Instrukcje merytoryczne

Dane o działalności

Powrót do listy

Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji oświatowej (w skrócie SIO) stanowią:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900, z późn. zm.) , zwana dalej ustawą,
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1663), zwane dalej rozporządzeniem.

Dane o działalności szkolnego schroniska młodzieżowego

Powyższe dane są gromadzone na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1663): § 3 pkt 8 lit. i (liczba miejsc) oraz pkt 10 (czas pracy schroniska).

Dane należy aktualizować na bieżąco, tj. w terminie 7 dni od dnia zmiany w stanie faktycznym. Dane należy podać zgodnie ze statutem lub arkuszem organizacyjnym.

Należy najpierw wybrać rok szkolny, którego dotyczą przekazywane dane, a następnie po wybraniu miesiąca, wpisać liczbę dni, w których schronisko jest czynne w ramach wskazanego miesiąca. Proszę zwrócić uwagę, że nie należy mnożyć liczby miejsc przez liczbę dni w miesiącu. Należy wykazać rzeczywistą liczbę miejsc w schronisku. Jeśli zdarzy się sytuacja, że liczba miejsc jest różna w różnych dniach danego miesiąca, to można wykazać w tym miesiącu więcej niż jedną kombinację liczby dni i liczby miejsc, np. przez 20 dni jest 40 miejsc, a przez 10 dni 60 miejsc.

Dane o działalności internatu/bursy

Dane o działalności internatu/bursy gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. e oraz pkt 2c lit. a tiret pierwsze ustawy i przekazywane do dnia 10 października każdego roku według stanu za poprzedni rok szkolny, na podstawie § 31 ust. 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia.

Po wybraniu roku szkolnego, którego dotyczą dane, należy podać liczbę miejsc. Następnie, wskazując kategorię korzystających, należy podać średnioroczną liczbę osób, obliczoną według zasady: suma średnich stanów miesięcznych podzielona przez 10. W przypadku internatu należy dodatkowo podać średnioroczną liczbę osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (obliczoną według powyższej zasady).

W ramach Danych zbiorczych w przypadku bursy należy wykazać wyłącznie osoby niebędące wychowankami korzystającymi z bursy. Wychowanków bursy wykazuje się wraz z danymi identyfikacyjnymi i okresem pobytu w module Uczniowie.

W przypadku internatu należy wykazać wyłącznie osoby niebędące uczniami szkoły, w której zorganizowano internat oraz niebędące uczniami szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół jeżeli w którejkolwiek szkole w tym zespole jest internat.  Uczniowie szkoły korzystający z internatu, w której został on zorganizowany oraz uczniowie korzystający z internatu zorganizowanego w szkole wchodzącej w skład zespołu szkół, jeżeli w którejkolwiek szkole w tym zespole jest internat są wykazywani na poziomie danych dziedzinowych ucznia w module Uczniowie.

Dane o działalności domów wczasów dziecięcych

Dane o działalności domu wczasów dziecięcych gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 2c lit. a tiret drugie ustawy i przekazywane do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego według stanu za poprzedni rok szkolny, na podstawie § 31 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret czwarty rozporządzenia.

Należy najpierw wybrać rok szkolny, którego dotyczą dane. Następnie należy wypełnić rubryki Liczba miejsc oraz Liczba turnusów.

Dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli

Dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 2c lit. d ustawy oraz § 13 rozporządzenia i przekazywane do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego, według stanu za poprzedni rok szkolny na podstawie § 31 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret czwarty rozporządzenia.

Należy wybrać rok szkolny, którego dotyczą dane, a następnie dla każdej formy (seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty i szkolenia) wskazać liczbę zorganizowanych w poprzednim roku szkolnym zdarzeń danego rodzaju oraz liczbę uczestników.

Dane o działalności placówki kształcenia i doskonalenia – Pozaszkolne formy kształcenia

Dane o działalności placówki kształcenia i doskonalenia dotyczą placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego i gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 2c lit. c ustawy oraz § 12 rozporządzenia i przekazywane do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego, według stanu za poprzedni rok szkolny na podstawie § 31 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret czwarty rozporządzenia.

Liczba pozaszkolnych form kształcenia

Należy wykazać liczbę kursów zorganizowanych w poprzednim roku szkolnym i zakończonych do dnia 31 sierpnia.

Za pomocą przycisku Dodaj należy wskazać odpowiednią formę kształcenia wybierając ją z rozwijanej listy. Dla danej formy kształcenia należy wskazać liczbę form kształcenia z podziałem na formę stacjonarną, zaoczną i na odległość.

Liczba uczestników

W tabeli należy wykazać tych uczestników, którzy zapisali się na kurs i uczestniczyli w co najmniej jednych zajęciach.

Należy wskazać rok szkolny, za jaki przekazywane są dane, następnie przy pomocy przycisku Dodaj należy dodać kolejne formy kształcenia, wybierając z rozwijanej listy odpowiednią kategorię. Dla każdej z wybranych kategorii należy podać liczbę uczestników ogółem, liczbę osób realizujących obowiązek nauki, liczbę osób pracujących oraz liczbę bezrobotnych.

Po wybraniu odpowiedniej formy kształcenia w tabeli 1, automatycznie wygeneruje się ta sama forma kształcenia w tabeli 2, w której należy wykazać liczbę kobiet spośród uczestników kursów wykazanych w tabeli 1.

Liczba osób, które ukończyły kursy

Tabelę wypełnia się analogicznie do tabeli Liczba uczestników, z tym, że tu należy wykazać uczestników, którzy ukończyli daną formę doskonalenia lub dokształcania.

Nie należy wykazywać tych pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, których placówka nie prowadziła w poprzednim roku szkolnym (nie wykazuje się wartości zerowych).

Liczba miejsc w placówce

Dane o liczbie miejsc w placówce gromadzone są na podstawie § 3 pkt 8 rozporządzenia. Dane należy aktualizować na bieżąco, tj. w terminie 7 dni od dnia zmiany w stanie faktycznym.

Liczbę miejsc w placówce wypełnia się w Danych zbiorczych. Należy zatem wybrać Dane zbiorcze, następnie Dane o działalności. Następnie, jeśli dana placówka jest w zespole należy wybrać tę placówkę i wypełnić dane o liczbie miejsc.

Dane o liczbie miejsc gromadzone są w:

 • przedszkolu,
 • oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
 • zespole wychowania przedszkolnego,
 • punkcie przedszkolnym,
 • specjalnym ośrodku wychowawczym,
 • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Informacje o liczbie miejsc w internacie, bursie, szkolnym schronisku młodzieżowym oraz domu wczasów dziecięcych wykazywane są w innych miejscach w Danych o działalności.

W formularzu należy określić rok szkolny, na który przekazujemy dane oraz wprowadzić informację o liczbie miejsc w placówce we wskazanym roku.

Liczbę miejsc należy wykazać zgodnie ze statutem i/lub arkuszem organizacyjnym.

Liczbę miejsc w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych należy wykazać zgodnie z kryteriami wskazanymi w § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U.2017.1657).

Od roku szkolnego 2023/2024 przy braku informacji o liczbie miejsc w placówce nie będzie możliwe zarejestrowanie oddziału.

Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Dane te gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy oraz § 3 pkt 9 rozporządzenia i przekazywane do dnia 7 września każdego roku, za bieżący rok szkolny.

Dane te wypełniają przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne.

Wypełnianie należy rozpocząć od wprowadzenia roku szkolnego, którego dotyczą przekazywane dane. Następnie należy wskazać dzienny czas pracy placówki wyrażony w godzinach. Kolejne pole, zgodnie z § 3 pkt 9 lit. b rozporządzenia, dotyczy wyłącznie placówek publicznych. Należy w nim podać, ustalony przez organ prowadzący czas, w którym placówka wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

Dane o działalności placówek oświatowo-wychowawczych

Dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 2c lit. b ustawy i przekazywane do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego według stanu za poprzedni rok szkolny, na podstawie § 31 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret czwarty rozporządzenia.

Należy najpierw wybrać rok szkolny, którego dotyczą dane. W rubrykach forma zajęć oraz rodzaj zajęć z rozwijanych list należy wybrać odpowiednie zajęcia.

Z listy forma zajęć można wybrać:

– zajęcia okazjonalne,

– zajęcia okresowe,

– zajęcia stałe.

Z listy rodzaj zajęć można wybrać:

– informatyczne,

– techniczne,

– przedmiotowe,

– artystyczne,

– sportowe,

– turystyczno-krajoznawcze,

– inne.

W rubryce liczba uczestników oraz liczba form zajęć należy wprowadzić odpowiednie wartości.

Nie należy wykazywać tych rodzajów zajęć, których placówka nie realizuje (nie wykazuje się wartości zerowych).