Instrukcje merytoryczne

Dane o dzia艂alno艣ci

Powr贸t do listy

Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji o艣wiatowej (w skr贸cie SIO) stanowi膮:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.聽o systemie informacji o艣wiatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900, z p贸藕n. zm.) , zwana dalej ustaw膮,
 2. rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji o艣wiatowej oraz termin贸w przekazywania niekt贸rych danych do bazy danych systemu informacji o艣wiatowej聽(Dz.U. z 2019 r. poz. 1663), zwane dalej rozporz膮dzeniem.

Dane o dzia艂alno艣ci szkolnego schroniska m艂odzie偶owego

Powy偶sze dane s膮 gromadzone na podstawie przepis贸w Rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczeg贸艂owego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji o艣wiatowej oraz termin贸w przekazywania niekt贸rych danych do bazy danych systemu informacji o艣wiatowej z dnia 29 sierpnia 2019 r.聽(Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1663): 搂 3 pkt 8 lit. i (liczba miejsc) oraz pkt 10 (czas pracy schroniska).

Dane nale偶y aktualizowa膰 na bie偶膮co, tj. w terminie 7 dni od dnia zmiany w stanie faktycznym. Dane nale偶y poda膰 zgodnie ze statutem lub arkuszem organizacyjnym.

Nale偶y najpierw wybra膰 rok szkolny, kt贸rego dotycz膮 przekazywane dane, a nast臋pnie po wybraniu miesi膮ca, wpisa膰 liczb臋 dni, w kt贸rych schronisko jest czynne w ramach wskazanego miesi膮ca. Prosz臋 zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e聽nie nale偶y mno偶y膰 liczby miejsc przez liczb臋 dni w miesi膮cu. Nale偶y wykaza膰 rzeczywist膮 liczb臋 miejsc w schronisku. Je艣li zdarzy si臋 sytuacja, 偶e liczba miejsc jest r贸偶na w r贸偶nych dniach danego miesi膮ca, to mo偶na wykaza膰 w tym miesi膮cu wi臋cej ni偶 jedn膮 kombinacj臋 liczby dni i liczby miejsc, np. przez 20 dni jest 40 miejsc, a przez 10 dni 60 miejsc.

Dane o dzia艂alno艣ci internatu/bursy

Dane o dzia艂alno艣ci internatu/bursy聽gromadzone s膮 na podstawie art. 8 pkt 1 lit. e oraz pkt 2c lit. a tiret pierwsze ustawy i przekazywane do dnia 10 pa藕dziernika ka偶dego roku wed艂ug stanu za poprzedni rok szkolny, na podstawie 搂 31 ust. 1 pkt 5 lit. c rozporz膮dzenia.

Po wybraniu roku szkolnego, kt贸rego dotycz膮 dane, nale偶y poda膰 liczb臋 miejsc. Nast臋pnie, wskazuj膮c kategori臋 korzystaj膮cych, nale偶y poda膰 艣rednioroczn膮 liczb臋 os贸b, obliczon膮 wed艂ug zasady: suma 艣rednich stan贸w miesi臋cznych podzielona przez 10. W przypadku internatu nale偶y dodatkowo poda膰 艣rednioroczn膮 liczb臋 os贸b posiadaj膮cych orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego (obliczon膮 wed艂ug powy偶szej zasady).

W ramach聽Danych zbiorczychw przypadku bursy聽nale偶y wykaza膰 wy艂膮cznie osoby聽nieb臋d膮ce wychowankami聽korzystaj膮cymi z bursy. Wychowank贸w bursy wykazuje si臋 wraz z danymi identyfikacyjnymi i okresem pobytu w module Uczniowie.

W przypadku internatu聽nale偶y wykaza膰 wy艂膮cznie osoby聽nieb臋d膮ce uczniami szko艂y, w kt贸rej zorganizowano internatoraz nieb臋d膮ce uczniami szko艂y wchodz膮cej w sk艂ad zespo艂u szk贸艂 je偶eli w kt贸rejkolwiek szkole w tym zespole jest internat.聽 Uczniowie szko艂y korzystaj膮cy z internatu, w kt贸rej zosta艂 on zorganizowany聽oraz uczniowie korzystaj膮cy z internatu zorganizowanego w szkole wchodz膮cej w sk艂ad zespo艂u szk贸艂, je偶eli w kt贸rejkolwiek szkole w tym zespole jest internat聽s膮 wykazywani na poziomie danych dziedzinowych ucznia w module Uczniowie.

Dane o dzia艂alno艣ci dom贸w wczas贸w dzieci臋cych

Dane o dzia艂alno艣ci domu wczas贸w dzieci臋cych gromadzone s膮 na podstawie art. 8 pkt 2c lit. a tiret drugie ustawy i przekazywane do dnia 10 pa藕dziernika ka偶dego roku kalendarzowego wed艂ug stanu za poprzedni rok szkolny, na podstawie 搂 31 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret czwarty rozporz膮dzenia.

Nale偶y najpierw wybra膰 rok szkolny, kt贸rego dotycz膮 dane. Nast臋pnie nale偶y wype艂ni膰 rubryki聽Liczba miejsc聽oraz聽Liczba turnus贸w.

Dane o dzia艂alno艣ci plac贸wki doskonalenia nauczycieli

Dane o dzia艂alno艣ci plac贸wki doskonalenia nauczycieli gromadzone s膮 na podstawie art. 8 pkt 2c lit. d ustawy oraz 搂 13 rozporz膮dzenia i przekazywane do dnia 10聽pa藕dziernika ka偶dego roku kalendarzowego, wed艂ug stanu za poprzedni rok szkolny na podstawie 搂 31 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret czwarty rozporz膮dzenia.

Nale偶y wybra膰 rok szkolny, kt贸rego dotycz膮 dane, a nast臋pnie dla ka偶dej formy (seminaria, konferencje, wyk艂ady, warsztaty i szkolenia) wskaza膰 liczb臋 zorganizowanych w poprzednim roku szkolnym zdarze艅 danego rodzaju oraz liczb臋 uczestnik贸w.

Dane o dzia艂alno艣ci plac贸wki kszta艂cenia i doskonalenia 鈥 Pozaszkolne formy kszta艂cenia

Dane o dzia艂alno艣ci plac贸wki kszta艂cenia i doskonalenia聽dotycz膮 plac贸wek kszta艂cenia ustawicznego oraz centr贸w kszta艂cenia zawodowego i gromadzone s膮 na podstawie art. 8 pkt 2c lit. c ustawy oraz 搂 12 rozporz膮dzenia i przekazywane do dnia 10 pa藕dziernika ka偶dego roku kalendarzowego, wed艂ug stanu za poprzedni rok szkolny na podstawie 搂 31 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret czwarty rozporz膮dzenia.

Liczba pozaszkolnych form kszta艂cenia

Nale偶y wykaza膰 liczb臋 kurs贸w zorganizowanych w poprzednim roku szkolnym i zako艅czonych do dnia 31 sierpnia.

Za pomoc膮 przycisku聽Dodaj聽nale偶y wskaza膰 odpowiedni膮 form臋 kszta艂cenia wybieraj膮c j膮 z rozwijanej listy. Dla danej formy kszta艂cenia nale偶y wskaza膰 liczb臋 form kszta艂cenia z podzia艂em na form臋 stacjonarn膮, zaoczn膮 i na odleg艂o艣膰.

Liczba uczestnik贸w

W tabeli nale偶y wykaza膰 tych uczestnik贸w, kt贸rzy zapisali si臋 na kurs i uczestniczyli w co najmniej jednych zaj臋ciach.

Nale偶y wskaza膰 rok szkolny, za jaki przekazywane s膮 dane, nast臋pnie przy pomocy przycisku聽Dodaj聽nale偶y doda膰 kolejne formy kszta艂cenia, wybieraj膮c z rozwijanej listy odpowiedni膮 kategori臋. Dla ka偶dej z wybranych kategorii nale偶y poda膰 liczb臋 uczestnik贸w og贸艂em, liczb臋 os贸b realizuj膮cych obowi膮zek nauki, liczb臋 os贸b pracuj膮cych oraz liczb臋 bezrobotnych.

Po wybraniu odpowiedniej formy kszta艂cenia w tabeli 1, automatycznie wygeneruje si臋 ta sama forma kszta艂cenia w tabeli 2, w kt贸rej nale偶y wykaza膰 liczb臋 kobiet spo艣r贸d uczestnik贸w kurs贸w wykazanych w tabeli 1.

Liczba os贸b, kt贸re uko艅czy艂y kursy

Tabel臋 wype艂nia si臋 analogicznie do tabeli聽Liczba uczestnik贸w,聽z tym, 偶e tu nale偶y wykaza膰 uczestnik贸w, kt贸rzy uko艅czyli dan膮 form臋 doskonalenia lub dokszta艂cania.

Nie nale偶y wykazywa膰 tych pozaszkolnych form kszta艂cenia ustawicznego, kt贸rych plac贸wka nie prowadzi艂a w poprzednim roku szkolnym (nie wykazuje si臋 warto艣ci zerowych).

Liczba miejsc w plac贸wce

Dane o liczbie miejsc w plac贸wce gromadzone s膮 na podstawie 搂 3 pkt 8 rozporz膮dzenia. Dane nale偶y aktualizowa膰 na bie偶膮co, tj. w terminie 7 dni od dnia zmiany w stanie faktycznym.

Liczb臋 miejsc w plac贸wce聽wype艂nia si臋 w聽Danych zbiorczych.聽Nale偶y zatem wybra膰聽Dane zbiorcze,聽nast臋pnie聽Dane o dzia艂alno艣ci.聽Nast臋pnie, je艣li dana plac贸wka jest w zespole nale偶y wybra膰 t臋 plac贸wk臋 i wype艂ni膰 dane o liczbie miejsc.

Dane o liczbie miejsc gromadzone s膮 w:

 • przedszkolu,
 • oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
 • zespole wychowania przedszkolnego,
 • punkcie przedszkolnym,
 • specjalnym o艣rodku wychowawczym,
 • specjalnym o艣rodku szkolno-wychowawczym,
 • m艂odzie偶owym o艣rodku wychowawczym,
 • m艂odzie偶owym o艣rodku socjoterapii,
 • o艣rodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Informacje o liczbie miejsc w internacie, bursie, szkolnym schronisku m艂odzie偶owym oraz domu wczas贸w dzieci臋cych wykazywane s膮 w innych miejscach w聽Danych o dzia艂alno艣ci.

W formularzu nale偶y okre艣li膰 rok szkolny, na kt贸ry przekazujemy dane oraz wprowadzi膰 informacj臋 o liczbie miejsc w plac贸wce we wskazanym roku.

Liczb臋 miejsc nale偶y wykaza膰 zgodnie ze statutem i/lub arkuszem organizacyjnym.

Liczb臋 miejsc w zespo艂ach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych nale偶y wykaza膰 zgodnie z kryteriami wskazanymi w 搂 5 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj贸w innych form wychowania przedszkolnego, warunk贸w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dzia艂ania (Dz.U.2017.1657).

Czas pracy plac贸wek wychowania przedszkolnego i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych

Dane te gromadzone s膮 na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy oraz 搂 3 pkt 9 rozporz膮dzenia i聽przekazywane do dnia 7 wrze艣nia ka偶dego roku, za bie偶膮cy rok szkolny.

Dane te wype艂niaj膮 przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szko艂y podstawowe, w kt贸rych zorganizowano oddzia艂y przedszkolne.

Wype艂nianie nale偶y rozpocz膮膰 od wprowadzenia roku szkolnego, kt贸rego dotycz膮 przekazywane dane. Nast臋pnie nale偶y wskaza膰 dzienny czas pracy plac贸wki wyra偶ony w聽godzinach. Kolejne pole, zgodnie z 搂 3 pkt 9 lit. b rozporz膮dzenia, dotyczy wy艂膮cznie plac贸wek publicznych. Nale偶y w nim poda膰, ustalony przez organ prowadz膮cy czas, w kt贸rym plac贸wka wychowania przedszkolnego zapewnia bezp艂atne nauczanie, wychowanie i opiek臋.

Dane o dzia艂alno艣ci plac贸wek o艣wiatowo-wychowawczych

Dane o dzia艂alno艣ci plac贸wki o艣wiatowo-wychowawczej gromadzone s膮 na podstawie art.聽8 pkt 2c lit. b ustawy i przekazywane do dnia 10 pa藕dziernika ka偶dego roku kalendarzowego wed艂ug stanu za poprzedni rok szkolny, na podstawie 搂 31 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret czwarty rozporz膮dzenia.

Nale偶y najpierw wybra膰 rok szkolny, kt贸rego dotycz膮 dane. W rubrykach forma zaj臋膰 oraz聽rodzaj zaj臋膰 z rozwijanych list nale偶y wybra膰 odpowiednie zaj臋cia.

Z listy聽forma zaj臋膰聽mo偶na wybra膰:

鈥 zaj臋cia okazjonalne,

鈥 zaj臋cia okresowe,

鈥 zaj臋cia sta艂e.

Z listy聽rodzaj zaj臋膰聽mo偶na wybra膰:

鈥 informatyczne,

鈥 techniczne,

鈥 przedmiotowe,

鈥 artystyczne,

鈥 sportowe,

鈥 turystyczno-krajoznawcze,

鈥 inne.

W rubryce liczba uczestnik贸w oraz liczba form zaj臋膰 nale偶y wprowadzi膰 odpowiednie warto艣ci.

Nie nale偶y wykazywa膰 tych rodzaj贸w zaj臋膰, kt贸rych plac贸wka nie realizuje (nie wykazuje si臋 warto艣ci zerowych).