Instrukcje merytoryczne

Klasa wstępna

Powrót do listy

Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole tj. klasa i rodzaj oddziału do jakich uczęszcza uczeń gromadzone są na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji oświatowej.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.) klasy wstępne mogą być tworzone w szkołach ponadpodstawowych, w których funkcjonują oddziały dwujęzyczne tj. liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, technikach dwujęzycznych i technikach
z oddziałami dwujęzycznymi.

W klasach wstępnych uczniowie przygotują się do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w placówkach. Po ukończeniu klasy wstępnej, uczeń w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuował naukę w klasie I oddziału dwujęzycznego w szkole, w której uczęszczał do klasy wstępnej.

Do klasy wstępnej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają warunki, o których mowa
w art. 134 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

Ramowy plan nauczania dla klasy wstępnej określono w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639).

Do uczniów klasy wstępnej nie stosuje się przepisów rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty.