Instrukcje merytoryczne

Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji o艣wiatowej (w skr贸cie SIO) stanowi膮:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.聽o systemie informacji o艣wiatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900, z p贸藕n. zm.) , zwana dalej ustaw膮,
 2. rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji o艣wiatowej oraz termin贸w przekazywania niekt贸rych danych do bazy danych systemu informacji o艣wiatowej聽(Dz.U. z 2019 r. poz. 1663), zwane dalej rozporz膮dzeniem.

SZKO艁A:

Przeci臋tne wynagrodzenie nauczyciela w plac贸wkach prowadzonych przez聽organy inne ni偶 JST/Minister

Dane dotycz膮ce przeci臋tnego wynagrodzenia nauczyciela przypadaj膮cego na 1 etat gromadzone s膮 na podstawie art. 8 pkt 1 lit. f. ustawy. Przekazuje si臋 je, zgodnie z聽搂聽31 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugi oraz pkt 5 lit. a tiret drugi rozporz膮dzenia:

鈥 do dnia 10 stycznia ka偶dego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy,

鈥 do dnia 10 pa藕dziernika ka偶dego roku kalendarzowego za okres stycze艅-sierpie艅 danego roku.

Do przekazania tych danych zobowi膮zane s膮 szko艂y i plac贸wki聽niepubliczne oraz聽publiczne prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne ni偶 jednostki samorz膮du terytorialnego.

Przeci臋tne miesi臋czne wynagrodzenie, przypadaj膮ce na jeden etat, nale偶y ustali膰 bior膮c pod uwag臋 wynagrodzenia wyp艂acone w okresie sprawozdawczym, z聽uwzgl臋dnieniem nieperiodycznych sk艂adnik贸w wynagrodzenia w uj臋ciu 艣redniorocznym, bez pochodnych pracodawcy. Nale偶y uwzgl臋dni膰 r贸wnie偶 wynagrodzenia os贸b 艣wiadcz膮cych prac臋 na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzie艂o w wymiarze odpowiadaj膮cym wynagrodzeniu jednomiesi臋cznemu.

Koszty wynagrodze艅 pracownik贸w

Dane dotycz膮ce koszt贸w wynagrodze艅 pracownik贸w nieb臋d膮cych nauczycielami oraz聽os贸b, kt贸re wykonuj膮 zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej gromadzone s膮聽na聽podstawie art. 8 pkt 1 lit. g oraz lit. j ustawy.

Przekazuje si臋 je, zgodnie z 搂 31 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret trzeci i czwarty oraz pkt 5 lit. a tiret trzeci i czwarty rozporz膮dzenia:

鈥 do dnia 10 stycznia ka偶dego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy,

鈥 do dnia 10 pa藕dziernika ka偶dego roku kalendarzowego za okres stycze艅-sierpie艅 danego roku.

Uwaga!

Dane o kosztach wynagrodze艅 brutto pracownik贸w聽nieb臋d膮cych nauczycielami, bez pochodnych pracodawcy, przekazuj膮 wszystkie szko艂y i plac贸wki o艣wiatowe. Nie nale偶y wykazywa膰 koszt贸w wynagrodze艅 dla pracownik贸w nieb臋d膮cych nauczycielami wykonuj膮cych prac臋 na podstawie um贸w cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzie艂o).

Wynagrodzenie brutto zawiera podatek oraz sk艂adki ZUS w cz臋艣ci obci膮偶aj膮cej pracownika.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 鈥瀟rzynastk臋鈥) nale偶y wykaza膰 w roku sprawozdawczym, w kt贸rym zosta艂o ono wyp艂acone, np. w sprawozdaniu za ca艂y rok 2019 r. i za okres stycze艅-sierpie艅 2019 r. nale偶y uj膮膰 dodatkowe wynagrodzenie roczne wyp艂acone w 2019 r., kt贸re jest nale偶ne za 2018 r.

Dane o wysoko艣ci wynagrodzenia os贸b, kt贸re wykonuj膮 zadania聽nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej聽przekazuj膮 tylko聽publiczne szko艂y i plac贸wki o艣wiatowe prowadzone przez jednostki samorz膮du terytorialnego i ministr贸w.

Dane o wydatkach i dotacjach w plac贸wkach prowadzonych przez organy inne ni偶 JST/Minister

Dane te gromadzone s膮 na podstawie art. 8 pkt 1 lit. h ustawy oraz 搂 3 pkt 5 lit. b oraz pkt 6 rozporz膮dzenia i przekazywane s膮, zgodnie z 搂 31 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz聽 搂 31 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporz膮dzenia, w nast臋puj膮cych terminach:

鈥 do dnia 10 stycznia ka偶dego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy,

鈥 do dnia 10 pa藕dziernika ka偶dego roku kalendarzowego za okres stycze艅-sierpie艅 danego roku.

Dane wype艂nia si臋 w szko艂ach i plac贸wkach niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne ni偶 jednostki samorz膮du terytorialnego.

Wprowadzanie danych nale偶y rozpocz膮膰 od oznaczenia okresu sprawozdawczego, kt贸rego dotycz膮 wydatki.

Nast臋pnie nale偶y wykaza膰 wydatki og贸艂em oraz w podziale na:

鈥 maj膮tkowe,

鈥 wydatki na wynagrodzenia og贸艂em (w tym: na wynagrodzenia nauczycieli) z pochodnymi pracodawcy,

鈥 wysoko艣膰 otrzymanej dotacji,

W wydatkach nale偶y uwzgl臋dni膰 wszystkie wydatki poniesione przez plac贸wk臋, niezale偶nie od 藕r贸d艂a finansowania (nie tylko pokryte z dotacji).

Dane o przeci臋tnym wynagrodzeniu os贸b na stanowiskach pedagogicznych w urz臋dach wykonuj膮cych zadania z zakresu o艣wiaty

Dane te gromadzone s膮 na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a ustawy i przekazywane do dnia 10 stycznia wed艂ug stanu za poprzedni rok kalendarzowy oraz do dnia 10 pa藕dziernika wed艂ug stanu za okres stycze艅-sierpie艅 danego roku, zgodnie z 搂 31 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pi膮ty oraz 搂 31 ust. 1 pkt 5 lit. a tiret pi膮ty rozporz膮dzenia.

Wykazywane dane dotycz膮 wysoko艣ci przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia, z uwzgl臋dnieniem nieperiodycznych sk艂adnik贸w wynagrodzenia, przypadaj膮cego na 1 etat nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, zatrudnionych na stanowiskach, na kt贸rych wymagane s膮 kwalifikacje pedagogiczne, w urz臋dach obs艂uguj膮cych ministr贸w, kuratoriach o艣wiaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, o kt贸rej mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 鈥 Prawo o艣wiatowe, organach sprawuj膮cych nadz贸r pedagogiczny, o kt贸rych mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 鈥 Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okr臋gowych komisjach egzaminacyjnych. Nieperiodyczne sk艂adniki wynagrodzenia powinny by膰 uwzgl臋dnione w wysoko艣ci 1/12 wyp艂aconej kwoty.

Wydatki

Uwaga! Je偶eli wydatki zosta艂y zaplanowane w grupie paragraf贸w nale偶y wykazywa膰 je od roku 2020.

Dane o wydatkach szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez jednostki samorz膮du terytorialnego i w艂a艣ciwych ministr贸w gromadzone s膮 na podstawie art. 8 pkt 1 lit. h ustawy oraz 搂 3 pkt 5 lit. a rozporz膮dzenia. Dane dotycz膮ce wydatk贸w przekazuje si臋, zgodnie z 搂 31 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret sz贸sty, pkt 2 lit. a, pkt 4 lit. a, pkt 5 lit. b tiret pierwszy rozporz膮dzenia w聽nast臋puj膮cych terminach:

鈥 w terminie do dnia 10 stycznia wed艂ug stanu na koniec IV kwarta艂u roku poprzedniego,

鈥 w terminie do dnia 10 kwietnia wed艂ug stanu na koniec I kwarta艂u,

鈥 w terminie do dnia 10 lipca wed艂ug stanu na koniec II kwarta艂u,

鈥 w terminie do dnia 10 pa藕dziernika wed艂ug stanu na koniec III kwarta艂u.

Wprowadzanie danych w sekcji聽Wydatki聽nale偶y rozpocz膮膰 od oznaczenia roku i kwarta艂u, kt贸rego dotycz膮 dane o wydatkach. W danym roku wydatki wprowadza si臋 narastaj膮co, co聽oznacza, 偶e dane za II kwarta艂 stanowi膮 sum臋 wydatk贸w poniesionych w pierwszym i聽drugim kwartale, dane za III kwarta艂 鈥 sum臋 wydatk贸w poniesionych w pierwszych trzech kwarta艂ach roku kalendarzowego, na zako艅czenie IV kwarta艂u podaje si臋 natomiast sum臋 wydatk贸w poniesionych w ca艂ym roku kalendarzowym.

Nast臋pnie nale偶y wskaza膰 rozdzia艂, kt贸rego b臋d膮 dotyczy膰 wprowadzane dane, a potem paragraf i 藕r贸d艂o finansowania, z kt贸rego pokryty zosta艂 dany wydatek. Klasyfikacja rozdzia艂贸w, paragraf贸w i 藕r贸de艂 finansowania zosta艂a zaimplementowana zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Finans贸w z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczeg贸艂owej klasyfikacji dochod贸w, wydatk贸w, przychod贸w i rozchod贸w oraz 艣rodk贸w pochodz膮cych ze 藕r贸de艂 zagranicznych (Dz.聽U. z 2014 r., poz. 1053, z p贸藕n. zm.).

W ramach jednego rozdzia艂u nale偶y wprowadzi膰 planowane i wykonane wydatki we wszystkich paragrafach, osobno dla ka偶dego 藕r贸d艂a finansowania.

Po wype艂nieniu danych dla wszystkich rozdzia艂贸w nale偶y zapisa膰 dane.

JST:

Pracownicy odpowiedzialni za zarz膮dzanie o艣wiat膮

Dane dotycz膮ce pracownik贸w odpowiedzialnych za zarz膮dzanie i administrowanie o艣wiat膮 gromadzone s膮 na podstawie art. 9 pkt 2 lit. b ustawy oraz 搂 16 rozporz膮dzenia i przekazywane w terminie 10 dni od zako艅czenia ka偶dego kwarta艂u, wed艂ug stanu na koniec kwarta艂u (搂 31 ust. 1 pkt 1 lit. b;聽 搂 31 ust. 1 pkt 2 lit. c; 搂 31 ust. 1 pkt 4 lit. c; 搂 31 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporz膮dzenia).

Dane te, np. liczba pracownik贸w, powinny odzwierciedla膰 stan na koniec kwarta艂u, a nie 艣redni膮 za dany kwarta艂. Konsekwentnie 鈥炁偰卌zna wysoko艣膰 wynagrodze艅鈥 powinna dotyczy膰 wynagrodze艅 os贸b wykazanych na koniec kwarta艂u, z pomini臋ciem wynagrodze艅 os贸b, kt贸re w danym kwartale pracowa艂y, ale ju偶 nie pracuj膮 i na koniec kwarta艂u nie zosta艂y uj臋te.

Nale偶y wykaza膰 pracownik贸w odpowiedzialnych za zarz膮dzanie i administrowanie o艣wiat膮, zatrudnionych w kom贸rkach merytorycznych:

 1. w urz臋dach gmin, starostwach powiatowych, urz臋dach marsza艂kowskich, centrach us艂ug wsp贸lnych 鈥 na stanowiskach urz臋dniczych, w tym stanowiskach kierowniczych, o kt贸rych mowa w ustawie z聽dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t. j.)
 2. w urz臋dach obs艂uguj膮cych ministr贸w prowadz膮cych szko艂y i plac贸wki o艣wiatowe oraz w specjalistycznej jednostce nadzoru, o kt贸rej mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe 鈥 wed艂ug grup stanowisk, o kt贸rych mowa w聽przepisach wydanych na podstawie art. 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o聽s艂u偶bie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559, t. j.);
 3. w kuratoriach o艣wiaty 鈥 na stanowiskach administracyjnych, o kt贸rych mowa w聽przepisach wydanych na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy Prawo o艣wiatowe, z wy艂膮czeniem stanowisk wymagaj膮cych kwalifikacji pedagogicznych, o kt贸rych mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy 鈥 Karta Nauczyciela;
 4. w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okr臋gowych komisjach egzaminacyjnych 鈥 na stanowiskach administracyjno-obs艂ugowych, o kt贸rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 4 i 5 ustawy o systemie o艣wiaty.

Wprowadzanie danych nale偶y rozpocz膮膰 od wyboru kwarta艂u i roku, dla kt贸rego wype艂niane s膮 dane. Nast臋pnie nale偶y wykaza膰:

 • liczb臋 pracownik贸w w osobach,
 • 艂膮czn膮 wysoko艣膰 ich wynagrodze艅 (wysoko艣膰 wynagrodze艅 prosz臋 poda膰 tylko za dany kwarta艂),
 • wymiar zatrudnienia (w etatach), wed艂ug rodzaju zajmowanych stanowisk, wybieranych z rozwijanej listy:
  • administracyjno-obs艂ugowe,
  • kierownicze,
  • stanowiska koordynuj膮ce w s艂u偶bie cywilnej,
  • stanowiska samodzielne w s艂u偶bie cywilnej,
  • stanowiska specjalistyczne w s艂u偶bie cywilnej,
  • stanowiska 艣redniego szczebla zarz膮dzania w s艂u偶bie cywilnej,
  • stanowiska wspomagaj膮ce w s艂u偶bie cywilnej,
  • urz臋dnicze,
  • wy偶sze stanowiska w s艂u偶bie cywilnej,

Nale偶y pomin膮膰 osoby na urlopach macierzy艅skich, wychowawczych i d艂ugotrwa艂ych zwolnieniach lekarskich (powy偶ej 33 dni). Nale偶y uwzgl臋dni膰 wszystkie sk艂adniki wynagrodzenia (brutto) wyp艂acone w danym kwartale, r贸wnie偶 te nieperiodyczne, w pe艂nej wysoko艣ci. Nie nale偶y natomiast wykazywa膰 pochodnych po stronie pracodawcy.

Dla ka偶dej grupy podmiot贸w wymienionych w pkt 1-4 nale偶y wybra膰 tylko te rodzaje zajmowanych stanowisk, kt贸re s膮 dla tej grupy w艂a艣ciwe, zgodnie z przywo艂anymi w聽punktach powy偶ej aktami prawnymi. Poniewa偶 nomenklatura nazewnicza jest r贸偶na w聽poszczeg贸lnych aktach prawnych, zwracamy uwag臋, 偶e nie nale偶y wykazywa膰 np. os贸b zatrudnionych na stanowiskach kierowc贸w czy sprz膮taczek w JST, a w kuratoriach, urz臋dach ministr贸w, OKE
i CKE os贸b zatrudnionych w kom贸rkach zajmuj膮cych si臋 wy艂膮cznie obs艂ug膮 danego urz臋du czy instytucji, np. dzia艂贸w kadr czy obs艂ugi technicznej. Mog膮 si臋 jednak zdarzy膰 sytuacje, 偶e niekt贸rzy pracownicy z takich dzia艂贸w wykonuj膮 zadania, kt贸re nale偶y zakwalifikowa膰 jako zarz膮dzanie o艣wiat膮 鈥 wtedy nale偶y ich wykaza膰.