Instrukcje merytoryczne

Zatrudnienie

Powrót do listy

 

Zakres danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej (w skrócie SIO) regulują:

 1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2597 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o SIO,
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1663 z późn. zm.) zwane dalej rozporządzeniem w sprawie SIO.

Wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami

Dane dotyczące wymiaru zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy o SIO. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie SIO przekazywane są w terminie 10 dni od zakończeniu każdego kwartału, według stanu na koniec kwartału.

W przypisaniu pracowników do poszczególnych kategorii (urzędniczych, pomocniczych i obsługi) można korzystać z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 25 października 2021 r. (Dz. U. 2021.1960 z późn. zm.), w szczególności zał. 3, tabela 2, część F. Stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz pkt V. Jednostki działające w zakresie oświaty.

Należy wykazać wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, według rodzajów zajmowanych stanowisk:

 1. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;
 2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi, w tym:
  1. asystenci edukacji romskiej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty
  2. osoby władające językiem kraju pochodzenia, o których mowa w art. 165 ust. 8 ustawy – Prawo oświatowe
  3. pomoc nauczyciela, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe
 3. pracownicy prowadzący zajęcia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe;
 4. pracownicy prowadzący zajęcia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe;
 5. pracownicy ochrony zdrowia:
  1. lekarze,
  2. lekarze dentyści,
  3. pielęgniarki,
  4. higienistki szkolne,
  5. położne,
  6. rehabilitanci.

Należy wykazać tylko personel medyczny zatrudniony przez szkołę lub placówkę oświatową. Nie należy wykazywać personelu medycznego, pracującego na rzecz uczniów/wychowanków, zatrudnionego przez zakład opieki zdrowotnej i oddelegowanego do pracy w danej szkole lub placówce oświatowej.

Nie należy uwzględniać osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło). Należy natomiast wykazywać wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, również te na urlopach wychowawczych, długotrwałych zwolnieniach lekarskich i urlopach bezpłatnych.

Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli

W formularzu Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli zbierane są dane o liczbie nauczycieli, z którymi:

 • rozwiązano lub wygasł stosunek pracy,
 • planowane jest rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy,

według przyczyn rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy.

Dane gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 3 ustawy o SIO i przekazuje się je w terminie do 7 czerwca i 10 października, odpowiednio według stanu na 31 maja i 30 września danego roku.

Dane dotyczą liczby nauczycieli (w etatach), z którymi w danym roku kalendarzowym (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku) rozwiązano lub planuje się rozwiązanie stosunku pracy; stosunek pracy wygasł lub wygaśnie, według przyczyn rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, które obejmują:

 1. liczbę nauczycieli, z którymi w danym roku kalendarzowym rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie:
  1. w związku ze skorzystaniem z uprawnień emerytalnych,
  2. w związku ze skorzystaniem z prawa do świadczeń kompensacyjnych,
  3. w związku ze skorzystaniem z prawa do renty,
  4. z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela,
  5. za wypowiedzeniem,
  6. na mocy porozumienia stron,
  7. w związku z uzyskaniem negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych w art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela,
  8. w związku z cofnięciem skierowania do nauczania religii w szkole,
  9. z przyczyn określonych w art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy – Karta Nauczyciela,
  10. z innych przyczyn;
 2. liczbę nauczycieli, których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie w danym roku kalendarzowym z powodu:
  1. upływu sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym,
  2. prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy, karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela,
  3. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu nauczyciela,
  4. prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności,
  6. stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów lub zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5 ustawy – Karta Nauczyciela, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9 ustawy – Karta Nauczyciela,
  7. innych przyczyn.