Instrukcje merytoryczne

Wynagrodzenie

Powrót do listy

Wynagrodzenia nauczycieli przekazują wyłącznie publiczne szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów. Wykazywanie wynagrodzeń nauczyciela należy rozpocząć od wskazania umowy, której dotyczy wynagrodzenie. Następnie należy wskazać rok sprawozdania oraz jego typ, tj. czy sprawozdanie dotyczy okresu styczeń-sierpień czy całego roku. Po czym należy kolejno wykazać wszystkie składniki wynagrodzenia, jakie nauczyciel otrzymał w danym okresie.

Składniki wynagrodzenia generalnie odpowiadają wynagrodzeniom, które nauczyciele otrzymują na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. W przypadku zatrudnienia na podstawie Kodeksu Pracy podstawowe wynagrodzenie należy wykazać w pozycji wynagrodzenie zasadnicze, a pozostałe składniki wynagrodzenia w odpowiednich pozycjach, o ile nauczyciel je otrzymuje. Kwoty wynagrodzenia wykazujemy brutto bez pochodnych pracodawcy.

W SIO nie wykazuje się świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kwoty wynagrodzenia np. wynagrodzenie zasadnicze wykazujemy w kwocie brutto, bez pochodnych pracodawcy. W przypadku wypłaty wynagrodzenia za czas choroby pracownika odpowiednie składniki wynagrodzenia za dany okres należy wykazać odpowiednio zmniejszone (przypominamy, że świadczenia wypłacane przez ZUS nie są składnikami wynagrodzenia).

Wynagrodzenie nauczyciela uzupełniającego etat w innej szkole wykazuje w całości szkoła macierzysta.

Stosownie do art. 9c ust.11 ustawy o systemie oświaty nauczyciele biorący udział w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego wykonują czynności związane z przeprowadzaniem tego egzaminu w ramach czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, czyli w ramach czasu pracy nauczyciela oraz ustalonego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem dotyczącym przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego.

Zgodnie z art. 9c ust.12 ustawy o systemie oświaty, nauczyciele, w tym nauczyciele będący egzaminatorami, biorący udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, wykonują czynności związane z przeprowadzaniem tej części egzaminu w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. W przypadku wykonywania tych czynności w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na zasadach określonych w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli udział nauczyciela w egzaminie matury ustnej przekracza jego obowiązkowy wymiar zajęć, nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i taki składnik wynagrodzenia wtedy należy wykazać.

Od 2019 r. wykazywane jest również wypłacone wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego (ferie zimowe i letnie) to tzw. średnia urlopowa. Ogólne zasady naliczania oraz wypłaty wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego uregulowane są w art. 67 ustawy – Karta Nauczyciela, który w ust. 1 stanowi, że za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował. Tę ogólną zasadę odzwierciedla, wydane na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 67 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737, z późn. zm.).

Przypominamy, że świadczenie urlopowe określone w art. 53 ust. 1a ustawy Karta Nauczyciela nie jest składnikiem wynagrodzenia średniego i nie jest wykazywane w SIO.