Instrukcje techniczne

Przekazywanie szkoły/placówki

Powrót do listy

Przekazanie szkoły/placówki oświatowej odbywa się na podstawie poniższego schematu:

 1. JST/Minister ma możliwość przekazania wybranej placówki poprzez wskazanie nowego organu rejestrującego.
 2. Nowy organ rejestrujący musi zaakceptować bądź odrzucić przekazanie placówki.
 3. W przypadku akceptacji przekazania placówki

a) Przekazanie pomiędzy JST, a Ministerstwem – zostanie wysłany wniosek do GUS.

b) Przekazanie pomiędzy dwoma JST procedura przekazania zostaje zakończona.

 1. W przypadku odrzucenia przekazania przez JST/Ministra lub GUS, jednostka z której przekazano placówkę musi zaakceptować odrzucenie przekazania. Po wyjaśnieniu powodu odrzucenia przekazania przez nowy organ rejestrujący lub GUS można ponownie rozpocząć proces przekazywania placówki.

UWAGA! Szkoła/placówka nie może być przekazywana z JST do organu prowadzącego innego niż JST/Minister np. stowarzyszenia, fundacji czy osoby fizycznej. W przypadku przekazania placówki prowadzonej przez JST do prowadzenia przez organ prowadzący inny niż JST/Minister należy najpierw zlikwidować placówkę, a następnie zarejestrować ją na nowo z nowym sposobem ewidencjonowania.

Aby rozpocząć przekazywanie szkoły/placówki należy wejść w boczne Menu i wybrać zakładkę PODMIOT , następnie LISTA PODMIOTÓW.

Okno z widokiem na Listę podmiotów

Następnie z listy placówek należy wybrać placówkę, która będzie przekazywana. W prawym górnym rogu należy kliknąć w MENU przycisk menu  i następnie z listy wybrać PRZEKAŻ DO INNEGO JST/MINISTERSTWA.

Okno z widokiem na wybraną placówkę z oznaczonym w prawym górnym rogu menu oraz funkcją Przekaż do innego JST lub Ministerstwa

Po kliknięciu PRZEKAŻ DO INNEGO JST/MINISTERSTWA pojawi się okno, w którym należy podać nowy Organ prowadzący/rejestrujący oraz datę przekazania.

Okno z widokiem na funkcję przekaż podmiot do innego JST Ministerstwa

W kolejnym kroku należy kliknąć w znak LUPA i pojawi się okno, w którym należy wyszukać organ, któremu przekazuje się szkołę/placówkę. Nowy organ najlepiej wyszukać po numerze REGON.

Okno z zaznaczonym wyszukanym organem JST

Wybrany w wyszukiwarce nowy organ prowadzący/rejestrujący zostanie wstawiony do formularza przekazania placówki.

Potem należy wybrać z kalendarza DATĘ PRZEKAZANIA.

Okno z widokiem na funkcję przekaż podmiot do innego JST Ministerstwa z oznaczonym w lewym dolnym rogu kalendarzem

Okno z widokiem na funkcję przekaż podmiot innego JST Ministerstwa z uzupełnionymi wierszami

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć w przycisk PRZEKAŻ.

Pojawi się poniższe okno:

Okno z widokiem na potwierdzenie przekazania placówki do innego JST Ministerstwa

W celu kontynuowania Przekazywania szkoły/placówki należy kliknąć w przycisk PRZEKAŻ lub w przypadku rezygnacji w przycisk ANULUJ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Lista placówek przekazanych i będących w trakcie procesu przekazywania widoczna jest w Module PODMIOT – zakładka PRZEKAZYWANIE PLACÓWEK. Placówka w trakcie przekazywania lub placówka przekazana nie są widoczne na Liście podmiotów w module Podmiot.

Po przekazaniu szkoły placówki będzie widniała ze statusem: OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ.

okno z zaznaczonym statusem "oczekuje na akceptację"

Wycofanie przekazanej szkoły/placówki

Po kliknięciu opcji PRZEKAŻ, a przed zaakceptowaniem lub odrzuceniem przekazania przez nowy organ prowadzący/rejestrujący, organ przekazujący może zrezygnować z przekazania szkoły/placówki poprzez WYCOFANIE PRZEKAZANIA.

Aby dokonać wycofania przekazania należy wybrać PODMIOT, a następnie zakładkę PRZEKAZYWANIE PLACÓWEK.

MENU przycisk menu  dostępnym przy podmiocie należy z listy wybrać WYCOFAJ PRZEKAZANIE.

Pojawi się poniższe okno: Okno z widokiem na potwierdzenie wycofania przekazania placówki do innego JST Ministerstwa

W celu kontynuowania Wycofania przekazania należy kliknąć w przycisk WYCOFAJ lub w przypadku rezygnacji w przycisk ANULUJ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Placówka ponownie pojawi się na LIŚCIE PODMIOTÓW. Nie będzie widoczna na liście placówek przekazywanych.

Akceptacja przejmowanej szkoły/placówki

Aby rozpocząć akceptację przejmowanej szkoły/placówki nowy organ prowadzący z menu musi wybrać PODMIOT, a następnie PRZEKAZYWANIE PLACÓWEK.

Okno z widokiem na zakładkę podmioty przekazywane

MENU przycisk menu  dostępnym przy przekazywanej szkole/placówce należy wybrać ZAAKCEPTUJ PRZEKAZANIE.

Pojawi się poniższe okno:

Okno z widokiem na zaakceptowanie przekazania placówki z innego JST Ministerstwa

W celu kontynuowania akceptacji należy kliknąć w przycisk ZAAKCEPTUJ lub w przypadku rezygnacji w przycisk ANULUJ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Nowa placówka po akceptacji przekazania pojawi się na Liście podmiotów:

okno z zaznaczoną placówką

W JST przekazującym, status przy Przekazywanej szkole/placówce zmieni się na Zakończone.

Okno z widokiem na wycinek z placówką ze statusem zakończone

Odrzucenie przejmowanej szkoły/placówki

Aby odrzucić przekazanie szkoły/placówki nowy organ prowadzący/rejestrujący musi wejść do modułu PODMIOT, a następnie PRZEKAZYWANIE PLACÓWEK.

Przy placówce/szkole należy kliknąć w MENU przycisk menu  i z listy wybrać ODRZUĆ.

Okno z widokiem na wycinek z placówką ze statusem zakończone\ okno z widokiem na podmioty przekazywane z oznaczoną w prawym górnym rogiem funkcją odrzuć

Pojawi się poniższe okno:

Okno z widokiem na potwierdzenie odrzucenia przekazanej placówki z innego JST Ministerstwa

W celu kontynuowania odrzucenia placówki/szkoły należy kliknąć w przycisk ODRZUĆ lub w przypadku rezygnacji w przycisk ANULUJ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

W JST przekazującym status przy Przekazywanej szkole/placówce zmieni się na ODRZUCONE PRZEZ JST/MINISTERSTWO.

Okno z widokiem na wycinek z oznaczoną placówką ze statusem odrzucone przez JST/ Ministerstwo

Aby w organie, który rozpoczął przekazywanie, placówka wróciła na Listę podmiotów należy przy placówce kliknąć MENU przycisk menu  i zaakceptować odrzucenie placówki.

Filtrowanie przekazywanych placówek

Placówki na liście placówek przekazywanych można filtrować poprzez przycisk FILTRUJ znajdujący się w prawym górnym rogu.

widok na zakładkę filtry

Placówkę/szkołę można wyszukać po:

 • nazwie,
 • RSPO placówki,
 • REGON placówki,

Placówki można wyszukać po oznaczeniu odpowiedniego CHECKBOXA przy:

 • Czy w trakcie przekazywania?
 • Czy przekazane z mojego podmiotu?

Po wprowadzeniu danych szkoły/placówki należy kliknąć w przycisk WYSZUKAJ .