Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Poradnia– Oddział dodatkowy- Rejestracja

Oddział dodatkowy to sposób wykazania:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,

Każdy oddział dodatkowy funkcjonujący w danej placówce należy zarejestrować oddzielnie.

Wczesne wspomaganie rozwoju

W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego oraz w ośrodkach, a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego rozwoju psychoruchowego i społecznego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, organizuje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych.

Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

Aby zarejestrować oddział dodatkowy należy po lewej stronie menu bocznego wybrać moduł oddziały dodatkowe.

okno z widokiem na menu boczne z zaznaczonym modułem oddziały dodatkowe

Na listę oddziałów dodatkowych składa się:

 • przycisk DODAJ
 • pole wyboru roku szkolnego,
 • pole Typ oddziału, które umożliwia filtrowanie danych na liście,
 • kolumna Nazwa Oddziału,
 • kolumna Typ,
 • kolumna Cecha główna,
 • kolumna Liczba uczniów uczących się– pokazuje aktualną ilość przypisanych uczniów do danego oddziału wg stanu na dzień dzisiejszy,
 • kolumna Liczba uczniów przypisanych– wskazuje ilość wszystkich uczniów, jacy byli przypisani do tej klasy w wybranym roku szkolnym, w liczbie tej ujęci są także uczniowie, którzy np. przerwali naukę w oddziale w danym roku szkolnym
 • kolumna Data rejestracji, które umożliwia sortowanie po dacie rejestracji oddziału
 • przycisk FILTRUJ, który umożliwia wyfiltrowanie oddziału po Identyfikatorze

pole z widokiem na wyfiltrowanego ucznia

W celu rejestracji oddziału dodatkowego należy w górnej części wybrać rok szkolny na który odbywa się rejestracja ,kliknąć przycisk DODAJ znajdujący w górnej części ekranu.

okno z widokiem na możliwość rejestracji oddziału w wybranym roku szkolnym

Otworzy się okno rejestracji oddziału:

okno z widokiem na szczegóły rejestracji wybranego oddziału

W oknie rejestracji oddziału należy wybrać typ oddziału i uzupełnić pole Nazwa wprowadzając nazwę danego oddziału np. WWR

Należy określić nazwę oddziału w zależności od funkcjonującej w danej placówce, ewentualnie w sposób ułatwiający później odnalezienie oddziału na liście oddziałów.

Nazwa oddziału musi być unikalna w ramach danego podmiotu i roku szkolnego. Oznacza to, że w danym roku szkolnym nie mogą wystąpić np. dwa oddziały WWR czy RW o tej samej nazwie. W przypadku potrzeby zarejestrowania większej liczby oddziałów dodatkowych tego samego typu należy zróżnicować nazwy tych oddziałów (WWR1 i WWR2).

Po wprowadzeniu danych w oknie rejestracji oddziału zatwierdzamy przyciskiem ZAPISZ

Po zapisaniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie

Rejestrowany oddział pojawi się na liście oddziałów:

okno z widokiem na zarejestrowany oddział widniejący na liście oddziałów