Instrukcje merytoryczne

Zatrudnienie

Powr贸t do listy

Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji o艣wiatowej (w skr贸cie SIO) stanowi膮:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.聽o systemie informacji o艣wiatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900, z p贸藕n. zm.) , zwana dalej ustaw膮,
 2. rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji o艣wiatowej oraz termin贸w przekazywania niekt贸rych danych do bazy danych systemu informacji o艣wiatowej聽(Dz.U. z 2019 r. poz. 1663), zwane dalej rozporz膮dzeniem.

Wymiar zatrudnienia pracownik贸w nieb臋d膮cych nauczycielami

Dane dotycz膮ce wymiaru zatrudnienia pracownik贸w nieb臋d膮cych nauczycielami gromadzone s膮 na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy. Przekazuje si臋 je, zgodnie z 搂 31 ust. 1 pkt 1 lit. b, ust. 1 pkt 2 lit. b, ust. 1 pkt 4 lit. b, ust. 1 pkt 5 lit. b rozporz膮dzenia, w terminie 10 dni po zako艅czeniu ka偶dego kwarta艂u, wed艂ug stanu na koniec kwarta艂u.

W przypisaniu pracownik贸w do poszczeg贸lnych kategorii (urz臋dniczych, pomocniczych i obs艂ugi) mo偶na korzysta膰 z rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w w sprawie wynagradzania pracownik贸w samorz膮dowych z dnia 25 pa藕dziernika 2021 r. (Dz. U. 2021.1960), w szczeg贸lno艣ci za艂. 3, tabela 2, cz臋艣膰 F. Stanowiska w samorz膮dowych jednostkach organizacyjnych oraz聽 pkt V. Jednostki dzia艂aj膮ce w zakresie o艣wiaty.

Nale偶y wykaza膰 wymiar zatrudnienia pracownik贸w nieb臋d膮cych nauczycielami zatrudnionych w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych, wed艂ug rodzaj贸w zajmowanych stanowisk:

 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urz臋dniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urz臋dniczych;
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obs艂ugi, w tym:
 1. asystenci edukacji romskiej 鈥 o kt贸rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie o艣wiaty,
 2. osoby w艂adaj膮ce j臋zykiem kraju pochodzenia, o kt贸rych mowa w art. 165 ust. 8 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe,
 3. pomoc nauczyciela 鈥 o kt贸rej mowa w art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe,
 4. asystenci nauczyciela lub osoby, o kt贸rej mowa w art. 15 ust. 2 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe, prowadz膮cych zaj臋cia w klasach I-III szko艂y podstawowej (funkcjonuje do 31 sierpnia 2020 r.),
 5. asystenci wychowawcy 艣wietlicy (funkcjonuje do 31 sierpnia 2020 r.),
 6. pracownicy prowadz膮cy zaj臋cia, o kt贸rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe,
 7. pracownicy prowadz膮cy zaj臋cia, o kt贸rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe,
 • pracownicy ochrony zdrowia:
 1. lekarze,
 2. lekarze denty艣ci,
 3. piel臋gniarki,
 4. higienistki szkolne,
 5. po艂o偶ne,
 6. rehabilitanci.

Nale偶y wykaza膰 tylko personel medyczny zatrudniony przez szko艂臋 lub plac贸wk臋 o艣wiatow膮. Nie nale偶y wykazywa膰 personelu medycznego, pracuj膮cego na rzecz uczni贸w/wychowank贸w, zatrudnionego przez zak艂ad opieki zdrowotnej i oddelegowanego do pracy w danej szkole lub plac贸wce o艣wiatowej.

Nie nale偶y uwzgl臋dnia膰 os贸b wykonuj膮cych prac臋 na podstawie um贸w cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzie艂o). Nale偶y natomiast wykazywa膰 wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac臋, r贸wnie偶 te na urlopach wychowawczych, d艂ugotrwa艂ych zwolnieniach lekarskich i urlopach bezp艂atnych.

W kolumnie 1 nale偶y wykaza膰 liczb臋 os贸b zatrudnionych og贸艂em dla poszczeg贸lnych rodzaj贸w stanowisk. W kolumnie 2 nale偶y wykaza膰 liczb臋 os贸b zatrudnionych w pe艂nym wymiarze czasu pracy. W kolumnie 3 nale偶y wykaza膰 liczb臋 zatrudnionych w przeliczeniu na etaty (z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku).

Rozwi膮zanie stosunku pracy nauczycieli

W formularzu聽Rozwi膮zanie stosunku pracy nauczycieli聽zbierane s膮 dane o liczbie nauczycieli, z聽kt贸rymi rozwi膮zano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwi膮zanie albo kt贸rych stosunek pracy wygas艂 albo wyga艣nie, wed艂ug przyczyn rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia stosunku pracy.

Dane gromadzone s膮 na podstawie art.聽8 pkt 3 ustawy i przekazuje si臋 je, zgodnie z聽搂聽31 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 lit. b tiret sz贸sty rozporz膮dzenia, w terminie do 7 czerwca i聽10聽pa藕dziernika, odpowiednio wed艂ug stanu na 31 maja i 30 wrze艣nia.

Dane dotycz膮 liczby nauczycieli (w etatach), z kt贸rymi聽w danym roku kalendarzowym (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku) rozwi膮zano, planuje si臋 rozwi膮zanie, stosunek pracy wygas艂 lub wyga艣nie

wed艂ug聽przyczyn聽rozwi膮zania albo wyga艣ni臋cia stosunku pracy, kt贸re obejmuj膮:

1) liczb臋 nauczycieli, z kt贸rymi w danym roku kalendarzowym rozwi膮zano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwi膮zanie:

 • a) w zwi膮zku ze skorzystaniem z uprawnie艅 emerytalnych, z wy艂膮czeniem przyczyny wymienionej w punkcie d),
 • b) w zwi膮zku ze skorzystaniem z prawa do 艣wiadcze艅 kompensacyjnych,
 • c) w zwi膮zku ze skorzystaniem z prawa do renty,
 • d) z przyczyn okre艣lonych w art. 20 ust. 1 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela,
 • e) za wypowiedzeniem (przez pracownika) z wy艂膮czeniem przyczyn wymienionych w punktach a), b), c),
 • f) na mocy porozumienia stron z wy艂膮czeniem przyczyn wymienionych w punktach a), b), c),
 • g) w zwi膮zku z uzyskaniem negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach okre艣lonych w art. 6a ustawy 鈥 Karta Nauczyciela,
 • h) w zwi膮zku z cofni臋ciem skierowania do nauczania religii w szkole,
 • i) z przyczyn okre艣lonych w art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela,
 • j) z innych przyczyn;

2) liczb臋 nauczycieli, kt贸rych stosunek pracy wygas艂 albo wyga艣nie w danym roku kalendarzowym z powodu:

 • a) up艂ywu sze艣ciomiesi臋cznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym,
 • b) prawomocnego ukarania w post臋powaniu dyscyplinarnym kar膮 dyscyplinarn膮 zwolnienia z pracy, kar膮 dyscyplinarn膮

zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub kar膮 wydalenia z zawodu nauczyciela,

 • c) prawomocnego skazania na kar臋 pozbawienia praw publicznych, prawa wykonywania zawodu lub utraty pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych,
 • d) prawomocnego skazania za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
 • e) up艂ywu trzymiesi臋cznego okresu odbywania kary pozbawienia wolno艣ci,
 • f) stwierdzenia, 偶e nawi膮zanie stosunku pracy nast膮pi艂o na podstawie fa艂szywych lub niewa偶nych dokument贸w lub zosta艂o dokonane z naruszeniem warunk贸w okre艣lonych w art. 10 ust. 5 pkt 1鈥5 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela, z zastrze偶eniem art. 10 ust. 9 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela,
 • g) innych przyczyn.

Uwaga:聽Nie nale偶y wykazywa膰 nauczycieli, z kt贸rymi zawarto umowy na czas okre艣lony, a聽kt贸rych czas obowi膮zywania up艂ynie w trakcie roku kalendarzowego.

Formularz wprowadzania danych jest dost臋pny dla wszystkich jednostek systemu o艣wiaty, w聽kt贸rych s膮 zatrudnieni nauczyciele.

Przy wprowadzaniu danych wed艂ug stanu na 30 wrze艣nia nale偶y wykaza膰 wszystkie etaty nauczycieli, kt贸rych stosunek pracy zosta艂 rozwi膮zany lub wygas艂 wg ich przyczyn, a kt贸re zosta艂y wykazane w danych w stanie na 31 maja.