Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Dane dotyczące liczby uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej – według klas, do których uczniowie uczęszczają zbierane są na podstawie art. 8 pkt 2bb ustawy o SIO.

Dane zbierane są wg. stanu za poprzedni rok szkolny do 10 października każdego roku szkolnego.

Aby wypełnić informacje dotyczące danych Korzystanie ze świetlicy należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę Dane zbiorcze, a następnie Inne.

okno zakładka korzystanie ze świetlicy

W prawym górnym rogu okna należy wybrać rok szkolny za jaki będą wprowadzane dane.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy rozpocząć użyciem przycisku DODAJ znajdującego się w prawym górnym rogu okna przy danej placówce.

okno zakładka korzystanie ze świetlicy z zaznaczonym rokiem szkolnym oraz przyciskiem dodaj

Po wejściu w przycisk DODAJ pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dane.

formularz dodaj informacje o liczbie uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej

Z listy należy wybrać klasę oraz liczbę uczniów korzystających w danym oddziale ze świetlicy.

formularz dodaj informacje o liczbie uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej z zaznaczonymi przyciskami zapisz i dodaj następny oraz zapisz

W przypadku wprowadzania kolejnych klas i liczby uczniów korzystających ze świetlicy należy klinąć w przycisk ZAPISZ I DODAJ NASTĘPNY.

UWAGA! W przypadku braku zarejestrowanych oddziałów podstawowych w poprzednim roku szkolnym nie ma możliwości wykazania Korzystania ze Świetlicy. Pole klasa jest nieaktywne.

formularz dodaj informacje o liczbie uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

okno korzystanie ze świetlicy z przykładowo wprowadzonymi danymi