Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Nauczyciele – Zatrudnienie – Rejestracja

Podstawa prawna świadczenia pracy

Nauczyciela należy wykazać zgodnie ze stanem faktycznym, wynikającym z dokumentów, na podstawie których jest zatrudniony lub świadczy pracę. Zwykle w jednym zakładzie pracy (szkole, zespole, ośrodku itp.) nauczyciel ma jeden stosunek pracy (tj. jedną umowę o pracę). Może się zdarzyć, że nauczyciel w jednym zakładzie pracy ma więcej niż jeden stosunek pracy. Przykładem posiadania dwóch umów jest sytuacja, gdy część obowiązków nauczyciela to obowiązki, do których nie ma on przygotowania pedagogicznego. W takiej sytuacji należy zarejestrować dwie podstawy prawne świadczenia pracy (dwie umowy). Każda z umów musi mieć inną podstawę prawną. Oznacza to, że nie można mieć dwóch umów o pracę w jednej szkole np. na podstawie mianowania.

W przypadku umów cywilnoprawnych program dopuszcza wykazanie więcej niż jednej umowy o tej samej podstawy prawnej w jednym zakładzie pracy.

Możliwa jest też sytuacja, gdy nauczyciel wykonuje swoje obowiązki na podstawie dwóch (i więcej) umów, ale jedna z nich dotyczy wykonywania obowiązków na podstawie stosunku pracy, a pozostałe na podstawie umów cywilnoprawnych. Przykładowo na podstawie umowy cywilnoprawnej realizowane są zajęcia okresowe.

Podstawę prawną świadczenia pracy wybiera się ze słownika, zawierającego wykaz form zatrudnienia właściwych dla szkół i placówek publicznych, jak i występujących w szkołach i placówkach niepublicznych.

Podstawy prawne dostępne w aplikacji dla placówek ze sposobem ewidencjonowania prowadzona to:

 • umowa o pracę na czas określony -zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela
 • mianowanie
 • uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
 • umowa zlecenie
 • umowa o dzieło
 • umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela
 • umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy
 • umowa o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 16 ustawy Prawo oświatowe
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 16 ustawy Prawo oświatowe
 • umowa o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe
 • inna podstawa prawna świadczenia pracy
 • umowy o pracę na czas określony -zatrudnienie na podstawie art.15 ust.1-5 ustawy Prawo oświatowe
 • umowy o pracę na czas określony -zatrudnienie na podstawie art.15 ust.6 ustawy Prawo oświatowe
 • umowa o pracę na czas nieokreślony -zatrudnienie na podstawie art.15 ust.1-5 ustawy Prawo oświatowe
 • umowa o pracę na czas nieokreślony -zatrudnienie na podstawie art.15 ust.6 ustawy Prawo oświatowe

Podstawy prawne dostępne w aplikacji dla placówek ze sposobem ewidencjonowania rejestrowana to:

 • uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
 • umowa zlecenie
 • umowa o dzieło
 • umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy
 • umowa o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 16 ustawy Prawo oświatowe
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 16 ustawy Prawo oświatowe
 • umowa o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe
 • inna podstawa prawna świadczenia pracy

W przypadku zmiany wymiaru zatrudnienia w ramach obowiązującej umowy należy zmodyfikować wartość w sekcji Tygodniowy wymiar zajęć lub Obowiązki.

Miejsce nawiązania stosunku pracy

To pole wypełniane jest automatycznie – jest nim szkoła/placówka, w której zarejestrowany jest nauczyciel.
a. Jeżeli placówka jest jednostką samodzielną i typ tej szkoły pozwala na wprowadzenie wybranego wcześniej typu szkoły, to automatycznie wstawia się ta placówka
b. Jeżeli jest to zespół szkół wyświetlają się do wyboru tylko te szkoły, w których można wprowadzić wybrany typ obowiązku

Początek obowiązywania umowy

Należy podać datę dzienną początku obowiązywania danej umowy. W przypadku przeniesienia nauczyciela do innej szkoły za datę początku obowiązywania umowy należy uznać datę rozpoczęcia pracy w szkole, z której nauczyciel został przeniesiony. Natomiast w przypadku przekształcenia umowy o pracę zawartej na podstawie ustawy Karta Nauczyciela (dalej: KN) w umowę zawartą przez mianowanie, za datę początku obowiązywania umowy należy uznać datę, od której obowiązuje umowa na podstawie mianowania.

Zatrudnienie można wprowadzić na dwa sposoby. Poprzez wybór nauczyciela z listy i zakładki Zatrudnienie lub poprzez wybór modułu Nauczyciele – zakładka Umowy.

1. Aby dodać Zatrudnienie nauczycielowi w module Nauczyciele należy z listy nauczycieli wybrać osobę, której dodajemy umowę.

Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie.

okno z widokiem na możliwość dodania umowy

W prawym górnym rogu poprzez kliknięcie przycisku DODAJ pojawi się nowe okno umożliwiające wprowadzenie umowy.

okno z widokiem na szczegóły danej umowy.

Po kliknięciu w wiesz Podstawa prawa świadczenia pracy pojawi się lista form zatrudnienia do wyboru.

Z listy należy wybrać podstawę prawną na podstawie jakiej jest zatrudniony Nauczyciel.

okno z widokiem na wprowadzoną podstawę prawną zatrudnienia

W kolejnym kroku należy wybrać datę rozpoczęcia umowy.

Data rozpoczęcia umowy może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności szkoły/placówki, data graniczna to rok 1970.

okno z widokiem na wprowadzoną datę rozpoczęcia umowy

Data przeniesienia umowy:

Jeżeli nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania został przeniesiony do obecnej szkoły/placówki, podczas rejestracji umowy nauczyciela należy wprowadzić datę przeniesienia. Data przeniesienia nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia umowy oraz od daty rozpoczęcia działalności szkoły/ placówki. Jeśli data rozpoczęcia umowy jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności szkoły/placówki oraz podstawą prawną zatrudnienia nauczyciela jest mianowanie system będzie wymagać wprowadzenia daty przeniesienia.

W innych przypadkach data przeniesienia nie jest wymagana

okno z widokiem na wprowadzoną datę przeniesienia

Ogólny staż pracy:

Jeżeli Nauczyciel posiada staż pracy to należy go wykazać w wierszu Liczba lat ogólnego stażu pracy.

W przypadku jego braku wpisujemy wartość 0.

okno z widokiem na wprowadzoną ogólną liczbę lat stażu pracy

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć w przycisk ZAPISZ.

okno z widokiem na wprowadzoną umowę

Poprawne dodanie umowy zakończy się komunikatem: “Operacja zakończona pomyślnie”, a wprowadzone dane dotyczące zatrudnienia nauczyciela zostaną zapisane.

okno z widokiem na wprowadzoną umowę z okna głównego

2. Można dodać Zatrudnienie w inny sposób tzn. należy z Panelu bocznego wybrać moduł Nauczyciele – zakładka Lista umów.

okno z widokiem na możliwość rejestracji umowy z panelu bocznego z listy umów

Następnie w prawym górnym rogu wybieramy przycisk DODAJ.

okno z widokiem na możliwość rejestracji szczegółów umowy

W pierwszym kroku w wierszu Nauczyciel należy wyszukać osobę, której należy wprowadzić umowę.

okno z widokiem na wybór nauczyciela któremu ma zostać dodana umowa

Po kliknięciu w wiesz Podstawa prawa świadczenia pracy pojawi się lista form zatrudnienia do wyboru. Z listy należy wybrać podstawę prawną na podstawie jakiej jest zatrudniony Nauczyciel.

okno z widokiem na wybór podstawy prawnej zatrudnienia

W kolejnym kroku należy wybrać datę rozpoczęcia umowy.

okno z widokiem na wybór daty rozpoczęcia umowy

A następnie datę przeniesienia umowy:

okno z widokiem na wybór daty przeniesienia umowy

Jeżeli Nauczyciel posiada staż pracy to należy go wykazać w wierszu Liczba lat ogólnego stażu pracy.

okno z widokiem na wprowadzenie liczby lat ogólnego stażu pracy

Po wprowadzeniu danych dotyczących zatrudnienia należy kliknąć w przycisk ZAPISZ znajdujący w prawym dolnym rogu.

Poprawnie dodana umowa zakończy się komunikatem: “Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na zarejestrowana umowę dla nauczyciela