Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

JST – Nauczyciele – dane identyfikacyjne – rejestracja

Rejestracja nauczyciela posiadającego numer PESEL

Pierwszym etapem wprowadzania danych nauczyciela do systemu SIO jest podanie danych identyfikacyjnych.

Należy zarejestrować tylko dane identyfikacyjne nauczycieli, którym nadawany jest następny stopień awansu zawodowego.

Aby rozpocząć dodawanie nauczyciela w systemie SIO należy po zalogowaniu wejść w moduł NAUCZYCIELE, kliknąć przycisk DODAJ, który znajduje się w górnej części listy nauczycieli.

Okno z widokiem na możliwość rejestracji nauczyciela

Po kliknięciu w przycisk DODAJ otworzy się formularz, w którym należy wprowadzić niezbędne dane w celu prawidłowej rejestracji danych identyfikacyjnych nauczyciela.

W przypadku rejestracji nauczyciela posiadającego numer PESEL do rejestracji takiej osoby konieczne jest podanie imienia (pierwszego), nazwiska i numeru PESEL.

okno z widokiem na formularz rejestracji w którym należy wypełnić pola

Po wypełnieniu pól należy kliknąć przycisk ZAPISZ znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu.

Rejestracja danych identyfikacyjnych nauczyciela odbywa się synchronicznie, co oznacza, że po kliknięciu przycisku ZAPISZ, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych identyfikacyjnych do systemu od razu poinformuje o poprawnym zakończeniu operacji.

Na dole ekranu pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Zarejestrowane dane pojawią się na liście nauczycieli:

Okno z widokiem na zarejestrowane dane

W podglądzie szczegółów nauczyciela będą widoczne dane zaciągnięte z rejestru PESEL:

okno z widokiem na szczegóły danych identyfikacyjnych

W przypadku problemów z weryfikacją danych identyfikacyjnych wpis nauczyciela pojawi się na liście oznaczony kolorem czerwonym

Okno z widokiem na wpis nauczyciela na liście oznaczony kolorem czerwonym

z komunikatem  trójkąt ostrzegawczy  „Nauczyciel niezweryfikowany w PESEL”.

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w odpowiednie pola, wprowadzone więcej niż jedno imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, należy je zweryfikować w Urzędzie Stanu Cywilnego w gminie.

Po kliknięciu na wpis niezweryfikowanych danych identyfikacyjnych pojawi się możliwość przekazane komunikatu o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze PESEL.

okno z widokiem na komuikat o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze pesel

Po kliknięciu przycisku  PRZEKAŻ  pojawi się komunikat:

“Operacja zakończona pomyślnie”.

Wpis ulegnie zmianie na:

okno z widokiem na komunikat o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji z rejestrze pesel

Po wyjaśnieniu sprawy dotyczącej niezweryfikowanych danych można je zmodyfikować poprzez opcję  edycji, dostępną w prawym górnym rogu formularza.

Rejestracja nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL

Jeżeli nauczyciel nie posiada numeru PESEL, niezbędne jest podanie dodatkowych danych, które jednoznacznie zidentyfikują go w systemie. W takim przypadku należy wpisać wszystkie imiona nauczyciela, płeć, datę urodzenia, kraj pochodzenia, a także typ dokumentu tożsamości oraz jego numer.

Aby dodać nauczyciela bez numeru PESEL, w module NAUCZYCIELE należy skorzystać z przycisku DODAJ, który znajduje się w górnej części listy nauczycieli.

W oknie rejestracji nauczyciela zaznaczyć opcję  Brak numeru pesel  i wypełnić formularz odpowiednimi danymi.

okno z widokiem na formularz który należy wypełnić odpowiednimi danymi

Po zapisaniu danych korzystając z przycisku  ZAPISZ  na dole pojawia się komunikat:  “Operacja zakończona pomyślnie”.

Wpis pojawi się na liście nauczycieli.

okno z widokiem na zapisane dane identyfikacyjne