Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Nauczyciele ­– Nieobecności ­– Rejestracja

Aby zarejestrować Nieobecność nauczyciela, najpierw należy zarejestrować Zatrudnienie.

Nieobecności nie uzupełnia się, jeśli podstawą zatrudnienia nauczyciela jest:

 • Umowa zlecenie,
 • Umowa o dzieło,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta na postawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na postawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Aby wprowadzić nową nieobecność należy kliknąć w zakładkę NAUCZYCIELE, Lista nauczycieli  a następnie wybrać z listy nauczyciela, którego wprowadzona nieobecność ma dotyczyć.

okno z widokiem na wybranego nauczyciela z listy nauczycieli

Następnie po wyborze nauczyciela z listy, należy wejść w zakładkę Zatrudnienie i przejść na dół strony do zakładki Nieobecności.

okno z widokiem na zakładkę zatrudnienie i panel nieobecności

Aby wprowadzić nieobecność należy kliknąć przycisk DODAJ.

okno z widokiem na panel nieobeności

Po kliknięciu przycisku DODAJ wyświetli się tabela gdzie należy wprowadzić niezbędne dane do wprowadzenia nieobecności:

 • Nauczyciel, którego dotyczy nieobecność,
 • Umowa (wyświetli się automatycznie po poprawnej weryfikacji zatrudnienia),
 • Przyczyna nieobecności,
 • Data nieobecności od,
 • Data nieobecności do.

okno z widokiem na formularz rejestracji nieobeności

Następnie należy uzupełnić przyczynę nieobecności – wybierając z listy :

 • niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy
 • niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 4 Kodeksu pracy
 • niezdolność do pracy, w trakcie której przysługuje świadczenie rehabilitacyjne, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – obowiązuje od 08.12.2023
 • przeniesienie w stan nieczynny
 • urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 albo ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela
 • urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu Pracy
 • urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 68 ust. 1 KN – obowiązuje od 08.12.2023
 • urlop dla poratowania zdrowia – obowiązuje do 07.12.2023 włącznie
 • urlop dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 1 KN – obowiązuje od 08.12.2023
 • urlop dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2 KN – obowiązuje od 08.12.2023
 • urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • urlop płatny, o którym mowa w art. 68 ust. 1 KN – obowiązuje od 08.12.2023
 • urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych
 • urlop udzielony na podstawie art. 68 ust. 1 Karta Nauczyciela – obowiązuje do 07.12.2023 włącznie
 • urlop uzupełniający
 • urlop wychowawczy
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy – Karta Nauczyciela
 • zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

a następnie należy wprowadzić datę rozpoczęcia/datę zakończenia nieobecności wybierając z kalendarza.

Aby poprawnie zapisać formularz należy uzupełnić wszystkie pozycje, a następnie kliknąć przycisk ZAPISZ.

okno z widokiem na wprowadzone dane nieobecności

Zapisanie danych zakończy się komunikatem wyświetlanym na dole strony: “Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na szczegóły zapisanej nieobecności