Instrukcje techniczne

Modyfikacja placówek oświatowych

Powrót do listy

W celu modyfikacji placówki należy wybrać moduł PODMIOT, następnie z LISTY PODMIOTÓW placówkę której chcemy zmienić dane.

Po kliknięciu na wybraną placówkę otworzy się okno ze szczegółowymi danymi placówki. W przypadku zmiany aktualnych danych szkoły należy pozostać przy aktualnym roku szkolnym.

Okno z zaznaczonym modułem podmiot

W kolejnym kroku należy kliknąć MENU przycisk menu  w prawym górnym rogu okna, wybrać MODYFIKUJ a następnie dokonać zmian.

Okno z widokiem na dane placówki z oznaczoną w prawym górnym rogu funkcją modyfikacji

Modyfikacji podlegają pola:

 • Numer NIP
 • Typ tylko w zakresie :
 1. Niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego na Centra Kształcenia Ustawicznego lub Centra Kształcenia Zawodowego,
 2. Placówek Kształcenia Ustawicznego bez szkół na Centrum Kształcenia Zawodowego,
 3. Punktów przedszkolnych i Placówek wychowania przedszkolnego na Przedszkola,
 • Część miasta (w przypadku szkół i placówek rejestrowanych w miastach na prawach powiatu),
 • Nazwa
 • Nazwa skrócona,
 • Data założenia,
 • Data rozpoczęcia działalności,
 • Podmiot nadrzędny,
 • Data włączenia i wyłączenia z zespołu i jednostki złożonej,
 • Status publiczno-prawny (w zakresie placówek niepublicznych),
 • Specyfika szkoły,
 • Niepełnosprawność dominująca (określana jest tylko dla placówek specjalnych),
 • Związanie organizacyjne,
 • Etapy edukacji (w szkołach podstawowych),
 • Zawody lub kombinacje zawodów, profile,
 • Informacja o posiadanym obwodzie,
 • Informacja o posiadaniu internatu (UWAGA! Nie ma możliwości oznaczenia tej informacji w placówce, w której wykazuje się pobyt),
 • Informacja, że szkoła została założona lub jest prowadzona po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe,
 • Informacja o planowanym otrzymywaniu dotacji na kolejny rok budżetowy,
 • Dane podmiotu prowadzącego,
 • Adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej,
 • Dane do korespondencji szkoły lub placówki oświatowej,
 • Dane teleadresowe szkoły/placówki oświatowej,
 • Przewidywana liczba pracowników,
 • Dane osoby do kontaktu z GUS.

Po wpisaniu danych należy wybrać przycisk ZAPISZ znajdujący się w prawym dolnym rogu.

okno z widokiem na dane placówki z oznaczonym w prawym dolnym rogu przyciskiem zapisz

Poprawnie zapisane dane zostaną potwierdzone komunikatem: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Po modyfikacji niektórych danych wpis placówki pojawia się na liście Szkół i placówek oświatowych z komunikatem TRWA WERYFIKACJA GUS.

Okno z podmiotu z komunikatem Trwa weryfikacja w GUS