Instrukcje merytoryczne

Rejestracja szk贸艂 w RSPO

Powr贸t do listy

W tej cz臋艣ci instrukcji m贸wi si臋 o wprowadzaniu i rejestrowaniu szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych w RSPO.

Wprowadzanie聽szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej聽do RSPO聽oznacza wype艂nienie formularza oraz zapisanie go.

Rejestracja聽szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej聽w RSPO聽oznacza, 偶e dane tej jednostki zosta艂y poprawnie przetworzone przez system informacji o艣wiatowej oraz rejestr REGON i szko艂a zosta艂a wpisana do RSPO; potwierdzeniem tego faktu jest status 鈥瀂aakceptowany w GUS鈥.

1.聽Informacje og贸lne

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.聽o systemie informacji o艣wiatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900, z p贸藕n. zm.):

 • Art. 7 ustawy 鈥 zakres danych gromadzonych w RSPO,
 • Art. 33 ustawy 鈥 przekazywanie danych do RSPO,
 • Art. 34 鈥 37 ustawy 鈥 terminy przekazywania danych do RSPO oraz wsp贸艂praca z G艂贸wnym Urz臋dem Statystycznym w zakresie nadawania numeru identyfikacyjnego REGON szko艂om i plac贸wkom o艣wiatowym,
 • Art. 38 ustawy 鈥 przekazywanie przez okr臋gowe komisje egzaminacyjne numeru identyfikacyjnego szko艂y, o kt贸rym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy o聽systemie o艣wiaty,
 • Art. 51 ustawy 鈥 udost臋pnianie danych zgromadzonych w RSPO.

Podmioty, kt贸rych dane identyfikacyjne s膮 przekazywane do RSPO:

Do RSPO s膮 przekazywane dane szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, tj. 鈥 zgodnie z definicj膮 zawart膮 w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie informacji o艣wiatowej 鈥 publicznych i niepublicznych przedszkoli, szk贸艂 i聽plac贸wek oraz innych jednostek organizacyjnych, o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 鈥 Prawo o艣wiatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 聽996, 1000, 1290 i 1669 z p贸藕n. zm.).

Podmioty zobowi膮zane do przekazywania danych do RSPO:

 1. Jednostki samorz膮du terytorialnego
 2. Minister Edukacji Narodowej
 3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 4. Minister Spraw Wewn臋trznych
 5. Minister Obrony Narodowej
 6. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 7. Minister 艢rodowiska
 8. Minister Sprawiedliwo艣ci
 9. Minister Gospodarki Morskiej i 呕eglugi 艢r贸dl膮dowej
 10. Okr臋gowe Komisje Egzaminacyjne

Jednostki samorz膮du terytorialnego przekazuj膮 dane identyfikacyjne:

 1. publicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych oraz ich zespo艂贸w prowadzonych przez te jednostki,
 2. publicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez osoby prawne inne ni偶 jednostki samorz膮du terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, kt贸rym ta jednostka samorz膮du terytorialnego wyda艂a zezwolenie na za艂o偶enie publicznej szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej, oraz zespo艂贸w tych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych,
 3. niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, wpisanych do prowadzonej przez t臋 jednostk臋 samorz膮du terytorialnego ewidencji niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, oraz ich zespo艂贸w,
 4. niepublicznych kolegi贸w pracownik贸w s艂u偶b spo艂ecznych oraz niepublicznych plac贸wek doskonalenia nauczycieli wpisanych do prowadzonej przez samorz膮d wojew贸dztwa ewidencji 鈥 w przypadku samorz膮d贸w wojew贸dztw.

Minister Edukacji Narodowej przekazuje dane identyfikacyjne:

 1. a) prowadzonych przez tego ministra:
 • publicznych plac贸wek doskonalenia nauczycieli o zasi臋gu og贸lnokrajowym,
 • publicznych szk贸艂 i plac贸wek o charakterze eksperymentalnym,
 • publicznych plac贸wek kszta艂cenia ustawicznego o zasi臋gu og贸lnokrajowym,
 • zespo艂贸w szk贸艂 lub plac贸wek o艣wiatowych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje dane identyfikacyjne:

 1. publicznych szk贸艂 lub plac贸wek artystycznych oraz ich zespo艂贸w prowadzonych przez tego ministra,
 2. publicznych szk贸艂 i plac贸wek artystycznych prowadzonych przez osoby prawne inne ni偶 jednostki samorz膮du terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, kt贸rym minister ten wyda艂 zezwolenie na za艂o偶enie publicznej szko艂y lub plac贸wki artystycznej, oraz zespo艂贸w tych szk贸艂 i plac贸wek artystycznych,
 3. niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek artystycznych, wpisanych do prowadzonej przez tego ministra ewidencji niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek artystycznych, oraz ich zespo艂贸w.

Minister Spraw Wewn臋trznych przekazuje dane identyfikacyjne:

publicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych oraz ich zespo艂贸w, o kt贸rych mowa w聽rozporz膮dzeniu Rady Ministr贸w z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szk贸艂 i聽plac贸wek, kt贸re prowadz膮 minister w艂a艣ciwy do spraw wewn臋trznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 681), prowadzonych przez tego ministra.

Minister Obrony Narodowej przekazuje dane identyfikacyjne:

publicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych oraz ich zespo艂贸w, o kt贸rych mowa w聽rozporz膮dzeniu Rady Ministr贸w z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szk贸艂 i聽plac贸wek, kt贸re prowadz膮 minister w艂a艣ciwy do spraw wewn臋trznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 681), prowadzonych przez tego ministra.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje dane identyfikacyjne:

 1. publicznych szk贸艂 i plac贸wek rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym prowadzonych przez tego ministra,
 2. publicznych plac贸wek doskonalenia nauczycieli przedmiot贸w zawodowych, kt贸rzy nauczaj膮 w szko艂ach rolniczych, prowadzonych przez tego ministra.

Minister 艢rodowiska przekazuje dane identyfikacyjne:

publicznych szk贸艂 le艣nych, prowadzonych przez tego ministra.

Minister Sprawiedliwo艣ci przekazuje dane identyfikacyjne:

 1. publicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych w zak艂adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez tego ministra,
 2. publicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych przy zak艂adach karnych i aresztach 艣ledczych, prowadzonych przez tego ministra.

Minister Gospodarki Morskiej i 呕eglugi 艢r贸dl膮dowej

publicznych szk贸艂 morskich i publicznych szk贸艂 偶eglugi 艣r贸dl膮dowej, prowadzonych przez tego ministra.

Okr臋gowe komisje egzaminacyjne聽przekazuj膮 numer identyfikacyjny szko艂y, o kt贸rym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy o systemie o艣wiaty.

2. Zakres danych gromadzonych w RSPO

2.1. Dane podstawowe dla szko艂y/plac贸wki o艣wiatowej

2.1.1. REGON

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie informacji o艣wiatowej oraz ustawy o statystyce publicznej, od dnia 1 sierpnia 2012 r.,聽wpis szko艂y, plac贸wki o艣wiatowej, filii szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej oraz zespo艂u szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych (dalej 鈥瀓ednostki鈥) do Krajowego Rejestru Podmiot贸w Gospodarki Narodowej (REGON), zmiana danych obj臋tych wpisem lub skre艣lenie z rejestru REGON odbywa si臋 za po艣rednictwem Rejestru Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych.聽Dane jednostki przekazane do RSPO przez jednostk臋 samorz膮du terytorialnego lub w艂a艣ciwego ministra s膮 nast臋pnie przekazywane do rejestru REGON. Numer identyfikacyjny REGON jest nadawany przez s艂u偶by statystyki publicznej (urz臋dy statystyczne).

Przekazuj膮c dane nowo za艂o偶onej szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej pole REGON nale偶y pozostawi膰 niewype艂nione 鈥 w ramach wsp贸艂pracy bazy danych SIO z rejestrem REGON numer identyfikacyjny REGON zostanie nadany.

2.1.2. NIP

Wype艂nienie pola NIP nie jest obowi膮zkowe. Numer NIP nale偶y poda膰, je偶eli taki numer zosta艂 nadany.

2.1.3. Typ

W polu聽TYP聽nale偶y wybra膰 odpowiedni typ szko艂y lub rodzaj plac贸wki, kt贸ry zosta艂 okre艣lony odpowiednio w akcie za艂o偶ycielskim, wpisie do ewidencji lub w zezwoleniu na za艂o偶enie publicznej szko艂y lub plac贸wki przez osob臋 prawn膮 inn膮 ni偶 jednostka samorz膮du terytorialnego lub osob臋 fizyczn膮.

2.1.4. Spos贸b ewidencjonowania

W polu Spos贸b ewidencjonowania nale偶y dokona膰 wyboru spo艣r贸d nast臋puj膮cych mo偶liwo艣ci:

 1. PROWADZONA聽鈥 szko艂a lub plac贸wka o艣wiatowa, dla kt贸rej organ przekazuj膮cy dane do RSPO jest jednocze艣nie organem prowadz膮cym.
 2. REJESTROWANA聽鈥 szko艂a lub plac贸wka o艣wiatowa, dla kt贸rej organ przekazuj膮cy dane do RSPO jest odpowiednio:
 • organem wpisuj膮cym do ewidencji niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek, o kt贸rym mowa w art. 168 ust 1 i 2 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe,
 • organem, kt贸ry udzieli艂 zezwolenia na za艂o偶enie szko艂y lub plac贸wki publicznej przez osob臋 prawn膮 inn膮 ni偶 jednostka samorz膮du terytorialnego lub osob臋 fizyczn膮, o kt贸rym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe.

2.1.5. Cz臋艣膰 miasta

Zgodnie z art. 8 ust. 15 i 16 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe:

鈥 zak艂adanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddzia艂ami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, szk贸艂 podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddzia艂ami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyj膮tkiem szk贸艂 podstawowych specjalnych, szk贸艂 artystycznych oraz szk贸艂 przy zak艂adach karnych, szk贸艂 w zak艂adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, nale偶y do zada艅 w艂asnych gmin.

鈥 zak艂adanie i prowadzenie publicznych szk贸艂 podstawowych specjalnych, szk贸艂 ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddzia艂ami integracyjnymi lub specjalnymi, szk贸艂 sportowych i mistrzostwa sportowego oraz plac贸wek wymienionych w art. 2 pkt 3-8 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe, z wyj膮tkiem szk贸艂 i plac贸wek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, nale偶y do zada艅 w艂asnych powiatu, z zastrze偶eniem, 偶e minister w艂a艣ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego mo偶e zak艂ada膰 i prowadzi膰 publiczne szko艂y artystyczne oraz plac贸wki, o kt贸rych mowa w art. 2 pkt 8 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe, dla uczni贸w szk贸艂 artystycznych, a tak偶e mo偶e zak艂ada膰 i prowadzi膰 plac贸wki doskonalenia nauczycieli szk贸艂 artystycznych.

2.1.6. Nazwa

Szkole powinna by膰 nadana nazwa zgodnie z 搂 1 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.聽w sprawie szczeg贸艂owej organizacji publicznych szk贸艂 i publicznych przedszkoli聽(Dz.U. z 2017 r. poz. 649).

2.1.7. Nazwa skr贸cona

Szko艂a lub plac贸wka o艣wiatowa mo偶e posiada膰 nazw臋 skr贸con膮. Jest to nazwa, kt贸rej szko艂a lub plac贸wka o艣wiatowa u偶ywa na piecz臋ciach, o kt贸rej mowa odpowiednio w:

 • Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczeg贸艂owej organizacji publicznych szk贸艂 i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502 z p贸藕n. zm.).
 • rozporz膮dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r.聽w聽sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej聽(Dz. U. Nr 89, poz.聽825),
 • rozporz膮dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r.聽w sprawie ramowych statut贸w: publicznej plac贸wki kszta艂cenia ustawicznego oraz publicznego centrum kszta艂cenia zawodowego聽(Dz. U. poz. 320)

UWAGA: Je偶eli szko艂a lub plac贸wka o艣wiatowa nie posiada nazwy skr贸conej, pole Nazwa skr贸cona nale偶y zostawi膰 niewype艂nione. Wype艂nienie tego pola nie jest obowi膮zkowe.

2.1.8. Data za艂o偶enia oraz data rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci

1. Publiczne szko艂y i plac贸wki o艣wiatowe oraz ich zespo艂y.

Jako dat臋 za艂o偶enia szko艂y, plac贸wki o艣wiatowej lub zespo艂u nale偶y uzna膰 dat臋 podpisania aktu za艂o偶ycielskiego (czyli w przypadku szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych oraz zespo艂贸w prowadzonych przez jednostki samorz膮du terytorialnego dat臋 podj臋cia stosownej uchwa艂y).

W odniesieniu do publicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych oraz zespo艂贸w prowadzonych przez osoby prawne inne ni偶 jednostka samorz膮du terytorialnego lub przez osoby fizyczne, za dat臋 za艂o偶enia szko艂y, plac贸wki o艣wiatowej lub zespo艂u nale偶y uzna膰 dat臋 wydania zezwolenia, o kt贸rym mowa w art. 88 ust 4 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe.

Dat膮 rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci przez szko艂臋 lub plac贸wk臋 o艣wiatow膮 lub zesp贸艂 b臋dzie z regu艂y pocz膮tek najbli偶szego roku szkolnego, o ile nie wskazano innej daty w tre艣ci aktu za艂o偶ycielskiego.

2. Niepubliczne szko艂y i plac贸wki o艣wiatowe oraz ich zespo艂y

W przypadku niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych oraz ich zespo艂贸w, za dat臋 za艂o偶enia szko艂y nale偶y uzna膰 dat臋 wpisu do ewidencji szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych, natomiast data rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci jest wskazywana w zg艂oszeniu do ewidencji.

UWAGA: Je偶eli szko艂a zosta艂a za艂o偶ona przed dniem wej艣cia w 偶ycie ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r.聽o systemie o艣wiaty,聽data za艂o偶enia powinna wynika膰 z odpowiedniego aktu organu, kt贸ry za艂o偶y艂 szko艂臋. W zale偶no艣ci od okresu, w kt贸rym szko艂a powsta艂a, mog艂o to by膰 np. zarz膮dzenie kuratora o艣wiaty i wychowania lub w艂a艣ciwego ministra, uchwa艂a prezydium rady narodowej itp. Je艣li nie mo偶na odnale藕膰 odpowiedniego aktu, data za艂o偶enia szko艂y i rozpocz臋cia przez ni膮 dzia艂alno艣ci powinna by膰 ustalona w oparciu o dost臋pne 藕r贸d艂a (r贸wnie偶 historyczne, np. kroniki szko艂y, archiwalna dokumentacja przebiegu nauczania).

W przypadku szk贸艂, kt贸re powsta艂y w wyniku przekszta艂cenia zwi膮zanego ze zmianami ustawowymi, na mocy przepis贸w ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r.聽Przepisy wprowadzaj膮ce reform臋 ustroju szkolnego, nale偶y uzna膰, 偶e zosta艂a zachowana ci膮g艂o艣膰 funkcjonowania.

Analogicznie nale偶y traktowa膰 reorganizacj臋 szk贸艂, kt贸ra odby艂a si臋 na mocy zarz膮dzenia Ministra O艣wiaty z dnia 25 wrze艣nia 1965 r.聽w sprawie dostosowania organizacji szk贸艂 og贸lnokszta艂c膮cych i zawodowych do zmian wynikaj膮cych z ustawy o rozwoju systemu o艣wiaty i wychowania聽(M.P. z dnia 1 pa藕dziernika 1965 r.).

2.1.9. Data likwidacji

Nale偶y poda膰 dat臋 zako艅czenia dzia艂alno艣ci szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej wynikaj膮c膮 z odpowiedniego aktu organu jednostki samorz膮du terytorialnego, a w przypadku niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych 鈥 dat臋 skre艣lenia z ewidencji niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych.

Dat臋 likwidacji jednostki z艂o偶onej oraz dat臋 rozwi膮zania zespo艂u mo偶na wprowadzi膰 po uprzednim wy艂膮czeniu wszystkich szk贸艂 lub plac贸wek o艣wiatowych wchodz膮cych w sk艂ad jednostki lub zespo艂u.

2.2. Dane dodatkowe

2.2.1. Podmiot nadrz臋dny

W polu Podmiot nadrz臋dny nale偶y z listy rozwijanej wybra膰 w艂a艣ciwy zesp贸艂, jednostk臋 z艂o偶on膮 lub szko艂臋 albo plac贸wk臋, kt贸rej jednostka jest fili膮. W przypadku kilku zespo艂贸w, jednostek z艂o偶onych lub szk贸艂/plac贸wek z fili膮 o takiej samej nazwie, w celu znalezienia w艂a艣ciwej jednostki mo偶na si臋 pos艂u偶y膰 wyszukiwark膮. Po wpisaniu w okienku w polu REGON numeru identyfikacyjnego REGON podmiotu nadrz臋dnego program wyszuka w艂a艣ciw膮 jednostk臋. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e na li艣cie znajduj膮 si臋 wy艂膮cznie podmioty nadrz臋dne, kt贸re zosta艂y uprzednio zarejestrowane w RSPO.

2.2.2. Data w艂膮czenia do zespo艂u

Pole聽Data w艂膮czenia do zespo艂u聽pojawia si臋 w przypadku, gdy zostanie okre艣lony zesp贸艂 jako podmiot nadrz臋dny. W polu聽Data w艂膮czenia szko艂y do zespo艂u聽nale偶y wprowadzi膰 faktyczn膮 dat臋 w艂膮czenia danej szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej do zespo艂u.

UWAGA 1: Data w艂膮czenia szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej do zespo艂u mo偶e by膰 taka sama lub p贸藕niejsza ni偶 data za艂o偶enia tej szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej.

UWAGA 2: Data w艂膮czenia szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej do zespo艂u mo偶e by膰 taka sama lub p贸藕niejsza ni偶 data za艂o偶enia zespo艂u.

PRZYK艁AD: Szko艂a podstawowa w X powsta艂a w roku 1956. Natomiast w roku 1994 powsta艂 zesp贸艂 szk贸艂 w X, a w jego sk艂ad w 2000 w艂膮czono t臋 szko艂臋 podstawow膮 w X. Dat膮 w艂膮czenia szko艂y do zespo艂u jest 2000 r.

2.2.3. Data wy艂膮czenia szko艂y z zespo艂u

Pole聽Data wy艂膮czenia szko艂y z zespo艂u聽pojawia si臋 w przypadku, gdy zostanie okre艣lony zesp贸艂 jako podmiot nadrz臋dny. W polu聽Data wy艂膮czenia szko艂y z zespo艂u聽nale偶y wprowadzi膰 faktyczn膮 dat臋 wy艂膮czenia danej szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej z zespo艂u.

UWAGA: Szko艂a lub plac贸wka o艣wiatowa mo偶e zosta膰 wy艂膮czona z zespo艂u w zwi膮zku z reorganizacj膮 zespo艂u, likwidacj膮 zespo艂u lub likwidacj膮 samej szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej.

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e od 1 wrze艣nia 2019 r. zgodnie z brzmieniem art. 91 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe:

鈥 po艂膮czenie w zesp贸艂 oraz w艂膮czenie do zespo艂u szko艂y lub plac贸wki jest dokonywane z dniem 1 wrze艣nia danego roku.

鈥 wy艂膮czenie z zespo艂u oraz rozwi膮zanie zespo艂u jest dokonywane z dniem 31 sierpnia danego roku.

2.2.4. Imi臋 i nazwisko dyrektora

Wype艂nienie pola nie jest obowi膮zkowe. W przypadku zespo艂贸w szk贸艂 i jednostek z艂o偶onych imi臋 i nazwisko dyrektora nale偶y poda膰 wy艂膮cznie wprowadzaj膮c dane zespo艂u lub jednostki z艂o偶onej.

W szko艂ach lub plac贸wkach o艣wiatowych wchodz膮cych w sk艂ad zespo艂u lub jednostki z艂o偶onej nie podaje si臋 imienia i nazwiska dyrektora 鈥 pole Imi臋 i nazwisko dyrektora nie pojawia si臋 w formularzu.

2.2.5. Status publiczno-prawny

W polu Status publiczno-prawny nale偶y dokona膰 wyboru spo艣r贸d nast臋puj膮cych mo偶liwo艣ci:

1.聽w przypadku szk贸艂:

 • publiczna,
 • niepubliczna,
 • niepubliczna bez uprawnie艅 szko艂y publicznej (szko艂y dzia艂aj膮ce przed 1 wrze艣nia 2019 r.),
 • niepubliczna szko艂a artystyczna o uprawnieniach publicznej szko艂y artystycznej,
 • niepubliczna szko艂a artystyczna bez uprawnie艅 publicznej szko艂y artystycznej;

2. w przypadku plac贸wek oraz kolegi贸w:

 • publiczna,
 • niepubliczna.

UWAGA: Wype艂nienie pola聽Status publiczno-prawny聽ma kluczowe znaczenie dla okre艣lenia聽szczeg贸lnej formy prawnej聽(dana niezb臋dna we wsp贸艂pracy RSPO-REGON). Nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e kategoria publiczna odnosi si臋 zar贸wno do szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez jednostki samorz膮du terytorialnego i ministr贸w, jak r贸wnie偶 do szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez osoby prawne inne ni偶 jednostki samorz膮du terytorialnego lub osoby fizyczne, kt贸re uzyska艂y zezwolenie na prowadzenie szko艂y lub plac贸wki publicznej.

2.2.6. Kategoria uczni贸w

W polu聽Kategoria uczni贸w聽nale偶y wybra膰, dla jakiej kategorii uczni贸w przeznaczona jest szko艂a. Kryterium decyduj膮cym nie jest wiek uczni贸w, lecz odr臋bna organizacja kszta艂cenia. W szko艂ach dla dzieci i m艂odzie偶y oraz w szko艂ach dla doros艂ych obowi膮zuj膮 r贸偶ne ramowe plany nauczania i r贸偶ne s膮 zasady klasyfikowania i promowania uczni贸w.

Wyboru mo偶na dokona膰 spo艣r贸d nast臋puj膮cych mo偶liwo艣ci:

 1. Dzieci lub m艂odzie偶聽鈥 w przypadku przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, szko艂y podstawowej oraz ponadpodstawowej, w kt贸rych realizowane s膮 ramowe plany nauczania w szko艂ach dla dzieci i m艂odzie偶y okre艣lone w rozporz膮dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r.聽w sprawie ramowych plan贸w nauczania dla publicznych szk贸艂聽(Dz. U. poz. 639),
 2. Doro艣li聽鈥 w przypadku szko艂y podstawowej oraz ponadpodstawowej, w kt贸rych realizowane s膮 ramowe plany nauczania w szko艂ach dla doros艂ych okre艣lone w rozporz膮dzeniu Ministra Edukacji Narodowej聽w sprawie ramowych plan贸w nauczania w szko艂ach publicznych,
 3. Bez kategorii聽鈥 kategoria ma zastosowanie do plac贸wek, o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe, kolegi贸w pracownik贸w s艂u偶b spo艂ecznych, plac贸wek doskonalenia nauczycieli, szk贸艂 policealnych, bran偶owych szk贸艂 II stopnia oraz szk贸艂 i plac贸wek artystycznych.

2.2.7. Specyfika szko艂y

W polu聽Specyfika szko艂y聽mo偶na dokona膰 wyboru spo艣r贸d dw贸ch ewentualno艣ci:

 1. Specjalna 鈥 przedszkole lub szko艂a dla uczni贸w posiadaj膮cych orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego lub zorganizowana w podmiocie leczniczym,
 2. Brak specyfiki 鈥 przewidziano mo偶liwo艣膰 wyboru tej kategorii w przypadku przedszkoli i szk贸艂 og贸lnodost臋pnych, w tym integracyjnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, dwuj臋zycznych itp.

2.2.8. Niepe艂nosprawno艣膰 dominuj膮ca

Pole pojawia si臋 w przypadku okre艣lenia w polu Specyfika szko艂y kategorii聽specjalna. W takim wypadku nale偶y wskaza膰, dla jakiej kategorii uczni贸w z orzeczeniem o potrzebie kszta艂cenia specjalnego szko艂a zosta艂a zorganizowana.

W przypadku szk贸艂, kt贸re nie s膮 przeznaczone dla jednej kategorii uczni贸w, nale偶y wybra膰 warto艣膰聽nie dotyczy.

W przypadku szk贸艂 specjalnych zorganizowanych przy zak艂adach leczniczych nale偶y wybra膰 warto艣膰聽przewlekle chorzy.

2.2.9. Zwi膮zanie organizacyjne

Szko艂a lub plac贸wka o艣wiatowa mo偶e by膰 organizacyjnie zwi膮zana z podmiotem, kt贸ry nie jest jednostk膮 o艣wiatow膮. W takim przypadku nale偶y wskaza膰 rodzaj podmiotu, w ramach kt贸rego lub przy kt贸rym szko艂a lub plac贸wka o艣wiatowa funkcjonuje, wybieraj膮c odpowiedni膮 pozycj臋:

 1. przy zak艂adzie karnym,
 2. przy areszcie 艣ledczym,
 3. w jednostce pomocy spo艂ecznej,
 4. w Ochotniczym Hufcu Pracy,
 5. w podmiocie leczniczym,
 6. w schronisku dla nieletnich,
 7. w zak艂adzie poprawczym,
 8. w zak艂adzie poprawczym i schronisku dla nieletnich.

UWAGA 1: Pozycje wymienione w pkt. 1, 2 oraz 6-8 s膮 mo偶liwe do wybrania wy艂膮cznie w przypadku szk贸艂 i plac贸wek, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Minister Sprawiedliwo艣ci.

UWAGA 2: W przypadku szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych zorganizowanych w schroniskach dla nieletnich, zak艂adach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich i zak艂adach poprawczych nale偶y wskaza膰 schronisko lub zak艂ad, w sk艂ad kt贸rego wchodzi szko艂a lub plac贸wka.

2.2.10. Etapy edukacji szko艂y/plac贸wki o艣wiatowej:

Pole Etapy edukacji jest generowane w przypadku przedszkoli, punkt贸w przedszkolnych, zespo艂贸w wychowania przedszkolnego oraz szk贸艂 podstawowych.

W polu Etapy edukacji szko艂y/plac贸wki o艣wiatowej s膮 do wyboru nast臋puj膮ce mo偶liwo艣ci:

 1. etap edukacyjny 鈥 wychowanie przedszkolne:
 • realizowanie obowi膮zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowi膮zkowe roczne przygotowanie przedszkolne jest realizowane przez dzieci sze艣cioletnie i dzieci starsze na podstawie opinii w sprawie odroczenia rozpocz臋cia spe艂niania przez dziecko obowi膮zku szkolnego,
 • realizowanie wychowania przedszkolnego przez dzieci nieobj臋te obowi膮zkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 1. I etap edukacyjny 鈥 nauczanie w klasach I 鈥 III szko艂y podstawowej,
 2. II etap edukacyjny 鈥 nauczanie w klasach IV 鈥 VIII szko艂y podstawowej.

2.2.11. Obw贸d

Je偶eli dla szko艂y zosta艂 ustalony obw贸d to nale偶y zaznaczy膰 pole:聽Czy podmiot posiada obw贸d?.

Akt za艂o偶ycielski szko艂y publicznej, w kt贸rej jest realizowany obowi膮zek szkolny okre艣la tak偶e jej zasi臋g terytorialny (obw贸d).

Nie ustala si臋 obwod贸w szko艂om specjalnym, szko艂om integracyjnym, szko艂om dwuj臋zycznym, szko艂om dla mniejszo艣ci narodowych i etnicznych oraz spo艂eczno艣ci pos艂uguj膮cych si臋 j臋zykiem regionalnym, szko艂om sportowym, szko艂om mistrzostwa sportowego, szko艂om artystycznym, szko艂om w zak艂adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szko艂om przy zak艂adach karnych i aresztach 艣ledczych i szko艂om dla doros艂ych.

Szkole publicznej prowadzonej przez osob臋 fizyczn膮 lub osob臋 prawn膮 inn膮 ni偶 jednostka samorz膮du terytorialnego nie ustala si臋 obwodu, chyba 偶e osoba prowadz膮ca wyst膮pi z takim wnioskiem.

2.2.12. Informacja o planowanym otrzymywaniu na kolejny rok bud偶etowy dotacji, o kt贸rej mowa w art. 32 ustawy o finansowaniu zada艅 o艣wiatowych (dawny art. 80 ust. 3b i art. 90 ust. 3b ustawy o systemie o艣wiaty)

Informacj臋 o planowanym otrzymywaniu przez szko艂臋 lub plac贸wk臋 o艣wiatow膮 na kolejny rok bud偶etowy dotacji, o kt贸rej mowa w art. 32 ustawy o finansowaniu zada艅 o艣wiatowych (dawny art. 80 ust. 3b i art. 90 ust. 3b ustawy o systemie o艣wiaty), podmiot zobowi膮zany do przekazywania danych do RSPO przekazuje聽do dnia 10 pa藕dziernika ka偶dego roku kalendarzowego. Pole to pojawia si臋 tylko w przypadku plac贸wek rejestrowanych, a nie prowadzonych przez jednostk臋 samorz膮du terytorialnego. Pole to聽nale偶y wype艂ni膰 tylko w przypadku聽dotacji dla publicznych plac贸wek, o kt贸rych mowa w art. 2 pkt 3-6 i 10 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe, niepublicznych szk贸艂 nieposiadaj膮cych uprawnie艅 szko艂y publicznej oraz niepublicznych plac贸wek, o kt贸rych mowa w art. 2 pkt 3, 6 i 10 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe, kt贸re b臋d膮 otrzymywa膰 dotacj臋 z bud偶etu powiatu w wysoko艣ci i na zasadach ustalonych przez rad臋 powiatu.

2.2.13. Internat

W przypadku gdy w szkole zorganizowano internat nale偶y zaznaczy膰 pole:聽Czy podmiot posiada internat?.

UWAGA: Internat mo偶e by膰 wykazany wy艂膮cznie przy wype艂nianiu danych szko艂y. Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.聽w sprawie ramowych statut贸w publicznego przedszkola oraz publicznych szk贸艂聽(DZ. U. Nr 61, poz. 624, z p贸藕n. zm.) przewiduje organizowanie internat贸w w szko艂ach r贸偶nych typ贸w. Nie przewiduje si臋 mo偶liwo艣ci wykazania internatu w zespole szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych.

2.3. Zawody

Pole Zawody lub Zawody artystyczne w przypadku szk贸艂 artystycznych jest generowane dla szk贸艂 prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe oraz zak艂ad贸w kszta艂cenia nauczycieli.

UWAGA 1: W RSPO nale偶y wskaza膰 wszystkie zawody, w kt贸rych w danej szkole mo偶e odbywa膰 si臋 kszta艂cenie, ustalone przez dyrektora szko艂y prowadz膮cej kszta艂cenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadz膮cym szko艂臋, po zasi臋gni臋ciu opinii powiatowej i wojew贸dzkiej rady zatrudnienia co do zgodno艣ci z potrzebami rynku pracy.

UWAGA 2: Dyrektor szko艂y przekazuj膮c dane dotycz膮ce uczni贸w i nauczycieli b臋dzie m贸g艂 wykaza膰 kszta艂cenie wy艂膮cznie w takich zawodach (specjalno艣ciach, specjalizacjach), jakie zosta艂y wykazane w RSPO.

UWAGA 3: W przypadku szk贸艂 prowadzonych przez ministra w艂a艣ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego mo偶liwa jest modyfikacja danych dotycz膮cych zawodu, specjalno艣ci i specjalizacji przez dyrektora szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej.

W ramach danych o zawodach i specjalizacjach szko艂y nale偶y okre艣li膰:

1. Zaw贸d聽鈥 z okre艣lonych w klasyfikacji zawod贸w szkolnictwa zawodowego w szko艂ach prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe, zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r.聽w sprawie og贸lnych cel贸w i zada艅 kszta艂cenia w zawodach szkolnictwa bran偶owego oraz klasyfikacji zawod贸w szkolnictwa bran偶owego聽(Dz. U. poz. 316), rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r.聽w sprawie klasyfikacji zawod贸w szkolnictwa zawodowego聽(Dz. U. z 2016 r., poz. 2094) i rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r.聽w sprawie klasyfikacji zawod贸w szkolnictwa zawodowego聽(Dz. U. poz. 622).

UWAGA: W stosunku do zawod贸w, w kt贸rych rozpocz臋to kszta艂cenie przed wej艣ciem w 偶ycie ww. rozporz膮dze艅 zastosowanie ma poprzednie obowi膮zuj膮ce rozporz膮dzenie z 2012 r.

 1. Zawod贸w, specjalno艣ci i specjalizacji kszta艂cenia w szko艂ach artystycznych, zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r.聽w sprawie podstaw programowych kszta艂cenia w zawodach szkolnictwa artystycznego聽(Dz. U. poz. 1637).

UWAGA: W stosunku do zawod贸w, w kt贸rych rozpocz臋to kszta艂cenie przed wej艣ciem w 偶ycie ww. rozporz膮dzenia zastosowanie maj膮 poprzednie obowi膮zuj膮ce rozporz膮dzenia.

UWAGA: Zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Kultury聽w sprawie podstaw programowych kszta艂cenia w zawodach szkolnictwa artystycznego聽w szkole muzycznej I stopnia realizowany jest pierwszy etap kszta艂cenia w zawodzie muzyk, mimo, 偶e szko艂y te nie daj膮 wykszta艂cenia w zawodzie. W zwi膮zku z powy偶szym r贸wnie偶 w przypadku szk贸艂 muzycznych I stopnia nale偶y okre艣li膰 zaw贸d, specjalno艣膰 i specjalizacj臋, w kt贸rych szko艂a kszta艂ci.

2.4. Dane podmiotu prowadz膮cego

Mo偶liwo艣膰 wyboru organu prowadz膮cego innego ni偶 jednostka samorz膮du terytorialnego oraz minister generuje si臋 w formularzu wy艂膮cznie w przypadku okre艣lenia w polu聽Spos贸b ewidencjonowania聽warto艣ci聽Rejestrowana. W przypadku szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez jednostki samorz膮du terytorialnego oraz ministr贸w dane te generowane s膮 automatycznie.

2.5. Adres siedziby szko艂y/plac贸wki o艣wiatowej

Nale偶y wskaza膰 adres siedziby szko艂y, plac贸wki o艣wiatowej lub zespo艂u.

W celu podania wojew贸dztwa, powiatu, gminy, miejscowo艣ci, ulicy, na kt贸rej znajduje si臋 siedziba szko艂y, plac贸wki o艣wiatowej lub zespo艂u nale偶y wybra膰 odpowiedni膮 warto艣膰 z rozwijanego s艂ownika.

Dane wykorzystywane w s艂ownikach pochodz膮 z prowadzonego przez G艂贸wny Urz膮d Statystyczny Krajowego Rejestru Urz臋dowego Podzia艂u Terytorialnego Kraju, tzw. rejestru TERYT.

W celu okre艣lenia numeru budynku, numeru lokalu oraz kodu pocztowego nale偶y wpisa膰 w odpowiednie pola w艂a艣ciwe warto艣ci liczbowe.

Je偶eli dane adresowe i do korespondencji s膮 r贸偶ne nale偶y odznaczy膰 pole:聽Czy dane adresowe s膮 takie same jak dane do korespondencji?聽i uzupe艂ni膰 dane adresowe do korespondencji.

2.6. Dane teleadresowe szko艂y/plac贸wki o艣wiatowej

W danych teleadresowych nale偶y poda膰 wszystkie posiadane przez szko艂臋/plac贸wk臋 rodzaje danych, tj. numer telefonu, numer telefonu kom贸rkowego, faks, e-mail, strona www.

UWAGA: Modyfikacji numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej i strony internetowej szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej, a tak偶e adresu do korespondencji mo偶e dokona膰 opr贸cz jednostki samorz膮du terytorialnego tak偶e dyrektor danej szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej.

2.7. Dane do REGON

2.7.1. Szczeg贸lna forma prawna

Szczeg贸lna forma prawna jest jedn膮 z danych, o kt贸rych mowa w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.聽o statystyce publicznej聽(Dz. U. z 2019 r. poz. 649), kt贸rych gromadzenie w RSPO jest niezb臋dne do wpisu szko艂y, plac贸wki o艣wiatowej lub zespo艂u do rejestru REGON, zmiany cech obj臋tych wpisem oraz skre艣lenia z rejestru REGON.

Informacja ta w oprogramowaniu jest podpowiadana automatycznie na podstawie danych, kt贸re zosta艂y wybrane w polu Typ oraz polu Status publiczno-prawny.

W polu SZCZEG脫LNA FORMA PRAWNA聽pojawi膮 si臋 warto艣ci:

 1. przedszkola publiczne,
 2. szko艂y publiczne podstawowe,
 3. szko艂y publiczne ponadpodstawowe,
 4. szko艂y publiczne artystyczne,
 5. plac贸wki systemu o艣wiaty publiczne,
 6. inne jednostki organizacyjne systemu o艣wiaty publiczne,
 7. zespo艂y szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych publiczne

w przypadku wybrania odpowiedniego typu szko艂y lub plac贸wki w polu Typ oraz wskazaniu w polu Status publiczno-prawny warto艣ci Publiczna.

W polu SZCZEG脫LNA FORMA PRAWNA聽pojawi膮 si臋 warto艣ci:

 1. przedszkola niepubliczne,
 2. szko艂y niepubliczne podstawowe,
 3. szko艂y niepubliczne ponadpodstawowe,
 4. szko艂y niepubliczne artystyczne,
 5. plac贸wki systemu o艣wiaty niepubliczne,
 6. inne jednostki organizacyjne systemu o艣wiaty niepubliczne,
 7. zespo艂y szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych niepubliczne

w przypadku wybrania odpowiedniego typu szko艂y lub plac贸wki w polu Typ oraz wskazaniu w polu Status publiczno-prawny warto艣ci聽innej ni偶聽Publiczna.

2.7.2. Procentowy udzia艂 w艂asno艣ci w og贸lnej warto艣ci kapita艂u

Procentowy udzia艂 w艂asno艣ci w og贸lnej warto艣ci kapita艂u jest kolejn膮 dan膮, o kt贸rej mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.聽o statystyce publicznej聽(Dz. U. z 2019 r. poz. 649), kt贸rej gromadzenie w RSPO jest niezb臋dne do wpisu szko艂y, plac贸wki o艣wiatowej lub zespo艂u do rejestru REGON, zmiany cech obj臋tych wpisem oraz skre艣lenia z rejestru REGON.

Warto艣膰 w polu Procentowy udzia艂 w艂asno艣ci w og贸lnej warto艣ci kapita艂u jest uzale偶niona od typu organu prowadz膮cego szko艂臋, plac贸wk臋 o艣wiatow膮 lub zesp贸艂. W polu Procentowy udzia艂 w艂asno艣ci w og贸lnej warto艣ci kapita艂u s膮 do wyboru nast臋puj膮ce mo偶liwo艣ci:

 1. Skarb pa艅stwa 鈥 w przypadku szk贸艂, plac贸wek i zespo艂贸w, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest w艂a艣ciwy minister;
 2. Pa艅stwowe Osoby Prawne 鈥 w przypadku szk贸艂, plac贸wek i zespo艂贸w, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest przedsi臋biorstwo pa艅stwowe oraz publiczne szko艂y wy偶sze;
 3. Jednostki Samorz膮du Terytorialnego 鈥 w przypadku szk贸艂, plac贸wek i zespo艂贸w, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest jednostka samorz膮du terytorialnego;
 4. Krajowe Osoby Fizyczne 鈥 w przypadku szk贸艂, plac贸wek i zespo艂贸w, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest osoba fizyczna;
 5. Pozosta艂e Krajowe Jednostki Prywatne 鈥 w przypadku szk贸艂, plac贸wek i zespo艂贸w, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest stowarzyszenie, sp贸艂dzielnia, samorz膮d gospodarczy i zawodowy, organizacja zwi膮zkowa, organizacja wyznaniowa, przedsi臋biorstwo os贸b fizycznych, szko艂a wy偶sza niepubliczna, sp贸艂ka handlowa, fundacja lub inna ni偶 wymieniona organizacja spo艂eczna;
 6. Osoby Zagraniczne 鈥 w przypadku szk贸艂, plac贸wek i zespo艂贸w, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest osoba zagraniczna.

UWAGA: Pole Procentowy udzia艂 w艂asno艣ci w og贸lnej warto艣ci kapita艂u generowany jest w przypadku szk贸艂, plac贸wek i ich zespo艂贸w, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest jednostka samorz膮du terytorialnego lub w艂a艣ciwy minister. W przypadku szk贸艂 prowadzonych przez inne organy pole to jest generowane w momencie podawania danych dotycz膮cych organu prowadz膮cego.

2.7.3. Nazwa organu za艂o偶ycielskiego

Nazwa organu za艂o偶ycielskiego jest kolejn膮 dan膮, o kt贸rej mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.聽o statystyce publicznej聽(Dz. U. z 2019 r. poz. 649), kt贸rej gromadzenie w RSPO jest niezb臋dne do wpisu szko艂y, plac贸wki o艣wiatowej lub zespo艂u do rejestru REGON, zmiany cech obj臋tych wpisem oraz skre艣lenia z rejestru REGON.

Pole Nazwa organu za艂o偶ycielskiego jest generowane jedynie w przypadku szk贸艂, plac贸wek i zespo艂贸w, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest jednostka samorz膮du terytorialnego lub w艂a艣ciwy minister.

UWAGA 1: Wyb贸r warto艣ci w polu Nazwa organu za艂o偶ycielskiego powinien by膰 uzale偶niony od tego, jaki jest aktualnie, na dzie艅 wpisywania do RSPO organ prowadz膮cy szko艂臋, plac贸wk臋 o艣wiatow膮 lub zesp贸艂.

UWAGA 2: S艂ownik zaimplementowany w polu Nazwa organu za艂o偶ycielskiego zosta艂 opracowany przez G艂贸wny Urz膮d Statystyczny na potrzeby prowadzenia rejestru REGON. W przypadku szk贸艂, plac贸wek oraz ich zespo艂贸w prowadzonych przez jednostki samorz膮du terytorialnego jako organ za艂o偶ycielski nale偶y wskaza膰 w艂a艣ciwego w贸jta, burmistrza, prezydenta miasta, starost臋 powiatu lub marsza艂ka wojew贸dztwa. Wyboru takiego nale偶y dokona膰 niezale偶nie od faktu, i偶 zgodnie z przepisami ustawy o systemie o艣wiaty organem zak艂adaj膮cym szko艂臋 lub plac贸wk臋 o艣wiatow膮 jest rada gminy, rada powiatu lub sejmik wojew贸dztwa.

2.7.4. Rodzaj dzia艂alno艣ci (PKD)

Podanie rodzaju dzia艂alno艣ci jest wymagane przez przepis art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.聽o statystyce publicznej聽(Dz. U. z 2019 r. poz. 649) w celu dokonania wpisu szko艂y, plac贸wki o艣wiatowej lub zespo艂u do rejestru REGON, zmiany cech obj臋tych wpisem oraz skre艣lenia z rejestru REGON.

W polu Rodzaj dzia艂alno艣ci podawana jest informacja o przewa偶aj膮cym rodzaju dzia艂alno艣ci szko艂y, plac贸wki o艣wiatowej lub zespo艂u zgodnie z kodem okre艣lonym w Polskiej Klasyfikacji Dzia艂alno艣ci (PKD).

W wi臋kszo艣ci przypadk贸w kod PKD jest przypisany jednostce w zale偶no艣ci od typu szko艂y lub rodzaju plac贸wki, okre艣lonego w polu Typ.

Dla MOS, MOW i SOSW, w kt贸rych kszta艂cenie odbywa si臋 w jednej z poni偶ej wymienionych szk贸艂:

 • szkole podstawowej specjalnej,
 • szkole ponadpodstawowej specjalnej,

odpowiednim dla tych o艣rodk贸w b臋dzie kod PKD w艂a艣ciwy dla danego typu szko艂y np. dla szko艂y podstawowej specjalnej b臋dzie to kod PKD 85.20.Z.

W przypadku plac贸wek o艣wiatowo-wychowawczych (pa艂ac m艂odzie偶y, m艂odzie偶owy dom kultury, ognisko pracy pozaszkolnej, mi臋dzyszkolny o艣rodek sportowy, ogr贸d jordanowski, pozaszkolna plac贸wka specjalistyczna oraz niepubliczna plac贸wka o艣wiatowo-wychowawcza w systemie o艣wiaty) oraz niepublicznej plac贸wki kszta艂cenia ustawicznego i niepublicznego centrum kszta艂cenia zawodowego nale偶y dokona膰 wyboru spo艣r贸d nast臋puj膮cych warto艣ci w zale偶no艣ci od faktycznie wykonywanej dzia艂alno艣ci:

1. Plac贸wki o艣wiatowo-wychowawcze:

85.51.Z 鈥 pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zaj臋膰 sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z 鈥 pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.59.B 鈥 pozosta艂e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

90.04.Z 鈥 dzia艂alno艣膰 obiekt贸w kulturalnych,

dodatkowo w przypadku pozaszkolnej plac贸wki specjalistycznej oraz niepublicznej plac贸wki o艣wiatowo-wychowawczej r贸wnie偶:

85.53.Z 鈥 pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilota偶u,

85.59.A 鈥 nauka j臋zyk贸w obcych,

85.60.Z 鈥 dzia艂alno艣膰 wspomagaj膮ca edukacj臋.

2. Niepubliczna plac贸wka kszta艂cenia ustawicznego i niepubliczne centrum kszta艂cenia zawodowego:

85.59.A 鈥 nauka j臋zyk贸w obcych,

85.59.B 鈥 pozosta艂e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2.7.5. Przewidywana liczba pracownik贸w

Podanie przewidywanej liczby pracownik贸w jest wymagane przez przepis art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.聽o statystyce publicznej聽(Dz. U. z 2019 r. poz. 649) w celu dokonania wpisu szko艂y, plac贸wki o艣wiatowej lub zespo艂u do rejestru REGON.

Liczba pracownik贸w (zgodnie z definicj膮 G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego) to liczba os贸b wykonuj膮cych prac臋 przynosz膮c膮 im zarobek w formie wynagrodzenia lub doch贸d, bez wzgl臋du na miejsce i czas jej trwania. W przypadku szk贸艂 b臋d膮 to zar贸wno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni, niezale偶nie od podstawy prawnej, na podstawie kt贸rej wykonuj膮 swoje obowi膮zki (umowa o prac臋, umowa cywilnoprawna). Do przewidywanej liczby pracownik贸w nale偶y doliczy膰 r贸wnie偶 wakaty.

W przypadku zespo艂贸w szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, jednostek z艂o偶onych oraz szk贸艂 lub plac贸wek z fili膮 przewidywan膮 liczb臋 pracownik贸w nale偶y wykazywa膰 na poziomie zespo艂u, jednostki z艂o偶onej, szko艂y lub plac贸wki z fili膮, gdy偶 one s膮 zgodnie z prawem miejscem zatrudnienia. Dane te nie s膮 wykazywane na poziomie poszczeg贸lnych szk贸艂 i plac贸wek wchodz膮cych w sk艂ad zespo艂u, jednostki z艂o偶onej lub filii.

2.8. Informacje generowane automatycznie w RSPO

W RSPO generowane s膮 automatycznie dane okre艣laj膮ce nazw臋, typ, REGON oraz adres siedziby podmiotu zobowi膮zanego do przekazania danych szko艂y, plac贸wki o艣wiatowej lub zespo艂u do RSPO.

Ponadto po poprawnym przetworzeniu danych szko艂y, plac贸wki o艣wiatowej lub zespo艂u w systemie s膮 generowane:

 1. Numer RSPO,
 2. Data wpisana szko艂y/plac贸wki, zespo艂u do RSPO.

3. Rejestracja oraz likwidacja szko艂y w RSPO w zwi膮zku z reform膮 o艣wiaty (dotyczy wrze艣nia 2017-2019)

3.1. Przekszta艂cenie gimnazjum

W przypadku przekszta艂cenia gimnazjum w inny typ szko艂y nale偶y z艂o偶y膰 za pomoc膮 RSPO聽dwa wnioski:

 1. o za艂o偶enie szko艂y (szko艂a podstawowa, liceum og贸lnokszta艂c膮ce, technikum, bran偶owa szko艂a I stopnia powstaj膮ca w wyniku przekszta艂cenia), oraz
 2. o likwidacj臋 gimnazjum, na bazie kt贸rego powsta艂a jedna z ww. szk贸艂.

W pierwszej kolejno艣ci nale偶y dokona膰 rejestracji szko艂y powstaj膮cej w wyniku przekszta艂cenia.聽Podczas rejestracji takiej szko艂y w formularzu rejestracyjnym nale偶y zaznaczy膰 opcj臋:聽Czy podmiot powstaje w wyniku przekszta艂cenia/przekazania innego podmiotu?聽Nale偶y zaznaczy膰 to pole.聽Po wybraniu tej opcji w formularzu pojawi si臋 mo偶liwo艣膰 wskazania szko艂y (gimnazjum), na bazie kt贸rej powsta艂a nowo zak艂adana szko艂a. W艂a艣ciw膮 szko艂臋 nale偶y wybra膰 za pomoc膮 wyszukiwarki, tj. wyszuka膰 np. po numerze REGON lub RSPO i wybra膰 odpowiedni膮 szko艂臋 (tj. gimnazjum, kt贸re b臋dzie przekszta艂cane).

W drugiej kolejno艣ci聽nale偶y zlikwidowa膰 przekszta艂cane gimnazjum, na bazie kt贸rego, w wyniku przekszta艂cenia powstaje nowa szko艂a. Wpisuj膮c dat臋 likwidacji gimnazjum nale偶y poda膰 dzie艅 31 sierpnia 2017-2019 r., poniewa偶 zgodnie z przepisami prawa szko艂a mo偶e zosta膰 zlikwidowana z dniem 31 sierpnia. W RSPO po okre艣leniu daty likwidacji szko艂y pojawi si臋 dodatkowe pole:聽Czy na bazie podmiotu powsta艂a nowa plac贸wka?聽Nale偶y zaznaczy膰 to pole.聽Po zaznaczeniu tego pola w formularzu pojawi si臋 mo偶liwo艣膰 wskazania szko艂y, kt贸ra powsta艂a na bazie likwidowanego gimnazjum (szko艂a wcze艣niej zarejestrowana w kroku pierwszym). W艂a艣ciw膮 szko艂臋 nale偶y wskaza膰 za pomoc膮 wyszukiwarki, tj. wyszuka膰 np. po numerze REGON lub RSPO i wybra膰 odpowiedni膮 szko艂臋, kt贸ra powsta艂a na bazie likwidowanego gimnazjum.

3.2.聽Likwidacja gimnazjum (bez w艂膮czenia i bez przekszta艂cenia)

W przypadku likwidacji gimnazjum bez w艂膮czenia i bez przekszta艂cenia nale偶y z艂o偶y膰聽jeden wniosek: o likwidacj臋 gimnazjum.

Nale偶y zlikwidowa膰 gimnazjum. Wpisuj膮c dat臋 likwidacji gimnazjum nale偶y poda膰 dzie艅 31 sierpnia, poniewa偶 zgodnie z przepisami prawa szko艂a mo偶e zosta膰 zlikwidowana z dniem 31 sierpnia. W RSPO po okre艣leniu daty likwidacji szko艂y pojawi si臋 dodatkowe pole:聽Czy na bazie podmiotu powsta艂a nowa plac贸wka?聽W tym wypadku nie nale偶y zaznacza膰 tego pola.

4. Centra Kszta艂cenia Zawodowego od 1 wrze艣nia 2019 r.

4.1聽Z dniem 1 wrze艣nia 2019 r. dotychczasowa plac贸wka kszta艂cenia praktycznego staje si臋 centrum kszta艂cenia zawodowego (typ plac贸wki zostanie w SIO zmieniony automatycznie). Nale偶y pami臋ta膰 o zmianie nazwy w RSPO przez organ rejestruj膮cy!

4.2聽Z dniem 1 wrze艣nia 2019 r. dotychczasowy o艣rodek dokszta艂cania i doskonalenia zawodowego staje si臋 centrum kszta艂cenia zawodowego (typ plac贸wki zostanie w SIO zmieniony automatycznie). Nale偶y pami臋ta膰 o zmianie nazwy w RSPO przez organ rejestruj膮cy!

4.3聽Z dniem 1 wrze艣nia 2019 r. zesp贸艂 publicznych plac贸wek, w sk艂ad kt贸rego wchodzi jedynie dotychczasowa publiczna plac贸wka kszta艂cenia praktycznego i dotychczasowy publiczny o艣rodek dokszta艂cania i doskonalenia zawodowego, staje si臋 publicznym centrum kszta艂cenia zawodowego. W tym przypadku centrum kszta艂cenia zawodowego zachowuje numer REGON dotychczasowego publicznego o艣rodka dokszta艂cania i doskonalenia zawodowego.

Nale偶y w RSPO zlikwidowa膰 publiczn膮 plac贸wk臋 kszta艂cenia praktycznego oraz zesp贸艂 publicznych plac贸wek, wcze艣niej wy艂膮czaj膮c centrum kszta艂cenia zawodowego z zespo艂u. Zmian tych nale偶y dokona膰 w poni偶szej kolejno艣ci :
1. wy艂膮czy膰 centrum kszta艂cenia zawodowego (wcze艣niejszy publiczny o艣rodek dokszta艂cania i doskonalenia zawodowego) z zespo艂u publicznych plac贸wek, oraz

2.zlikwidowa膰 publiczn膮 plac贸wk臋 kszta艂cenia praktycznego oraz zlikwidowa膰 zesp贸艂 publicznych plac贸wek.

Aby zlikwidowa膰 publiczn膮 plac贸wk臋 kszta艂cenia praktycznego nale偶y wpisa膰 dat臋 likwidacji publicznej plac贸wki kszta艂cenia praktycznego podaj膮c dzie艅 31 sierpnia 2019 r. W RSPO po聽okre艣leniu daty likwidacji publicznej plac贸wki kszta艂cenia praktycznego pojawi si臋 dodatkowe pole: Czy na bazie podmiotu powsta艂a nowa plac贸wka? Nie nale偶y zaznacza膰 tego pola.

Aby wy艂膮czy膰 publiczny o艣rodek dokszta艂cania i doskonalenia zawodowego z zespo艂u publicznych plac贸wek nale偶y dokona膰 odpowiedniej modyfikacji danych i wy艂膮czy膰 z zespo艂u publicznych plac贸wek publiczny o艣rodek dokszta艂cania i doskonalenia zawodowego, okre艣laj膮c dat臋 wy艂膮czenia na dzie艅 31 sierpnia 2019 r. Nale偶y pami臋ta膰 o zmianie nazwy!

Aby zlikwidowa膰 zesp贸艂 publicznych plac贸wek nale偶y wpisa膰 dat臋 likwidacji zespo艂u publicznych plac贸wek podaj膮c dzie艅 31 sierpnia 2019 r. W RSPO po okre艣leniu daty likwidacji zespo艂u pojawi si臋 dodatkowe pole: Czy na bazie podmiotu powsta艂a nowa plac贸wka? Nie nale偶y zaznacza膰 tego pola.

4.4聽Z dniem 1 wrze艣nia 2019 r. dotychczasowa publiczna plac贸wka kszta艂cenia praktycznego i dotychczasowy publiczny o艣rodek dokszta艂cania i doskonalenia zawodowego, wchodz膮ce w sk艂ad zespo艂u publicznych szk贸艂 lub plac贸wek, innego ni偶 ten, o kt贸rym mowa punkcie 4.3, staj膮 si臋 publicznym centrum kszta艂cenia zawodowego, wchodz膮cym w sk艂ad tego zespo艂u publicznych szk贸艂 lub plac贸wek. W tym przypadku publiczne centrum kszta艂cenia zawodowego zachowuje numer REGON dotychczasowego publicznego o艣rodka dokszta艂cania i doskonalenia zawodowego.

W SIO nale偶y zlikwidowa膰 publiczn膮 plac贸wk臋 kszta艂cenia praktycznego. Wpisuj膮c dat臋 likwidacji publicznej plac贸wki kszta艂cenia praktycznego nale偶y poda膰 dzie艅 31 sierpnia 2019 r. W RSPO po聽okre艣leniu daty likwidacji publicznej plac贸wki kszta艂cenia praktycznego pojawi si臋 dodatkowe pole: Czy na bazie podmiotu powsta艂a nowa plac贸wka? Nie nale偶y zaznacza膰 tego pola.

Typ z ODiDZ na CKZ zosta艂 w SIO zmieniony automatycznie 鈥 nale偶y pami臋ta膰 o zmianie nazwy CKZ!

4.5聽Z dniem 1 wrze艣nia 2019 r. dotychczasowa publiczna plac贸wka kszta艂cenia praktycznego mo偶e by膰 przekszta艂cona w fili臋 centrum kszta艂cenia zawodowego, je偶eli jej organ prowadz膮cy prowadzi inn膮 dotychczasow膮 publiczn膮 plac贸wk臋 kszta艂cenia praktycznego lub inny dotychczasowy publiczny o艣rodek dokszta艂cania i doskonalenia zawodowego, kt贸ry b臋dzie przekszta艂cony w publiczne centrum kszta艂cenia zawodowego.

Przekszta艂cenie w fili臋 wi膮偶e si臋 w SIO z likwidacj膮 plac贸wki z dniem 31 sierpnia 2019 r. i stworzeniem nowej plac贸wki (filii) z 14-cyfrowym regonem.

Z dniem 1 wrze艣nia 2019 r. dotychczasowy publiczny o艣rodek dokszta艂cania i doskonalenia zawodowego mo偶e by膰 przekszta艂cony w fili臋 centrum kszta艂cenia zawodowego, je偶eli jej organ prowadz膮cy prowadzi inn膮 dotychczasow膮 publiczn膮 plac贸wk臋 kszta艂cenia praktycznego lub inny dotychczasowy publiczny o艣rodek dokszta艂cania i doskonalenia zawodowego, kt贸ry b臋dzie przekszta艂cony w publiczne centrum kszta艂cenia zawodowego.

Przekszta艂cenie w fili臋 wi膮偶e si臋 w SIO z likwidacj膮 plac贸wki z dniem 31 sierpnia 2019 r. i stworzeniem nowej plac贸wki (filii) z 14-cyfrowym regonem.

5. Rejestracja oraz likwidacja szko艂y w RSPO w zwi膮zku z przekazaniem szko艂y do prowadzenia

W przypadku przekazania przez jednostk臋 samorz膮du terytorialnego, w drodze umowy, o kt贸rej mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 鈥 Prawo o艣wiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), szko艂y licz膮cej do 70 uczni贸w, nale偶y z艂o偶y膰 za pomoc膮 RSPO聽dwa wnioski:

 1. o za艂o偶enie szko艂y (szko艂a z nowym organem prowadz膮cym), oraz
 2. o likwidacj臋 szko艂y (szko艂a prowadzona przez samorz膮d).

W pierwszej kolejno艣ci nale偶y dokona膰 rejestracji szko艂y powstaj膮cej w wyniku przekazania.聽Podczas rejestracji takiej szko艂y w formularzu rejestracyjnym nale偶y zaznaczy膰 opcj臋:聽Czy podmiot powstaje w wyniku przekszta艂cenia/przekazania innego podmiotu?聽Nale偶y zaznaczy膰 to pole.聽Po wybraniu tej opcji w formularzu pojawi si臋 mo偶liwo艣膰 wskazania szko艂y samorz膮dowej, kt贸ra jest przekazana do prowadzenia. W艂a艣ciw膮 szko艂臋 nale偶y wybra膰 za pomoc膮 wyszukiwarki, tj. wyszuka膰 np. po numerze REGON lub RSPO i wybra膰 odpowiedni膮 szko艂臋 (tj. samorz膮dow膮 szko艂臋, kt贸ra jest przekazana do prowadzenia).

W drugiej kolejno艣ci聽nale偶y zlikwidowa膰 przekazan膮 szko艂臋 samorz膮dow膮. Wpisuj膮c dat臋 likwidacji nale偶y poda膰 dzie艅 31 sierpnia, poniewa偶 zgodnie z przepisami prawa szko艂a mo偶e zosta膰 zlikwidowana z dniem 31 sierpnia. W RSPO po okre艣leniu daty likwidacji szko艂y pojawi si臋 dodatkowe pole:聽Czy na bazie podmiotu powsta艂a nowa plac贸wka?聽Nale偶y zaznaczy膰 to pole.聽Po zaznaczeniu tego pola w formularzu pojawi si臋 mo偶liwo艣膰 wskazania szko艂y, kt贸ra powsta艂a na bazie przekazanej szko艂y samorz膮dowej (szko艂a wcze艣niej zarejestrowana w kroku pierwszym). W艂a艣ciw膮 szko艂臋 nale偶y wskaza膰 za pomoc膮 wyszukiwarki, tj. wyszuka膰 np. po numerze REGON lub RSPO i wybra膰 odpowiedni膮 szko艂臋, kt贸ra powsta艂a z przekazanej szko艂y samorz膮dowej.