Instrukcje merytoryczne

Infrastruktura

Powrót do listy

Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji oświatowej (w skrócie SIO) stanowią:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900, z późn. zm.) , zwana dalej ustawą,
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1663), zwane dalej rozporządzeniem.

Pomieszczenia

W tej sekcji należy wprowadzić informacje o wszystkich pomieszczeniach znajdujących się w placówce. W zespołach szkół i placówek lub w placówkach oświatowych o złożonej strukturze (np. SOSW, MOS, MOW) wszystkie dane wprowadza się raz dla całej jednostki.

Należy wykazać pomieszczenia pozostające w dyspozycji szkoły, placówki oświatowej lub zespołu szkół. Za pozostające w dyspozycji uznaje się takie pomieszczenia, którymi dana szkoła, placówka oświatowa lub zespół włada jako posiadacz samoistny, użytkownik, najemca, dzierżawca lub zarządca. Należy je wykazać również w sytuacji, gdy stan prawny danej nieruchomości jest nieuregulowany, ale szkoła lub placówka oświatowa faktycznie nimi włada.

W szkołach niepublicznych, korzystających z pomieszczeń wynajmowanych w innych szkołach, pomieszczenia te powinny być wykazane tylko w przypadku, jeżeli szkoła niepubliczna jest ich wyłącznym użytkownikiem.

Dane dotyczące pomieszczeń wykazuje się w formie zbiorczej – tzn. wybiera się rodzaj pomieszczenia, jego funkcję, wprowadza dane o liczbie pomieszczeń tego samego rodzaju oraz ich łączną powierzchnię.

Dane o pomieszczeniach, zgodnie z §31 ust. 1 pkt 1 lit. b tiret siódmy rozporządzenia gromadzone są w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego (po raz pierwszy do dnia 10 stycznia 2020 r.) według stanu na koniec IV kwartału roku poprzedniego.

Wyróżniono następujące rodzaje pomieszczeń:

 • sala lekcyjna,
 • pracownia szkolna,
 • pracownia do prowadzenia praktycznej nauki zawodów,
 • biblioteka,
 • świetlica,
 • gabinet,
 • kuchnia i stołówka,
 • pomieszczenia do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,
 • pomieszczenia wielofunkcyjne,
 • pozostałe pomieszczenia.

Każdy rodzaj pomieszczenia należy wprowadzać osobno. Można wielokrotnie wprowadzić ten sam rodzaj pomieszczeń, pod warunkiem, że funkcje określone w polu Funkcja będą różne (np. basen i sala gimnastyczna w przypadku pomieszczeń do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).

Wybierając pozycję pracownia szkolna, można określić tylko jedną funkcję pomieszczenia: pracownia szkolna, pracownia językowa albo pracownia komputerowa. Jeżeli w placówce występują różne rodzaje pracowni (pracownie szkolne, językowe lub komputerowe), to dla każdego rodzaju pracowni należy wprowadzić rodzaj pomieszczenia: pracownia szkolna i określić jedną funkcję (np.: za pierwszym razem: pracownia szkolna, za drugim razem: pracownia językowa, za trzecim: pracownia komputerowa).

Pracownię szkolną, która pełni więcej niż jedną funkcję (np. pracowni językowej i komputerowej), należy wykazać jako pomieszczenie wielofunkcyjne. Trzeba wówczas dodać do listy funkcji przynajmniej dwie funkcje z pola Funkcje pomieszczenia.

Pracownie wyposażone w pomoce dydaktyczne do nauczania konkretnych przedmiotów (np. biologii, chemii, fizyki) należy wykazywać jako pracownie szkolne i wybrać dla nich funkcję pracownia szkolna.

Podobnie postępujemy w przypadku innych pomieszczeń (gabinetów, świetlic, bibliotek, pracowni do prowadzenia praktycznej nauki zawodów i pomieszczeń do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego). Jeżeli dane pomieszczenie pełni więcej niż jedną funkcję, wykazujemy je jako pomieszczenie wielofunkcyjne, ze wskazaniem konkretnych funkcji w polu Funkcje pomieszczenia (np. gabinet psychologa i gabinet logopedy).

Uwaga: Pracowni szkolnych, które są wykorzystywane również jako sale lekcyjne nie należy wykazywać jako pomieszczeń wielofunkcyjnych o funkcji pracownia szkolna i sala lekcyjna.

Pozostałe pomieszczenia to wszystkie pomieszczenia nieujęte w wykazie pomieszczeń w polu Rodzaj pomieszczenia. Będą to np. korytarze, pokoje nauczycielskie, toalety, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze itp. Ten typ pomieszczeń należy wprowadzić tylko raz, ponieważ nie przypisujemy im żadnej funkcji. Należy podać łączną liczbę i powierzchnię tych pomieszczeń.

Nie należy wykazywać tych rodzajów pomieszczeń, którymi szkoła lub placówka nie dysponuje (nie wykazuje się wartości zerowych).

Każde pomieszczenie powinno być wykazane tylko raz.

Suma powierzchni wszystkich pomieszczeń powinna odpowiadać powierzchni użytkowej budynku w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

W placówkach wychowania przedszkolnego sale, w których dzieci mają zajęcia, ale także spożywają w nich posiłki i leżakują, należy wykazać jako sale lekcyjne.

Informacja o powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych

Dane o powierzchni gruntów, zgodnie z §31 ust. 1 pkt 1 lit. b tiret szósty rozporządzenia gromadzone są w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego (po raz pierwszy do dnia 10 stycznia 2020 r.) według stanu na koniec IV kwartału roku poprzedniego.

 • 3 pkt 1 rozporządzenia precyzuje zakres tych danych.

Należy wskazać poszczególne rodzaje gruntów wchodzących w skład działki, którą dysponuje szkoła, placówka oświatowa lub zespół:

– place zabaw,

– tereny zielone,

– pozostałe tereny,

– tereny pod obiektami budowlanymi,

– tereny sportowe.

Po wybraniu danego rodzaju gruntu należy podać jego powierzchnię (w metrach kwadratowych).

Suma powierzchni poszczególnych rodzajów gruntów powinna odpowiadać powierzchni całkowitej działki, którą dysponuje szkoła, placówka oświatowa lub zespół. Za pozostające w dyspozycji uznaje się takie grunty, którymi dana szkoła, placówka oświatowa lub zespół włada jako posiadacz samoistny, użytkownik, najemca, dzierżawca lub zarządca. Należy je wykazać również w sytuacji, gdy stan prawny danej nieruchomości gruntowej jest nieuregulowany, ale szkoła lub placówka oświatowa faktycznie nimi włada.

Powierzchnia terenów sportowych

Dane dotyczące Powierzchni terenów sportowych należy przekazać, wybierając w okienku „Rodzaj” poszczególne rodzaje tych obiektów:

 • boiska do siatkówki,
 • boiska do siatkówki plażowej,
 • boiska do koszykówki,
 • boiska do piłki ręcznej,
 • korty tenisowe,
 • boiska do piłki nożnej,
 • boiska do hokeja na trawie,
 • bieżnie proste,
 • bieżnie okólne,
 • skocznie,
 • rzutnie,
 • inne urządzenia sportowe,
 • boiska uniwersalne/wielozadaniowe,
 • boiska do rugby,
 • boiska do baseballa/softballa.

Dla każdego obiektu należy określić długość i szerokość pola gry, powierzchnię i czy dany obiekt posiada homologację odpowiedniego związku sportowego. Wyjątkiem są bieżnie okólne, dla których nie trzeba podawać powierzchni.

Należy zwrócić uwagę, że powierzchnia danego obiektu sportowego może być większa od iloczynu długości i szerokości pola gry, ponieważ boiska z reguły urządzone są na powierzchni większej od pola gry.

W przypadku posiadania więcej niż jednego obiektu sportowego danego rodzaju należy każdy obiekt wprowadzić osobno. W przypadku boisk uniwersalnych/wielozadaniowych należy taki obiekt wprowadzić tylko raz, nie wyszczególniając jego części składowych. Nie należy wykazywać tych obiektów, których szkoła lub placówka nie posiada (nie wykazuje się wartości zerowych).

Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły

Dane o obiektach sportowych niebędących w dyspozycji szkoły lub placówki oświatowej, z których w poprzednim roku szkolnym korzystali uczniowie szkoły lub placówki oświatowej w ramach zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę oświatową gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy oraz na podstawie § 3 pkt 3 rozporządzenia. Dane te należy przekazać w terminie 7 dni od dnia zakończenia poprzedniego roku szkolnego.

Należy wykazać liczbę obiektów sportowych, z których korzystała szkoła lub placówka oświatowa w danym roku szkolnym, według ich rodzajów (boiska, sale gimnastyczne, baseny itp.– zgodnie z listą rozwijalną).

Nie należy uwzględniać obiektów sportowych i rekreacyjnych, które zostały wykorzystane jednorazowo, w szczególności w przypadku organizowania imprez sportowych lub rekreacyjnych.

Wyposażenie

Dane o wyposażeniu szkoły lub placówki oświatowej gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. c ustawy, według kategorii uszczegółowionych w § 3 pkt 4 lit. a i lit. b. Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 1 lit. b tiret czwarty rozporządzenia dane o wyposażeniu przekazuje się do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego według stanu na koniec IV kwartału roku poprzedniego.

Urządzenia rekreacyjno-sportowe

Należy wykazać urządzenia rekreacyjno-sportowe przez wybranie rodzaju urządzeń w wierszu Rodzaj oraz wskazanie liczby urządzeń każdego rodzaju:

 • strzelnica,
 • ścianka wspinaczkowa,
 • tor przeszkód,
 • urządzenie do sportów wrotkarskich,
 • inne.

Rodzaje pomocy dydaktycznych

Należy wykazać pomoce dydaktyczne przez wybranie rodzaju pomocy w wierszu Rodzaj oraz wskazanie liczby pomocy każdego rodzaju:

 • kamery wideo,
 • magnetofony stereofoniczne do nagrań z mikrofonem stereofonicznym,
 • magnetofony przenośne do nauki języków obcych z możliwością podłączenia kilku par słuchawek,
 • odtwarzacze DVD,
 • telewizory z przekątną ekranu co najmniej 28″,
 • projektory multimedialne,
 • prenumerowane tytuły dzienników i czasopism,
 • tablice interaktywne, w tym tablice multimedialne,
 • licencje do elektronicznych platform edukacyjnych,
 • licencje do e-podręczników,
 • drukarki wielofunkcyjne,
 • drukarki 3D,
 • interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali,
 • tablety,
 • inne mobilne urządzenia mające funkcję komputera (posiadające system operacyjny).

Rodzaj sprzętu diagnostycznego

Należy wykazać sprzęt diagnostyczny przez wybranie rodzaju sprzętu w wierszu Rodzaj oraz wskazanie liczby sprzętu każdego rodzaju:

 • Urządzenia do konsultacji i treningów metodą Tomatisa
 • Platformy do badań zmysłów
 • Cyfrowe korektory mowy.

Informacja o korzystaniu z dziennika elektronicznego

Dane dotyczące korzystania z dziennika elektronicznego gromadzone są na podstawie § 3 pkt 4 lit. f rozporządzenia.

Proszę zaznaczyć ten chceckbox jeśli szkoła korzystała z dziennika elektronicznego wg stanu na dzień 31 grudnia.

Informacja o zakresie dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych

Należy określić Zakres dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych, wybierając jedną z następujących kategorii:

– całkowicie dostosowany,

– częściowo dostosowany,

– niedostosowany.

Dane dotyczące zakresu dostosowania gromadzone są na podstawie § 3 pkt 12 rozporządzenia.

Całkowite dostosowanie budynku oznacza możliwość swobodnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w szkole lub placówce, a nie np. fakt dostosowania wszystkich toalet do potrzeb tych osób. Częściowe dostosowanie oznacza, że w danym budynku są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, jednak osoba taka nie jest w stanie w pełni samodzielnie funkcjonować (np. z 3 pięter budynku jedno jest niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach, lub dostosowana jest tylko jedna kondygnacja/skrzydło). Niedostosowanie oznacza sytuację, gdy brak udogodnień lub ich niedostateczna liczba powoduje, że osoba niepełnosprawna nie jest w stanie funkcjonować bez asysty (wąskie korytarze i klatki schodowe, stopnie pomiędzy pomieszczeniami, całkowity brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak wind i podjazdów).