REGULAMIN KORZYSTANIA Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin korzystania Użytkowników z formularza kontaktowego”, zwany dalej
Regulaminem, określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z Formularza
kontaktowego dostępnego na stronie internetowej https://pomoc.sio.gov.pl/formularz/ ,

w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.

II. Definicje
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy Systemu Informacji Oświatowej zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania realizacji przesłanego zgłoszenia.
2. Użytkownik – osoba korzystająca z Formularza kontaktowego w zakresie przewidzianym
niniejszym Regulaminem.
3. Administrator – Minister Edukacji Narodowej powierzył przetwarzanie danych osobowych użytkowników SIO Centrum Informatycznemu Edukacji w Warszawie, adres: al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do Formularza kontaktowego
1. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika
jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania
rejestracji oraz logowania.
2. Administrator zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego
na czas nieoznaczony.
3. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Administratora, w zakresie tematycznym w nim określonym.

IV. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego SIO i zobowiązania Użytkownika
1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje czynności, na
które składają się:
a. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie obowiązkowo następujących danych i informacji: imię, nazwisko, adres e-mail, numer REGON, nazwa jednostki, kategoria i podkategoria zgłoszenia, temat oraz treść zgłoszenia.
Dodatkowo Użytkownik może podać numer telefonu.
b. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje wszystkie jego postanowienia,
c. potwierdzenie, iż został poinformowany, że administratorem podanych
danych osobowych jest Minister Edukacji Narodowej,

d. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich
usuwania zgodnie z określonymi zasadami,
e. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu
kontaktowym „Wyślij zgłoszenie”.
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
3. Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego jest świadomy, że informacje
w nim podane nie powinny zawierać danych wrażliwych/poufnych.
4. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak
również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do
niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi
wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
5. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

V. Odpowiedzialność Centrum Informatycznego Edukacji, któremu Minister Edukacji Narodowej powierzył przetwarzanie danych osobowych użytkowników SIO
1.  Centrum Informatyczne Edukacji nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego.
2. Centrum Informatyczne Edukacji oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego mają walor informacyjny.
3. Centrum Informatyczne Edukacji zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://pomoc.sio.gov.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pomoc.sio.gov.pl/.

4. Centrum Informatyczne Edukacji zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie https://cie.gov.pl/system-informacji-oswiatowej/

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych osób zadających pytanie dotyczące SIO jest Minister Edukacji Narodowej. Minister Edukacji Narodowej powierzył przetwarzanie danych osobowych użytkowników SIO Centrum Informatycznemu Edukacji w Warszawie, adres: al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa;
  • Centrum Informatyczne Edukacji wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@cie.gov.pl
  • Centrum Informatyczne Edukacji  będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
  • dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Centrum Informatyczne Edukacji zawarło umowę w związku z realizacją usług na rzecz Centrum Informatycznego Edukacji (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
  • Centrum Informatyczne Edukacji nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • przez okres przetwarzania Państwa danych, niezbędny do prawidłowego rozpatrzenia skargi lub wniosku przez Centrum Informatyczne Edukacji , mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Centrum Informatyczne Edukacji.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  • przez okres przetwarzania Państwa danych, niezbędny do prawidłowego rozpatrzenia skargi lub wniosku przez Centrum Informatyczne Edukacji , przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zadania pytania dot. SIO;
  • Centrum Informatyczne Edukacji nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.