FAQ

Czy w SIO należy wykazać wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego?

 

Od 2019 r. wykazywane jest również wypłacone wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego (ferie zimowe i letnie) to tzw. średnia urlopowa. Ogólne zasady naliczania oraz wypłaty wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego uregulowane są w art. 67 ustawy – Karta Nauczyciela, który w ust. 1 stanowi, że za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował. Tę ogólną zasadę odzwierciedla, wydane na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 67 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737, z późn. zm.).Przypominamy, że świadczenie urlopowe określone w art. 53 ust. 1a ustawy Karta Nauczyciela nie jest składnikiem wynagrodzenia średniego i nie jest wykazywane w SIO.