Instrukcje merytoryczne

Przedłużenie wniosku

Powrót do listy

Panel użytkownika

Zgodnie z art. 74 ustawy na wniosek osoby upoważnionej, złożony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem okresu przyznania danych dostępowych, ważność przyznanych danych dostępowych może zostać przedłużona na kolejny okres.

Ważność danych dostępowych może zostać przedłużona na okres:

1) pełnienia funkcji, nie dłuższy niż 5 lat – w przypadku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1 ;

2) nie dłuższy niż 5 lat – w przypadku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2 ;

Wniosek o przedłużenie ważności danych dostępowych zawiera:

1) imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz funkcję osoby upoważnionej;

2) określenie typu i nazwy użytkownika SIO;

3) okres, na jaki ma być przedłużone przyznanie danych dostępowych.

W przypadku wygaśnięcia upoważnienia przed rozpatrzeniem wniosku, zostaje on automatycznie anulowany. W takim przypadku należy złożyć nowy wniosek o dostęp do SIO.