Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Nauczyciele – Tygodniowy wymiar zajęć/ Obowiązki – Rejestracja

Od roku szkolnego 2023/2024 Tygodniowy wymiar zajęć można uzupełnić dopiero po wykazaniu danych dotyczących: stanowiska, wykształcenia, aktualnego stażu pedagogicznego oraz awansu zawodowego.

Uwaga: w zależności od podstawy prawnej świadczenia pracy awans zawodowy oraz staż pedagogiczny nie zawsze są wymagane, o czym informuje komunikat.

okno z widokiem na komunikat informujących o zmianach w rejestracji tygodniowego wymiaru zajęć

Jeśli dane nie zostaną uzupełnione, system SIO uniemożliwi wprowadzenie Tygodniowego wymiary zajęć i będzie informować o potrzebie ich wprowadzenia, wskazując komunikat.

okno z widokiem na komunikat informujący o sposobie wprowadzania tygodniowego wymiaru zajęć

Po wprowadzeniu stanowiska, awansu zawodowego, stażu pedagogicznego komunikat nie będzie się pojawiał.

Uwaga: Brak możliwości rejestracji tygodniowego wymiaru zajęć dla umowy o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela jeśli nauczyciel ma wprowadzony awans.

Aby wypełnić formularz dotyczący tygodniowego wymiaru zajęć, musi być wykazana umowa/zatrudnienie na podstawie, którego można określić wymiar zajęć nauczyciela.

W module Nauczyciel z Listy nauczycieli należy wybrać wskazaną osobę, w zakładce ZATRUDNIENIE przejść do panelu danych Tygodniowy wymiar zajęć:

okno z widokiem na rejestracje tygodniowego wymiaru zajęć z listy nauczycieli

Nauczyciel w ramach jednego stosunku pracy powinien mieć przypisany jeden tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, wynikający z art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela. Należy zauważyć, że dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

W przypadku osób pełniących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin danego obowiązku realizowanych w trakcie roku szkolnego jest zmienna (zgodnie z art. 42 ust. 5b ustawy Karta Nauczyciela), należy wpisać wartość uśrednioną – faktyczną liczbę godzin z umowy.

Pojęcie tygodniowy wymiar zajęć odnosi się zasadniczo do zatrudnienia na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach publicznych. Trzeba w tym kontekście podkreślić, że tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, dotyczy zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami (wychowankami). Nie powinien on obejmować innych obowiązków nauczyciela, za wyjątkiem osób pełniących funkcje kierownicze. W przypadku tych osób (dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników) w polu tym wpisujemy wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę.

W przypadku świadczenia pracy w oparciu o umowy o pracę zawarte na podstawie Kodeksu Pracy (dotyczy to publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych), w tygodniowym wymiarze zajęć wykazujemy wyłącznie godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami. Należy więc określić, ile godzin zajęć realizowanych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami przypada na pełny etat w danej szkole i taki wymiar zajęć wykazać w polu tygodniowy wymiar zajęć. Np. jeżeli nauczyciel zatrudniony na podstawie przepisów Kodeksu Pracy w pełnym wymiarze (40 godzin tygodniowo), realizuje 25 godzin zajęć dydaktycznych (wychowawczych lub opiekuńczych) to jego tygodniowy wymiar zajęć w SIO wynosił będzie 25/25. W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wykazany w SIO tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych powinien oddawać wymiar zatrudnienia tego nauczyciela. Na przykład nauczyciel zatrudniony w wymiarze 20/40 i realizujący w ramach tego wymiaru 15 godzin dydaktycznych w polu tygodniowy wymiar zajęć powinien mieć wpisaną wartość 15/30.

Zaznaczyć również należy, że w przypadku zatrudniania na podstawie Kodeksu Pracy, uprawnione jest, podobnie jak w przypadku zatrudniania na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, różnicowanie w jednej szkole/placówce pensum nauczyciela, w zależności od rodzaju jego obowiązków, o ile wynika to z przyjętych w tej szkole/placówce reguł.

W przypadku osób pełniących funkcje kierownicze, również obowiązki związane z wykonywaniem tej funkcji powinny być wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

W polu Obowiązki „inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia” powinny być wykazane jako „zniżka godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej w szkole lub placówce oświatowej”.

W przypadku świadczenia pracy w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowa zlecenia lub umowa o dzieło), nie wyświetla się pole Tygodniowy wymiar zajęć. Liczbę godzin, na realizację których zawarto umowę, realizowanych bezpośrednio z uczniami, należy wykazać w polu Obowiązki.

UWAGA: Nauczycielowi, któremu wypełniono tygodniowy wymiar zajęć należy wypełnić obowiązki. W przypadku niewypełnienia obowiązków program wskaże niespójność.

Jedynie w przypadku, gdy nauczyciel w roku szkolnym, którego dotyczą obowiązki ma wykazaną jedną z następujących nieobecności:

 • urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlop wychowawczy,
 • urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych,
 • urlop dla poratowania zdrowia,
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 83 ustawy Karta Nauczyciela- nieobecność jest nieaktywna dla nieobecności wprowadzanych w 2019/2020,
 • niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy, urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 albo ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela,
 • urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu Pracy,
 • zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki,
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela,
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy – Karta Nauczyciela,
 • niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 4 Kodeksu pracy.

możliwe jest wypełnienie tygodniowego wymiaru zajęć bez konieczności wykazywania obowiązków.

Uwaga: Od roku szkolnego 2023/2024 w przypadku jednostki złożonej możliwa są do wyboru w miejscu pełnienia obowiązku jednostka złożona oraz wszystkie podmioty wchodzące w skład jednostki złożonej

Aby przejść do wypełnienia formularza należy w pierwszej kolejności wskazać rok szkolny, którego dotyczą dane:

okno z widokiem na rejestracje tygodniowego wymiaru zajęć na wybrany rok szkolny

Następnie kliknąć przycisk DODAJ znajdujący się w prawym górnym rogu panelu Tygodniowego wymiaru zajęć, automatycznie otworzy się formularz, w którym należy wykazać wymiar zajęć nauczyciela.

okno z widokiem na szczegóły tygodniowego wymiaru zajęć

W polu Tygodniowa liczba godzin pracy (licznik) oraz w polu Pensum (mianownik) należy wskazać wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę lub aktu mianowania, np. 18/18, 22/22, 26/26. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy tygodniowa liczba godzin pracy (licznik) może być wartością ułamkową, np. 9,5/18.

W pozycji Godziny ponadwymiarowe należy podać liczbę godzin ponadwymiarowych, przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny. Liczba ta może przyjmować wartość ułamkową. Zgodnie z przepisami godziny ponadwymiarowe nie mogą przekroczyć 50% godzin pensum, a także nie mogą być przydzielane osobie, która jest zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy (dotyczy podstaw prawnych stosunku pracy opartych na przepisach ustawy – Karta Nauczyciela). W przypadku pozostałych podstaw prawnych – przede wszystkim chodzi umowy oparte na Kodeksie Pracy – jest możliwe wykazanie większej liczby godzin ponadwymiarowych niż 50% pensum.

W obszarze Zwiększony wymiar zajęć należy wykazać liczbę godzin zwiększonego wymiaru ponad tzw. pensum, ustaloną dla danego nauczyciela na podstawie art. 42 ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela (nie chodzi tu o godziny, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, potocznie zwane godzinami karcianymi, ani o godziny ponadwymiarowe).

okno z widokiem na wprowadzone dane tygodniowego wymiaru zajęć

Po wprowadzeniu danych w oknie tygodniowego wymiaru zajęć zatwierdzamy je przyciskiem  ZAPISZ.

Po zapisaniu pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Wpis zapisze się w panelu danych Tygodniowego wymiaru zajęć:

okno z widokiem na zapisane dane tygodniowego wymiaru zajęć

Obowiązki nauczyciela należy wykazać zgodnie z aktualnym tygodniowym rozkładem zajęć, określającym organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla danej szkoły lub placówki, ustalonym na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Należy wykazać wszystkie obowiązki nauczyciela, ich rodzaj według załączonego słownika wraz ze wskazaniem szkoły, w której są one wykonywane, typu szkoły dla oddział, specyfiki oddziału, etapu edukacji i liczby godzin.

okno z widokiem na rejestracje obowiązku

W celu dodania obowiązków nauczyciela należy kliknąć przycisk DODAJ znajdujący się w górnej część panelu danych Obowiązki automatycznie otworzy się okno, w którym należy wprowadzić dane.

Uwaga: Od roku 2023/2024 lista typów obowiązków, zależna jest od danego typu placówki.

W przypadku pełnienia przez nauczyciela dwóch lub więcej różnych obowiązków należy w pierwszej kolejności wykazać dane o jednym z tych obowiązków, a następnie kolejne obowiązki, które są realizowane przez tego nauczyciela.

W oknie należy opisać każdy obowiązek odrębnie. Pojedynczy obowiązek to np. język polski, nauczany w szkole podstawowej, w oddziale integracyjnym, prowadzony na II etapie edukacyjnym.

Uwaga: Od roku szkolnego 2023/2024 etap edukacyjny musi być zgodny z podmiotem, typem obowiązku oraz obowiązkiem

okno z widokiem na wprowadzone dane obowiązku

Po wypełnieniu pól

 • miejsce pełnienia obowiązku,
 • typ obowiązku,
 • obowiązek,
 • rodzaj specyfiki oddziału,
 • typ szkoły dla oddziału (dostępny w szkołach, które mogą prowadzić oddziały  ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych),
 • etap edukacyjny (dostępny w szkołach podstawowych i placówkach wychowania przedszkolnego),
 • oraz liczba godzin obowiązku,

należy zapisać dane za pomocą przycisku ZAPISZ znajdującego się w prawym dolnym rogu formularza.

Po zapisaniu pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Zapisany obowiązek zostanie umieszczony na liście obowiązków nauczyciela.

okno z widokiem na zapisane dane obowiązku

Komunikat „Niepoprawna liczba godzin obowiązków w okresie tygodniowego wymiaru zajęć” świadczy o niespójności danych między wykazanym tygodniowym wymiarem zajęć a dotychczas wprowadzonym obowiązkiem.

Np. w tygodniowym wymiarze zajęć mamy podane 18/18 (co powyżej wykazane jest jako obowiązek „język polski(18 godz.)) i 2 godziny ponadwymiarowe (jeszcze nieuwzględnione) stąd komunikat o niespójności danych. Informacja o błędzie znika po wprowadzeniu pozostałej część obowiązku.

Należy kliknąć przycisk DODAJ i w nowo otwartym oknie uzupełnić brakujące godziny poprzez dodanie nowego obowiązku.

okno z widokiem na rejestracje kolejnego obowiązku

Następnie należy zapisać dane, wpisy automatycznie pojawią się w panelu Obowiązki, a komunikat o niespójności zniknie:

okno z widokiem na szczegóły obowiązku

Wprowadzony i poprawie zapisany obowiązek nauczyciela będzie oznaczony w podsumowaniu danych wskazanego nauczyciela, a wszystkie dotychczasowe niespójności danych wyświetlane w etykietach znikną:

okno z widokiem na zapisany obowiązek

2. Dane dotyczące Tygodniowego wymiaru zajęć oraz Obowiązki można również wprowadzić bezpośrednio z modułu NAUCZYCIELE po wybraniu w panelu bocznym zakładki Lista umów.

okno z widokiem na rejestracje tygodniowego wymiaru zajęć z listy umów

Po kliknięciu w wybraną umowę pojawi się okno Dane umowy, w którym należy wprowadzić dane dotyczące Tygodniowego wymiaru zajęć.

okno z widokiem na rejestracje tygodniowego wymiaru zajęć

Przy Tygodniowym wymiarze zajęć kliknąć przycisk DODAJ.

okno z widokiem na rejestracje tygodniowego wymiaru zajęć na wybrany rok szkolny

Po kliknięciu DODAJ pojawi się okno do wypełnienia danych:

okno z widokiem na wprowadzone dane tygodniowego wymiaru zajęć

Wprowadzone dane należy zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ znajdującego się w prawym dolnym rogu formularza.

Po zapisaniu pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Wpis zapisze się w panelu danych Tygodniowego wymiaru zajęć:

okno z widokiem na zapisane dane tygodniowego wymiaru zajęć

W celu wprowadzenia obowiązków nauczyciela należy wybrać funkcję DODAJ.

okno z widokiem na rejestracje obowiązku

automatycznie otworzy się okno, w którym należy wprowadzić dane:

okno z widokiem na wprowadzone dane obowiązku

Wprowadzone dane należy zapisać poprzez przycisk ZAPISZ.

W przypadku pełnienia przez nauczyciela dwóch lub więcej różnych obowiązków należy w pierwszej kolejności wykazać dane o jednym z tych obowiązków, a następnie kolejne obowiązki, które są realizowane przez tego nauczyciela.

okno z widokiem na zapisany obowiązek

W oknie należy opisać każdy obowiązek odrębnie poprzez funkcję DODAJ.

okno z widokiem na rejestracje kolejnego obowiązku

Następnie należy zapisać dane za pomocą przycisku ZAPISZ znajdującego się w prawym dolnym rogu formularza.

Po zapisaniu pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Wszystkie dane dotyczące tygodniowego wymiaru zajęć oraz obowiązku zostaną zapisane w panelu danych:

okno z widokiem na wprowadzony tygodniowy wymiar zajęć i obowiązek

Wprowadzanie obowiązku – uwagi:

1. W przypadku osób pełniących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin danego obowiązku realizowanych w trakcie roku szkolnego jest zmienna (zgodnie z art. 42 ust. 5b ustawy Karta Nauczyciela), należy wpisać wartość uśrednioną – faktyczną liczbę godzin z umowy.

W przypadku, gdy nauczyciel otrzyma aneks do umowy, na mocy którego zostaną mu przydzielone dodatkowe godziny, np. godziny nauczania indywidualnego, należy zmodyfikować tygodniowy wymiar zajęć poprzez wprowadzenie daty zakończenia dla pierwotnego wymiaru zajęć i dodanie nowego wymiaru zajęć z wykazaniem godzin ponadwymiarowych i podaniem okresu, na jaki te godziny zostały przydzielone do realizacji.

2. W obowiązkach nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole lub placówce oświatowej powinny być wykazane zarówno faktycznie wykonywane obowiązki dydaktyczne, opiekuńcze lub wychowawcze, np. język polski 4/18 oraz zniżka godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej 14/18 (wybrane z grupy obowiązków inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia). W przypadku całkowitego zwolnienia z pełnienia obowiązków dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych zniżka godzin odpowiada wymiarowi pensum tego nauczyciela. W przypadku niewykazania zniżki godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej nauczyciel będzie traktowany jako niepełnozatrudniony.

Analogiczna sytuacja występuję w przypadku, gdy nauczyciel nie pełni obowiązków zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o związkach zawodowych.

3. Suma godzin w panelu danych obowiązki (godzin wszystkich wprowadzonych obowiązków nauczyciela) powinna się równać sumie godzin tygodniowego wymiaru zajęć i godzin ponadwymiarowych albo godzin zwiększonego wymiaru.

4 . Obowiązki muszą zostać wypełnione, jeżeli wypełniony jest tygodniowy wymiar zajęć. WYJĄTEK stanowi sytuacja, gdy nauczyciel w roku szkolnym, którego dotyczą obowiązki ma wykazaną jedną z następujących nieobecności:

 • urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlop wychowawczy,
 • urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych,
 • urlop dla poratowania zdrowia,
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 83 ustawy Karta Nauczyciela- nieobecność nieaktywna dla nieobecności wprowadzanych w 2019/2020
 • urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu Pracy,
 • zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki,
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela,
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy – Karta Nauczyciela,
 • niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 4 Kodeksu pracy

W takim przypadku możliwe jest pominięcie obowiązków przy jednoczesnym wypełnieniu tygodniowego wymiaru zajęć. Brak podania obowiązków nauczyciela powinien dotyczyć jednak sytuacji szczególnych, np. sytuacji, gdy w związku z przebywaniem przez nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub przeniesienia w stan nieczynny, nie określono dla nauczyciela obowiązków na dany rok szkolny w arkuszu organizacyjnym.