Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Rejestracja danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na jeden etat nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w:

  1. ministerstwach,
  2. placówkach doskonalenia nauczycieli, których organem prowadzącym jest minister,
  3. kuratoriach oświaty,
  4. specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  5. organach sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
  6. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych,

w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.

Dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia (z uwzględnieniem nieperiodycznych składników) przypadającego na jeden etat, nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, zbierane są w celach statystycznych na podstawie art. 8 pkt 1 lit. k oraz Art. 9 pkt 2 lit. a Ustawy o SIO.

Zgodnie rozporządzenia MEN  dane przekazywane są:

  • do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok kalendarzowy
  • do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za okres styczeń-sierpień.

Instrukcja Merytoryczna – Przeciętne wynagrodzenie na stanowiskach pedagogicznych …

Aby wprowadzić dane dotyczące Wynagrodzenia na stanowiskach pedagogicznych należy wejść w zakładkę Dane zbiorcze i Finanse.

A następnie w oknie głównym dotyczącym WYNAGRODZENIA, 

Wynagrodzenia na stanowiskach pedagogicznych należy kliknąć DODAJ.

okno z widokiem na zakładkę wynagrodzenia z oznaczonym przyciskiem dodaj

Należy wybrać Rok kalendarzowy oraz Okres sprawozdawczy, którego dotyczyć będą przekazywane dane, a następnie wprowadzić kwotę przeciętnego wynagrodzenia na 1 etat. Wskazując okres sprawozdawczy należy wybrać Sprawozdanie za okres styczeń-sierpień lub Sprawozdanie za rok.

okno z widokiem na formularz dodaj wynagrodzenie na stanowiskach pedagogicznych

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

okno z widokiem na wprowadzone dane wynagrodzenia na stanowiskach pedagogicznych

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.