Instrukcje techniczne

Grupowa rejestracja danych dziedzinowych – rejestracja

Powrót do listy

Poniższa instrukcja dotyczy grupowego zarejestrowania danych dziedzinowych:

– Okres spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego,

– Okres korzystania z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym,

– Okres spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą,

– Okres spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,

– Okres korzystania przez ucznia z internatu,

– Okres statusu młodocianego pracownika,

– Okresu dowożenia.

Przed rejestracją powyższych danych dziedzinowych konieczne jest by uczeń był przypisany do oddziału roku szkolnym, w którym chcemy wykazać poszczególne dane dziedzinowe.

Poniższa instrukcja przedstawiona jest na jednym przykładzie. Rejestracja okresów obowiązywania wszystkich danych dziedzinowych przebiega w analogiczny sposób. Grupowa rejestracja danych dziedzinowych wykonywana jest z LISTY ODDZIAŁÓW PODSTAWOWYCH w module ODDZAŁY.

W pierwszej kolejności należy wyszukać odpowiedni oddział poprzez wejście w moduł ODDZIAŁY- PODSTAWOWE.

Okno z wyborem modułu oddziały i oddziały podstawowe w programie SIO

Następnie należy przejść do zakładki PRZYPISANIA i z prawej strony należy wybrać zakładkę OTWARTE.

Okno z widokiem na zakładkę przypisania, z wyborem filtra: otwarte

Następnie należy zaznaczyć uczniów, którym chcemy zarejestrować dane dziedzinowe.

Lista uczniów może mieć więcej niż 1 stronę. Strony oraz liczba wyświetlanych wpisów widoczne są w prawym dolnym rogu Widok na dolny pasek pokazujący ilość pozycji na jednej stronie wyszukiwania wyników, z możliwością przejścia do kolejnej .

Zaznaczając wybrane osoby można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i uwzględnione podczas operacji grupowego rejestrowania okresu obowiązywania.

W prawym, górnym rogu okna, należy kliknąć MENUprzycisk menu .

Okno z widokiem na przycisk menu, przy zaznaczonych grupowo uczniach

Pojawi się lista z której należy wybrać DODAJ DANĄ DZIEDZINOWĄ  i z kolejnej LISTY należy wybrać konkretną Daną dziedzinową.

Okno z rozwiniętą listą z menu, z wyborem dodania danej dziedzinowej np korzystanie z internatu

Następnie pojawi się nowe okno, gdzie należy wybrać datę rozpoczęcia.

Widok na formularz dodaj korzystanie z internatu z polami do uzupełnienia

Po wprowadzeniu Daty rozpoczęcia należy kliknąć w przycisk ZAPISZ.

UWAGA: wygląd formularza zbiorczego zarejestrowania danych dziedzinowych uzależniony jest od rodzaju danych dziedzinowych – oprócz daty rozpoczęcia obowiązywania danej dziedzinowej może być konieczność uzupełnienia dodatkowych informacji.

W przypadki rezygnacji z rejestracji danej dziedzinowej należy kliknąć w przycisk KRZYŻYK znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Widok grupowej, poprawnie zapisanej informacji o korzystaniu z internatu u wyybranych uczniów

Po poprawnym zapisaniu pojawi się komunikat:

POPRAWNIE WYSŁANO 9 Z 9.

Uwaga! W przypadku błędu pojawi się CZERWONY ZNAK z prawej strony.

widok błędu podczas przypisywania korzystana z internatu u wybranych uczniów

Po najechaniu na niego pojawia się komunikat błędu, który uniemożliwił zarejestrowanie wskazanego okresu wybranej danej dziedzinowej.

Jednym z najczęstszych błędów jest ponowna próba rejestracji już zarejestrowanej danemu uczniowi danej dziedzinowej.