Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Zgodnie z rozporządzeniem MEN dane przekazywane są do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok szkolny.

Do bazy danych SIO przekazywane są:

 • dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, z wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, udzieloną przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego – według form tej pomocy.
 • dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzieloną przez szkołę, z wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – według klas, do których uczniowie uczęszczają, i form tej pomocy.

Instrukcja Merytoryczna – Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna
Aby wypełnić informacje dotyczące danych Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę Dane zbiorcze, a następnie Inne.

okno zakładka pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W prawym górnym rogu okna należy wybrać rok kalendarzowy za jaki będą wprowadzane dane.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy rozpocząć użyciem przycisku DODAJ znajdującego się w prawym górnym rogu okna przy wybranej placówce.

okno pomoc psychologiczno-pedagogiczna z oznaczonym rokiem szkolnym oraz przyciskiem dodaj

Po kliknięciu w przycisk DODAJ pojawi się okno, w którym należy uzupełnić pola:

 • Klasa,
 • Forma zajęć psychologiczno-pedagogicznych,
 • Liczba uczniów ogółem,

oraz od 2018/19 pole:

 • W tym, liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego.

formularz dodaj dane o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Formy zajęć jakie można wprowadzić to:

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
 • porady i konsultacje,
 • klasa terapeutyczna,
 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia,
 • zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – od rok szkolnego roku szkolnego 2022/2023 wariant  ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA OBOWIĄZKU PRZEDSZKOLNEGO i ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁACENIA jest dostępny do zaznaczenia w Danych Dziedzinowych ucznia,
 • warsztaty.

UWAGA! W przypadku braku zarejestrowanych oddziałów podstawowych w roku szkolnym, za który wypełniane są dane nie ma możliwości wykazania Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Pole klasa będzie nieaktywne.

formularz dodaj dane o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole z nieaktywnym wierszem klasa

W przypadku wprowadzania kolejnych form zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych w szkole należy kliknąć w przycisk ZAPISZ I DODAJ NASTĘPNY.

formularz dodaj dane o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zaznaczonym przyciskiem zapisz i dodaj następny oraz zapisz.

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

okno zakładka pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole z zaznaczonym fragmentem wprowadzonych danych