Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

W formularzu Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli zbierane są dane o liczbie nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie, według przyczyn rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Przekazywane są dane odnośnie liczby etatów:

 • nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy lub stosunek pracy wygasł
 • nauczycieli, z którymi planowane jest rozwiązanie stosunku pracy, lub stosunek pracy wygaśnie.

Aby wprowadzić dane dotyczące rozwiązania stosunku pracy nauczycieli należy wejść w zakładkę Dane zbiorczeZatrudnienie, a następnie w oknie głównym ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY.

okno z widokiem na zakładkę Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli

Formularz należy uzupełnić danymi aktualnymi według stanu na 31 maja lub 30 września danego roku. Przed wprowadzeniem danych do obu tabel należy zaznaczyć jakiego okresu dotyczą przekazywane dane tzn. należy wybrać rok szkolny oraz dzień, na którego stan przekazywane są dane, a następnie przy danym okresie kliknąć w przycisk DODAJ.

Po kliknięciu opcji DODAJ pojawi się okno w którym należy przekazać informację dotyczącą sposobu zakończenia stosunku pracy oraz formy, którą należy wybrać z rozwijalnej listy:

 • Rozwiązanie:
 • na skutek wypowiedzenia
 • na mocy porozumienia stron
 • w związku ze skorzystaniem z uprawnień emerytalnych
 • w związku ze skorzystaniem z prawa do świadczeń kompensacyjnych
 • w związku ze skorzystaniem z prawa do renty
 • z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 KN
 • z przyczyn określonych w art. 225 i 226 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe
 • w związku z otrzymaniem negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych w art. 6a KN
 • w związku z cofnięciem skierowania do nauczania religii w szkole
 • w związku z orzeczeniem przez lekarza przeprowadzającego badania okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy
 • w związku z dwukrotnym nieusprawiedliwionym niezgłoszeniem się nauczyciela na badania okresowe lub kontrolne
 • z przyczyn określonych w art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy – Karta Nauczyciela
 • z innych przyczyn
 • Wygaśnięcie:
 • z powodu prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy
 • z powodu utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu nauczyciela
 • z powodu upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności
 • z powodu stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło: -na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów – z naruszeniem warunków określonych w art.10 ust.5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art.. 10 ust. 9 KN
 • z powodu upływu sześciomiesięcznego pozostawania w stanie nieczynnym
 • z innych przyczyn
 • z powodu prawomocnego skazania za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W następnej kolejności należy wprowadzić liczbę etatów nauczycieli, których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł i w ostatnim polu należy podać liczbę etatów nauczycieli, z którymi planuje się rozwiązać stosunek pracy lub których stosunek pracy wygaśnie.

Wszystkie pola są wymagane do wypełnienia. W polach dotyczących liczby etatów można wprowadzić wartość 0, przy czym nie można zapisać formularza, w którym w obu polach dotyczących liczby etatów będzie uzupełniona wartość 0.

zaznaczony przycisk DODAJ ROZWIĄZANIE/WYGAŚNIĘCIE

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk DODAJ ROZWIĄZANIE/WYGAŚNIĘCIE, funkcja umożliwi dodanie kolejnych informacji o rozwiązaniu stosunku pracy.

Po zakończonej pracy należy zatwierdzić dane przyciskiem ZAPISZ.

Przy wprowadzaniu danych według stanu na 30 września należy wykazać wszystkie etaty nauczycieli, których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł wg ich przyczyn, a które zostały wykazane w danych stanie na 31 maja.

widok na wprowadzone dane

Możliwość kopiowania danych

Jeżeli w bazie danych SIO widnieje uzupełniony stan na np. 31 maja danego roku kalendarzowego, to istnieje możliwość skopiowania danych na stan 30 września danego roku z uwzględnieniem wprowadzonych danych z 31 maja.

W tym celu należy skorzystać w polu Stan na 30 września z przycisku: Kopiuj dane z 31 maja.

funkcja kopiowania danych

Następnie w nowym oknie pojawią się skopiowane dane ze stanu 31 maja oraz możliwość dodania nowych wpisów dotyczących rozwiązania stosunku pracy nauczycieli, które nastąpiły na dzień 30 września danego roku kalendarzowego:

widok na skopiowane dane

Po wprowadzeniu danych należy zapisać formularz poprzez przycisk ZAPISZ.

okno z wypełnionymi danymi