PLIKI – Historia plików

PLIKI – Historia plików

Powrót do listy

Moduł Pliki wybiera się z menu bocznego znajdującego się po lewej stronie ekranu.

W module dostępne są 3 zakładki:

 • Pobrane
 • Wysłane
 • Słowniki

W zakładce POBRANE dostępna jest lista plików, które zostały pobrane przez daną uczelnię w danej sesji rekrutacyjnej.

Lista plików składa się z następującej struktury:

 • nazwa (pliku)
 • liczba rekordów
 • data i godzina pobrania

Nad listą plików (lewy górny róg) wyświetlana jest informacja o całkowitej liczbie plików na liście:

okno z widokiem na moduł pliki

Z listy plików można pobrać każdy plik używając funkcji pobierz oznaczonej ikonką strzałki w dół .

Na dole ekranu widnieje pasek umożliwiający poruszanie się między stronami listy oraz zmianę wyświetlania liczby rekordów (domyślnie ustawiono 20):

pasek stron

W sekcji WYSŁANE uczelnia ma możliwość wyświetlenia listy plików wysłanych przez uczelnię w danej sesji rekrutacyjnej oraz pobrania wysłanego pliku ponownie lub pobrania pliku z numerami PESEL, które nie mają poprawnej struktury.

W zakładce znajduje się lista wysłanych plików z następującą strukturą:

 • Nazwa (pliku)
 • Liczba zapisanych PESELi
 • Liczba PESELi z błędną strukturą
 • Data i godzina wysłania

okno z widokiem na zakładkę wysłane

Z listy plików można pobrać każdy plik, korzystając z opcji menu przycisk menu wyświetli się podział na pliki do pobrania:

okno z widokiem na listę menu

Pobierz zapisane PESELe – do pobrania możliwy jest plik z listą numerów PESEL, które zostały dodane do listy kandydatów na podstawie danego (wczytanego) pliku – chodzi o PESELe z poprawną strukturą, które zostały zapisane na liście kandydatów w ramach wczytywanego przez uczelnię pliku.

Pobierz plik z rekordami z błędną strukturą – do pobrania jest możliwy plik z listą numerów PESEL, które miały błędną strukturę, w wyniku czegonie zostały dodane do listy kandydatów na podstawie danego (wczytanego) pliku – chodzi o PESELe z błędną strukturą, które nie zostały zapisane na liście kandydatów w ramach wczytywanego przez uczelnię pliku.

W zakładce SŁOWNIKI można pobrać słownik olimpiad, arkuszy egzaminacyjnych oraz szkół.

Zawartość słowników pobierana jest z Systemu Informatycznego Obsługującego Egzaminy Ogólnokształcące (SIOEO).

Lista słowników składa się z:

 • słownika olimpiad
 • słownika arkuszy egzaminacyjnych
 • słownika/listy szkół

Przedstawiana lista jest w postaci tabeli z kolumnami:

 • Nazwa
 • Data i godzina aktualizacji

Każdy słownik można pobrać używając funkcji pobierz oznaczonej ikonką strzałki w dół znak strzałki w dół .

okno z widokiem na zakładkę Słowniki

Struktury słowników

Słownik olimpiad znajduje się pod nazwą: slownik_olimpiad , plik jest w formacie: CSV, kodowanie: UTF-8.

Struktura pliku składa się z:

 • kod
 • nazwa
 • przedmiot

Uwaga: w pierwszym wierszu pliku znajdują się nazwy kolumn:

okno z widokiem na dane w programie Excel

Słownik arkuszy egzaminacyjnych występuje w formacie pliku: CSV, kodowanie: UTF-8 pod nazwą pliku: slownik_arkuszy.

Struktura pliku:

 • kod
 • przedmiot
 • poziom
 • rodzaj
 • język

Uwaga: w pierwszym wierszu pliku znajdują się nazwy kolumn:

Obraz zawierający stół Opis wygenerowany automatycznie

Słownik/Lista szkół znajduje się pod nazwa pliku: slownik_szkol jest również w formacie pliku: CSV, kodowanie: UTF-8.

Plik zawiera dane:

 • numer RSPO placówki
 • numer_identyfikacyjny
 • typ
 • nazwa
 • miejscowość
 • ulica
 • numer_budynku
 • poczta
 • kod_pocztowy

Uwaga: w pierwszej kolumnie pliku znajdują się nazwy kolumn:

okno z widokiem na dane w programie Excel

Z systemu SIOEO pobierana jest lista wpisów ze szkołami, które zgodnie z ich typem przeprowadzają lub przeprowadzały egzaminy maturalne. Na liście widnieją podmioty aktywne lub nieaktywne.

Uwzględniane typy podmiotów to:

 • Bednarska Szkoła Realna
 • Branżowa Szkoła II stopnia
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • Liceum ogólnokształcące
 • Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
 • Liceum profilowane
 • Liceum sztuk plastycznych
 • Ogólnokształcąca szkoła baletowa
 • Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
 • Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
 • Technikum
 • Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych