Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Placówki kształcenia i doskonalenia – Praktyczna nauka zawodu – Rejestracja

Dane zbierane są w celach statystycznych na podstawie Art. 8 ust. 2c lit. c Ustawy o SIO oraz § 7 pkt 4,5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r..

Zgodnie z rozporządzeniem MEN dane dotyczące działalności placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego w zakresie praktycznej nauki zawodu i dokształcania zawodowego młodocianych przekazywane są do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok szkolny.

Dane te można przekazywać jedynie do roku 2017/2018

Dane Praktycznej nauki zawodu są wprowadzane przez następujące typy placówek:

  • Centrum Kształcenia Praktycznego,
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami,
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego bez szkół,
  • Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego,
  • Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego ze szkołami.

Aby wypełnić informacje dotyczące danych Praktyczna nauka zawodu należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę Dane zbiorcze, a następnie Dane o działalności.

W prawym górny rogu okna należy wybrać rok szkolny za jaki będą wprowadzane dane.

widok okna dane zbiorcze dane o działalności praktyczna nauka zawodu

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy rozpocząć użyciem przycisku DODAJ znajdującego się w prawym górnym rogu okna.

widok okna dane o działalności praktyczna nauka zawodu z zaznaczoną możliwością wyboru roku szkolnego

Po kliknięciu w przycisk DODAJ pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dane:

  • Rodzaj uczestników
  • Zawód
  • Liczba uczestników

widok formularza dodaj dane o praktycznej nauce zawodu

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

W przypadku wprowadzania kolejnych danych należy kliknąć w przycisk ZAPISZ i DODAJ NASTĘPNY.

Po kliknięciu pojawi się nowe okno, a poprzednio wprowadzone dane zostaną zapisane.

widok formularza dodaj dane o praktycznej nauce zawodu z zapisanymi danymi