Instrukcje techniczne

Instrukcja korzystania z formularza zgłoszeniowego

Powrót do listy

W celu zgłoszenia problemu technicznego lub zadania pytania merytorycznego należy skorzystać z przycisku POMOC dostępnego po zalogowaniu się w systemie SIO w panelu bocznym po lewej stronie:

Okno systemu SIO z zaznaczonym wyborem zakładki pomoc po lewej stronie ekranu

Po kliknięciu zakładki POMOC otworzy się „Formularz zgłoszeniowy” do którego zaczytają się automatycznie dane osoby zalogowanej w systemie np. nr telefonu jest modyfikowalny.

Okno z widokiem na formularz zgłoszeniowy z podziałem na pola do uzupełnienia

W polu Lista Podmiotów należy wskazać podmiot/ placówkę, której dotyczy problem techniczny lub zadawane pytanie.

Po kliknięciu w strzałeczkę

widok okna wyboru podmiotu którego dotyczy problem

pojawi się Lista podmiotów do których wskazany użytkownik ma upoważnienie.

okno z wybranym podmiotem którego dotyczy problem

Kolejnym krokiem jest wybranie prawidłowej kategorii i podkategorii zgłoszenia:

okno z widokiem wyboru kategorii problemu

Po wskazaniu odpowiedniej kategorii i podkategorii zgłoszenia, należy opisać zaistniały problem techniczny lub zadać pytanie merytorycznie w polu OPIS ZGŁOSZENIA.

Należy pamięć by w treści zgłoszenia nie podać haseł dostępu czy danych wrażliwych takich jak np. numer PESEL.

okno z widokiem uzupełnionej treści zgłoszenia

Następnie jeśli to konieczne należy dodać pliki ze zrzutami ekranu przedstawiającymi problem w aplikacji poprzez ich przeciągnięcie w pole ZAŁĄCZNIKI lub wybranie plików przez kliknięcie w przycisk PRZEGLĄDAJ:

widok okna z zaznaczoną możliwością dodania załącznika do zgłoszenia

Tak utworzone zgłoszenie techniczne lub pytanie merytoryczne należy przesłać używając przycisku UTWÓRZ.

widok formularza zgłoszenia z zaznaczonym przyciskiem - utwórz

Po utworzeniu zgłoszenia, na adres mailowy powiązany z loginem do SIO osoby zgłaszającej problem/zadającej pytanie, wpłynie wiadomość z indywidualnym numerem zgłoszenia:

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Jeżeli zgłoszenie zmieni status wpłynie kolejna wiadomość na e-mail z informacją o zmianie statusu zgłoszenia:

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Po otrzymaniu informacji o zmianie statusu zgłoszenia należy zalogować się do aplikacji SIO, odszukać zgłoszenie i odczytać treść udzielonej odpowiedzi.

Aby odnaleźć zgłoszenie należy kliknąć przycisk POMOC w aplikacji SIO.

Okno z widokiem systemu SIO z zaznaczoną po lewej stronie zakładką pomoc

Otworzy się formularz zgłoszeniowy w którym należy kliknąć w zakładkę ŻĄDANIA znajdującą się prawym górnym rogu ekranu:

Okno z widokiem na formularz, po kliknięciu zakładki pomoc SIO, z zaznaczoną w prawym górnym rogu zakładką żądania

Po kliknięciu w ŻĄDANIA rozwinie się lista wyboru z której należy wybrać MOJE ŻĄDANIA:

Okno z widokiem na zakładkę żądania z wyborem moje żądania

Kolejnym krokiem jest zmiana wyboru wyszukiwania zgłoszeń z OTWARTE ŻĄDANIA na DOWOLNY STATUS:

Okno z widokiem na zmianę wyboru wyszukiwania zgłoszeń z różnym statusem np. otwarte żądania, dowolny status

Wyświetli się lista wszystkich zgłoszeń/ żądań wraz ze statusami:

widok okna z listą żądań

W celu odczytania odpowiedzi należy z listy wybrać wskazany numer zgłoszenia/ żądania i kliknąć w wybrany wpis/numer.

okno z zaznaczony zgłoszeniem /żądaniem

Po wybraniu żądania wyświetli się treść zgłaszanego problemu /zadanego pytania oraz odpowiedź na zgłoszenie:

Jeżeli odpowiedź nie rozwiązała problemu należy odpowiedzieć w zgłoszeniu używając pola „Dodaj komentarz do tego zgłoszenia…”.

Okno z widokiem na zaznaczone pole z możliwością dodania komentarza do uzyskanej odpowiedzi

Aby wysłać odpowiedź należy kliknąć przycisk DODAJ. Odpowiedź zostanie przesłana do osoby rozpatrującej/zajmującej się zgłoszeniem, a zgłoszenie ponownie zmieni status.

Zgłoszenie powinno zawierać pojedynczy problem techniczny lub pytanie merytoryczne, a komentarze do zgłoszenia powinny dotyczyć tylko i wyłącznie zgłoszonego problemu.

Kolejne problemy techniczne lub pytania merytorycznie należy zgłaszać jako nowe zgłoszenie/ żądanie.

Zgłoszenie problemu poprzez formularz można przesłać bez zalogowania do SIO

Formularz znajduje się na stronie https://pomoc.sio.gov.pl/formularz/, jest dedykowany użytkownikom SIO, którzy mają problemy z logowaniem, a także osobom, które nie posiadają jeszcze danych do logowania. Zgłoszenia dotyczące innych kategorii są dostępne dla użytkowników po zalogowaniu do aplikacji SIO w zakładce POMOC.

W celu zgłoszenia problemu lub zadania pytania należy kliknąć w moduł FORMULARZ

Widok okna z zaznaczonym modułem "formularz"

Otworzy się formularz do wypełnienia. Pola: imię, nazwisko, adres e-mail, regon, nazwa jednostki oraz kategoria, podkategoria są wymagane.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Po uzupełnieniu danych osoby zgłaszającej i określeniu problemu, należy zaznaczyć checkbox: „Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Minister Edukacji i Nauki oraz zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania z formularza kontaktowego” – jest to pole wymagane, następnie kliknąć Wyślij zgłoszenie.

Na podany adres e-mail wpłynie wiadomość z indywidulanym numerem zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie zmieni status wpłynie kolejna wiadomość na e-mail z informacją o zmianie statusu zgłoszenia. Odpowiedź na zgłoszony problem/pytanie będzie przesłana również na podany adres e-mail.