FAQ

W związku ze zmianą opisu pola funkcji użytkownika z p.o. Kierownika jednostki na p.o. Kierownika jednostki/osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki, jak należy rozumieć pojęcie “osoba wykonująca obowiązki służbowe kierownika jednostki” i na podstawie jakich dokumentów JST może przyznać takiej osobie upoważnienie do SIO?

 

P.o. kierownika to osoba, która pełni obowiązki kierownika jednostki (np. dyrektora szkoły, wójta/burmistrza/prezydenta miasta) w przypadku kiedy formalnie nie ma kierownika jednostki. Natomiast osoba wykonująca obowiązki służbowe kierownika jednostki to osoba, która wykonuje te obowiązki podczas gdy jest kierownik jednostki, ale z różnych przyczyn nie może wykonywać swoich obowiązków służbowych (w tym wypełniania SIO), np. stan zawieszenia kierownika, długotrwała nieobecność kierownika. Osoba pełniąca obowiązki służbowe kierownika jednostki zostaje powołana na podstawie odpowiednich do funkcji przepisów, np. zgodnie z art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.