Instrukcje merytoryczne

Nauczyciele

Powr贸t do listy

Zakres danych gromadzonych w systemie informacji o艣wiatowej (w skr贸cie SIO) reguluj膮:

 1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o艣wiatowej(Dz. U. z 2018 r. poz. 1900, z p贸藕n. zm.), zwana dalej ustaw膮,
 2. rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia聽28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji o艣wiatowej oraz termin贸w przekazywania niekt贸rych danych do bazy danych systemu informacji o艣wiatowej (Dz. U. poz. 1663, z p贸藕n. zm.), zwane dalej rozporz膮dzeniem.

Ilekro膰 w tek艣cie jest odwo艂anie do ustawy lub rozporz膮dzenia, bez wskazania, o jak膮 ustaw臋 lub rozporz膮dzenie chodzi, nale偶y przez to rozumie膰 ustaw臋 i rozporz膮dzenie wymienione powy偶ej.

DANE O NAUCZYCIELACH, WYCHOWAWCACH, INNYCH PRACOWNIKACH PEDAGOGICZNYCH

Dane o nauczycielach wprowadza si臋聽w module聽Nauczyciele.聽W zespo艂ach szk贸艂 i jednostkach z艂o偶onych dane nauczyciela聽wprowadzamy na poziomie jednostki nadrz臋dnej,聽nie podmiot贸w wchodz膮cych w sk艂ad zespo艂u czy jednostki z艂o偶onej. Modu艂 ten jest widoczny tylko z poziomu jednostki nadrz臋dnej.

Rejestracja i modyfikacja danych identyfikacyjnych nauczyciela w SIO odbywa si臋 zgodnie z instrukcj膮聽Dane identyfikacyjne nauczyciela, zamieszczon膮 w zak艂adce聽Instrukcje techniczne.

1. Zatrudnienie

1.1. Umowy

Podstawa prawna 艣wiadczenia pracy

Nauczyciela nale偶y wykaza膰 zgodnie ze stanem faktycznym, wynikaj膮cym z dokument贸w, na podstawie kt贸rych jest zatrudniony lub 艣wiadczy prac臋. Zwykle w jednym zak艂adzie pracy (szkole, zespole, o艣rodku itp.) nauczyciel ma jeden stosunek pracy (tj. jedn膮 umow臋 o聽prac臋). Mo偶e si臋 zdarzy膰, 偶e nauczyciel w jednym zak艂adzie pracy ma wi臋cej ni偶 jeden stosunek pracy. Przyk艂adem posiadania dw贸ch um贸w jest sytuacja, gdy cz臋艣膰 obowi膮zk贸w nauczyciela to obowi膮zki, do kt贸rych nie ma on przygotowania pedagogicznego. W takiej sytuacji nale偶y zarejestrowa膰 dwie podstawy prawne 艣wiadczenia pracy (dwie umowy). Ka偶da z um贸w musi mie膰 inn膮 podstaw臋 prawn膮. Oznacza to, 偶e nie mo偶na mie膰 dw贸ch um贸w o prac臋 w jednej szkole np. na podstawie mianowania.

Taka sytuacja jest dopuszczalna jedynie w przypadku um贸w cywilnoprawnych 鈥 program dopuszcza wykazanie wi臋cej ni偶 jednej takiej umowy w jednym zak艂adzie pracy.

Mo偶liwa jest te偶 sytuacja, gdy nauczyciel wykonuje swoje obowi膮zki na podstawie dw贸ch (i聽wi臋cej) um贸w, ale jedna z nich dotyczy wykonywania obowi膮zk贸w na podstawie stosunku pracy, a pozosta艂e na podstawie um贸w cywilnoprawnych. Przyk艂adowo na podstawie umowy cywilnoprawnej realizowane s膮 zaj臋cia okresowe.

Podstaw臋 prawn膮 艣wiadczenia pracy wybiera si臋 z listy, zawieraj膮cej wykaz form zatrudnienia w艂a艣ciwych dla szk贸艂 i plac贸wek publicznych, jak i wyst臋puj膮cych w聽szko艂ach i聽plac贸wkach niepublicznych.

W przypadku przekszta艂cenia jednego typu umowy w inny typ umowy (np. uzyskanie mianowania) nale偶y zamkn膮膰 dotychczasow膮 umow臋 i wprowadzi膰 now膮 umow臋. Jako dat臋 zako艅czenia umowy dotychczasowej wpisujemy ostatni dzie艅 jej obowi膮zywania, za艣 jako dat臋 nawi膮zania stosunku pracy dla nowej umowy wprowadzamy dzie艅 przekszta艂cenia uprzedniego stosunku pracy w nowy.

Miejsce nawi膮zania stosunku pracy

To pole wype艂niane jest automatycznie 鈥 jest nim szko艂a/plac贸wka, w kt贸rej zarejestrowany jest nauczyciel. Nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e dla nauczycieli zatrudnionych w zespo艂ach szk贸艂 i/lub plac贸wek, w sk艂ad kt贸rych wchodz膮 szko艂y, miejscem nawi膮zania stosunku pracy jest odpowiednio zesp贸艂 lub plac贸wka.

Pocz膮tek obowi膮zywania umowy

Nale偶y poda膰 dat臋 dzienn膮 rozpocz臋cia obowi膮zywania danej umowy. W聽przypadku przeniesienia nauczyciela do innej szko艂y za dat臋 pocz膮tku obowi膮zywania umowy nale偶y uzna膰 dat臋 rozpocz臋cia pracy w szkole, z kt贸rej nauczyciel zosta艂 przeniesiony. Natomiast w聽przypadku przekszta艂cenia umowy o prac臋 zawartej na podstawie ustawy Karta Nauczyciela (dalej: KN) w umow臋 zawart膮 przez mianowanie, za dat臋 pocz膮tku obowi膮zywania umowy nale偶y uzna膰 dat臋, od kt贸rej obowi膮zuje umowa na podstawie mianowania.

W przypadku przekszta艂ce艅 szk贸艂 lub plac贸wek o艣wiatowych, gdy zmienia si臋 miejsce zatrudnienia nauczyciela 聽w dacie rozpocz臋cia obowi膮zywania umowy nale偶y poda膰 dat臋 rozpocz臋cia umowy w przekszta艂conej szkole lub plac贸wce聽(np. gdy zesp贸艂 szk贸艂 przekszta艂ci艂 si臋 w samodzielne liceum og贸lnokszta艂c膮ce nale偶y poda膰 dat臋 rozpocz臋cia umowy w liceum og贸lnokszta艂c膮cym).

Data przeniesienia umowy

W przypadku przeniesienia nauczyciela na inne stanowisko lub do innej szko艂y na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 鈥 Karta Nauczyciela nale偶y wprowadzi膰 dat臋 przeniesienia umowy. Dotyczy to tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania.聽Data przeniesienia nie mo偶e by膰 wcze艣niejsza od daty rozpocz臋cia umowy oraz od daty rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci szko艂y/ plac贸wki.聽Je艣li data rozpocz臋cia umowy jest wcze艣niejsza ni偶 data rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci szko艂y/plac贸wki oraz podstaw膮 prawn膮 zatrudnienia nauczyciela jest mianowanie system b臋dzie wymaga膰 wprowadzenia daty przeniesienia.

W innych przypadkach data przeniesienia nie jest wymagana.

Og贸lny sta偶 pracy

Nale偶y poda膰 sta偶 pracy obliczony jak do ustalenia dodatku za wys艂ug臋 lat (je艣li jednak wynosi on wi臋cej ni偶 20 lat nale偶y poda膰 jego faktyczn膮 warto艣膰). W przypadku, gdy nauczyciel ma w danej szkole wi臋cej ni偶 jeden stosunek pracy, dla ka偶dego stosunku pracy sta偶 og贸lny powinien by膰 podany odr臋bnie. Sta偶u pracy nie wype艂niamy dla um贸w cywilnoprawnych. Zmiany sta偶u pracy nale偶y wprowadza膰 zgodnie z faktyczn膮 zmian膮.

1.2. Tygodniowy wymiar zaj臋膰

Nale偶y wskaza膰聽wymiar zaj臋膰 wynikaj膮cy z umowy o prac臋 lub aktu mianowania, wype艂niaj膮c 鈥濼ygodniow膮 liczb臋 godzin pracy鈥 oraz 鈥濸ensum鈥 (np. odpowiednio 18 i 18, 22 i 22, 26 i 26). W przypadku nauczycieli zatrudnionych w niepe艂nym wymiarze czasu pracy tygodniowa liczba godzin pracy mo偶e by膰 warto艣ci膮 u艂amkow膮 (z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku).

Tygodniowy wymiar zaj臋膰 wype艂nia si臋 na dany rok szkolny.

Nauczyciel w ramach jednego stosunku pracy powinien mie膰 przypisany jeden tygodniowy obowi膮zkowy wymiar zaj臋膰, wynikaj膮cy z art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela聽lub ustalony zgodnie z art. 42 ust. 5c ustawy Karta Nauczyciela.

Poj臋cie tygodniowy wymiar zaj臋膰 odnosi si臋 zasadniczo do zatrudnienia na podstawie ustawy 鈥 Karta Nauczyciela w szko艂ach i plac贸wkach publicznych. Trzeba w tym kontek艣cie podkre艣li膰, 偶e tygodniowy obowi膮zkowy wymiar zaj臋膰, o kt贸rym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela, dotyczy zaj臋膰 dydaktycznych, wychowawczych lub opieku艅czych, realizowanych przez nauczyciela bezpo艣rednio z uczniami (wychowankami). Nie powinien on obejmowa膰 innych obowi膮zk贸w nauczyciela, za wyj膮tkiem os贸b pe艂ni膮cych funkcje kierownicze. W przypadku tych os贸b (dyrektor贸w, wicedyrektor贸w, kierownik贸w) w聽polu tym wpisujemy wymiar zaj臋膰 wynikaj膮cy z umowy o prac臋.

W przypadku 艣wiadczenia pracy w oparciu o umowy o prac臋 zawarte na podstawie Kodeksu Pracy (dotyczy to publicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez osoby prawne inne ni偶 jst lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych), w聽tygodniowym wymiarze zaj臋膰 wykazujemy wy艂膮cznie godziny zaj臋膰 dydaktycznych, wychowawczych lub opieku艅czych, realizowanych przez nauczyciela bezpo艣rednio z聽uczniami. Nale偶y wi臋c okre艣li膰, ile godzin zaj臋膰 realizowanych przez nauczyciela bezpo艣rednio z uczniami przypada na pe艂ny etat w danej szkole i taki wymiar zaj臋膰 wykaza膰 w polu tygodniowy wymiar zaj臋膰. Np. je偶eli nauczyciel zatrudniony na podstawie przepis贸w Kodeksu Pracy w pe艂nym wymiarze (40 godzin tygodniowo), realizuje 25 godzin zaj臋膰 dydaktycznych (wychowawczych lub opieku艅czych) to jego tygodniowy wymiar zaj臋膰 w SIO wynosi艂 b臋dzie 25 (w polu 鈥濸ensum鈥 鈥 r贸wnie偶 25). W przypadku os贸b zatrudnionych w niepe艂nym wymiarze czasu pracy, wykazany w SIO tygodniowy obowi膮zkowy wymiar zaj臋膰 dydaktycznych powinien oddawa膰 wymiar zatrudnienia tego nauczyciela. Na przyk艂ad nauczyciel zatrudniony w wymiarze 20/40 i realizuj膮cy w ramach tego wymiaru 15 godzin dydaktycznych w polu tygodniowy wymiar zaj臋膰 powinien mie膰 wpisan膮 warto艣膰 15 (w polu 鈥濸ensum鈥 鈥 30).

Zaznaczy膰 r贸wnie偶 nale偶y, 偶e w przypadku zatrudnienia na podstawie Kodeksu Pracy, uprawnione jest, podobnie jak w przypadku zatrudnienia na podstawie ustawy 鈥 Karta Nauczyciela, r贸偶nicowanie w jednej szkole/plac贸wce pensum nauczyciela, w zale偶no艣ci od rodzaju jego obowi膮zk贸w, o ile wynika to z przyj臋tych w tej szkole/plac贸wce regu艂.

W przypadku os贸b pe艂ni膮cych obowi膮zki np. w klasach maturalnych, kt贸rych liczba godzin danego obowi膮zku realizowanych w trakcie roku szkolnego jest聽zmienna聽(zgodnie z art. 42 ust. 5b ustawy Karta Nauczyciela), nale偶y wpisa膰 warto艣膰聽u艣rednion膮 鈥 faktyczn膮 liczb臋 godzin z umowy.

W przypadku, gdy nauczyciel otrzyma aneks do umowy, na mocy kt贸rego zostan膮 mu przydzielone dodatkowe godziny, np. godziny nauczania indywidualnego, nale偶y zmodyfikowa膰 tygodniowy wymiar zaj臋膰 poprzez wprowadzenie daty zako艅czenia obowi膮zywania pierwotnego wymiaru. Nast臋pnie nale偶y doda膰 kolejny (aktualny) tygodniowy wymiar zaj臋膰 i wykaza膰聽liczb臋聽 godzin ponadwymiarowych, z podaniem okresu, na jaki te godziny zosta艂y przydzielone do realizacji.

W przypadku os贸b pe艂ni膮cych funkcje kierownicze, r贸wnie偶 obowi膮zki zwi膮zane z聽wykonywaniem tej funkcji powinny by膰 wliczane do tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰. W polu聽Obowi膮zki聽obowi膮zki zwi膮zane z wykonywaniem funkcji kierowniczej powinny by膰 wykazane jako 鈥瀦ni偶ka godzin z tytu艂u pe艂nienia funkcji kierowniczej鈥.

W przypadku 艣wiadczenia pracy w oparciu umow臋 cywilnoprawn膮 (umowa zlecenia lub umowa o dzie艂o), nie wy艣wietla si臋 pole聽Tygodniowy wymiar zaj臋膰. Tygodniow膮 liczb臋 godzin, na realizacj臋 kt贸rych zawarto umow臋, realizowanych bezpo艣rednio z uczniami, nale偶y wykaza膰 w polu聽Obowi膮zki.

UWAGA: Nauczycielowi, kt贸remu wype艂niono tygodniowy wymiar zaj臋膰 nale偶y wype艂ni膰 obowi膮zki.聽W przypadku niewype艂nienia obowi膮zk贸w program wska偶e b艂膮d. Jedynie w przypadku, gdy nauczyciel w roku szkolnym, kt贸rego dotycz膮 obowi膮zki ma wykazan膮 jedn膮 z nast臋puj膮cych nieobecno艣ci:

 • urlop macierzy艅ski, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzy艅skiego,
 • urlop wychowawczy,
 • urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o zwi膮zkach zawodowych,
 • urlop dla poratowania zdrowia,
 • zawieszenie w pe艂nieniu obowi膮zk贸w na podstawie art. 83 ustawy Karta Nauczyciela- nieobecno艣膰 jest nieaktywna dla nieobecno艣ci wprowadzanych w 2019/2020
 • niezdolno艣膰 do pracy, o kt贸rej mowa w art. 92 搂 1 Kodeksu pracy, urlop bezp艂atny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 albo ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela,
 • urlop bezp艂atny, o kt贸rym mowa w art. 174 搂 1 Kodeksu Pracy,
 • zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczno艣ci osobistego sprawowania opieki,
 • zwolnienie z obowi膮zku 艣wiadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi膮zkach zawodowych,
 • zwolnienie z obowi膮zku prowadzenia zaj臋膰 na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela,
 • zawieszenie w pe艂nieniu obowi膮zk贸w na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela,
 • niezdolno艣膰 do pracy, o kt贸rej mowa w art. 92 搂 4 Kodeksu pracy,

mo偶liwe jest wype艂nienie tygodniowego wymiaru zaj臋膰 bez konieczno艣ci wykazywania obowi膮zk贸w.

W przypadku os贸b zatrudnionych na stanowiskach wymagaj膮cych kwalifikacji pedagogicznych聽w urz臋dach administracji publicznej, kt贸rym nie ustala si臋 tzw. pensum, podaje si臋 tygodniowy wymiar czasu pracy聽np.: 40/40, a w przypadku os贸b zatrudnionych w niepe艂nym wymiarze czasu pracy jako np.: 30/40.

Godziny ponadwymiarowe

Nale偶y poda膰 liczb臋 godzin ponadwymiarowych, przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny. Liczba ta mo偶e przyjmowa膰 warto艣膰 u艂amkow膮. Zgodnie z przepisami godziny ponadwymiarowe nie mog膮 przekroczy膰 50% godzin pensum, a tak偶e nie mog膮 by膰 przydzielane osobie, kt贸ra jest zatrudniona w niepe艂nym wymiarze czasu pracy (dotyczy podstaw prawnych stosunku pracy opartych na przepisach ustawy 鈥 Karta Nauczyciela). W przypadku pozosta艂ych podstaw prawnych 鈥 przede wszystkim chodzi o umowy zawarte na podstawie Kodeksu Pracy 鈥 jest mo偶liwe wykazanie wi臋kszej liczby godzin ponadwymiarowych ni偶 50% pensum.

Zwi臋kszony wymiar zaj臋膰

Nale偶y wykaza膰 liczb臋 godzin zwi臋kszonego wymiaru ponad tzw. pensum, ustalon膮 dla danego nauczyciela na podstawie art. 42 ust. 2a ustawy 鈥 Karta Nauczyciela (nie chodzi tu o聽godziny, o kt贸rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela, ani o godziny ponadwymiarowe).

Uzupe艂nianie etatu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela, organ prowadz膮cy szko艂臋 mo偶e na艂o偶y膰 na nauczyciela obowi膮zek podj臋cia pracy w innej szkole lub szko艂ach i na tym samym lub 鈥 za jego zgod膮 鈥 na innym stanowisku, w celu uzupe艂nienia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰 dydaktycznych, wychowawczych lub opieku艅czych w wymiarze nie wi臋kszym ni偶 1/2 obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰.

Szko艂a macierzysta jako podstaw臋 prawn膮 umowy wskazuje faktyczn膮 umow臋 nauczyciela (np. mianowanie) i ca艂kowity wymiar obowi膮zk贸w (np. 18/18). W obowi膮zkach podaje obowi膮zki, kt贸re nauczyciel realizuje w danej szkole oraz rodzaj obowi膮zku oddelegowanie (znajduje si臋 w innych tytu艂ach, na podstawie kt贸rych nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia) z w艂a艣ciw膮 liczb膮 godzin oddelegowania.

Szko艂a, do kt贸rej nauczyciel jest oddelegowany jako podstaw臋 prawn膮 umowy wskazuje 鈥瀠zupe艂nianie etatu w innej szkole鈥. Nast臋pnie w tygodniowym wymiarze zaj臋膰 wskazuje w艂a艣ciwe pensum i liczb臋 godzin obowi膮zku, kt贸r膮 nauczyciel realizuje tylko w tej szkole w ramach oddelegowania. Jako obowi膮zek nale偶y poda膰 w艂a艣ciwy rodzaj przedmiotu, kt贸ry nauczyciel realizuje.

1.3. Obowi膮zki

Obowi膮zki nauczyciela聽nale偶y wykaza膰 zgodnie z aktualnym tygodniowym rozk艂adem zaj臋膰, okre艣laj膮cym organizacj臋 obowi膮zkowych i nadobowi膮zkowych zaj臋膰 edukacyjnych dla danej szko艂y lub plac贸wki, ustalonym na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Nale偶y wykaza膰 wszystkie obowi膮zki nauczyciela, ich typ 鈥 wed艂ug za艂膮czonego s艂ownika wraz ze wskazaniem szko艂y, w kt贸rej s膮 one wykonywane, specyfik膮 oddzia艂u, typem szko艂y dla oddzia艂u (je艣li dotyczy) i liczb膮 godzin. Ka偶dy obowi膮zek nale偶y wprowadzi膰 odr臋bnie.

Przez pojedynczy obowi膮zek rozumie si臋 np. j臋zyk polski, nauczany w szkole podstawowej, w oddziale integracyjnym, na II etapie edukacyjnym.

Liczba godzinobowi膮zku聽oznacza tygodniow膮 liczb臋 realizowanych godzin. Liczba ta mo偶e by膰 wyra偶ona z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku.

W przypadku pe艂nienia przez nauczyciela dw贸ch lub wi臋cej r贸偶nych obowi膮zk贸w nale偶y w聽pierwszej kolejno艣ci wykaza膰 dane o jednym z tych obowi膮zk贸w, a nast臋pnie kolejne obowi膮zki,聽kt贸re s膮 realizowane przez tego nauczyciela.

W obowi膮zkach nauczyciela pe艂ni膮cego funkcj臋 kierownicz膮 w szkole lub plac贸wce o艣wiatowej聽powinny by膰 wykazane zar贸wno faktycznie wykonywane obowi膮zki dydaktyczne, opieku艅cze lub wychowawcze, np. j臋zyk polski 4/18 oraz zni偶ka godzin z tytu艂u pe艂nienia funkcji kierowniczej 14/18 (wybrane z grupy obowi膮zk贸w聽inne tytu艂y, na podstawie kt贸rych nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia).聽W przypadku ca艂kowitego zwolnienia z pe艂nienia obowi膮zk贸w dydaktycznych, opieku艅czych lub wychowawczych zni偶ka godzin odpowiada wymiarowi pensum tego nauczyciela.聽W聽przypadku niewykazania zni偶ki godzin z tytu艂u pe艂nienia funkcji kierowniczej nauczyciel b臋dzie traktowany jako niepe艂nozatrudniony.

Analogiczna sytuacja wyst臋puje w przypadku, gdy nauczyciel nie pe艂ni obowi膮zk贸w zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o zwi膮zkach zawodowych.

UWAGA:Suma godzin聽w tabeli obowi膮zki (godzin wszystkich wprowadzonych obowi膮zk贸w nauczyciela) powinna si臋 r贸wna膰 sumie godzin tygodniowego wymiaru zaj臋膰 i godzin ponadwymiarowych albo godzin zwi臋kszonego wymiaru.

UWAGA: Obowi膮zki musz膮 zosta膰 wype艂nione, je偶eli wype艂niony jest tygodniowy wymiar zaj臋膰. WYJ膭TEK stanowi sytuacja, gdy nauczyciel w roku szkolnym, kt贸rego dotycz膮 obowi膮zki ma wykazan膮 jedn膮 z nast臋puj膮cych nieobecno艣ci:

 • urlop macierzy艅ski, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzy艅skiego,
 • urlop wychowawczy,
 • urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o zwi膮zkach zawodowych,
 • urlop dla poratowania zdrowia,
 • zawieszenie w pe艂nieniu obowi膮zk贸w na podstawie art. 83 ustawy Karta Nauczyciela- nieobecno艣膰 jest nieaktywna dla nieobecno艣ci wprowadzanych w 2019/2020
 • niezdolno艣膰 do pracy, o kt贸rej mowa w art. 92 搂 1 Kodeksu pracy, urlop bezp艂atny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 albo ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela,
 • urlop bezp艂atny, o kt贸rym mowa w art. 174 搂 1 Kodeksu Pracy,
 • zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczno艣ci osobistego sprawowania opieki,
 • zwolnienie z obowi膮zku 艣wiadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi膮zkach zawodowych,
 • zwolnienie z obowi膮zku prowadzenia zaj臋膰 na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela,
 • zawieszenie w pe艂nieniu obowi膮zk贸w na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela,
 • niezdolno艣膰 do pracy, o kt贸rej mowa w art. 92 搂 4 Kodeksu pracy

W takim przypadku mo偶liwe jest pomini臋cie obowi膮zk贸w przy jednoczesnym wype艂nieniu tygodniowego wymiaru zaj臋膰.聽Brak podania obowi膮zk贸w nauczyciela powinien dotyczy膰 jednak聽sytuacji szczeg贸lnych, np. sytuacji, gdy w zwi膮zku z聽przebywaniem przez nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie macierzy艅skim, urlopie wychowawczym lub przeniesienia w stan nieczynny, nie okre艣lono dla nauczyciela obowi膮zk贸w na dany rok szkolny w arkuszu organizacyjnym.

W szczeg贸lnych przypadkach np. w sytuacji, gdy nauczyciel przebywa艂 w terminie od wrze艣nia do czerwca kolejnego roku na urlopie dla poratowania zdrowia i w zwi膮zku z tym nie mia艂 przydzielonych obowi膮zk贸w na dany rok szkolny w arkuszu organizacyjnym, nale偶y mu w ramach 鈥濷bowi膮zk贸w鈥 wykaza膰 鈥瀊rak obowi膮zku w arkuszu organizacyjnym鈥 w okresie lipiec-sierpie艅.

UWAGA: Je艣li nauczyciel 艂膮czy prac臋 w po艂owie wymiaru z urlopem rodzicielskim:

Zgodnie z art. 1821e聽搂 1 Kodeksu Pracy pracownik mo偶e 艂膮czy膰 korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielaj膮cego tego urlopu w wymiarze nie wy偶szym ni偶 po艂owa pe艂nego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela si臋 na pozosta艂膮 cz臋艣膰 wymiaru czasu pracy.

W zwi膮zku z powy偶szym w SIO nale偶y wykaza膰 nauczycielowi taki tygodniowy wymiar zaj臋膰 jaki wynika z umowy, np. 18/18, a w obowi膮zkach:

 1. Rodzaj obowi膮zku: inne tytu艂y, na podstawie kt贸rych nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia: obni偶enie wymiaru czasu pracy na podstawie art. 182 z indeksem 1e Kodeksu Pracy, np. 9/18 i
 2. Przedmiot, kt贸rego nauczyciel uczy, np. j臋zyk polski 9/18.

1.4.聽Zaj臋cia, o kt贸rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela

Aby w zak艂adce聽Zatrudnienie聽m贸c zarejestrowa膰 zaj臋cia, o kt贸rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, najpierw nale偶y wykaza膰 nauczycielowi zatrudnienie na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.

Informacj臋 o powy偶szych zaj臋ciach przekazuje si臋 na dany rok szkolny, zgodnie z liczb膮 godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej.

W ramach zaj臋膰, o kt贸rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel mo偶e prowadzi膰聽zaj臋cia rozwijaj膮ce zainteresowania.

UWAGA!聽Nie nale偶y wykazywa膰 w tym miejscu zaj臋膰 rozwijaj膮cych zainteresowania, kt贸re zosta艂y wykazane nauczycielowi w ramach Tygodniowego wymiaru zaj臋膰 lub聽Godzin ponadwymiarowych.

1.5.Nieobecno艣ci

Nieobecno艣膰 wykazujemy dla nauczycieli, kt贸rzy s膮 zatrudnieni w danej szkole lub plac贸wce o艣wiatowej, jednak nie 艣wiadcz膮 pracy. Wykazywanie nieobecno艣ci nie dotyczy os贸b, kt贸re przebywaj膮 na聽urlopie wypoczynkowym聽(informacje o urlopach wypoczynkowych nie s膮 gromadzone w SIO). W sekcji Nieobecno艣膰 nale偶y wskaza膰 jej przyczyn臋.

Wszystkie nieobecno艣ci zwi膮zane z opiek膮 nad chorymi dzie膰mi lub innymi osobami nale偶y wykaza膰 jako聽zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczno艣ci osobistego sprawowania opieki.

Nieobecno艣ci w pracy z powodu choroby lub opieki nad chorym cz艂onkiem rodziny na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 艣wiadczeniach pieni臋偶nych z ubezpieczenia spo艂ecznego w razie choroby i macierzy艅stwa mo偶na rejestrowa膰 jako ci膮g艂e, nawet je艣li faktycznie dana osoba przed艂o偶y艂a w zak艂adzie pracy wi臋cej ni偶 jedno zwolnienie. Oczywi艣cie nie mo偶e by膰 wtedy mi臋dzy kolejnymi okresami zwolnie艅 偶adnego dnia 艣wiadczenia pracy.

W nieobecno艣ciach nie nale偶y wykazywa膰 urlop贸w okoliczno艣ciowych i opieki nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu Pracy lub art. 67e ustawy Karta Nauczyciela 鈥 analogicznie jak nie wykazujemy urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z rozporz膮dzeniem w SIO wykazuje si臋 nast臋puj膮ce przyczyny nieobecno艣ci:

1) urlop macierzy艅ski, urlop rodzicielski, urlop ojcowski lub urlop na warunkach urlopu macierzy艅skiego;

2) urlop wychowawczy;

3) urlop bezp艂atny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 2a ustawy 鈥 Karta Nauczyciela;

4) urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi膮zkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 263);

5) zwolnienie z obowi膮zku 艣wiadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi膮zkach

zawodowych;

6) urlop dla poratowania zdrowia;

7) zwolnienie z obowi膮zku realizacji zaj臋膰 na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela;

8) zawieszenie w pe艂nieniu obowi膮zk贸w na podstawie art. 85t ust. 1鈥3 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela;

9) urlop udzielony na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela;

10) urlop bezp艂atny, o kt贸rym mowa w art. 174 搂 1 Kodeksu pracy;

11) przeniesienie w stan nieczynny;

12) niezdolno艣膰 do pracy, o kt贸rej mowa w art. 92 搂 1 Kodeksu pracy, tj. choroba trwaj膮ca 艂膮cznie do 33 dni w ci膮gu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, kt贸ry uko艅czy艂 50 rok 偶ycia 鈥 trwaj膮ca 艂膮cznie do 14 dni w ci膮gu roku kalendarzowego;

13) niezdolno艣膰 do pracy, o kt贸rej mowa w art. 92 搂 4 Kodeksu pracy 鈥 za dat臋 rozpocz臋cia tej nieobecno艣ci nale偶y przyj膮膰 dzie艅, od kt贸rego wyp艂acany jest zasi艂ek chorobowy (tj. 34 dzie艅 nieobecno艣ci w roku kalendarzowym lub w przypadku pracownika, kt贸ry uko艅czy艂 50 rok 偶ycia 15 dzie艅 nieobecno艣ci w roku kalendarzowym);

14) zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczno艣ci osobistego sprawowania opieki, o kt贸rym mowa

w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 艣wiadczeniach pieni臋偶nych z ubezpieczenia spo艂ecznego w razie

choroby i macierzy艅stwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590);

15) urlop uzupe艂niaj膮cy, o kt贸rym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela.

1.6.聽Stanowiska

Nale偶y wybra膰 grup臋 stanowisk/funkcji w wierszu 鈥濼yp stanowiska鈥, a nast臋pnie konkretne stanowisko/funkcj臋. Nauczyciel zatrudniony w szkole lub plac贸wce o艣wiatowej znajduje si臋 w grupie聽Pozosta艂e stanowiska nauczycieli.聽Je偶eli nie jest nauczycielem 偶adnej z kategorii wymienionych w tej grupie, nale偶y wybra膰 stanowisko聽nauczyciel.聽Nauczycielowi mo偶na przypisa膰 wi臋cej ni偶 jedno stanowisko, np. je艣li pe艂ni on funkcj臋 kierownicz膮 i jednocze艣nie wykonuje obowi膮zki nauczyciela.

W polu 鈥濪ata rozpocz臋cia鈥 domy艣lnie wy艣wietla si臋 data rozpocz臋cia obowi膮zywania umowy, jednak istnieje mo偶liwo艣膰 wybrania innej daty.

2. Awans zawodowy

2.1.聽Awans zawodowy do 31 sierpnia 2022 r.

W polu 鈥淒ata uzyskania stopnia awansu鈥 nale偶y wpisa膰 dat臋 widniej膮c膮 na Akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

Planowanie awansu zawodowego

Zgodnie z 搂 28 pkt 2 rozporz膮dzenia, w SIO gromadzi si臋 dane dziedzinowe nauczycieli dotycz膮ce awansu zawodowego, kt贸re obejmuj膮 dane dotycz膮ce uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, tj.:

 1. informacj臋 o rozpocz臋ciu sta偶u, o kt贸rym mowa w art. 9d ust. 1 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela (w brzmieniu obowi膮zuj膮cym do 31 sierpnia 2022 r.),
 2. informacj臋 o przyst膮pieniu do post臋powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o kt贸rej mowa w art. 9d ust. 8 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela.

Data rozpocz臋cia sta偶u

鈥 zgodnie z przepisami (art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela 鈥 w brzmieniu obowi膮zuj膮cym do 31 sierpnia 2022 r.) nauczyciel rozpoczyna sta偶 z pocz膮tkiem roku szkolnego, nie p贸藕niej jednak ni偶 w ci膮gu 14 dni od dnia rozpocz臋cia zaj臋膰. Zatem data rozpocz臋cia sta偶u musi by膰 okre艣lona od 1 do 17 wrze艣nia, a w przypadku Kolegi贸w Pracownik贸w S艂u偶b Spo艂ecznych od 1 do 17 pa藕dziernika.

Przyst膮pienie do post臋powania kwalifikacyjnego聽鈥 zgodnie z przepisami (art. 9d ust. 8 Karty Nauczyciela) dyrektor szko艂y corocznie, w arkuszu organizacyjnym szko艂y,聽podaje liczb臋 nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przyst臋puj膮cych do post臋powa艅 kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, kt贸rego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz wskazuje terminy z艂o偶enia przez nauczycieli wniosk贸w o podj臋cie tych post臋powa艅.

W zwi膮zku z powy偶szym, nale偶y uzupe艂ni膰 dane zgodnie z arkuszem organizacyjnym w odniesieniu do:

 • 31 pa藕dziernika danego roku kalendarzowego 鈥 dla os贸b, kt贸re b臋d膮 pr贸bowa艂y uzyska膰 kolejny stopnie艅 awansu zawodowego w tzw. 鈥瀞esji zimowej鈥 w nast臋pnym roku聽szkolnym;
 • 30 czerwca nast臋pnego roku kalendarzowego 鈥 dla os贸b, kt贸re b臋d膮 pr贸bowa艂y uzyska膰 kolejny stopnie艅 awansu zawodowego w tzw. 鈥瀞esji letniej鈥 w nast臋pnym roku szkolnym.

Dane dziedzinowe w zakresie dotycz膮cym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, przekazuje si臋 do bazy danych SIO w terminie 7 dni od dnia:

 1. rozpocz臋cia sta偶u, o kt贸rym mowa w art. 9d ust. 1 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela w brzmieniu obowi膮zuj膮cym do 31 sierpnia 2022 r.,
 2. opracowania przez dyrektora arkusza organizacyjnego lub zatwierdzenia przez organ prowadz膮cy arkusza organizacyjnego 鈥 w przypadku informacji o przyst膮pieniu do post臋powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o kt贸rej mowa w art. 9d ust. 8 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela.

2.2. 聽Awans zawodowy od 1 wrze艣nia 2022 r.

Stopie艅 awansu zawodowego przypisany jest do osoby nauczyciela, dlatego stopie艅 awansu zawodowego wype艂niany jest tylko raz, niezale偶nie od liczby stosunk贸w pracy w danej szkole/plac贸wce. W przypadku uzyskania wy偶szego stopnia awansu zawodowego dyrektor szko艂y dodaje informacj臋 o kolejnym stopniu.

Dane w tym zakresie mo偶na przekazywa膰 wy艂膮cznie, je艣li dla danego nauczyciela zarejestrowana zosta艂a umowa. Nie wype艂niamy awansu dla os贸b wykonuj膮cych zadania nauczyciela na podstawie um贸w cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzie艂o).

Awans zawodowy nale偶y wykaza膰 w odniesieniu do stanu obecnego (bez konieczno艣ci wprowadzania informacji o poprzednich stopniach awansu danego nauczyciela).

W przypadku, gdy przed 1 wrze艣nia 2022 r.:

 • nauczyciel mia艂 wykazany stopie艅 鈥瀗auczyciel bez stopnia awansu zawodowego鈥 鈥 informacje o awansie przenios膮 si臋 automatycznie do pola 鈥瀗auczyciel bez stopnia awansu zawodowego鈥, bez daty uzyskania stopnia awansu zawodowego,
 • nauczyciel mia艂 wykazany stopie艅 鈥瀗auczyciel bez stopnia awansu zawodowego鈥 oraz nauczyciel sta偶ysta i/lub kontraktowy 鈥 informacje o awansie przenios膮 si臋 automatycznie do pola 鈥瀗auczyciel bez stopnia awansu zawodowego鈥 bez daty uzyskania stopnia awansu. Dat臋 nale偶y w tym przypadku uzupe艂ni膰 r臋cznie,
 • nauczyciel mia艂 wykazany stopie艅 鈥瀗auczyciel bez stopnia awansu zawodowego鈥 (nie odbywa艂 sta偶u) i wg nowych przepis贸w nie odbywa przygotowania do zawodu nauczyciela (np. jest zatrudniony w 艂膮cznym wymiarze mniejszym ni偶 陆 etatu) 鈥 dane o stopniu awansu nale偶y usun膮膰 z kategorii 鈥瀗auczyciel bez stopnia awansu zawodowego鈥 i wykaza膰 w polu 鈥瀒nne鈥 gdzie nale偶y wybra膰 鈥瀗auczyciel bez stopnia awansu zawodowego nieodbywaj膮cy przygotowania do zawodu nauczyciela鈥.
 • nauczyciel mia艂 wykazane stopnie: sta偶ysta i/lub kontraktowy 鈥 pojawi si臋 informacja o stopniu awansu zawodowego uzyskanym przed 1 wrze艣nia 2022 r. w sekcji 鈥濧wans zawodowy przed 2022/2023鈥. Jednocze艣nie nauczyciele ci zostan膮 pokazani w aktualnym polu widoku awansu zawodowego jako 鈥瀗auczyciel bez stopnia awansu zawodowego鈥 z dat膮 rozpocz臋cia umowy w podmiocie/dat膮 wynikaj膮ca z wej艣cia w 偶ycie nowego brzmienia art. 9a KN: 1.09.2022 r. lub p贸藕niejsz膮 (czyli dat膮 zawarcia umowy w podmiocie),
 • nauczyciel mia艂 wykazane stopnie: mianowany i/lub dyplomowany uzyskane przed 1 wrze艣nia 2022 r. 鈥 stopnie awansu zawodowego i daty ich uzyskania s膮 wy艣wietlone w aktualnym widoku awansu zawodowego (z dat膮 uzyskania stopnia przed 1 wrze艣nia 2022 r.).

Planowanie awansu zawodowego

Data rozpocz臋cia przygotowania do zawodu nauczyciela / data rozpocz臋cia sta偶u聽(dla nauczycieli kontraktowych kontynuuj膮cych dotychczasowy sta偶)

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela, nauczyciel nieposiadaj膮cy stopnia awansu zawodowego, zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰 zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela.

Planowanie awansu zawodowego:

 • dla nauczycieli widocznych w nowym awansie jako 鈥瀗auczyciel bez stopnia awansu zawodowego鈥:
 1. kt贸rzy przed 1 wrze艣nia 2022 r. byli nauczycielami聽bez stopnia awansu zawodowego, data rozpocz臋cia przygotowania do zawodu nauczyciela nie b臋dzie si臋 wy艣wietla膰:
 • je偶eli nauczyciel nie odbywa przygotowania do zawodu nauczyciela, nale偶y usun膮膰 dane z kategorii 鈥瀗auczyciel bez stopnia awansu zawodowego鈥 i wykaza膰 w polu 鈥瀒nne鈥 gdzie nale偶y wybra膰 鈥瀗auczyciel bez stopnia awansu zawodowego nieodbywaj膮cy przygotowania do zawodu nauczyciela鈥,
 • w przeciwnym przypadku nale偶y uzupe艂ni膰 dat臋 rozpocz臋cia odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela,
 1. kt贸rzy przed 1 wrze艣nia 2022 r. uzyskali stopie艅 nauczyciela聽sta偶ysty, nale偶y uzupe艂ni膰 dat臋 rozpocz臋cia przygotowania do zawodu nauczyciela. Data nie mo偶e by膰 wcze艣niejsza ni偶 1 wrze艣nia 2022 r.,
 2. kt贸rzy przed 1 wrze艣nia 2022 r. uzyskali stopie艅 nauczyciela聽kontraktowego, nale偶y uzupe艂ni膰 dat臋 rozpocz臋cia sta偶u. Data rozpocz臋cia sta偶u mo偶e by膰 wcze艣niejsza ni偶 1 wrze艣nia 2022 r. i powinna odpowiada膰 dacie rozpocz臋cia sta偶u (je偶eli nauczyciel rozpocz膮艂 sta偶).
 • dla nauczycieli聽mianowanych聽data rozpocz臋cia sta偶u zostanie automatycznie pokazana, je偶eli nauczyciel rozpocz膮艂 sta偶 na nauczyciela dyplomowanego przed 1 wrze艣nia 2022 r. Je偶eli nauczyciel mianowany nie rozpocz膮艂 sta偶u na nauczyciela dyplomowanego przed 1 wrze艣nia 2022 r., data rozpocz臋cia sta偶u nie wy艣wietli si臋.

Przyst膮pienie do post臋powania kwalifikacyjnego聽鈥 zgodnie z przepisami (art. 9d ust. 8 Karty Nauczyciela) dyrektor szko艂y corocznie, w arkuszu organizacyjnym szko艂y,聽podaje liczb臋 nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przyst臋puj膮cych do post臋powa艅 kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, kt贸rego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz wskazuje terminy z艂o偶enia przez nauczycieli wniosk贸w o podj臋cie tych post臋powa艅.

W zwi膮zku z聽powy偶szym, nale偶y uzupe艂ni膰 dane zgodnie z arkuszem organizacyjnym w odniesieniu do:

 • 31 pa藕dziernika danego roku kalendarzowego 鈥 dla os贸b, kt贸re b臋d膮 pr贸bowa艂y uzyska膰 kolejny stopnie艅 awansu zawodowego w tzw. 鈥瀞esji zimowej鈥 w nast臋pnym roku聽szkolnym;
 • 30 czerwca nast臋pnego roku kalendarzowego 鈥 dla os贸b, kt贸re b臋d膮 pr贸bowa艂y uzyska膰 kolejny stopnie艅 awansu zawodowego w tzw. 鈥瀞esji letniej鈥 w nast臋pnym roku szkolnym.

W przypadku:

鈥 nauczycieli, kt贸rzy przed 1 wrze艣nia 2022 r.聽nie posiadali 偶adnego stopnia awansu zawodowego, minimalny okres na z艂o偶enie wniosku o rozpocz臋cie post臋powania egzaminacyjnego wynosi 9 miesi臋cy od dnia 1.09.2022 r.,

鈥撀dotychczasowych nauczycieli sta偶yst贸w, kt贸rzy stopie艅 awansu uzyskali przed 1聽wrze艣nia 2022 r., minimalny okres na z艂o偶enie wniosku o rozpocz臋cie post臋powania egzaminacyjnego wynosi 9 miesi臋cy od dnia 1.09.2022 r.,

鈥撀dotychczasowych nauczycieli kontraktowych, kt贸rzy stopie艅 awansu uzyskali przed 1 wrze艣nia 2022聽r., nie jest okre艣lony minimalny okres na z艂o偶enie wniosku o rozpocz臋cie post臋powania egzaminacyjnego,

Dane dziedzinowe w zakresie dotycz膮cym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, przekazuje si臋 do bazy danych SIO w terminie 7 dni od dnia, w kt贸rym nast膮pi艂a zmiana w stanie faktycznym.

3. Dane dziedzinowe

3.1. Wykszta艂cenie

Nale偶y okre艣li膰 poziom wykszta艂cenia zgodnie z dokumentacj膮 w aktach osobowych danego nauczyciela. Najpierw wybieramy grup臋 poziom贸w wykszta艂cenia nauczyciela, a nast臋pnie konkretny poziom wykszta艂cenia z dat膮 jego uzyskania. Je艣li nauczyciel w trakcie trwania stosunku pracy uzyska wy偶szy poziom wykszta艂cenia, nowe wykszta艂cenie powinno zosta膰 dodane.

3.2. Sta偶 pracy pedagogicznej

Nale偶y poda膰 sta偶 pracy w charakterze nauczyciela i na stanowiskach, na kt贸rych wymagane s膮 kwalifikacje pedagogiczne. O ile og贸lny sta偶 pracy jest r贸偶ny dla dw贸ch r贸偶nych stosunk贸w pracy, o tyle sta偶 pracy pedagogicznej zawsze powinien by膰 taki sam. Sta偶 pracy pedagogiczny to lata pracy danej osoby w charakterze nauczyciela. Nale偶y wprowadza膰 zmiany sta偶u pracy pedagogicznej zgodnie z faktyczn膮 zmian膮.

3.3.聽Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska

W odniesieniu do kwalifikacji nale偶y najpierw wskaza膰, czy s膮 to kwalifikacje do nauczania przedmiot贸w og贸lnokszta艂c膮cych czy zawodowych, a nast臋pnie wybra膰 przedmiot/rodzaj zaj臋膰, do kt贸rych nauczyciel posiada kwalifikacje. Nale偶y wykaza膰 wszystkie przedmioty, do kt贸rych nauczania nauczyciel posiada kwalifikacje, r贸wnie偶 wtedy, gdy nauczyciel nie prowadzi wszystkich rodzaj贸w zaj臋膰, do kt贸rych ma kwalifikacje. Ponadto w wierszu 鈥濼yp plac贸wki鈥 dla ka偶dego przedmiotu odr臋bnie nale偶y wybra膰 grup臋 typ贸w szk贸艂 lub plac贸wek o艣wiatowych, okre艣laj膮c膮 najwy偶szy poziom kszta艂cenia, na kt贸rym dany nauczyciel mo偶e uczy膰 (prowadzi膰 zaj臋cia) -zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczeg贸艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575). Wymagane jest r贸wnie偶 podanie daty uzyskania wykazywanych kwalifikacji, przez kt贸r膮 rozumie si臋 dat臋 uzyskania kwalifikacji widniej膮c膮 na dyplomie/艣wiadectwie/innym dokumencie.

Je艣li nauczyciel ma przygotowanie do prowadzenia聽kilku聽przedmiot贸w (rodzaj贸w zaj臋膰), dla ka偶dego przedmiotu (zaj臋cia), do kt贸rego prowadzenia nauczyciel ma przygotowanie, nale偶y聽odr臋bnie聽wskaza膰 grup臋 typ贸w szk贸艂 lub plac贸wek.

W przypadku nauczycieli, kt贸rzy nie posiadaj膮 kwalifikacji do nauczania jakiegokolwiek przedmiotu lub prowadzenia zaj臋膰 nale偶y wskaza膰 przedmiot (lub zaj臋cia), kt贸ry(-e) prowadz膮 i聽wybra膰 opcj臋 鈥瀊rak kwalifikacji鈥.

Nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e do roku szkolnego 2018/2019 w艣r贸d przedmiot贸w og贸lnokszta艂c膮cych by艂y takie przedmioty jak: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika szkolna itp.聽Przedmiot贸w tych nie nale偶a艂o wskazywa膰 w odniesieniu do os贸b, kt贸re uko艅czy艂y odpowiedni kierunek studi贸w, kategorie te odnosz膮 si臋 do os贸b, kt贸re mia艂y prawo do nauczania powy偶szych przedmiot贸w w聽kolegiach nauczycielskich w poprzednich latach.

Kwalifikacje nauczyciela oligofrenopedagoga, tyflopedagoga itd. nale偶y wykaza膰 w rubryce聽鈥濱nne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska鈥澛poprzez wybranie odpowiedniej grupy szk贸艂, tj. np. w przypadku nauczyciela oligofrenopedagoga 鈥 鈥瀢 szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych dla dzieci i m艂odzie偶y z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu umiarkowanym, znacznym lub g艂臋bokim鈥, w przypadku nauczyciela oligofrenopedagoga posiadaj膮cego dodatkowo kwalifikacje do nauczania przedmiotu 鈥 鈥瀢 szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych dla dzieci i m艂odzie偶y z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu lekkim鈥, natomiast w przypadku nauczyciela tyflopedagoga 鈥 鈥瀢 szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych dla dzieci i m艂odzie偶y niewidomych lub s艂abo widz膮cych鈥.

3.4. Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska

W rubryce聽鈥濱nne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska鈥聽nauczyciela nale偶y wykaza膰 inne wymienione w s艂owniku do tej rubryki kwalifikacje nauczyciela do prowadzenia zaj臋膰 w szko艂ach i plac贸wkach, kt贸re nauczyciel posiada zgodnie z 搂 3 do 搂 20 ww. rozporz膮dzenia lub wskazane w rozporz膮dzeniu Ministra Kultury i聽Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r.聽w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szk贸艂 artystycznych, plac贸wek kszta艂cenia artystycznego i plac贸wek doskonalenia nauczycieli聽(Dz. U. z 2014, poz. 784).

3.5. Dodatkowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

W rubryce聽鈥濪odatkowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu鈥聽nale偶y wykaza膰 uprawnienia uzyskane na podstawie rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 czerwca 2001 r.聽w sprawie kwalifikacji, stopni i tytu艂贸w zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz szczeg贸艂owych zasad i trybu ich uzyskiwania聽(Dz. U. Nr 71, poz. 738, z p贸藕n. zm.) lub聽ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o聽sporcie聽(Dz. U. z 2018 r. poz. 1263).

3.6. Uko艅czone formy doskonalenia zawodowego

W rubryce聽鈥濽ko艅czone formy doskonalenia zawodowego鈥聽nale偶y wskaza膰 formy doskonalenia, w wyniku kt贸rych nauczyciel zaktualizowa艂 swoj膮 wiedz臋 lub udoskonali艂 posiadane umiej臋tno艣ci (a nie w wyniku kt贸rych uzyska艂 nowe kwalifikacje).

3.7. Uko艅czone formy kszta艂cenia

W rubryce聽鈥濽ko艅czone formy kszta艂cenia鈥聽nale偶y wykaza膰 formy kszta艂cenia, w wyniku kt贸rych nauczyciel uzyska艂 nowe kwalifikacje i/lub podwy偶szy艂 sw贸j poziom wykszta艂cenia.

W kolejnych latach szkolnych nale偶y sukcesywnie uzupe艂nia膰 uko艅czone formy doskonalenia i聽kszta艂cenia zawodowego.

3.8. Ocena pracy nauczyciela

Nale偶y wykaza膰 ocen臋 pracy nauczyciela, o kt贸rej mowa w art. 6a ustawy Karta Nauczyciela, tj.聽ocen臋dokonan膮 od 1 wrze艣nia 2018 r.

Aby w聽Danych dziedzinowych聽wprowadzi膰聽ocen臋聽pracy聽nauczyciela,聽nauczyciel w pierwszej kolejno艣ci powinien mie膰 wykazany stopie艅 awansu zawodowego oraz zarejestrowan膮 umow臋 na聽podstawie ustawy Karta Nauczyciela lub na podstawie Kodeksu Pracy.

Powy偶sza ocena jest dokonywana w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych zar贸wno publicznych jak i niepublicznych.

W przypadku, gdy praca nauczyciela nie zosta艂a jeszcze poddana ocenie, o kt贸rej mowa w art. 6a ustawy Karta Nauczyciela,聽nale偶y wybra膰 opcj臋 鈥瀊rak oceny鈥.