FAQ

Czy opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8 wykazywać w nieobecnościach nauczycieli?

 

Jeżeli nauczyciel sprawuje opiekę nad swoim dzieckiem do lat 8 należy w takim przypadku wybrać przyczynę nieprowadzenia zajęć zgodnie z rozporządzeniem:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU DANYCH DZIEDZINOWYCH GROMADZONYCH W SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ ORAZ TERMINÓW PRZEKAZYWANIA NIEKTÓRYCH DANYCH DO BAZY DANYCH SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1663)§ 27 W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 1a lit. h oraz ust. 3 pkt 1 lit. f ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące przyczyn nieprowadzenia zajęć:14) zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645 i 1590)