Instrukcje merytoryczne

Zatrudnienie

Powrót do listy

Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji oświatowej (w skrócie SIO) stanowią:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900, z późn. zm.) , zwana dalej ustawą,
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1663), zwane dalej rozporządzeniem.

Wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami

Dane dotyczące wymiaru zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy. Przekazuje się je, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 1 lit. b, ust. 1 pkt 2 lit. b, ust. 1 pkt 4 lit. b, ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, w terminie 10 dni po zakończeniu każdego kwartału, według stanu na koniec kwartału.

W przypisaniu pracowników do poszczególnych kategorii (urzędniczych, pomocniczych i obsługi) można korzystać z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 25 października 2021 r. (Dz. U. 2021.1960), w szczególności zał. 3, tabela 2, część F. Stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz  pkt V. Jednostki działające w zakresie oświaty.

Należy wykazać wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, według rodzajów zajmowanych stanowisk:

 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi, w tym:
 1. asystenci edukacji romskiej – o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
 2. osoby władające językiem kraju pochodzenia, o których mowa w art. 165 ust. 8 ustawy – Prawo oświatowe,
 3. pomoc nauczyciela – o której mowa w art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe,
 4. asystenci nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej (funkcjonuje do 31 sierpnia 2020 r.),
 5. asystenci wychowawcy świetlicy (funkcjonuje do 31 sierpnia 2020 r.),
 6. pracownicy prowadzący zajęcia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe,
 7. pracownicy prowadzący zajęcia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe,
 • pracownicy ochrony zdrowia:
 1. lekarze,
 2. lekarze dentyści,
 3. pielęgniarki,
 4. higienistki szkolne,
 5. położne,
 6. rehabilitanci.

Należy wykazać tylko personel medyczny zatrudniony przez szkołę lub placówkę oświatową. Nie należy wykazywać personelu medycznego, pracującego na rzecz uczniów/wychowanków, zatrudnionego przez zakład opieki zdrowotnej i oddelegowanego do pracy w danej szkole lub placówce oświatowej.

Nie należy uwzględniać osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło). Należy natomiast wykazywać wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, również te na urlopach wychowawczych, długotrwałych zwolnieniach lekarskich i urlopach bezpłatnych.

W kolumnie 1 należy wykazać liczbę osób zatrudnionych ogółem dla poszczególnych rodzajów stanowisk. W kolumnie 2 należy wykazać liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. W kolumnie 3 należy wykazać liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na etaty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli

W formularzu Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli zbierane są dane o liczbie nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie, według przyczyn rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Dane gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 3 ustawy i przekazuje się je, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 lit. b tiret szósty rozporządzenia, w terminie do 7 czerwca i 10 października, odpowiednio według stanu na 31 maja i 30 września.

Dane dotyczą liczby nauczycieli (w etatach), z którymi w danym roku kalendarzowym (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku) rozwiązano, planuje się rozwiązanie, stosunek pracy wygasł lub wygaśnie

według przyczyn rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, które obejmują:

1) liczbę nauczycieli, z którymi w danym roku kalendarzowym rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie:

 • a) w związku ze skorzystaniem z uprawnień emerytalnych, z wyłączeniem przyczyny wymienionej w punkcie d),
 • b) w związku ze skorzystaniem z prawa do świadczeń kompensacyjnych,
 • c) w związku ze skorzystaniem z prawa do renty,
 • d) z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela,
 • e) za wypowiedzeniem (przez pracownika) z wyłączeniem przyczyn wymienionych w punktach a), b), c),
 • f) na mocy porozumienia stron z wyłączeniem przyczyn wymienionych w punktach a), b), c),
 • g) w związku z uzyskaniem negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych w art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela,
 • h) w związku z cofnięciem skierowania do nauczania religii w szkole,
 • i) z przyczyn określonych w art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy – Karta Nauczyciela,
 • j) z innych przyczyn;

2) liczbę nauczycieli, których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie w danym roku kalendarzowym z powodu:

 • a) upływu sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym,
 • b) prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy, karą dyscyplinarną

zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela,

 • c) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych, prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • d) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • e) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności,
 • f) stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów lub zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1–5 ustawy – Karta Nauczyciela, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9 ustawy – Karta Nauczyciela,
 • g) innych przyczyn.

Uwaga: Nie należy wykazywać nauczycieli, z którymi zawarto umowy na czas określony, a których czas obowiązywania upłynie w trakcie roku kalendarzowego.

Formularz wprowadzania danych jest dostępny dla wszystkich jednostek systemu oświaty, w których są zatrudnieni nauczyciele.

Przy wprowadzaniu danych według stanu na 30 września należy wykazać wszystkie etaty nauczycieli, których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł wg ich przyczyn, a które zostały wykazane w danych w stanie na 31 maja.