów, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego lub podstawa programowa kształcenia w zawodach.

Każdy oddział funkcjonujący w danym przedszkolu lub szkole należy zarejestrować oddzielnie klikając DODAJ ODDZIAŁ. W przypadku oddziałów łączonych należy oddzielenie zarejestrować każdy oddział podstawowy wchodzący w skład takiego oddziału.

Uwaga: W przypadku szkół artystycznych bez pionu ogólnokształcącego należy zarejestrować jeden oddział podstawowy na danym poziomie klasy w określonym roku szkolnym (tj. jeden oddział w ramach jednego cyklu kształcenia lub jednego trybu nauki), nie ma potrzeby tworzenia kilku oddziałów jednej klasy. W przypadku tego typu szkół oddział służy wykazaniu wszystkich uczniów uczących się na danym poziomie klasy. W związku z tym w ramach rejestracji oddziału szkoła wykazuje wszystkie zawody, specjalizacje i specjalności, w których realizowane jest kształcenie na danym poziomie klasy. Aby możliwe było wykazanie kilku zawodów w ramach jednego oddziału, konieczne jest (po wybraniu specyfiki podstawowej) zaznaczenie „wielozawodowy” w specyfice dodatkowej.

Zakres danych do wypełnienia w oknie Nowy oddział uzależniony jest od typu szkoły. Przykładowo część Zawody będzie dostępna tylko dla szkół, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia w zawodzie.

Od roku szkolnego 2023/2024 rejestracja oddziału podstawowego nie będzie możliwa w przypadku braku informacji o liczbie miejsc w placówce. Dane o liczbie miejsc w placówce gromadzone są na podstawie § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1663).

2.1. Dane podstawowe

Rok szkolny:

W tym polu należy wskazać rok szkolny, na który rejestrowany jest oddział.

Typ oddziału:

Oddział podstawowy.

Typ szkoły dla oddziału:

Należy określić właściwy typ szkoły, dla której dodawany jest nowy oddział. Przykładowo, jeśli rejestrujemy nowy oddział podstawowy w szkole podstawowej to należy wybrać – Szkoła podstawowa, jeśli rejestrujemy nowy oddział w liceum ogólnokształcącym to należy wybrać – Liceum ogólnokształcące, jeśli rejestrujemy nowy oddział w branżowej szkole I stopnia to należy wybrać – Branżowa szkoła I stopnia, itd.

Podbudowa

Pole podbudowa oddziału dostępne od roku szkolnego 2019/2020 w placówkach:

Liceum ogólnokształcące,

Technikum,

Branżowej szkole I stopnia ,

Liceum sztuk plastycznych,

Bednarskiej Szkole Realnej

Do wyboru dwie opcje podbudowy:

„szkoła podstawowa” – oddział rejestrowany dla uczniów, który w roku szklonym 2018/19 ukończyli ośmioletnią Szkołę podstawową,

“gimnazjum” – oddział rejestrowany dla uczniów, który w roku szkolnym 2018/19 ukończyli Gimnazjum.

W zależności od podbudowy określany jest cykl kształcenia w placówce:

 • Liceum ogólnokształcące podbudowa “szkoła podstawowa” cykl kształcenia 4-letni
 • Liceum ogólnokształcące podbudowa “gimnazjum” cykl kształcenia 3-letni
 • Technikum podbudowa “szkoła podstawowa” cykl kształcenia 5-letni
 • Technikum podbudowa “gimnazjum” cykl kształcenia 4-letni
 • Branżowa szkoła I stopnia podbudowa “szkoła podstawowa” i “gimnazjum” cykl 3-letni
 • Liceum sztuk plastycznych na podbudowie “szkoła podstawowa” cykl 5-letni
 • Liceum sztuk plastycznych na podbudowie “gimnazjum” cykl 4-letni
 • Bednarska Szkoła Realna obie podbudowy cykl 4-letni

Klasa/Semestr:

W tym polu należy określić, dla której klasy bądź semestru oddział jest rejestrowany.

Odpowiednie wartości (np. klasa I, II, III, lub semestr I, II itd.) należy wybrać z rozwijanej listy po kliknięciu na Klasa/semestr.

Możliwości wyboru klas/semestrów uzależnione są przede wszystkim od typu jednostki oraz kategorii uczniów, dla których szkoła jest zorganizowana, wykazanych przez organ rejestrujący szkołę w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO). Dodatkowo w przypadku szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego możliwość wyboru klas jest uzależniona od etapów edukacyjnych wprowadzonych w RSPO.

Wychowanie przedszkolne

Do roku szkolnego 2019/2020 dla oddziałów przedszkolnych przewidziano dwie możliwości do wyboru:

– „0” – oddziały „0”, to oddziały dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;

– Poniżej „0” – oddziały Poniżej „0” należy zarejestrować dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Od roku szkolnego 2020/2021 dla oddziałów przedszkolnych przewidziano możliwość do wyboru:

– Wychowanie przedszkolne

 • dla oddziałów na tym poziomie możliwa do wyboru jest tylko specyfika podstawowa -ogólnodostępny, integracyjny, specjalny
 • oraz jedna ze specyfik dodatkowych – z językiem nauczania mniejszości narodowej, dwujęzyczny dla mniejszości narodowej, z dodatkową nauką języka mniejszości lub brak specyfiki dodatkowej.

Należy rejestrować oddziały wychowania przedszkolnego, zgodnie z utworzonymi oddziałami (grupami) w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

W przypadku innych form wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego) należy zarejestrować w podmiocie jeden oddział. Do oddziału należy przypisać wszystkie dzieci uczęszczające do grupy/grup w danej placówce. Łączna liczba dzieci przypisana do oddziału w danej placówce, nie może przekroczyć 25 (łącznie z dziećmi, które mają wykazane nauczanie domowe).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1520), zajęcia w punkcie lub zespole są prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci, przy jednoczesnym jednoznacznym określeniu, że w punkcie przedszkolnym/zespole wychowania przedszkolnego nie może być więcej niż 25 dzieci.

Oznaczenie:

Należy wpisać oznaczenie oddziału (np. A, B, C) w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce oświatowej nomenklatury.

W to pole można wpisać tylko jedną literę od A do Z..

Wprowadzone oznaczenie musi być zgodne z oznaczeniem oddziału podawanym OKE w wykazie uczniów danego oddziału przystępujących do egzaminu.

Opis:

Należy określić nazwę oddziału w zależności od nomenklatury przyjętej w danej szkole.

Nazwa oddziału dla danej klasy musi być unikalna. Oznacza, to że nie mogą wystąpić np. dwa oddziały klasy I o tej samej nazwie.

Tryb nauki:

Należy wybrać z listy rozwijanej tryb nauki, w jakim prowadzone jest kształcenie w rejestrowanym oddziale. Należy wskazać właściwą wartość z listy rozwijanej:

 • dzienna,
 • wieczorowa,
 • zaoczna,
 • na odległość – nie funkcjonuje od roku szkolnego 2017/2018,
 • stacjonarne.

Zawartość listy rozwijanej zależy od typu szkoły.

Specyfika podstawowa:

W pierwszej kolejności dla każdego oddziału należy określić specyfikę podstawową wybierając jedną z pozycji z rozwijanej listy:

 • integracyjny,
 • o charakterze eksperymentalnym,
 • ogólnodostępny,
 • specjalny,
 • terapeutyczny,
 • przysposabiający do pracy,
 • specjalny przysposabiający do pracy,
 • międzynarodowy,
 • dwujęzyczny w szkole podstawowej, liceum i technikum.

Zakres listy specyfik podstawowych zależy od typu jednostki, kategorii uczniów oraz specyfiki szkoły wykazanych przez organ rejestrujący w RSPO.

Specyfika dodatkowa:

Określenie specyfiki dodatkowej oddziału nie jest obowiązkowe. Jeżeli dany oddział posiada tylko specyfikę podstawową, to pole Specyfika dodatkowa należy zostawić nieuzupełnione. W przypadku błędnego przypisania specyfiki dodatkowej dla oddziału, należy kliknąć na krzyżyk znajdujący się z prawej strony wypełnionego pola – wybrana specyfika dodatkowa zostanie usunięta.

W zależności od wybranej specyfiki podstawowej pojawiają się odpowiednie możliwości wyboru w specyfice dodatkowej. Na liście mogą znajdować się następujące specyfiki dodatkowe:

1) wielozawodowy,

2a) sportowy,

2b) mistrzostwa sportowego,

3a) z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,

3b) dwujęzyczny dla mniejszości narodowej,

3c) z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego.

W przypadku występowania w danym oddziale wielu specyfik dodatkowych ważna jest kolejność dodawania specyfik. Na hierarchię, w jakiej należy dodawać specyfiki dodatkowe, wskazuje numeracja powyżej. Przykładowo w przypadku wybrania w polu Specyfika dodatkowa I – wielozawodowy, pojawi się pole – Specyfika dodatkowa II, i gdy tutaj zostanie określone np. sportowy to pojawi się pole Specyfika dodatkowa III. Wybranie w pierwszej kolejności specyfik dodatkowych oznaczonych trójką uniemożliwia dodawanie kolejnych specyfik.

Jeśli w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, do jednego oddziału uczęszczają uczniowie kształcący się w różnych zawodach – dla takiego oddziału należy wskazać specyfikę Wielozawodowy. Możliwe jest wskazanie zawodów w zależności od cyklu kształcenia wykazanego dla szkoły.

Określenie dla oddziału jednej ze specyfik dodatkowych wymienionych powyżej w pkt 3a, 3b lub 3c oznacza, że wszyscy uczniowie w danym oddziale korzystają z nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego we wskazanej formie. Jeśli nie wszyscy uczniowie w danym oddziale uczą się języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, uczniów tych należy wykazać w grupie międzyszkolnej nauczania języka mniejszości (oddział dodatkowy).

Należy podkreślić, że nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego odbywa się na pisemny wniosek rodziców dziecka lub ucznia, albo pełnoletniego ucznia. Do oddziałów wymienionych w punktach 3a), 3b) i 3c) (z nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego) nie ma możliwości przypisania uczniów cudzoziemców nie będących obywatelami polskimi. Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2006 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 823) mniejszością narodową, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich/ mniejszością etniczną, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich.

Związanie organizacyjne:

W przypadku wyboru specyfiki podstawowej oddziału – specjalny, pojawia się również możliwość określenia związania oddziału. W przypadku braku związania organizacyjnego należy wybrać – brak związania.

Jeżeli szkoła została zarejestrowana, przez organ rejestrujący w RSPO, jako szkoła ze związaniem organizacyjnym w podmiocie leczniczym, pole Związanie organizacyjne jest wypełniane automatycznie.

2.2. Dane dodatkowe

Języki obce:

Kolejnym krokiem jest wybór języków obcych nowożytnych nauczanych w danym oddziale. Wybór języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale dokonywany jest poprzez zaznaczenie kwadratu po lewej stronie danego języka.

Program umożliwia zaznaczenie kilku języków obcych nowożytnych w jednym oddziale. Należy wykazać wszystkie języki obce, jakich uczniowie uczą się w tym oddziale, w szczególności w przypadku szkół, w których nauka języka obcego zorganizowana jest w grupach międzyoddziałowych i w konsekwencji w jednej klasie znajdują się uczniowie uczący się różnych języków obcych.

W przypadku, gdy do oddziału został przypisany tylko jeden język obcy, zostanie on automatycznie przypisany wszystkim uczniom w tym oddziale, przy czym w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie możliwość usunięcia informacji o nauczaniu języka obcego.

Jeżeli rejestrowany oddział ma wykazane związanie organizacyjne w podmiocie leczniczym, i w oddziale tym, dzieci nie będą miały zajęć z języka obcego nowożytnego, program dopuszcza sytuację, że język obcy dla oddziału nie zostanie wybrany.

W celu utworzenia w ramach SIO oddziałów poniżej “0” konieczny jest wybór języka obcego, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) jednym z zadań przedszkola jest “tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka”.

Dyscypliny sportowe:

Jeśli w specyfice dodatkowej wskazano specyfikę sportową albo mistrzostwa sportowego, pojawi się pole, w którym należy określić dyscyplinę sportu, w której kształcenie odbywa się w danym oddziale. Wybór dyscypliny sportowej dokonywany jest poprzez zaznaczenie kwadratu po lewej stronie nazwy dyscypliny.

Program umożliwia zaznaczenie kilku dyscyplin sportowych w jednym oddziale. Należy wykazać wszystkie dyscypliny sportowe, w jakich uczniowie kształcą się w tym oddziale – umożliwi to przypisanie poszczególnym uczniom właściwej dyscypliny, w której się kształcą.

W przypadku, gdy do oddziału została przypisana tylko jedna dyscyplina sportowa, zostanie ona automatycznie przypisana wszystkim uczniom w tym oddziale.

Język mniejszości:

W przypadku oddziałów, w których określono specyfikę dodatkową z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, albo dwujęzyczne dla mniejszości narodowej, albo z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego należy określić język mniejszości narodowej/etnicznej lub język regionalny, którego nauczanie prowadzone jest w danym oddziale. Zostanie on automatycznie przypisany wszystkim uczniom w tym oddziale.

Wybór języka mniejszości narodowej/etnicznej lub języka regionalnego nauczanego w oddziale dokonywany jest poprzez zaznaczenie kwadratu po lewej stronie danego języka.

2.3. Cykl kształcenia dla zawodu/zawodów

Pole pojawia się w przypadku szkół kształcących w zawodach. Jeżeli przepisy przewidują tylko jedną długość cyklu kształcenia, jest ona przypisywana automatycznie.

2.4. Zawody

W przypadku szkół kształcących w zawodach należy określić zawód, w którym uczniowie w danym oddziale się kształcą. Możliwe jest wskazanie zawodów w zależności od cyklu kształcenia wykazanego dla szkoły.

W przypadku szkół artystycznych należy określić zawód, specjalność i specjalizację.

Lista zawodów dostępnych w szkołach jest tożsama z listą zawodów przekazanych do RSPO przez organ rejestrujący.

Jeżeli w specyfice dodatkowej wskazano specyfikę wielozawodową należy określić wszystkie zawody, w których uczą się uczniowie w danym oddziale. Dla specyfiki wielozawodowej należy określić przynajmniej dwa zawody dla danego oddziału. Przypisując uczniów techników i branżowych szkół I stopnia do oddziału wielozawodowego należy wskazać jeden konkretny zawód, w którym uczeń kształci się w danym okresie.

– od roku szkolnego 2021/2022 blokada przypisania ucznia kilka razy do tego samego oddziału z różnymi zawodami w szkołach artystycznych bez pionu

Podsumowanie rejestracji oddziału podstawowego

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych należy kliknąć przycisk Zapisz.

Jeżeli w formularzu rejestracyjnym oddziału występują jakiekolwiek błędy, pojawi się komunikat – Formularz zawiera błędy i zostaną podświetlone na czerwono te pola, które zostały błędnie wypełnione.

Jeżeli formularz został wypełniony poprawnie, system zakomunikuje – Operacja zakończona pomyślnie i oddział zostanie zarejestrowany.