Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Rejestracja ucznia posiadającego numer PESEL

W zespołach szkół, czy jednostkach złożonych dane ucznia wprowadzamy do poszczególnych placówek wchodzących w skład zespołu.

Aby wybrać odpowiedną szkołę wchodzącą w skład zespołu należy w lewym górnym rogu bocznego menu przy danych zespołu Okno z widokiem na nazwę podmiotu w SIO

kliknąć w   strzałka w dół-przycisk wyboru   i w oknie WYBIERZ PODMIOT wskazać odpowiednią szkołę, w której będzie zarejestrowany uczeń.

okno wyboru podmiotu z programu SIO

MODULE UCZNIOWIE pierwszym etapem wprowadzania profilu ucznia do systemu SIO jest podanie jego danych identyfikacyjnych.

Aby zarejestrować ucznia należy kliknąć przycisk DODAJ, który znajduje się w górnej części listy uczniów.

W oknie formularza rejestracji ucznia należy wypełnić wymagane pola, podać imię (pierwsze imię) i nazwisko ucznia oraz jego numer PESEL.

W przypadku rejestracji ucznia niebędącego obywatelem polskim należy również zaznaczyć opcję

Okno z widokiem na miejsce zaznaczenia statusu ucznia niebędącego obywatelem polskim

okno rejestracji ucznia z przyciskiem zapisz

Zarejestrowanie ucznia zakańczane jest kliknięciem w przycisk ZAPISZ, który znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ nastąpi weryfikacja wprowadzonych danych z rejestrem PESEL.

Po zapisaniu danych na dole pojawia się komunikat OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Rejestrowane dane pojawią się na liście uczniów:

okno z zarejestrowanym wpisem ucznia

W podglądzie szczegółów ucznia będą widoczne pozostałe dane zaciągnięte z rejestru PESEL.

okno z widokiem na podgląd danych identyfikacyjnych zarejestrowanego ucznia

W przypadku problemów z weryfikacją danych identyfikacyjnych wpis ucznia pojawi się na liście oznaczony etykietą etykieta uczeń nie zweryfikowany w pesel w kolorze czerwonym z komunikatem UCZEŃ NIEZWERYFIKOWANY W PESEL

 

Okno z widokiem na wybrany wpis ucznia z listy uczniów widocznymi etykietami

 

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w nieodpowiednie pola, wprowadzone więcej niż jedno imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, należy je zweryfikować w Urzędzie Stanu Cywilnego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Po kliknięciu na wpis niezweryfikowanych danych identyfikacyjnych pojawi się możliwość przekazane komunikatu o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze PESEL.

Okno z widokiem na komunikat o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze pesel z przyciskiem przekaż

Po kliknięciu przycisku PRZEKAŻ pojawi komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Wpis ulegnie zmianie na:

Okno z widokiem na komunikat o skierowanie danych do wyjaśnienia w rejestrze pesel

Po wyjaśnieniu sprawy dotyczącej niezweryfikowanych danych można je zmodyfikować poprzez opcje modyfikacji (ZNAK OŁÓWKA) dostępną w prawym górnym rogu formularza.

 

Uczeń nieposiadający numeru PESEL

Jeżeli uczeń nie posiada numeru PESEL, niezbędne będzie podanie dodatkowych danych, które jednoznacznie zidentyfikują go w systemie. W takim przypadku należy wpisać wszystkie imiona ucznia, jego płeć, datę urodzenia, status ucznia.

Aby dodać ucznia bez numeru PESEL, w MODULE UCZNIOWIE należy skorzystać z przycisku DODAJ, który znajduje się w górnej części listy uczniów.

W oknie rejestracji ucznia zaznaczyć opcję  Okno z miejscem zaznaczenia braku numeru pesel podczas rejestracji ucznia  i wypełnić formularz odpowiednimi danymi.

okno formularza z polami do wypełnienia przy rejestracji ucznia

Po zapisaniu danych korzystając z przycisku ZAPISZ na dole pojawia się komunikat OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Wpis pojawi się na liście uczniów.

okno z widokiem na listę uczniów