FAQ

Jak należy wykazać wynagrodzenie za godziny indywidualne oraz godziny rewalidacyjne?

 

Zajęcia indywidualnego nauczania oraz zajęcia rewalidacyjne dla nauczyciela mogą być obowiązkowymi godzinami, ustalonymi zgodnie z art. 42 ust. 3, 4a lub 7 ustawy KN lub godzinami ponadwymiarowymi, o których mowa w art. 35 ustawy KN. W SIO należy wynagrodzenie za te godziny wykazać zgodnie ze stanem rzeczywistym. Jeżeli te zajęcia były realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych, to tak należy je wykazać. Jeżeli nauczycielowi za prowadzenie zajęć rewalidacyjnych przyznany został dodatek za warunki pracy (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (…)) to dodatek ten należy wykazać w osobnej pozycji w SIO jako dodatek za warunki prac.