Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Szkoła – Nauczyciele – Dane identyfikacyjne – Rejestracja

Rejestracja nauczyciela posiadającego numer PESEL

W zespołach szkół, czy jednostkach złożonych dane nauczyciela wprowadzamy do jednostki nadrzędnej, nie do placówek wchodzących w skład zespołu czy jednostki złożonej. Moduł NAUCZYCIELE jest widoczny tylko z poziomu podmiotu nadrzędnego.

Aby rozpocząć dodawanie nauczyciela w systemie SIO należy wejść w moduł NAUCZYCIELE kliknąć przycisk DODAJ, który znajduje się w górnej części listy nauczycieli.

Okno z widokiem na możliwość rejestracji danych identyfikacyjnych nauczyciela po wybraniu listy nauczycieli i przycisku dodaj

W formularzu oznaczone pola, są wymagane do prawidłowej rejestracji danych identyfikacyjnych nauczyciela.

W przypadku rejestracji nauczyciela posiadającego numer PESEL do rejestracji takiej osoby konieczne jest podanie imienia (pierwszego), nazwiska i numeru PESEL.

okno z widokiem rejestracji nauczyciela z numerem pesel

Po wypełnieniu pól należy kliknąć przycisk ZAPISZ w prawym dolnym rogu ekranu.

Rejestracja danych identyfikacyjnych nauczyciela odbywa się synchronicznie, co oznacza, że po kliknięciu przycisku ZAPISZ, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych identyfikacyjnych do systemu od razu poinformuje o poprawnym zakończeniu operacji.

Na dole ekranu pojawi się komunikat: ”Operacja zakończona pomyślnie”.

W podglądzie szczegółów nauczyciela będą widoczne dane zaciągnięte z rejestru PESEL:

okno z widokiem na zarejestrowane dane nauczyciela posiadającego numer pesel

Okno z widokiem na zarejestrowane dane z listy nauczycieli

okno z widokiem na zarejestrowane dane z listy nauczycieli

W przypadku problemów z weryfikacją danych identyfikacyjnych wpis nauczyciela pojawi się na liście oznaczony kolorem czerwonym

okno z widokiem na problem z weryfikacją danych identyfikacyjnych i wpis oznaczony kolorem czerwonym

z komunikatem    ikonka okrągłego czerwonego zegara „Nauczyciel niezweryfikowany w PESEL”.

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w odpowiednie pola, wprowadzone więcej niż jedno imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, należy je zweryfikować w Urzędzie Stanu Cywilnego w gminie.

Po kliknięciu na wpis niezweryfikowanych danych identyfikacyjnych pojawi się możliwość przekazane komunikatu o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze PESEL.

okno z widokiem na komunikat o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze PESEL.

Po kliknięciu przycisku  PRZEKAŻ pojawi się komunikat: ”Operacja zakończona pomyślnie”.

Wpis ulegnie zmianie na:

Okno z widokiem na komunikat o skierowaniu braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze PESEL

Po wyjaśnieniu sprawy dotyczącej niezweryfikowanych danych można je zmodyfikować poprzez opcję modyfikacji dostępną w prawym górnym rogu formularza.

Rejestracja nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL

Jeżeli nauczyciel nie posiada numeru PESEL, niezbędne jest podanie dodatkowych danych, które jednoznacznie zidentyfikują go w systemie. W takim przypadku należy wpisać wszystkie imiona nauczyciela, płeć, datę urodzenia, kraj pochodzenia, a także typ dokumentu tożsamości oraz jego numer.

Aby dodać nauczyciela bez numeru PESEL, w module NAUCZYCIELE należy skorzystać z przycisku DODAJ, który znajduje się w górnej części listy nauczycieli.

W oknie rejestracji nauczyciela zaznaczyć opcję  okno z widokiem na możliwość zaznaczenia braku numeru pesel  i wypełnić formularz odpowiednimi danymi.

okno z widokiem na rejestrację nauczyciela z brakiem numeru pesel

Po zapisaniu danych korzystając z przycisku ZAPISZ na dole pojawi się komunikat:

”Operacja zakończona pomyślnie”.

Wpis pojawi się na liście nauczycieli.

okno z widokiem na zapisany wpis