Instrukcje merytoryczne

Rejestracja szkół w RSPO

Powrót do listy

W tej części instrukcji mówi się o wprowadzaniu i rejestrowaniu szkół i placówek oświatowych w RSPO.

Wprowadzanie szkoły lub placówki oświatowej do RSPO oznacza wypełnienie formularza oraz zapisanie go.

Rejestracja szkoły lub placówki oświatowej w RSPO oznacza, że dane tej jednostki zostały poprawnie przetworzone przez system informacji oświatowej oraz rejestr REGON i szkoła została wpisana do RSPO; potwierdzeniem tego faktu jest status „Zaakceptowany w GUS”.

1. Informacje ogólne

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900, z późn. zm.):

 • Art. 7 ustawy – zakres danych gromadzonych w RSPO,
 • Art. 33 ustawy – przekazywanie danych do RSPO,
 • Art. 34 – 37 ustawy – terminy przekazywania danych do RSPO oraz współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie nadawania numeru identyfikacyjnego REGON szkołom i placówkom oświatowym,
 • Art. 38 ustawy – przekazywanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne numeru identyfikacyjnego szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy o systemie oświaty,
 • Art. 51 ustawy – udostępnianie danych zgromadzonych w RSPO.

Podmioty, których dane identyfikacyjne są przekazywane do RSPO:

Do RSPO są przekazywane dane szkół i placówek oświatowych, tj. – zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie informacji oświatowej – publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.  996, 1000, 1290 i 1669 z późn. zm.).

Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do RSPO:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego
 2. Minister Edukacji Narodowej
 3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 4. Minister Spraw Wewnętrznych
 5. Minister Obrony Narodowej
 6. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 7. Minister Środowiska
 8. Minister Sprawiedliwości
 9. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 10. Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

Jednostki samorządu terytorialnego przekazują dane identyfikacyjne:

 1. publicznych szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów prowadzonych przez te jednostki,
 2. publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, którym ta jednostka samorządu terytorialnego wydała zezwolenie na założenie publicznej szkoły lub placówki oświatowej, oraz zespołów tych szkół i placówek oświatowych,
 3. niepublicznych szkół i placówek oświatowych, wpisanych do prowadzonej przez tę jednostkę samorządu terytorialnego ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych, oraz ich zespołów,
 4. niepublicznych kolegiów pracowników służb społecznych oraz niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli wpisanych do prowadzonej przez samorząd województwa ewidencji – w przypadku samorządów województw.

Minister Edukacji Narodowej przekazuje dane identyfikacyjne:

 1. a) prowadzonych przez tego ministra:
 • publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym,
 • publicznych szkół i placówek o charakterze eksperymentalnym,
 • publicznych placówek kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym,
 • zespołów szkół lub placówek oświatowych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje dane identyfikacyjne:

 1. publicznych szkół lub placówek artystycznych oraz ich zespołów prowadzonych przez tego ministra,
 2. publicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, którym minister ten wydał zezwolenie na założenie publicznej szkoły lub placówki artystycznej, oraz zespołów tych szkół i placówek artystycznych,
 3. niepublicznych szkół i placówek artystycznych, wpisanych do prowadzonej przez tego ministra ewidencji niepublicznych szkół i placówek artystycznych, oraz ich zespołów.

Minister Spraw Wewnętrznych przekazuje dane identyfikacyjne:

publicznych szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 681), prowadzonych przez tego ministra.

Minister Obrony Narodowej przekazuje dane identyfikacyjne:

publicznych szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 681), prowadzonych przez tego ministra.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje dane identyfikacyjne:

 1. publicznych szkół i placówek rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym prowadzonych przez tego ministra,
 2. publicznych placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, prowadzonych przez tego ministra.

Minister Środowiska przekazuje dane identyfikacyjne:

publicznych szkół leśnych, prowadzonych przez tego ministra.

Minister Sprawiedliwości przekazuje dane identyfikacyjne:

 1. publicznych szkół i placówek oświatowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez tego ministra,
 2. publicznych szkół i placówek oświatowych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, prowadzonych przez tego ministra.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

publicznych szkół morskich i publicznych szkół żeglugi śródlądowej, prowadzonych przez tego ministra.

Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy o systemie oświaty.

2. Zakres danych gromadzonych w RSPO

2.1. Dane podstawowe dla szkoły/placówki oświatowej

2.1.1. REGON

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o statystyce publicznej, od dnia 1 sierpnia 2012 r., wpis szkoły, placówki oświatowej, filii szkoły lub placówki oświatowej oraz zespołu szkół i placówek oświatowych (dalej „jednostki”) do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), zmiana danych objętych wpisem lub skreślenie z rejestru REGON odbywa się za pośrednictwem Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Dane jednostki przekazane do RSPO przez jednostkę samorządu terytorialnego lub właściwego ministra są następnie przekazywane do rejestru REGON. Numer identyfikacyjny REGON jest nadawany przez służby statystyki publicznej (urzędy statystyczne).

Przekazując dane nowo założonej szkoły lub placówki oświatowej pole REGON należy pozostawić niewypełnione – w ramach współpracy bazy danych SIO z rejestrem REGON numer identyfikacyjny REGON zostanie nadany.

2.1.2. NIP

Wypełnienie pola NIP nie jest obowiązkowe. Numer NIP należy podać, jeżeli taki numer został nadany.

2.1.3. Typ

W polu TYP należy wybrać odpowiedni typ szkoły lub rodzaj placówki, który został określony odpowiednio w akcie założycielskim, wpisie do ewidencji lub w zezwoleniu na założenie publicznej szkoły lub placówki przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

2.1.4. Sposób ewidencjonowania

W polu Sposób ewidencjonowania należy dokonać wyboru spośród następujących możliwości:

 1. PROWADZONA – szkoła lub placówka oświatowa, dla której organ przekazujący dane do RSPO jest jednocześnie organem prowadzącym.
 2. REJESTROWANA – szkoła lub placówka oświatowa, dla której organ przekazujący dane do RSPO jest odpowiednio:
 • organem wpisującym do ewidencji niepublicznych szkół i placówek, o którym mowa w art. 168 ust 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe,
 • organem, który udzielił zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe.

2.1.5. Część miasta

Zgodnie z art. 8 ust. 15 i 16 ustawy – Prawo oświatowe:

– zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.

– zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8 ustawy – Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem, że minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może zakładać i prowadzić publiczne szkoły artystyczne oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy – Prawo oświatowe, dla uczniów szkół artystycznych, a także może zakładać i prowadzić placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

2.1.6. Nazwa

Szkole powinna być nadana nazwa zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649).

2.1.7. Nazwa skrócona

Szkoła lub placówka oświatowa może posiadać nazwę skróconą. Jest to nazwa, której szkoła lub placówka oświatowa używa na pieczęciach, o której mowa odpowiednio w:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502 z późn. zm.).
 • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. Nr 89, poz. 825),
 • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz. U. poz. 320)

UWAGA: Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa nie posiada nazwy skróconej, pole Nazwa skrócona należy zostawić niewypełnione. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.

2.1.8. Data założenia oraz data rozpoczęcia działalności

1. Publiczne szkoły i placówki oświatowe oraz ich zespoły.

Jako datę założenia szkoły, placówki oświatowej lub zespołu należy uznać datę podpisania aktu założycielskiego (czyli w przypadku szkół i placówek oświatowych oraz zespołów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego datę podjęcia stosownej uchwały).

W odniesieniu do publicznych szkół i placówek oświatowych oraz zespołów prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, za datę założenia szkoły, placówki oświatowej lub zespołu należy uznać datę wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust 4 ustawy – Prawo oświatowe.

Datą rozpoczęcia działalności przez szkołę lub placówkę oświatową lub zespół będzie z reguły początek najbliższego roku szkolnego, o ile nie wskazano innej daty w treści aktu założycielskiego.

2. Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe oraz ich zespoły

W przypadku niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów, za datę założenia szkoły należy uznać datę wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, natomiast data rozpoczęcia działalności jest wskazywana w zgłoszeniu do ewidencji.

UWAGA: Jeżeli szkoła została założona przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, data założenia powinna wynikać z odpowiedniego aktu organu, który założył szkołę. W zależności od okresu, w którym szkoła powstała, mogło to być np. zarządzenie kuratora oświaty i wychowania lub właściwego ministra, uchwała prezydium rady narodowej itp. Jeśli nie można odnaleźć odpowiedniego aktu, data założenia szkoły i rozpoczęcia przez nią działalności powinna być ustalona w oparciu o dostępne źródła (również historyczne, np. kroniki szkoły, archiwalna dokumentacja przebiegu nauczania).

W przypadku szkół, które powstały w wyniku przekształcenia związanego ze zmianami ustawowymi, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, należy uznać, że została zachowana ciągłość funkcjonowania.

Analogicznie należy traktować reorganizację szkół, która odbyła się na mocy zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 25 września 1965 r. w sprawie dostosowania organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych do zmian wynikających z ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania (M.P. z dnia 1 października 1965 r.).

2.1.9. Data likwidacji

Należy podać datę zakończenia działalności szkoły lub placówki oświatowej wynikającą z odpowiedniego aktu organu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku niepublicznych szkół i placówek oświatowych – datę skreślenia z ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

Datę likwidacji jednostki złożonej oraz datę rozwiązania zespołu można wprowadzić po uprzednim wyłączeniu wszystkich szkół lub placówek oświatowych wchodzących w skład jednostki lub zespołu.

2.2. Dane dodatkowe

2.2.1. Podmiot nadrzędny

W polu Podmiot nadrzędny należy z listy rozwijanej wybrać właściwy zespół, jednostkę złożoną lub szkołę albo placówkę, której jednostka jest filią. W przypadku kilku zespołów, jednostek złożonych lub szkół/placówek z filią o takiej samej nazwie, w celu znalezienia właściwej jednostki można się posłużyć wyszukiwarką. Po wpisaniu w okienku w polu REGON numeru identyfikacyjnego REGON podmiotu nadrzędnego program wyszuka właściwą jednostkę. Należy pamiętać, że na liście znajdują się wyłącznie podmioty nadrzędne, które zostały uprzednio zarejestrowane w RSPO.

2.2.2. Data włączenia do zespołu

Pole Data włączenia do zespołu pojawia się w przypadku, gdy zostanie określony zespół jako podmiot nadrzędny. W polu Data włączenia szkoły do zespołu należy wprowadzić faktyczną datę włączenia danej szkoły lub placówki oświatowej do zespołu.

UWAGA 1: Data włączenia szkoły lub placówki oświatowej do zespołu może być taka sama lub późniejsza niż data założenia tej szkoły lub placówki oświatowej.

UWAGA 2: Data włączenia szkoły lub placówki oświatowej do zespołu może być taka sama lub późniejsza niż data założenia zespołu.

PRZYKŁAD: Szkoła podstawowa w X powstała w roku 1956. Natomiast w roku 1994 powstał zespół szkół w X, a w jego skład w 2000 włączono tę szkołę podstawową w X. Datą włączenia szkoły do zespołu jest 2000 r.

2.2.3. Data wyłączenia szkoły z zespołu

Pole Data wyłączenia szkoły z zespołu pojawia się w przypadku, gdy zostanie określony zespół jako podmiot nadrzędny. W polu Data wyłączenia szkoły z zespołu należy wprowadzić faktyczną datę wyłączenia danej szkoły lub placówki oświatowej z zespołu.

UWAGA: Szkoła lub placówka oświatowa może zostać wyłączona z zespołu w związku z reorganizacją zespołu, likwidacją zespołu lub likwidacją samej szkoły lub placówki oświatowej.

Należy pamiętać, że od 1 września 2019 r. zgodnie z brzmieniem art. 91 ustawy – Prawo oświatowe:

– połączenie w zespół oraz włączenie do zespołu szkoły lub placówki jest dokonywane z dniem 1 września danego roku.

– wyłączenie z zespołu oraz rozwiązanie zespołu jest dokonywane z dniem 31 sierpnia danego roku.

2.2.4. Imię i nazwisko dyrektora

Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe. W przypadku zespołów szkół i jednostek złożonych imię i nazwisko dyrektora należy podać wyłącznie wprowadzając dane zespołu lub jednostki złożonej.

W szkołach lub placówkach oświatowych wchodzących w skład zespołu lub jednostki złożonej nie podaje się imienia i nazwiska dyrektora – pole Imię i nazwisko dyrektora nie pojawia się w formularzu.

2.2.5. Status publiczno-prawny

W polu Status publiczno-prawny należy dokonać wyboru spośród następujących możliwości:

1. w przypadku szkół:

 • publiczna,
 • niepubliczna,
 • niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej (szkoły działające przed 1 września 2019 r.),
 • niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej,
 • niepubliczna szkoła artystyczna bez uprawnień publicznej szkoły artystycznej;

2. w przypadku placówek oraz kolegiów:

 • publiczna,
 • niepubliczna.

UWAGA: Wypełnienie pola Status publiczno-prawny ma kluczowe znaczenie dla określenia szczególnej formy prawnej (dana niezbędna we współpracy RSPO-REGON). Należy zwrócić uwagę, że kategoria publiczna odnosi się zarówno do szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, jak również do szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie szkoły lub placówki publicznej.

2.2.6. Kategoria uczniów

W polu Kategoria uczniów należy wybrać, dla jakiej kategorii uczniów przeznaczona jest szkoła. Kryterium decydującym nie jest wiek uczniów, lecz odrębna organizacja kształcenia. W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych obowiązują różne ramowe plany nauczania i różne są zasady klasyfikowania i promowania uczniów.

Wyboru można dokonać spośród następujących możliwości:

 1. Dzieci lub młodzież – w przypadku przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej, w których realizowane są ramowe plany nauczania w szkołach dla dzieci i młodzieży określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639),
 2. Dorośli – w przypadku szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej, w których realizowane są ramowe plany nauczania w szkołach dla dorosłych określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,
 3. Bez kategorii – kategoria ma zastosowanie do placówek, o których mowa w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe, kolegiów pracowników służb społecznych, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół i placówek artystycznych.

2.2.7. Specyfika szkoły

W polu Specyfika szkoły można dokonać wyboru spośród dwóch ewentualności:

 1. Specjalna – przedszkole lub szkoła dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zorganizowana w podmiocie leczniczym,
 2. Brak specyfiki – przewidziano możliwość wyboru tej kategorii w przypadku przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w tym integracyjnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych itp.

2.2.8. Niepełnosprawność dominująca

Pole pojawia się w przypadku określenia w polu Specyfika szkoły kategorii specjalna. W takim wypadku należy wskazać, dla jakiej kategorii uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła została zorganizowana.

W przypadku szkół, które nie są przeznaczone dla jednej kategorii uczniów, należy wybrać wartość nie dotyczy.

W przypadku szkół specjalnych zorganizowanych przy zakładach leczniczych należy wybrać wartość przewlekle chorzy.

2.2.9. Związanie organizacyjne

Szkoła lub placówka oświatowa może być organizacyjnie związana z podmiotem, który nie jest jednostką oświatową. W takim przypadku należy wskazać rodzaj podmiotu, w ramach którego lub przy którym szkoła lub placówka oświatowa funkcjonuje, wybierając odpowiednią pozycję:

 1. przy zakładzie karnym,
 2. przy areszcie śledczym,
 3. w jednostce pomocy społecznej,
 4. w Ochotniczym Hufcu Pracy,
 5. w podmiocie leczniczym,
 6. w schronisku dla nieletnich,
 7. w zakładzie poprawczym,
 8. w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich.

UWAGA 1: Pozycje wymienione w pkt. 1, 2 oraz 6-8 są możliwe do wybrania wyłącznie w przypadku szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości.

UWAGA 2: W przypadku szkół i placówek oświatowych zorganizowanych w schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych należy wskazać schronisko lub zakład, w skład którego wchodzi szkoła lub placówka.

2.2.10. Etapy edukacji szkoły/placówki oświatowej:

Pole Etapy edukacji jest generowane w przypadku przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych.

W polu Etapy edukacji szkoły/placówki oświatowej są do wyboru następujące możliwości:

 1. etap edukacyjny – wychowanie przedszkolne:
 • realizowanie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne jest realizowane przez dzieci sześcioletnie i dzieci starsze na podstawie opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • realizowanie wychowania przedszkolnego przez dzieci nieobjęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 1. I etap edukacyjny – nauczanie w klasach I – III szkoły podstawowej,
 2. II etap edukacyjny – nauczanie w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

2.2.11. Obwód

Jeżeli dla szkoły został ustalony obwód to należy zaznaczyć pole: Czy podmiot posiada obwód?.

Akt założycielski szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny określa także jej zasięg terytorialny (obwód).

Nie ustala się obwodów szkołom specjalnym, szkołom integracyjnym, szkołom dwujęzycznym, szkołom dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, szkołom sportowym, szkołom mistrzostwa sportowego, szkołom artystycznym, szkołom w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkołom przy zakładach karnych i aresztach śledczych i szkołom dla dorosłych.

Szkole publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego nie ustala się obwodu, chyba że osoba prowadząca wystąpi z takim wnioskiem.

2.2.12. Informacja o planowanym otrzymywaniu na kolejny rok budżetowy dotacji, o której mowa w art. 32 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (dawny art. 80 ust. 3b i art. 90 ust. 3b ustawy o systemie oświaty)

Informację o planowanym otrzymywaniu przez szkołę lub placówkę oświatową na kolejny rok budżetowy dotacji, o której mowa w art. 32 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (dawny art. 80 ust. 3b i art. 90 ust. 3b ustawy o systemie oświaty), podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO przekazuje do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego. Pole to pojawia się tylko w przypadku placówek rejestrowanych, a nie prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Pole to należy wypełnić tylko w przypadku dotacji dla publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-6 i 10 ustawy – Prawo oświatowe, niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej oraz niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 6 i 10 ustawy – Prawo oświatowe, które będą otrzymywać dotację z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę powiatu.

2.2.13. Internat

W przypadku gdy w szkole zorganizowano internat należy zaznaczyć pole: Czy podmiot posiada internat?.

UWAGA: Internat może być wykazany wyłącznie przy wypełnianiu danych szkoły. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) przewiduje organizowanie internatów w szkołach różnych typów. Nie przewiduje się możliwości wykazania internatu w zespole szkół i placówek oświatowych.

2.3. Zawody

Pole Zawody lub Zawody artystyczne w przypadku szkół artystycznych jest generowane dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz zakładów kształcenia nauczycieli.

UWAGA 1: W RSPO należy wskazać wszystkie zawody, w których w danej szkole może odbywać się kształcenie, ustalone przez dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

UWAGA 2: Dyrektor szkoły przekazując dane dotyczące uczniów i nauczycieli będzie mógł wykazać kształcenie wyłącznie w takich zawodach (specjalnościach, specjalizacjach), jakie zostały wykazane w RSPO.

UWAGA 3: W przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego możliwa jest modyfikacja danych dotyczących zawodu, specjalności i specjalizacji przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

W ramach danych o zawodach i specjalizacjach szkoły należy określić:

1. Zawód – z określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622).

UWAGA: W stosunku do zawodów, w których rozpoczęto kształcenie przed wejściem w życie ww. rozporządzeń zastosowanie ma poprzednie obowiązujące rozporządzenie z 2012 r.

 1. Zawodów, specjalności i specjalizacji kształcenia w szkołach artystycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego (Dz. U. poz. 1637).

UWAGA: W stosunku do zawodów, w których rozpoczęto kształcenie przed wejściem w życie ww. rozporządzenia zastosowanie mają poprzednie obowiązujące rozporządzenia.

UWAGA: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w szkole muzycznej I stopnia realizowany jest pierwszy etap kształcenia w zawodzie muzyk, mimo, że szkoły te nie dają wykształcenia w zawodzie. W związku z powyższym również w przypadku szkół muzycznych I stopnia należy określić zawód, specjalność i specjalizację, w których szkoła kształci.

2.4. Dane podmiotu prowadzącego

Możliwość wyboru organu prowadzącego innego niż jednostka samorządu terytorialnego oraz minister generuje się w formularzu wyłącznie w przypadku określenia w polu Sposób ewidencjonowania wartości Rejestrowana. W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrów dane te generowane są automatycznie.

2.5. Adres siedziby szkoły/placówki oświatowej

Należy wskazać adres siedziby szkoły, placówki oświatowej lub zespołu.

W celu podania województwa, powiatu, gminy, miejscowości, ulicy, na której znajduje się siedziba szkoły, placówki oświatowej lub zespołu należy wybrać odpowiednią wartość z rozwijanego słownika.

Dane wykorzystywane w słownikach pochodzą z prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju, tzw. rejestru TERYT.

W celu określenia numeru budynku, numeru lokalu oraz kodu pocztowego należy wpisać w odpowiednie pola właściwe wartości liczbowe.

Jeżeli dane adresowe i do korespondencji są różne należy odznaczyć pole: Czy dane adresowe są takie same jak dane do korespondencji? i uzupełnić dane adresowe do korespondencji.

2.6. Dane teleadresowe szkoły/placówki oświatowej

W danych teleadresowych należy podać wszystkie posiadane przez szkołę/placówkę rodzaje danych, tj. numer telefonu, numer telefonu komórkowego, faks, e-mail, strona www.

UWAGA: Modyfikacji numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej i strony internetowej szkoły lub placówki oświatowej, a także adresu do korespondencji może dokonać oprócz jednostki samorządu terytorialnego także dyrektor danej szkoły lub placówki oświatowej.

2.7. Dane do REGON

2.7.1. Szczególna forma prawna

Szczególna forma prawna jest jedną z danych, o których mowa w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649), których gromadzenie w RSPO jest niezbędne do wpisu szkoły, placówki oświatowej lub zespołu do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON.

Informacja ta w oprogramowaniu jest podpowiadana automatycznie na podstawie danych, które zostały wybrane w polu Typ oraz polu Status publiczno-prawny.

W polu SZCZEGÓLNA FORMA PRAWNA pojawią się wartości:

 1. przedszkola publiczne,
 2. szkoły publiczne podstawowe,
 3. szkoły publiczne ponadpodstawowe,
 4. szkoły publiczne artystyczne,
 5. placówki systemu oświaty publiczne,
 6. inne jednostki organizacyjne systemu oświaty publiczne,
 7. zespoły szkół i placówek oświatowych publiczne

w przypadku wybrania odpowiedniego typu szkoły lub placówki w polu Typ oraz wskazaniu w polu Status publiczno-prawny wartości Publiczna.

W polu SZCZEGÓLNA FORMA PRAWNA pojawią się wartości:

 1. przedszkola niepubliczne,
 2. szkoły niepubliczne podstawowe,
 3. szkoły niepubliczne ponadpodstawowe,
 4. szkoły niepubliczne artystyczne,
 5. placówki systemu oświaty niepubliczne,
 6. inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne,
 7. zespoły szkół i placówek oświatowych niepubliczne

w przypadku wybrania odpowiedniego typu szkoły lub placówki w polu Typ oraz wskazaniu w polu Status publiczno-prawny wartości innej niż Publiczna.

2.7.2. Procentowy udział własności w ogólnej wartości kapitału

Procentowy udział własności w ogólnej wartości kapitału jest kolejną daną, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649), której gromadzenie w RSPO jest niezbędne do wpisu szkoły, placówki oświatowej lub zespołu do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON.

Wartość w polu Procentowy udział własności w ogólnej wartości kapitału jest uzależniona od typu organu prowadzącego szkołę, placówkę oświatową lub zespół. W polu Procentowy udział własności w ogólnej wartości kapitału są do wyboru następujące możliwości:

 1. Skarb państwa – w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których organem prowadzącym jest właściwy minister;
 2. Państwowe Osoby Prawne – w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których organem prowadzącym jest przedsiębiorstwo państwowe oraz publiczne szkoły wyższe;
 3. Jednostki Samorządu Terytorialnego – w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego;
 4. Krajowe Osoby Fizyczne – w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których organem prowadzącym jest osoba fizyczna;
 5. Pozostałe Krajowe Jednostki Prywatne – w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których organem prowadzącym jest stowarzyszenie, spółdzielnia, samorząd gospodarczy i zawodowy, organizacja związkowa, organizacja wyznaniowa, przedsiębiorstwo osób fizycznych, szkoła wyższa niepubliczna, spółka handlowa, fundacja lub inna niż wymieniona organizacja społeczna;
 6. Osoby Zagraniczne – w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których organem prowadzącym jest osoba zagraniczna.

UWAGA: Pole Procentowy udział własności w ogólnej wartości kapitału generowany jest w przypadku szkół, placówek i ich zespołów, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego lub właściwy minister. W przypadku szkół prowadzonych przez inne organy pole to jest generowane w momencie podawania danych dotyczących organu prowadzącego.

2.7.3. Nazwa organu założycielskiego

Nazwa organu założycielskiego jest kolejną daną, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649), której gromadzenie w RSPO jest niezbędne do wpisu szkoły, placówki oświatowej lub zespołu do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON.

Pole Nazwa organu założycielskiego jest generowane jedynie w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego lub właściwy minister.

UWAGA 1: Wybór wartości w polu Nazwa organu założycielskiego powinien być uzależniony od tego, jaki jest aktualnie, na dzień wpisywania do RSPO organ prowadzący szkołę, placówkę oświatową lub zespół.

UWAGA 2: Słownik zaimplementowany w polu Nazwa organu założycielskiego został opracowany przez Główny Urząd Statystyczny na potrzeby prowadzenia rejestru REGON. W przypadku szkół, placówek oraz ich zespołów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jako organ założycielski należy wskazać właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę powiatu lub marszałka województwa. Wyboru takiego należy dokonać niezależnie od faktu, iż zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty organem zakładającym szkołę lub placówkę oświatową jest rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa.

2.7.4. Rodzaj działalności (PKD)

Podanie rodzaju działalności jest wymagane przez przepis art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649) w celu dokonania wpisu szkoły, placówki oświatowej lub zespołu do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON.

W polu Rodzaj działalności podawana jest informacja o przeważającym rodzaju działalności szkoły, placówki oświatowej lub zespołu zgodnie z kodem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

W większości przypadków kod PKD jest przypisany jednostce w zależności od typu szkoły lub rodzaju placówki, określonego w polu Typ.

Dla MOS, MOW i SOSW, w których kształcenie odbywa się w jednej z poniżej wymienionych szkół:

 • szkole podstawowej specjalnej,
 • szkole ponadpodstawowej specjalnej,

odpowiednim dla tych ośrodków będzie kod PKD właściwy dla danego typu szkoły np. dla szkoły podstawowej specjalnej będzie to kod PKD 85.20.Z.

W przypadku placówek oświatowo-wychowawczych (pałac młodzieży, młodzieżowy dom kultury, ognisko pracy pozaszkolnej, międzyszkolny ośrodek sportowy, ogród jordanowski, pozaszkolna placówka specjalistyczna oraz niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty) oraz niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego i niepublicznego centrum kształcenia zawodowego należy dokonać wyboru spośród następujących wartości w zależności od faktycznie wykonywanej działalności:

1. Placówki oświatowo-wychowawcze:

85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,

dodatkowo w przypadku pozaszkolnej placówki specjalistycznej oraz niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej również:

85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

85.59.A – nauka języków obcych,

85.60.Z – działalność wspomagająca edukację.

2. Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i niepubliczne centrum kształcenia zawodowego:

85.59.A – nauka języków obcych,

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2.7.5. Przewidywana liczba pracowników

Podanie przewidywanej liczby pracowników jest wymagane przez przepis art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649) w celu dokonania wpisu szkoły, placówki oświatowej lub zespołu do rejestru REGON.

Liczba pracowników (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego) to liczba osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania. W przypadku szkół będą to zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni, niezależnie od podstawy prawnej, na podstawie której wykonują swoje obowiązki (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Do przewidywanej liczby pracowników należy doliczyć również wakaty.

W przypadku zespołów szkół i placówek oświatowych, jednostek złożonych oraz szkół lub placówek z filią przewidywaną liczbę pracowników należy wykazywać na poziomie zespołu, jednostki złożonej, szkoły lub placówki z filią, gdyż one są zgodnie z prawem miejscem zatrudnienia. Dane te nie są wykazywane na poziomie poszczególnych szkół i placówek wchodzących w skład zespołu, jednostki złożonej lub filii.

2.8. Informacje generowane automatycznie w RSPO

W RSPO generowane są automatycznie dane określające nazwę, typ, REGON oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazania danych szkoły, placówki oświatowej lub zespołu do RSPO.

Ponadto po poprawnym przetworzeniu danych szkoły, placówki oświatowej lub zespołu w systemie są generowane:

 1. Numer RSPO,
 2. Data wpisana szkoły/placówki, zespołu do RSPO.

3. Rejestracja oraz likwidacja szkoły w RSPO w związku z reformą oświaty (dotyczy września 2017-2019)

3.1. Przekształcenie gimnazjum

W przypadku przekształcenia gimnazjum w inny typ szkoły należy złożyć za pomocą RSPO dwa wnioski:

 1. o założenie szkoły (szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia powstająca w wyniku przekształcenia), oraz
 2. o likwidację gimnazjum, na bazie którego powstała jedna z ww. szkół.

W pierwszej kolejności należy dokonać rejestracji szkoły powstającej w wyniku przekształcenia. Podczas rejestracji takiej szkoły w formularzu rejestracyjnym należy zaznaczyć opcję: Czy podmiot powstaje w wyniku przekształcenia/przekazania innego podmiotu? Należy zaznaczyć to pole. Po wybraniu tej opcji w formularzu pojawi się możliwość wskazania szkoły (gimnazjum), na bazie której powstała nowo zakładana szkoła. Właściwą szkołę należy wybrać za pomocą wyszukiwarki, tj. wyszukać np. po numerze REGON lub RSPO i wybrać odpowiednią szkołę (tj. gimnazjum, które będzie przekształcane).

W drugiej kolejności należy zlikwidować przekształcane gimnazjum, na bazie którego, w wyniku przekształcenia powstaje nowa szkoła. Wpisując datę likwidacji gimnazjum należy podać dzień 31 sierpnia 2017-2019 r., ponieważ zgodnie z przepisami prawa szkoła może zostać zlikwidowana z dniem 31 sierpnia. W RSPO po określeniu daty likwidacji szkoły pojawi się dodatkowe pole: Czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka? Należy zaznaczyć to pole. Po zaznaczeniu tego pola w formularzu pojawi się możliwość wskazania szkoły, która powstała na bazie likwidowanego gimnazjum (szkoła wcześniej zarejestrowana w kroku pierwszym). Właściwą szkołę należy wskazać za pomocą wyszukiwarki, tj. wyszukać np. po numerze REGON lub RSPO i wybrać odpowiednią szkołę, która powstała na bazie likwidowanego gimnazjum.

3.2. Likwidacja gimnazjum (bez włączenia i bez przekształcenia)

W przypadku likwidacji gimnazjum bez włączenia i bez przekształcenia należy złożyć jeden wniosek: o likwidację gimnazjum.

Należy zlikwidować gimnazjum. Wpisując datę likwidacji gimnazjum należy podać dzień 31 sierpnia, ponieważ zgodnie z przepisami prawa szkoła może zostać zlikwidowana z dniem 31 sierpnia. W RSPO po określeniu daty likwidacji szkoły pojawi się dodatkowe pole: Czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka? W tym wypadku nie należy zaznaczać tego pola.

4. Centra Kształcenia Zawodowego od 1 września 2019 r.

4.1 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego staje się centrum kształcenia zawodowego (typ placówki zostanie w SIO zmieniony automatycznie). Należy pamiętać o zmianie nazwy w RSPO przez organ rejestrujący!

4.2 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego staje się centrum kształcenia zawodowego (typ placówki zostanie w SIO zmieniony automatycznie). Należy pamiętać o zmianie nazwy w RSPO przez organ rejestrujący!

4.3 Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych placówek, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, staje się publicznym centrum kształcenia zawodowego. W tym przypadku centrum kształcenia zawodowego zachowuje numer REGON dotychczasowego publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Należy w RSPO zlikwidować publiczną placówkę kształcenia praktycznego oraz zespół publicznych placówek, wcześniej wyłączając centrum kształcenia zawodowego z zespołu. Zmian tych należy dokonać w poniższej kolejności :
1. wyłączyć centrum kształcenia zawodowego (wcześniejszy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego) z zespołu publicznych placówek, oraz

2.zlikwidować publiczną placówkę kształcenia praktycznego oraz zlikwidować zespół publicznych placówek.

Aby zlikwidować publiczną placówkę kształcenia praktycznego należy wpisać datę likwidacji publicznej placówki kształcenia praktycznego podając dzień 31 sierpnia 2019 r. W RSPO po określeniu daty likwidacji publicznej placówki kształcenia praktycznego pojawi się dodatkowe pole: Czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka? Nie należy zaznaczać tego pola.

Aby wyłączyć publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego z zespołu publicznych placówek należy dokonać odpowiedniej modyfikacji danych i wyłączyć z zespołu publicznych placówek publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, określając datę wyłączenia na dzień 31 sierpnia 2019 r. Należy pamiętać o zmianie nazwy!

Aby zlikwidować zespół publicznych placówek należy wpisać datę likwidacji zespołu publicznych placówek podając dzień 31 sierpnia 2019 r. W RSPO po określeniu daty likwidacji zespołu pojawi się dodatkowe pole: Czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka? Nie należy zaznaczać tego pola.

4.4 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, wchodzące w skład zespołu publicznych szkół lub placówek, innego niż ten, o którym mowa punkcie 4.3, stają się publicznym centrum kształcenia zawodowego, wchodzącym w skład tego zespołu publicznych szkół lub placówek. W tym przypadku publiczne centrum kształcenia zawodowego zachowuje numer REGON dotychczasowego publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego.

W SIO należy zlikwidować publiczną placówkę kształcenia praktycznego. Wpisując datę likwidacji publicznej placówki kształcenia praktycznego należy podać dzień 31 sierpnia 2019 r. W RSPO po określeniu daty likwidacji publicznej placówki kształcenia praktycznego pojawi się dodatkowe pole: Czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka? Nie należy zaznaczać tego pola.

Typ z ODiDZ na CKZ został w SIO zmieniony automatycznie – należy pamiętać o zmianie nazwy CKZ!

4.5 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego może być przekształcona w filię centrum kształcenia zawodowego, jeżeli jej organ prowadzący prowadzi inną dotychczasową publiczną placówkę kształcenia praktycznego lub inny dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, który będzie przekształcony w publiczne centrum kształcenia zawodowego.

Przekształcenie w filię wiąże się w SIO z likwidacją placówki z dniem 31 sierpnia 2019 r. i stworzeniem nowej placówki (filii) z 14-cyfrowym regonem.

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego może być przekształcony w filię centrum kształcenia zawodowego, jeżeli jej organ prowadzący prowadzi inną dotychczasową publiczną placówkę kształcenia praktycznego lub inny dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, który będzie przekształcony w publiczne centrum kształcenia zawodowego.

Przekształcenie w filię wiąże się w SIO z likwidacją placówki z dniem 31 sierpnia 2019 r. i stworzeniem nowej placówki (filii) z 14-cyfrowym regonem.

5. Rejestracja oraz likwidacja szkoły w RSPO w związku z przekazaniem szkoły do prowadzenia

W przypadku przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w drodze umowy, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), szkoły liczącej do 70 uczniów, należy złożyć za pomocą RSPO dwa wnioski:

 1. o założenie szkoły (szkoła z nowym organem prowadzącym), oraz
 2. o likwidację szkoły (szkoła prowadzona przez samorząd).

W pierwszej kolejności należy dokonać rejestracji szkoły powstającej w wyniku przekazania. Podczas rejestracji takiej szkoły w formularzu rejestracyjnym należy zaznaczyć opcję: Czy podmiot powstaje w wyniku przekształcenia/przekazania innego podmiotu? Należy zaznaczyć to pole. Po wybraniu tej opcji w formularzu pojawi się możliwość wskazania szkoły samorządowej, która jest przekazana do prowadzenia. Właściwą szkołę należy wybrać za pomocą wyszukiwarki, tj. wyszukać np. po numerze REGON lub RSPO i wybrać odpowiednią szkołę (tj. samorządową szkołę, która jest przekazana do prowadzenia).

W drugiej kolejności należy zlikwidować przekazaną szkołę samorządową. Wpisując datę likwidacji należy podać dzień 31 sierpnia, ponieważ zgodnie z przepisami prawa szkoła może zostać zlikwidowana z dniem 31 sierpnia. W RSPO po określeniu daty likwidacji szkoły pojawi się dodatkowe pole: Czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka? Należy zaznaczyć to pole. Po zaznaczeniu tego pola w formularzu pojawi się możliwość wskazania szkoły, która powstała na bazie przekazanej szkoły samorządowej (szkoła wcześniej zarejestrowana w kroku pierwszym). Właściwą szkołę należy wskazać za pomocą wyszukiwarki, tj. wyszukać np. po numerze REGON lub RSPO i wybrać odpowiednią szkołę, która powstała z przekazanej szkoły samorządowej.