Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powr贸t do listy

W formularzu聽Rozwi膮zanie stosunku pracy nauczycieli聽zbierane s膮 dane o liczbie nauczycieli, z kt贸rymi rozwi膮zano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwi膮zanie albo kt贸rych stosunek pracy wygas艂 albo wyga艣nie, wed艂ug przyczyn rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia stosunku pracy.

Przekazywane s膮 dane odno艣nie liczby etat贸w:

 • nauczycieli, z kt贸rymi rozwi膮zano stosunek pracy lub stosunek pracy wygas艂
 • nauczycieli, z kt贸rymi planowane jest rozwi膮zanie stosunku pracy, lub stosunek pracy wyga艣nie.

Aby wprowadzi膰 dane dotycz膮ce rozwi膮zania stosunku pracy nauczycieli nale偶y wej艣膰 w zak艂adk臋聽Dane zbiorcze,聽Zatrudnienie, a nast臋pnie w oknie g艂贸wnym聽ROZWI膭ZANIE STOSUNKU PRACY.

okno dane zbiorcze zatrudnienie zak艂adka rozwi膮zanie stosunku pracy z zaznaczon膮 mo偶liwo艣ci膮 wyboru roku

Formularz nale偶y uzupe艂ni膰 danymi aktualnymi wed艂ug stanu na 31 maja lub 30 wrze艣nia danego roku. Przed wprowadzeniem danych do obu tabel nale偶y zaznaczy膰 jakiego okresu dotycz膮 przekazywane dane tzn. nale偶y wybra膰 rok szkolny oraz dzie艅, na kt贸rego stan przekazywane s膮 dane, a nast臋pnie przy danym okresie聽klikn膮膰 w przycisk聽DODAJ.

Po klikni臋ciu opcji聽DODAJ聽pojawi si臋 okno w kt贸rym nale偶y przekaza膰 informacj臋 dotycz膮c膮 sposobu聽zako艅czenia聽stosunku pracy oraz formy, kt贸r膮 nale偶y wybra膰 z rozwijalnej listy:

 • Rozwi膮zanie:
 • na skutek wypowiedzenia
 • na mocy porozumienia stron
 • w zwi膮zku ze skorzystaniem z uprawnie艅 emerytalnych
 • w zwi膮zku ze skorzystaniem z prawa do 艣wiadcze艅 kompensacyjnych
 • w zwi膮zku ze skorzystaniem z prawa do renty
 • z przyczyn okre艣lonych w art. 20 ust. 1 KN
 • z przyczyn okre艣lonych w art. 225 i 226 ustawy Przepisy wprowadzaj膮ce ustaw臋 鈥 Prawo O艣wiatowe
 • w zwi膮zku z otrzymaniem negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach okre艣lonych w art. 6a KN
 • w zwi膮zku z cofni臋ciem skierowania do nauczania religii w szkole
 • w zwi膮zku z orzeczeniem przez lekarza przeprowadzaj膮cego badania okresowe lub kontrolne o niezdolno艣ci nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy
 • w zwi膮zku z dwukrotnym nieusprawiedliwionym niezg艂oszeniem si臋 nauczyciela na badania okresowe lub kontrolne
 • z przyczyn okre艣lonych w art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela
 • z innych przyczyn
 • Wyga艣ni臋cie
 • z powodu prawomocnego ukarania kar膮 dyscyplinarn膮 zwolnienia z pracy
 • z powodu prawomocnego skazania na kar臋 pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych
 • z powodu up艂ywu trzymiesi臋cznego okresu odbywania kary pozbawienia wolno艣ci
 • z powodu stwierdzenia, 偶e nawi膮zanie stosunku pracy nast膮pi艂o: -na podstawie fa艂szywych lub niewa偶nych dokument贸w 鈥 z naruszeniem warunk贸w okre艣lonych w art.10 ust.5 pkt 1-5, z zastrze偶eniem art.. 10 ust. 9 KN
 • z powodu up艂ywu sze艣ciomiesi臋cznego pozostawania w stanie nieczynnym
 • z innych przyczyn
 • z powodu prawomocnego skazania za umy艣lnie przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe.

W nast臋pnej kolejno艣ci nale偶y wprowadzi膰 liczb臋 etat贸w nauczycieli, kt贸rych stosunek pracy zosta艂 rozwi膮zany lub wygas艂聽i w ostatnim polu nale偶y poda膰 liczb臋 etat贸w nauczycieli, z kt贸rymi planuje si臋 rozwi膮za膰 stosunek pracy lub kt贸rych stosunek pracy wyga艣nie.

Wszystkie pola s膮 wymagane do wype艂nienia. W polach dotycz膮cych liczby etat贸w mo偶na wprowadzi膰 warto艣膰 0, przy czym nie mo偶na zapisa膰 formularza, w kt贸rym w obu polach dotycz膮cych liczby etat贸w b臋dzie uzupe艂niona warto艣膰 0.

formularz dodaj informacj臋 o rozwi膮zaniu stosunku pracy nauczycieli z oznaczonym przyciskiem dodaj rozwi膮zanie/wyga艣ni臋cie i dodaj

Po wprowadzeniu danych nale偶y klikn膮膰 przycisk聽DODAJ ROZWI膭ZANIE/WYGA艢NI臉CIE, funkcja umo偶liwi dodanie kolejnych informacji o rozwi膮zaniu stosunku pracy.

Po zako艅czonej pracy nale偶y zatwierdzi膰 dane przyciskiem聽ZAPISZ.

Przy wprowadzaniu danych wed艂ug stanu na 30 wrze艣nia nale偶y wykaza膰 wszystkie etaty nauczycieli, kt贸rych stosunek pracy zosta艂 rozwi膮zany lub wygas艂 wg ich przyczyn, a kt贸re zosta艂y wykazane w danych stanie na 31 maja.

Obraz zawieraj膮cy tekst Opis wygenerowany automatycznie

Mo偶liwo艣膰 kopiowania danych

Je偶eli w bazie danych SIO widnieje uzupe艂niony stan na np. 31 maja danego roku kalendarzowego, to istnieje mo偶liwo艣膰 skopiowania danych na stan 30 wrze艣nia danego roku z uwzgl臋dnieniem wprowadzonych danych z 31 maja.

W tym celu nale偶y skorzysta膰 w polu聽Stan na 30 wrze艣nia聽z przycisku:聽Kopiuj dane z 31 maja.

Okno rozwi膮zania stosunku pracy nauczycieli z przyciskiem "kopiuj dane z 31 maja"

Nast臋pnie w nowym oknie pojawi膮 si臋 skopiowane dane ze stanu 31 maja oraz mo偶liwo艣膰 dodania nowych wpis贸w dotycz膮cych rozwi膮zania stosunku pracy nauczycieli, kt贸re nast膮pi艂y na dzie艅 30 wrze艣nia danego roku kalendarzowego:

Okno dodania informacji o rozwi膮zaniu stosunku pracy z przyciskiem zapisz oraz dodaj rozwi膮zanie/wyga艣ni臋cie

Po wprowadzeniu danych nale偶y zapisa膰 formularz poprzez przycisk聽ZAPISZ.

Okno rozwi膮zanie stosunku pracy po skopiowaniu danych na stan 30 wrze艣nia.