Instrukcje techniczne

Rejestracja Branżowego Centrum Umiejętności

Powrót do listy

Rejestracja typu podmiotu Branżowe Centrum Umiejętności możliwa jest z poziomu niektórych Ministerstw oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego:

  • Gmina,
  • Miasto na prawach powiatu,
  • Powiat ziemski,
  • Samorząd województwa.

Aby dokonać rejestracji podmiotu Branżowe Centrum Umiejętności w pierwszej kolejności musi być zarejestrowany organ prowadzący z zaznaczoną rolą organizacji branżowej.

W celu zarejestrowania Branżowego Centrum Umiejętności w systemie SIO, w panelu z lewej strony aplikacji należy wybrać moduł Podmiot, zakładkę Lista podmiotów, a następnie kliknąć przycisk DODAJ.

okno z zaznaczoną zakładką Lista podmiotów i przyciskiem Dodaj

Wyświetli się formularz do uzupełnienia. Większość pól znajdujących się na tym ekranie jest wymagana do wypełnienia formularza RG-1 dla Głównego Urzędu Statystycznego. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką.

W momencie wysłania wniosku do systemu centralnego, dane z formularza są przesyłane do GUS i tam zostają poddane weryfikacji. Jeśli podczas wypełniania formularza nie podano numeru REGON, zostanie uruchomiona procedura mająca na celu przyznanie szkole lub placówce oświatowej nowego numeru. W takiej sytuacji Urząd Statystyczny wydaje placówce wpisywanej do rejestru REGON odpowiednie zaświadczenie.

Wypełnianie formularza rejestracji należy zacząć od wskazania typu podmiotu – Branżowe Centrum Umiejętności:

widok na formularz rejestracji branżowego centrum umiejętności cz.1

widok na formularz rejestracji branżowego centrum umiejętności cz.2

widok na formularz rejestracji branżowego centrum umiejętności cz.3

Pozostałe pola wypełniamy zgodnie z dokumentacją.

Zwrócić trzeba uwagę na wypełnienie pól:

  • Sposób ewidencjonowania:

W polu SPOSÓB EWIDENCJONOWANIA, należy wybrać PROWADZONA/ REJESTROWANA, czy wpisywany podmiot/placówka jest prowadzona przez jednostkę rejestrującą, czy jest przez nią jedynie rejestrowana do RSPO z powodu podległości terytorialnej. Poprzez placówki rejestrowane rozumiemy placówki publiczne, które są prowadzone przez inne organy niż JST w przypadku BCU przez organizacje branżowe.

Przy podmiocie ze sposobem ewidencjonowania „rejestrowana” będzie do wypełnienia pole Dane podmiotu prowadzącego ze wskazaniem organizacji branżowej prowadzącej dany podmiot:

pole dane podmiotu prowadzącego

Przy podmiocie ze sposobem ewidencjonowania „prowadzona” będzie do wypełnienia pole Dane o porozumieniu ze skazaniem organizacji branżowej, z którą jednostka rejestrująca podpisała porozumienie:

  • Dziedzina:

W opisie podmiotu BCU można wskazać tylko jedną dziedzinę np.:

  • Administracja i archiwistyka
  • Agroturystyka
  • Architektura krajobrazu
  • Automatyka przemysłowa…

Jeżeli BCU będzie filią (14 znakowy REGON i ten sam typ podmiotu nadrzędnego) to

dziedzina musi być taka sama jak w jednostce macierzystej.

Podmiotem nadrzędnym dla BCU może być również Zespół szkół i placówek oświatowych.

Po wypełnieniu wszystkich danych w formularzu korzystamy z przycisku w prawym dolnym rogu ekranu ZAPISZ.

Na dole ekranu pojawi się komunikat OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Po zapisaniu danych wpis BCU pojawi się na liście podmiotów z komunikatem TRWA WERYFIKACJA GUS:

Widok na BCU na liście podmiotów

Funkcja USUŃ dostępna w szczegółach podmiotu służy do usunięcia formularza placówki, która została ze względów formalnych jeszcze przed nadaniem REGON została ODRZUCONA PRZEZ GUS.