Instrukcje techniczne

JST – Kontrola spełniania obowiązku nauki

Powrót do listy

Opcja Weryfikacja obowiązku umożliwia w gminach i miastach na prawach powiatu kontrolę spełniania obowiązku nauki w bieżącym roku szkolnym.

W związku z kontrolą spełniania obowiązku nauki przeprowadzaną na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, gmina oraz miasto na prawach powiatu może pozyskiwać z bazy danych SIO informacje o spełnianiu przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy obowiązku nauki.

Wpisy na listę muszą zawierać dane ucznia: imię, nazwisko, PESEL. Sprawdzane są również dane z niezweryfikowanym nr PESEL. Kontrolowany jest wiek ucznia wynikający z numeru PESEL w przedziale 6-18 lat wynikający z roku kalendarzowego.

Nie rejestruje się i nie są weryfikowane dane uczniów bez numeru PESEL.

Lista weryfikacji spełniania obowiązku jest dostępna w ramach bieżącego roku szkolnego. W kolejnym roku szkolnym następuje automatyczne wyczyszczenie listy.

Pod zakładka Weryfikacja obowiązku znajduje się w panelu bocznym w zakładce Uczniowie.

widok modułu uczniowie i weryfikacja obowiązku

Istnieje możliwość rejestracji danych identyfikacyjnych ucznia pojedynczo lub poprzez import z pliku csv zakodowanego w UTF-8.

Rejestracja pojedynczego wpisu :

Wprowadzanie danych rozpoczyna się od kliknięcia przycisku DODAJ i wpisania imienia, nazwiska i nr PESEL ucznia:

widok formularza - dodaj osobę do weryfikacji

Dane należy zapisać korzystając z funkcji ZAPISZ.

Wpis pojawi się na liście ze statusem „Oczekuje na weryfikację

lista ze statusem "oczekuje na weryfikację"

Weryfikacja danych ucznia w bazie systemu SIO trwa około 24 godzin. W tym czasie przy danych widnieje najpierw status „Oczekuje na weryfikację” a następnie – w momencie przetwarzania danych „W trakcie weryfikacji”.

lista ze statusem "w trakcie weryfikacji"

Po weryfikacji status przy danych zmienia się na „Zweryfikowany”:

lista ze statusem "zweryfikowany"

Po kliknięciu w wybrany wpis wyświetli się panel weryfikowanej osoby z danymi identyfikacyjnymi, które można w razie potrzeby w ramach imienia i nazwiska modyfikować poprzez skorzystanie z funkcji oznaczonej ołówkiem. Dane identyfikacyjne osób można modyfikować w zakresie imienia, nazwiska, PESEL jeśli te dane są w statusie „Oczekuje na weryfikację” i wcześniej nie była dokonana weryfikacja statusu spełniania obowiązku.

Dane identyfikacyjne w zakresie jedynie imienia i nazwiska (bez PESEL) można modyfikować jeśli dane są w statusie „Zweryfikowany” lub „Oczekuje na weryfikację” po zakończonej pierwszej weryfikacji spełniania obowiązku:

okno w możliwością modyfikacji imienia  i nazwiska

W panelu historia weryfikacji znajdzie się informacja o obowiązku:

Data, status obowiązku i status weryfikacji:

panel historia weryfikacji

W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych ucznia po modyfikacji na liście pojawi się wpis z np. nowym nazwiskiem ucznia, zapis danych w panelu historia weryfikacji:

widok panelu po zmianie imienia widoczny danych w panelu historia weryfikacji

Przy danych ucznia można ponownie użyć opcji „WERYFIKUJ” dostępnej w prawy górnym rogu aplikacji – przycisk dostępny jest tylko dla statusu „Zweryfikowany”:

widok okna z możliwością skorzystania opcji weryfikuj

Po skorzystaniu z tej funkcji w panelu historii weryfikacji pojawi się wpis z ponownym zapytaniem o obowiązek danego ucznia :

widok panelu historii weryfikacji, wpis z ponownym zapytaniem o obowiązek danego ucznia

Możliwe wyświetlane statusy spełniania z poziomu gminy i miasta na prawach powiatu:

  • Brak danych identyfikacyjnych w bazie danych SIO – dla braku danych identyfikacyjnych w bazie danych SIO
  • Uczeń spełnia obowiązek nauki – dla przypisań do oddziału podstawowego lub przygotowawczego w szkołach ponadpodstawowych w bieżącym roku szkolnym
  • Uczeń uczęszcza na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – dla przypisań gdzie uczeń jest wykazany w oddziale rewalidacyjno-wychowawczym (we wszystkich typach szkół i placówek, w których można wykazać RW) w bieżącym roku szkolnym
  • Uczeń jest przypisany do oddziału KKZ (kwalifikacyjne kursy zawodowe) – dla wpisów gdzie nie istnieje przypisanie do oddziału o typie rewalidacyjno-wychowawczym oraz nie istnieje przypisanie do oddziału podstawowego lub przygotowawczego w szkołach, a istnieje jedynie przypisanie do oddziału o typie kwalifikacyjne kursy zawodowe
  • Brak spełniania obowiązku nauki – dla przypadków, gdzie jest brak przypisań do oddziałów podstawowych i przygotowawczych w szkołach ponadpodstawowych (właściwych dla obowiązku nauki) oraz oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych w bieżącym roku szkolnym

Na liście będą się wyświetlać skrócone nazwy statusów:

widok listy ze statusami

po wejściu w panel weryfikacyjny ucznia będzie widoczny pełen opis statusu obowiązku:

widok okna z pełnym opisem statusu obowiązku

 

Rejestracja wpisów poprzez import z pliku csv:

Aby skorzystać z opcji IMPORTUJ należy najpierw przygotować plik csv zakodowany w UTF-8 z danymi identyfikacyjnymi uczniów według instrukcji: https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/tworzenie-pliku-csv-oraz-import-danych/

Po wybraniu opcji IMPORTUJ otworzy się okno do przeciągnięcia lub wybrania z komputera stworzonego wcześniej pliku w csv z danymi uczniów:

widok okna z  możliwością importu z pliku

Po załadowaniu pliku danymi:

widok okna po załadowaniu danych z pliku

Należy kliknąć przycisk ZAPISZ.

Dane z pliku zapiszą się na liście do weryfikacji obowiązku ze statusem „Oczekuje na weryfikację”:

widok okna do weryfikacji obowiązku ze statusem „Oczekuje na weryfikację”:

Po upływnie około 24 godzin przy danych pojawią się statusy spełniania obowiązku:

widok okna do weryfikacji obowiązku ze statusem „zweryfikowany”

Istnieje możliwość usunięcia danych ucznia zgłoszonych do weryfikacji spełniania obowiązku ale tylko ze statusem „Oczekuje na weryfikację”, jeśli wcześniej nie była dokonana żadna weryfikacja spełniania obowiązku, poprzez skorzystanie opcji USUŃ oznaczanej w prawym górnym rogu systemu ikonką kosza.

możliwość usunięcia danych ucznia zgłoszonych do weryfikacji spełniania obowiązku

Po potwierdzeniu usunięcia danych, wpis znika z listy.

Nie da się usunąć wpisu danych ucznia, którego dane zostały pobrane do weryfikacji i są ze statusem „W trakcje weryfikacji” czy już „Zweryfikowane”, pojawi się komunikat:

komunikat : nie jest możliwe usunięcie wpisu, który był już weryfikowany

Dane na liście weryfikacji obowiązku można wyfiltrować korzystając z filtrów bocznych dostępnych po prawej stronie aplikacji:

zaznaczona możliwość filtrowania

Po wpisaniu np. imienia ucznia należy kliknąć opcje WYSZUKAJ, dane zostaną przefiltrowane po szukanej frazie:

lista po przefiltrowaniu po szukanej frazie

W systemie jest dostępna funkcja eksportu danych z listy weryfikacji obowiązku korzystając z funkcji Pobierz plik csv:

zaznaczona funkcja pobierz plik csv

Po kliknięciu opcji Pobierz plik csv pobierana jest lista wpisów w formie pliku csv:

widok z pobranym plikiem csv

Pobrany plik zawiera dane: imię, nazwisko i nr PESEL ucznia oraz status spełnienia obowiązku i datę weryfikacji.

pliki csv z danymi uczniów