Instrukcje techniczne

Procedura przejścia na jeden login

Powrót do listy

W związku ze zmianą polityki logowania do Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO) zmienia się podejście do logowania do systemu SIO.

Podstawowe zmiany:

Do lipca 2021r. obowiązywała zasada 1 login – 1 podmiot. Po przejściu na jeden login obowiązuje zasada 1 login – wiele podmiotów. Użytkownik posiadający dostęp do systemu SIO (jeden login) po zalogowaniu będzie miał listę wszystkich podmiotów, do których składał wniosek o dostęp do SIO.

Po przejściu na jeden login użytkownik będzie posiadać login składający się wyłącznie z wielkich liter i cyfr.

Osoba posiadająca aktualnie dostęp do SIO zachowuje go nadal.

1. W przypadku, gdy użytkownik posiada tylko 1 login składający się wyłącznie z wielkich liter i cyfr (np. JANKOW1) login i hasło pozostają niezmienne – przejście na jeden login odbywa się w tle.

2. W przypadku, gdy użytkownik posiada więcej niż 1 login składający się wyłącznie z wielkich liter i cyfr (np. LECWAC1 i LECWAC2) użytkownik będzie zobowiązany wybrać jeden z posiadanych przez siebie aktywnych loginów.

okno z widokiem na okno Potwierdź wybór loginu

Wybór loginu odbywa się poprzez zalogowanie się na wybrany login i potwierdzenie wyboru loginu. Potwierdzenie wyboru loginu odbywa się poprzez zaznaczenie checkboxa POTWIERDZAM i kliknięcie przycisku POTWIERDŹ.

Pojawi się okno z informacją o wybranym loginie i uniwersalnych danych konta. Uniwersalne dane konta uzupełniane są na podstawie ostatniego zaakceptowanego wniosku o dostęp do SIO.

okno z widokiem na informację o wybranym loginie i uniwersalnych danych konta

Aby dokończyć procedurę wyboru jednego loginu należy użyć przycisku WYLOGUJ SIĘ.

Następnie zalogować się do systemu SIO wybranym loginem.

okno z widokiem na wiersze do wpisania danych do logowania się

Po zalogowaniu pojawi się lista podmiotów do których użytkownik ma aktywne upoważnienie:

okno z widokiem na listę wyboru podmiotu

Wybierając wskazany podmiot z listy, aplikacja przenosi do wybranej placówki/podmiotu.

okno z widokiem na SIO po zalogowaniu

W Panelu Użytkownika jest możliwość szybkiej zmiany wybranego podmiotu/placówki na inny:

okno z widokiem na wybór z listy zmień podmiot

3. Jeśli użytkownik oprócz loginów z wielkich liter i cyfr posiada również login składający się z wielkich i małych liter i cyfr, to nie może wybrać takiego loginu na swój jedyny login.

Po zalogowaniu się do systemu loginem z wielkich i małych liter i cyfr wyświetli się komunikat:

Jesteś zalogowany na login MarZie53

W związku ze zmianą polityki logowania do Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO) konieczne jest wybranie loginu, który będzie Twoim jedynym loginem do systemów działających w ramach KSDO. Login, na który jesteś zalogowany nie jest zgodny z nową polityką logowania. Login, który można wybrać musi zawierać wyłącznie wielkie litery. Wybierz inny login.

Jeżeli chcesz wybrać inny LOGIN, poniżej znajduje się lista loginów, które posiadasz. Wyloguj się i zaloguj używając preferowanego LOGIN-u. Jeżeli posiadasz login zawierający jednocześnie wielkie i małe litery – nie będzie można go wybrać. Możliwy jest wybór loginu zawierającego wyłącznie wielkie litery.

okno z widokiem na potwierdź wybór loginu

Należy się wylogować i ponownie zalogować do systemu SIO loginem z listy zawierającym tylko wielkie litery i cyfry np. MARZIE73. Loginy, które nie mogą zostać wybrane na jeden login są oznaczone kolorem szarym. Loginy, które można wybrać jako jeden login oznaczone są kolorem czarnym.

Wybrany login będzie jedynym loginem użytkownika do wszystkich podmiotów, do których został złożony wniosek o dostęp do SIO i których okres ważności nie upłynął (upoważnienia są aktywne).

widok okna z potwierdzeniem wyboru loginu

Potwierdzenie wyboru loginu odbywa się poprzez zaznaczenie checkboxa POTWIERDZAM i kliknięcie przycisku POTWIERDŹ.

Pojawi się okno z informacją o wybranym loginie i uniwersalnych danych konta. Uniwersalne dane konta uzupełniane są na podstawie ostatniego zaakceptowanego wniosku o dostęp do SIO.

okno z widokiem na informacje o wybranym loginie i uniwersalnych danych konta

Aby dokończyć procedurę wyboru jednego loginu należy użyć przycisku WYLOGUJ.

Następnie zalogować się do systemu SIO wybranym loginem:

okno z widokiem na wiersze do logowania się

Po zalogowaniu pojawi się lista podmiotów do których użytkownik ma aktywne upoważnienie:

okno z widokiem na wybierz podmiot

Wybierając wskazany podmiot z listy, aplikacja przenosi do wybranej placówki/podmiotu.

okno z widokiem na wybraną placówkę/podmiot

W Panelu Użytkownika jest możliwość szybkiej zmiany wybranego podmiotu/placówki na inny:

okno z widokiem na SIO z oznaczeniem listy zmień podmiot

4. W przypadku, gdy użytkownik posiada tylko 1 login lub więcej niż 1 login składający się z wielkich i małych liter oraz cyfr (np. JanKow1 lub JanKow1 i JanKow9) i nie posiada loginu składającego się wyłącznie z wielkich liter i cyfr to system wygeneruje mu nowy login – składający się wyłączenie z wielkich liter i cyfr (np. JANKOW50). Otrzymanie nowego loginu użytkownik będzie musiał potwierdzić hasłem.

Po zalogowaniu się do systemu SIO na jedyny dotychczasowy login składający się z wielkich i małych liter i cyfr pojawi się komunikat:

Jesteś zalogowany na login AdaPol1

W związku ze zmianą polityki logowania do Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO) konieczne jest utworzenie loginu, który będzie Twoim jedynym loginem do systemów działających w ramach KSDO. Loginy, które posiadasz nie są zgodne z nową polityką logowania (login nie może zawierać małych liter).

Wpisz hasło, które posiadasz w systemie, a system utworzy dla Ciebie nowy login.

Okno z widokiem na utworzenie nowego loginu

Należy wpisać dotychczasowe hasło, uzupełnić pole „Potwierdź hasło”, zaznaczyć checkbox POTWIERDZAM i kliknąć przycisk POTWIERDŹ.

okno z widokiem na potwierdzenie utworzenie nowego loginu

Pojawi się okno z wygenerowanym nowym loginem zawierającym tylko wielkie litery i cyfry.

okno z widokiem na informacje o wybranym loginie i uniwersalnych danych konta

Przyznany login będzie jedynym loginem użytkownika do wszystkich wskazanych podmiotów. Należy zapisać nowy login, ponieważ stare loginy nie będą już umożliwiały zalogowania się do SIO.

Jeśli użytkownik nie potwierdzi wyboru loginu nie będzie mógł pracować w SIO.

Aby dokończyć procedurę jednego loginu należy użyć przycisku WYLOGUJ SIĘ.

Następnie zalogować się do systemu SIO nowo wygenerowanym loginem:

okno z widokiem na wiersze logowania się do SIO

Po zalogowaniu użytkownik ma dostęp do podmiotów, do których ma aktualne upoważnienie do dostępu:

okno z widokiem na SIO

Przejście na jeden login powoduje stworzenie danych technicznych użytkownika, nadrzędnych nad danymi określonymi w składanych wnioskach o dostęp do SIO.

Dane teleadresowe (e-mail i telefon) można edytować po zalogowaniu się do SIO w Panelu Użytkownika.