Instrukcje techniczne

Składanie wniosku o przedłużenie upoważnienia poprzez ePUAP

Powrót do listy

Przedłużenie ważności danych dostępowych do SIO możliwe jest tylko w okresie od 3 miesięcy przed upływem ważności obecnego upoważnienia do dnia upływu ważności. Przedłużenia upoważnienia należy dokonać po zalogowaniu na konto danego użytkownika.

Sposób potwierdzenie tożsamości można wybrać niezależnie od tego jakim sposobem było złożone upoważnienie.

Uwaga! Jeżeli w podmiocie istnieje wiele aktywnych upoważnień dla funkcji Kierownika jednostki lub p.o. Kierownika jednostki/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki, nie można przedłużyć żadnego z wniosków z funkcją kierownika. W podmiocie jednocześnie może być tylko jedno upoważnienie z funkcją Kierownik jednostki i jedno upoważnienie z funkcją p.o. Kierownika jednostki/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki. W tym samym podmiocie w tym samym momencie upoważnień z funkcją Pracownik może być wiele.

Złożenie wniosku o przedłużenie ważności dostępu do bazy SIO, możliwe jest po zalogowaniu do systemu, w PANELU UŻYTKOWNIKA.

Okno z widokiem systemu SIO z zaznaczoną w prawym górnym rogu zakładką panelu użytkownika

Należy wybrać zakładkę PODMIOTY:

widok okna z zaznaczoną zakładką podmioty

Przy wniosku, który traci ważność należy skorzystać z opcji PRZEDŁUŻ.

Aby złożyć wniosek z potwierdzeniem tożsamości poprzez ePUAP należy posiadać aktywne konto na profilu zaufanym ePUAP.

Z dostępnych opcji składania wniosku należy wybrać przycisk ePUAP.

okno z możliwością wyboru potwierdzenia wniosku przez ePUAP

Pojawi się okno do zalogowania na Profilu zaufanym:

okno z widokiem logowania na profil zaufany

W polach wpisujemy niezbędne dane Login lub adres e-mail oraz Hasło i potwierdzamy tożsamość poprzez kliknięcie przycisku Zaloguj mnie.

W aplikacji SIO wyświetlony zostanie formularz wniosku z wypełnionymi danymi identyfikacyjnymi pobranymi z obecnego upoważnienia.

Należy uzupełnić pola:

  • data upoważnienia „do”
  • zobowiązanie do zachowania tajemnicy
  • w przypadku pracowników szkół i placówek oświatowych oraz jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty – imię i nazwisko osoby, która udzieliła upoważnienia.

Na podstawie danych z wniosku zostają zaktualizowane dane użytkownika.

Poza danymi, o których mowa wyżej dane widoczne na wniosku nie podlegają modyfikacji.

widok formularza przedłużenia upoważnienia

widok szczegółów wniosku

widok szczegółów wniosku część 2

Po uzupełnieniu danych formularza, należy kliknąć przycisk PRZEDŁUŻ UPOWAŻNIENIE.

Na podany w formularzu adres e-mail przyjdzie wiadomość od Administratora SIO potwierdzająca poprawne złożenie wniosku o przedłużenie ważności upoważnienia do SIO o treści:

widok wiadomości informującej o wpłynięciu wniosku do systemu

W module MOJE WNIOSKI pojawi się zapis ze statusem Złożony:

widok okna zakładki moje wniosku z zaznaczonym złożonym wnioskiem o przedłużenie upoważnienia.

Następnie organ odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosku musi zalogować się do systemu SIO i w module WNIOSKI oznaczyć jako rozpatrywany wniosek, który wpłynął do systemu.

Na e-mail wnioskującego wpłynie kolejna wiadomość informująca o rozpoczęciu rozpatrywania przedłużenia upoważnienia:

Widok na treść kolejnej wiadomość wpływającej na e-mail wnioskującego z informacją o rozpoczęciu rozpatrywania przedłużenia upoważnienia

Po akceptacji wniosku na adres e-mail wnioskującego wpłynie kolejna informacja o poprawności danych zawartych we wniosku:

wiadomość informująca o zaakceptowaniu wniosku o przedłużenie upoważnienia

PANELU UŻYTKOWNIKA w zakładce MOJE WNIOSKI, pojawi się informacja o przedłużeniu upoważnienia, wniosek zmieni status na Zaakceptowany.

widok zakładki MOJE WNIOSKI z zaznaczoną informacją o przedłużeniu upoważnienia, okresie obowiązywania i zakresie dostępu

W przypadku wygaśnięcia upoważnienia przed rozpatrzeniem wniosku, zostaje on automatycznie anulowany. W takim przypadku należy złożyć nowy wniosek o dostęp do SIO do wskazanego podmiotu/placówki.