Składanie wniosku o dostęp do SIO poprzez ePUAP

Składanie wniosku o dostęp do SIO poprzez ePUAP

Powrót do listy

Aby złożyć wniosek o dostęp do Systemu Informacji Oświatowej poprzez ePUAP należy posiadać aktywne konto na profilu zaufanym ePUAP.

Z dostępnych opcji składania wniosku należy wybrać odpowiedni klawisz: Okno z widokiem na dwie opcje potwierdzania tożsamości - ePUAP i osobiste stawiennictwo z zaznaczeniem e-PUAP

Po wybraniu opcji złożenia wniosku o dostęp do SIO po przez ePUAP pojawi się okno do zalogowania się na profilu zaufanym:

okno logowania na profil zaufany

W odpowiednich polach wpisujemy niezbędne dane takie jak: Nazwa użytkownika lub adres e-mail oraz Hasło i logujemy się poprzez przycisk Zaloguj się.

okno wyboru podmiotu do którego składa się wniosek

Kolejnym krokiem jest kliknięcie na przycisk WYBIERZ PODMIOT.

W oknie wyboru podmiotu należy wybrać kafelek UCZELNIA:

okno wyszukaj podmiot

Uczelnię możemy wyszukać miedzy innymi po jej nazwie, typie czy REGONIE.

Najszybszą formą wyszukiwania jest wyszukiwanie po numerze REGON danej uczelni.

Po wskazaniu danego zakresu wyszukiwania klikamy w przycisk WYSZUKAJ.

Na liście pojawi się podmiot (Uczelnia) zgodny z wprowadzonymi kryteriami wyszukiwania:

widok wyszukanego podmiotu

Po wyborze podmiotu (Uczelni), formularz wniosku zostanie automatycznie uzupełniony danymi wskazanego podmiotu. W przypadku wyboru niewłaściwego podmiotu należy skorzystać z funkcji ZMIEŃ PODMIOT.

widok wyszukanego podmiotu

W pierwszym etapie danych podstawowych zaczytają się dane osobowe z profilu zaufanego ePUAP.

dane użytkownika zaczytane z profilu zaufanego

W kolejnym etapie należy wskazać w upoważnieniu funkcję w podmiocie: Rektor uczelni, p.o. Rektor uczelni/osoba wykonująca obowiązki służbowe Rektora uczelni lub Pracownik.

Po wyborze funkcji w podmiocie samoczynnie zostanie uzupełniony Podmiot upoważniający.

Należy określić datę rozpoczęcia i końca ważności upoważnienia. Maksymalnym okresem udzielenia upoważnienia dostępu do SIO jest okres 5 lat.

W przypadku Rektora uczelni oraz p.o. Rektora uczelni zakresy dostępu określane są automatycznie i obejmują wszystkie możliwe zakresy dla uczelni.

Widok formularza wniosku z polami do wykazania funkcji Rektora, dat ważności wniosku, zakresami

Zaznaczając funkcje Pracownik wprowadzamy imię i nazwisko osoby, która udzieliła upoważnienia.

Wniosek Pracownika uczelni rozpatruje Rektor uczelni, p.o. Rektora uczelni lub pracownik upoważniony do upoważniania współpracowników.

W przypadku upoważnienia udzielanego dla pracownika uczelni, Rektor uczelni, p.o. Rektora uczelni lub pracownik upoważniony do upoważniania współpracowników określa zakres dostępu do bazy danych SIO odpowiednio do:

okno z widokiem na zakresy dostępów

Widok formularza wniosku z polami do wykazania funkcji pracownika, dat ważności wniosku, zakresami

W kolejnym kroku należy ustawić hasło, które będzie potrzebne do potwierdzenia złożenia wniosku i pozyskania danych dostępowych oraz zobowiązanie do zachowania tajemnicy.

widok na wiesze hasła oraz oznaczone zobowiązanie

Po wypełnieniu wszystkich danych i wysłaniu wniosku poprzez WYŚLIJ pojawi się komunikat:

potwierdzenie wysłania wiadomości na adres email podany we wniosku

Na podany w formularzu adres e-mail przyjdzie wiadomość od Administratora SIO o treści:

­­­­ wiadomość z linkiem do potwierdzenia złożenia wniosku

W celu dokończenia procedury składania wniosku należy kliknąć w link, który przenosi do strony potwierdzenia danych złożonego wniosku. Wniosek poprzez adres e-mail należy potwierdzić w ciągu 24 godzin.

W formularzu w pierwszej kolejność wyszukujemy podmiot, dla którego został złożony wniosek następnie podajemy dane identyfikacyjne wniosku (PESEL, ustalone hasło przy składaniu wniosku).

formularz potwierdzenia danych wniosku

Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem POKAŻ WNIOSEK.

Chęć złożenia wniosku o uzyskanie danych dostępowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie w POTWIERDŹ ZŁOŻENIE WNIOSKU.

Pojawi się komunikat Wniosek wpłynął do systemu.

Po złożeniu wniosku, na adres e-mail wpłynie wiadomość:

wiadomość potwierdzająca złożenie wniosku

Następnie Rektor uczelni musi zalogować się do systemu SIO i w module WNIOSKI oznaczyć wniosek jako rozpatrywany.

Na e-mali wnioskującego wpłynie kolejna wiadomość:

wiadomość potwierdzająca rozpoczęcie rozpatrywania wniosku

Po sprawdzeniu poprawności danych w złożonym wniosku zostaje on zaakceptowany i wpływa na adres e-mali ostatnia wiadomość z linkiem do pobrania danych dostępowych.

wiadomość z linkiem do pobrania danych dostępowych

Osoba składająca wniosek musi kliknąć w link, aby pobrać dane dostępowe.

formularz potwierdzenia danych wniosku

Potwierdź dane Twojego wniosku wprowadzamy dane placówki i osoby składającej wniosek, następnie korzystamy z przycisku  POKAŻ WNIOSEK.

Po wejściu do formularza  wybieramy opcję POZYSKAJ DANE DOSTĘPOWE. Pojawi się okno, gdzie wprowadzamy ustalone wcześniej hasło

formularz pobrania danych dostępowych

następnie klikamy  POZYSKAJ DANE DOSTĘPOWE.

Pojawi się okno z danymi dostępowymi:

okno z widokiem pobranych danych dostępowych

Możliwość pobrania danych dostępowych jest do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO.

UWAGA: Podany login należy zapamiętać (spisać) by móc logować się w przyszłości.

Z powyższego ekranu możliwe jest klikając na Zaloguj się  wejście od razu po przez system SIO do danej Uczelni wygenerowanym loginem i ustalonym wcześniej hasłem.

W przypadku osoby posiadającej już aktywne upoważnienie do systemu SIO i składającej wniosek o upoważnienie do innego nowego podmiotu po zaakceptowaniu wniosku, użytkownik otrzyma wiadomość :

wiadomość potwierdzająca zaakceptowanie wniosku

W przypadku, gdy użytkownik ma aktywne. przynajmniej jedno upoważnienie – kolejne wnioski o dostęp do SIO, które będą zaakceptowane nie będą miały linków do pobrania danych dostępowych. Dane dostępowe – login i hasło pozostają bez zmian.