Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Pomoc materialna – Rejestracja

Dane wprowadza się po wybraniu ucznia z listy uczniów w zakładce DANE DZIEDZINOWE i wprowadzając dane w karcie POMOC MATERIALNA.

Widok na zakładkę dane dziedzinowe wybranego ucznia z możliwością dodania pomocy materialnej

Aby dodać Pomoc materialną należy kliknąć DODAJ w karcie POMOC MATERIALNA. Następnie pojawi się okno z danymi do wypełnienia.

Widok okna z polami do wypełnienia

Należy uzupełnić pola:

  • Rok szkolny
  • Forma pomocy materialnej

W polu Forma pomocy materialnej można wprowadzić następujące formy:

  • Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  • Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  • Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznane przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż JST
  • Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznane przez szkołę lub placówkę oświatową.

Widok uzupełnionego formularza dodania pomocy materialnej

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi komunikat OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Wprowadzone dane pojawią się w oknie DANYCH DZIEDZINOWYCH dotyczących Pomocy materialnej:

Widok na zakładkę dane dziedzinowe ucznia z zapisaną pomocą materialną