Instrukcje merytoryczne

Wynagrodzenie

Powr贸t do listy

Wynagrodzenia nauczycieli przekazuj膮 wy艂膮cznie聽publiczne聽szko艂y i plac贸wki prowadzone przez聽jednostki samorz膮du terytorialnego聽i聽ministr贸w. Wykazywanie wynagrodze艅 nauczyciela nale偶y rozpocz膮膰 od wskazania umowy, kt贸rej dotyczy wynagrodzenie. Nast臋pnie nale偶y wskaza膰 rok sprawozdania oraz jego typ, tj. czy sprawozdanie dotyczy okresu stycze艅-sierpie艅 czy ca艂ego roku. Po czym nale偶y kolejno wykaza膰 wszystkie sk艂adniki wynagrodzenia, jakie nauczyciel otrzyma艂 w danym okresie.

Sk艂adniki wynagrodzenia generalnie odpowiadaj膮 wynagrodzeniom, kt贸re nauczyciele otrzymuj膮 na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. W przypadku zatrudnienia na podstawie Kodeksu Pracy podstawowe wynagrodzenie nale偶y wykaza膰 w pozycji wynagrodzenie zasadnicze, a pozosta艂e sk艂adniki wynagrodzenia w odpowiednich pozycjach, o ile nauczyciel je otrzymuje. Kwoty wynagrodzenia wykazujemy brutto bez pochodnych pracodawcy.

W SIO nie wykazuje si臋 艣wiadcze艅 wyp艂acanych przez Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych.

Kwoty wynagrodzenia np. wynagrodzenie zasadnicze wykazujemy w kwocie brutto, bez pochodnych pracodawcy.聽W聽przypadku wyp艂aty wynagrodzenia za czas choroby pracownika odpowiednie sk艂adniki wynagrodzenia za dany okres nale偶y wykaza膰聽odpowiednio zmniejszone (przypominamy, 偶e 艣wiadczenia wyp艂acane przez ZUS nie s膮 sk艂adnikami wynagrodzenia).

Wynagrodzenie nauczyciela uzupe艂niaj膮cego etat w innej szkole wykazuje w ca艂o艣ci szko艂a macierzysta.

Stosownie do art. 9c ust.11 ustawy o systemie o艣wiaty聽nauczyciele bior膮cy udzia艂 w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego聽wykonuj膮 czynno艣ci zwi膮zane z przeprowadzaniem tego egzaminu w ramach czynno艣ci i zaj臋膰, o kt贸rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 鈥 Karta Nauczyciela, czyli w ramach czasu pracy nauczyciela oraz ustalonego wynagrodzenia, z zastrze偶eniem dotycz膮cym przeprowadzania cz臋艣ci ustnej egzaminu maturalnego.

Zgodnie z art. 9c ust.12 ustawy o systemie o艣wiaty, nauczyciele, w tym nauczyciele b臋d膮cy egzaminatorami, bior膮cy udzia艂 w przeprowadzaniu cz臋艣ci ustnej egzaminu maturalnego, wykonuj膮 czynno艣ci zwi膮zane z przeprowadzaniem tej cz臋艣ci egzaminu w ramach zaj臋膰, o kt贸rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 鈥 Karta Nauczyciela. W przypadku wykonywania tych czynno艣ci w wymiarze przekraczaj膮cym tygodniowy obowi膮zkowy wymiar godzin zaj臋膰, o kt贸rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela, nauczycielowi przys艂uguje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na zasadach okre艣lonych w art. 35 ust. 3 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela.

Maj膮c powy偶sze na uwadze, je偶eli聽udzia艂 nauczyciela w egzaminie matury ustnej聽przekracza jego obowi膮zkowy wymiar zaj臋膰, nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i taki sk艂adnik wynagrodzenia wtedy nale偶y wykaza膰.

Od 2019 r. wykazywane jest r贸wnie偶 wyp艂acone wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego (ferie zimowe i letnie) to tzw. 艣rednia urlopowa. Og贸lne zasady naliczania oraz wyp艂aty wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego uregulowane s膮 w art. 67 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela, kt贸ry w ust. 1 stanowi, 偶e za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przys艂uguje wynagrodzenie, jakie by otrzymywa艂, gdyby w tym czasie pracowa艂. T臋 og贸ln膮 zasad臋 odzwierciedla, wydane na podstawie upowa偶nienia, o kt贸rym mowa w art. 67 ust. 3 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela, rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczeg贸艂owych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieni臋偶nego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737, z p贸藕n. zm.).

Przypominamy, 偶e 艣wiadczenie urlopowe okre艣lone w art. 53 ust. 1a ustawy Karta Nauczyciela nie jest sk艂adnikiem wynagrodzenia 艣redniego i nie jest wykazywane w SIO.