Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Nauczyciele – Wynagrodzenie – Rejestracja

Wynagrodzenia uzupełnia się dla następujących podstaw prawnych umów:

 • umowy z formą zatrudnienia, dla których można rejestrować wynagrodzenia
 • umowy o pracę na czas określony -zatrudnienie na podstawie art.15 ust.1-6 ustawy Prawo oświatowe
 • umowa o pracę na czas określony -zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela
 • umowa o pracę na czas nieokreślony -zatrudnienie na podstawie art.15 ust.1-6 ustawy Prawo oświatowe
 • mianowanie
 • uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
 • inna podstawa prawna świadczenia pracy
 • umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela
 • umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy
 • umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej
 • umowa o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 16 ustawy Prawo oświatowe
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 16 ustawy Prawo oświatowe
 • umowa o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe

Gromadzenie danych o wysokości wynagrodzenia w przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.

Aby dodać wynagrodzenie nauczyciela, należy wejść w moduł NAUCZYCIELE, który znajduje się po lewej stronie systemu, a następnie z listy rozwijalnej Lista nauczycieli i wybrać danego nauczyciela.

okno z widokiem na wprowadzenie wynagrodzenia z listy nauczycieli

W zakładce WYNAGRODZENIE w polu Umowa należy wybrać tą, do której dane wynagrodzenie będzie wprowadzane.

W polu Rok również należy wskazać odpowiedni, następnie kliknąć przycisk DODAJ.

okno z widokiem na wybrany rok i umowę dla której ma być wprowadzone wynagrodzenie

Otworzy się formularz do wypełnienia danych.

okno z widokiem na wybór rodzaju sprawozdania dotyczącego wynagrodzenia nauczyciela

W formularzu pojawiają się pola:

 1. Umowa – pole wypełnione automatycznie danymi wcześniej wybranej w karcie wynagrodzeń umowy nauczyciela
 2. Rok sprawozdania – do wyboru z rozwijalnej listy
 3. Typ sprawozdania – do wyboru 2 opcje:
 • Sprawozdanie za okres styczeń-sierpień – sprawozdanie za okres 8 miesięcy od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku,
 • Sprawozdanie za rok – sprawozdanie za okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku
 1. Składniki wynagrodzenia – można wybrać następujące pozycje:
 • Wynagrodzenia zasadnicze
 • Dodatek za wysługę lat
 • Dodatek motywacyjny
 • Dodatek funkcyjny – wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej
 • Dodatek funkcyjny – opiekuna stażu
 • Dodatek funkcyjny – nauczyciela doradcy
 • Dodatek funkcyjny – nauczyciela konsultanta
 • Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy
 • Dodatek specjalistyczny
 • Dodatek za warunki pracy z tytułu wykonywania pracy za granicą
 • Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
 • Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw
 • Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
 • Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy
 • Nagroda jubileuszowa
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
 • Odprawa emerytalna
 • Odprawa rentowa
 • Odprawa z tytułu przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 • Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy (art. 20 ust.2, art. 28 KN)
 • Dodatek wiejski, o którym mowa w art.54 ust.5 KN
 • Dodatek uzupełniający o którym mowa w art. 30a ust 3 KN
 • Ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, o którym mowa w art. 66 ust. 2 KN
 • Wypłacone wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
 • Dodatek funkcyjny – wychowawcy klasy w szkole
 • Dodatek funkcyjny – wychowawcy w przedszkolu
 • Dodatek funkcyjny -mentor
 • Wypłacone wynagrodzenie za urlop płatny, o którym mowa w art. 68 ust. 1 KN
 • Wypłacone wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 KP
 • Wypłacone wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 67e ust. 1 KN albo art. 188 § 1 KP
 • Wypłacone wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, o którym mowa w art. 148 § 1 KP
 • Wypłacone wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 • Wypłacone wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej poza zakładem pracy, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
 • Wypłacone jednorazowe świadczenie na start, o którym mowa w art.53a ust.1KN

Składniki, które można wykazywać po zamknięciu umowy to:

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
 • Odprawa emerytalna
 • Odprawa rentowa
 • Odprawa z tytułu przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 • Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy (art. 20 ust.2, art. 28 KN)
 • Dodatek uzupełniający o którym mowa w art. 30a ust 3 KN

Sumaryczna kwota wynagrodzenia – to suma kwot danego składnika wynagrodzenia nauczyciela w całym okresie sprawozdawczym.

okno z widokiem na wprowadzone składniki wynagrodzenia

Po wprowadzeniu wszystkich składników wynagrodzenia nauczyciela

formularz należy zapisać za pomocą przycisku  ZAPISZ.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: ”Operacja zakończona pomyślnie”.

Wprowadzone dane pojawią się w karcie wynagrodzeń nauczyciela.