Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powr贸t do listy

Rejestracja danych o wysoko艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia przypadaj膮cego na jeden etat nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na kt贸rych wymagane s膮 kwalifikacje pedagogiczne聽w:

  1. ministerstwach,
  2. plac贸wkach doskonalenia nauczycieli, kt贸rych organem prowadz膮cym jest minister,
  3. kuratoriach o艣wiaty,
  4. specjalistycznej jednostce nadzoru, o kt贸rej mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty,
  5. organach sprawuj膮cych nadz贸r pedagogiczny, o kt贸rych mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 鈥 Karta Nauczyciela,
  6. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okr臋gowych komisjach egzaminacyjnych,

w celu wykonania obowi膮zku wynikaj膮cego z przepis贸w ustawy o systemie informacji o艣wiatowej.

Dane o wysoko艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia聽(z uwzgl臋dnieniem nieperiodycznych sk艂adnik贸w) przypadaj膮cego na jeden etat,聽nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na kt贸rych wymagane s膮 kwalifikacje pedagogiczne, zbierane s膮 w celach statystycznych na podstawie art. 8 pkt 1 lit. k oraz Art. 9 pkt 2 lit. a聽Ustawy o SIO.

Zgodnie rozporz膮dzenia MEiN聽 dane przekazywane s膮:

  • do dnia聽10 stycznia聽ka偶dego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok kalendarzowy
  • do dnia聽10 pa藕dziernika聽ka偶dego roku kalendarzowego wg. stanu za okres stycze艅-sierpie艅.

Instrukcja Merytoryczna 鈥 Przeci臋tne wynagrodzenie na stanowiskach pedagogicznych 鈥

Aby wprowadzi膰 dane dotycz膮ce聽Wynagrodzenia na stanowiskach pedagogicznych聽nale偶y wej艣膰 w zak艂adk臋聽Dane zbiorcze聽i聽Finanse.

A nast臋pnie w oknie g艂贸wnym dotycz膮cym聽WYNAGRODZENIA,聽

Wynagrodzenia na stanowiskach pedagogicznych聽nale偶y klikn膮膰聽DODAJ.

okno z widokiem na zak艂adk臋 wynagrodzenia z oznaczonym przyciskiem dodaj

Nale偶y wybra膰聽Rok kalendarzowy聽oraz聽Okres sprawozdawczy, kt贸rego dotyczy膰 b臋d膮 przekazywane dane, a nast臋pnie wprowadzi膰聽kwot臋 przeci臋tnego wynagrodzenia na 1 etat. Wskazuj膮c okres sprawozdawczy nale偶y wybra膰聽Sprawozdanie za okres stycze艅-sierpie艅聽lub聽Sprawozdanie za rok.

okno z widokiem na formularz dodaj wynagrodzenie na stanowiskach pedagogicznych

Wprowadzone dane nale偶y zatwierdzi膰 przyciskiem聽ZAPISZ.

okno z widokiem na wprowadzone dane wynagrodzenia na stanowiskach pedagogicznych

Po zatwierdzeniu informacji pojawi si臋 komunikat:聽Operacja zako艅czona pomy艣lnie.